Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen

Ylempi AMK-tutkinto AMK-tutkinto, päivätoteutus AMK-tutkinto, monimuotototeutus Täydennyskoulutus Avoin AMK 

Tutkintonimike: Apuvälineteknikko / Bioanalyytikko / Ensihoitaja / Fysioterapeutti / Geronomi / Jalkaterapeutti / Kätilö / Optometristi / Osteopaatti / Röntgenhoitaja / Sairaanhoitaja / Sosionomi / Suuhygienisti / Terveydenhoitaja / Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Kesto: 2 vuotta

Laajuus: 90 opintopistettä

Aloituspaikat: 80

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 14.3.–28.3.2018

 

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden esimies- ja liiketoiminnan tehtävissä. Sosiaali- ja terveysalan johtamisen haasteita ovat organisaatiomuutokset, johtamisympäristöjen monimuotoisuus, henkilöstön vaihtuvuus, asiakkaan rooli palveluiden kehittäjänä, lainsäädäntö ja tuleva Sote-uudistus.

Kenelle?

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu sinulle, jos:

  • olet jo työelämässä ja sinulla on vähintään kolmen vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta
  • olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon
  • haluat syventää ja laajentaa erikoisosaamistasi sekä kehittyä ammatillisesti.

Tavoitteet

Koulutus antaa sinulle valmiudet työelämän kehittämiseen, johtamiseen, liiketoimintaan ja yrittäjyyteen. Osaat kehittää organisaation toimintaa, ennakoida muuttuvissa toimintaympäristöissä sekä toimia kansallisissa ja kansainvälisissä sosiaali- ja terveysalan verkostoissa.

Valmistuttuasi voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden esimies- ja liiketoiminnan tehtävissä sekä asiantuntija- ja kehittämistehtävissä.

Opintojen toteutus

Opintojen aikana käydään muun muassa läpi strategista johtamista, sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamista, talousjohtamista, moninaisuuden johtamista sekä näyttöön perustuvaa toiminnan johtamista.

Opetus toteutetaan yhdistelmäopetuksena, johon sisältyy mm. lähi- ja verkko-opetusta sekä oppimista palvelevia tehtäviä.

Lähiopetuspäiviä on noin 4 päivää kuukaudessa.

Bioanalytiikan ja kliinisen radiografian syventävät verkko-opinnot alkavat syksyllä 2018 :

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu (vain radiografia) ja Yrkeshögskolan Novia järjestävät bioanalytiikan ja kliinisen radiografian syventävät opinnot yhteisenä verkkototeutuksena. Toteutukset alkavat marraskuussa 2018. Englanninkielistä oppimateriaalia hyödyntävät 20 opintopisteen laajuiset syventävät opinnot toteutetaan osana kunkin ammattikorkeakoulun YAMK-tutkinto-ohjelmia. Opetuskieliä ovat suomi ja englanti. Verkkototeutus mahdollistaa joustavan opiskelun paikasta riippumatta.  

Opiskelijoiden kokemuksia

Roope Tommila

Aloitin työt lastensuojelun parissa jo sosionomi-opiskelujen aikana ja kiinnostava ala vei heti mukanaan. Olen työskennellyt kunnallisissa lastensuojelulaitoksissa eri tehtävissä 17 vuoden ajan ja tällä hetkellä toimin helsinkiläisen lastenkodin johtajana. Kunnallisella alalla on luvassa muutoksia ja muodollinen pätevyys vaikuttaa ratkaisevasti tulevaisuuden työmahdollisuuksiin. Monipuolisen työn ohella myös itseni kehittäminen kiinnosti.

Opintojen ja työn yhdistäminen on ollut hedelmällistä, koska opinnot tuottavat tietoa työn tueksi ja työkokemus on helpottanut opiskelemista. Näin teoria ja käytäntö yhdistyvät aidosti. Parikymppisenä opiskeleminen oli pänttäämistä, nyt se on uusien asioiden ymmärtämistä.

Opintoihin on liittynyt useita ryhmätöitä muiden opiskelijoiden kanssa. Eri alojen edustajien yhteistyössä kaikki tuovat tietonsa ja taitonsa yhteiseen pöytään. Näin oppimista tapahtuu monella tasolla. Olen työssäni keskittynyt vain pieneen siivuun sosiaali- ja terveysalasta. Näkökulmani ja tietopohjani ovat laajentuneet huomattavasti opiskelujen myötä.

Viimeistelyvaiheessa oleva opinnäytetyöni on laadullinen tutkimus, joka selvittää entisten asiakkaiden kokemuksia ja työntekijöiden käsityksiä lastenkotien tuottamasta laitoshoidon palvelusta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää lastenkotien toiminnan kehittämisessä. Aihe löytyi opintojen alussa ja tutkimus on kulkenut mukana koko opiskelujen ajan.

Opinnäytetyön liittyessä läheisesti omaan työhön motivaatio säilyy koko prosessin ajan. Oman esimiehen toimiessa työelämäohjaajana vuoropuhelu työnantajan ja opiskelijan välillä on turvattu.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Minna Elomaa-Krapu
Tutkintovastaava
Lähetä sähköpostia

Ly Kalam-Salminen
Tutoropettaja
Lähetä sähköpostia

Anna-Maria Tiainen
Opinto-ohjaaja
Puh. 050 563 3611
Lähetä sähköpostia

Myllypuron kampukselle 2019

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2019 uudelle Myllypuron kampukselle

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää