Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen

Ylempi AMK-tutkinto AMK-tutkinto, päivätoteutus AMK-tutkinto, monimuotototeutus Täydennyskoulutus Avoin AMK 

Tutkintonimike: Apuvälineteknikko / Bioanalyytikko / Ensihoitaja / Fysioterapeutti / Geronomi / Jalkaterapeutti / Kätilö / Optometristi / Osteopaatti / Röntgenhoitaja / Sairaanhoitaja / Sosionomi / Suuhygienisti / Terveydenhoitaja / Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Kesto: 2 vuotta

Laajuus: 90 opintopistettä

Aloituspaikat: 80

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 14.3.–28.3.2018

 

Esimiestyö sosiaali- ja terveysalalla on haastavaa, ja siihen vaikuttavat niin organisaatiomuutokset, johtamisympäristöjen monimuotoisuus, henkilöstön vaihtuvuus kuin lainsäädäntökin. Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtaminen YAMK-tutkinnon suorittaneena voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden esimiestehtävissä.

Kenelle?

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtamisen ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu sinulle, jos:

  • olet jo työelämässä ja sinulla on vähintään kolmen vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta
  • olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon
  • haluat syventää ja laajentaa erikoisosaamistasi sekä kehittyä ammatillisesti.

Tavoitteet

Koulutus antaa sinulle valmiudet työelämän kehittämiseen ja johtamiseen sekä tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntijatehtävissä toimimista varten. Osaat kehittää organisaation toimintaa osana johtamista, ennakoida muuttuvissa toimintaympäristöissä sekä toimia kansainvälisissä sosiaali- ja terveysalan verkostoissa.

Valmistuttuasi voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden esimiestehtävissä, asiantuntijana sekä kehittämistehtävissä.

Opintojen toteutus

Opintojen aikana käydään läpi henkilöstöjohtamista sekä viestintä- ja vuorovaikutukseen ja työyhteisöön liittyviä asioita. Opiskelun aikana kartutat myös esim. omia oppimisen taitojasi, innovaatio-, talous-, projekti- ja strategista osaamistasi. Opintojesi painopiste on lähiesimiestyössä sekä arjen johtamisessa.

Opetus toteutetaan yhdistelmäopetuksena, johon sisältyy mm. lähi- ja verkko-opetusta sekä tiedonhaku- ja analysointitehtäviä. Opinnot suoritetaan projektimaisesti kehittämis- ja oppimistehtävinä, jotka pyritään liittämään omaan työpaikkaasi ja työtehtäviisi. Voit yhdistää oppimistehtävät ja opinnäytetyösi myös Metropolian kehitys- ja tutkimustehtäviin

Lähiopetuspäiviä on noin 3-4 päivää kuukaudessa.

Suuntautumisvaihtoehdot opinnoissa

Koulutuksessa on kaksi suuntautumista: sosiaali- ja terveysalan johtaminen sekä ensihoitopalveluiden johtaminen. Suuntautumisvaihtoehto valitaan hakuvaiheessa seuraavista hakukohteista:

1. Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
2. Ensihoitopalveluiden johtaminen

Ensihoitopalveluiden johtamisen suuntautumisvaihtoehdon voivat valita ne opiskelijat, joilla on joko ensihoitaja AMK -tutkinto tai sairaanhoitaja AMK -tutkinto sekä ensihoidon kolmen vuoden työkokemus.

Ensihoitopalveluiden johtamistehtävissä toimiminen edellyttää ensihoitojärjestelmän sekä sosiaali- ja terveydenhuollon laaja-alaista tuntemusta, käytännön kokemusta sekä valmiuksia toimia esimiestehtävissä. Opinnot antavat valmiudet johtaa ja kehittää ensihoidon palvelujärjestelmiä sekä toteuttaa ensihoidon palvelutasonmäärittelyn valmistelua erilaisten analyysimenetelmien avulla. Opinnot antavat myös valmiudet ensihoidon hallinnolliseen ja operatiiviseen johtamiseen.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia sairaanhoitopiirien ensihoitopalveluissa, ensihoidon palveluntuottajien palveluksessa johto- ja esimiestehtävissä sekä muissa erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Opiskelijoiden kokemuksia

Roope Tommila

Aloitin työt lastensuojelun parissa jo sosionomi-opiskelujen aikana ja kiinnostava ala vei heti mukanaan. Olen työskennellyt kunnallisissa lastensuojelulaitoksissa eri tehtävissä 17 vuoden ajan ja tällä hetkellä toimin helsinkiläisen lastenkodin johtajana. Kunnallisella alalla on luvassa muutoksia ja muodollinen pätevyys vaikuttaa ratkaisevasti tulevaisuuden työmahdollisuuksiin. Monipuolisen työn ohella myös itseni kehittäminen kiinnosti.

Opintojen ja työn yhdistäminen on ollut hedelmällistä, koska opinnot tuottavat tietoa työn tueksi ja työkokemus on helpottanut opiskelemista. Näin teoria ja käytäntö yhdistyvät aidosti. Parikymppisenä opiskeleminen oli pänttäämistä, nyt se on uusien asioiden ymmärtämistä.

Opintoihin on liittynyt useita ryhmätöitä muiden opiskelijoiden kanssa. Eri alojen edustajien yhteistyössä kaikki tuovat tietonsa ja taitonsa yhteiseen pöytään. Näin oppimista tapahtuu monella tasolla. Olen työssäni keskittynyt vain pieneen siivuun sosiaali- ja terveysalasta. Näkökulmani ja tietopohjani ovat laajentuneet huomattavasti opiskelujen myötä.

Viimeistelyvaiheessa oleva opinnäytetyöni on laadullinen tutkimus, joka selvittää entisten asiakkaiden kokemuksia ja työntekijöiden käsityksiä lastenkotien tuottamasta laitoshoidon palvelusta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää lastenkotien toiminnan kehittämisessä. Aihe löytyi opintojen alussa ja tutkimus on kulkenut mukana koko opiskelujen ajan.

Opinnäytetyön liittyessä läheisesti omaan työhön motivaatio säilyy koko prosessin ajan. Oman esimiehen toimiessa työelämäohjaajana vuoropuhelu työnantajan ja opiskelijan välillä on turvattu.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Minna Elomaa-Krapu
Tutkintovastaava
Lähetä sähköpostia

Ly Kalam-Salminen
Tutoropettaja
Lähetä sähköpostia

Jukka Lehtimäki
Tutoropettaja, Ensihoitopalveluiden johtaminen
Lähetä sähköpostia

Anna-Maria Tiainen
Opinto-ohjaaja
Puh. 050 563 3611
Lähetä sähköpostia

Myllypuron kampukselle 2019

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2019 uudelle Myllypuron kampukselle

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää