Tutkintonimike: Toimintaterapeutti (AMK)

Kesto: 3,5 vuotta

Laajuus: 210 opintopistettä

Aloituspaikat: 20

Opetuspaikka: Saimaan ammattikorkeakoulu (satelliittitoteutus)

Seuraava haku: Ennakkotiedoista poiketen koulutus ei ole mukana kevään 2017 yhteishaussa.

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Toimintaterapeutti (AMK)

Toimintaterapeutti (AMK) on ammattikorkeakoulututkinto, joka on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten tutkintojen kanssa. Koulutus antaa toimintaterapeutin (AMK) pätevyyden.

Toimintaterapeutin työtehtävät

Toimintaterapeutit ovat kuntoutuksen asiantuntijoita, jotka työskentelevät monialaisissa työryhmissä.

Mahdollisia työpaikkoja:

 • sosiaali- ja terveysvirastojen toimipisteet
 • sairaala
 • kuntoutuskeskus
 • koulu
 • päiväkoti
 • erityishuoltopiiri

Toimintaterapeutit voivat työskennellä myös kolmannella sektorilla erilaisissa kehittämis- ja projektitehtävissä sekä yrittäjinä.

Toimintaterapeutin koulutus

Koulutuksen aikana opiskelija rakentaa toimintaterapian asiantuntijuutta alan uusimpien teorioiden ja näyttöön perustuvan käytännön pohjalta. Toimintaterapian asiantuntijat työskentelevät monialaisten työryhmien jäseninä, opintojen aikana opiskelijat kehittävät yhteistyöosaamistaan ihmisen hyvinvoinnin ja toimintamahdollisuuksien edistämiseksi.

Ammatin ydin on toiminnan terapeuttinen käyttö sekä terapiasuhdeosaaminen. Toimintaterapia mahdollistaa ihmisten osallistumisen päivittäisessä ympäristössään.

Monipuolisten opintojen ansiosta opiskelijat osaavat valita ja kehittää tapauskohtaisesti terapeuttisen toiminnan sovelluksia niin yksilö- kuin ryhmätilanteisiinkin. He osaavat edistää eri-ikäisten ihmisten osallistumista päivittäisissä elinympäristöissään. Arviointi-, tutkimus ja kehittämisopinnot antavat valmiuksia arvioida terapian vaikutuksia asiakkaiden toimintakykyyn ja osallistumiseen.

Opintojen pääteemat:

 • Työelämälähtöinen oppiminen ja toimintaterapeuttina toimiminen
 • Näkökulmia ihmisen toimintaan
 • Terapiasuhdetaidot
 • Toimintakyvyn arviointi ja toimintamahdollisuuksien tukeminen
 • Toimintaterapiaprosessi
 • Kehittäminen ja innovaatiotoiminta
 • Yhteisöt, verkostot ja vaikuttaminen

Toteutustapa

Koulutus toteutuu satelliittikoulutuksena ja opetuspaikkana on Saimaan ammattikorkeakoulu. Satelliittitoteutuksen monimuoto-opetuksessa lähiopetusta on noin viikko kuukaudessa ja muu opetus tapahtuu verkossa

Projektioppiminen

Opiskelija suorittaa opintojensa aikana muun muassa 10 opintopisteen laajuiset innovaatioprojektiopinnot, joita toteutetaan työelämälähtöisesti ja monialaisesti. Opinnot ovat mahdollisuus kehittää omaa luovaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan. Projekteissa ja kehittämishankkeissa tapahtuvan oppimisen myötä toimintaterapeuttiopiskelijat harjaantuvat yhteistoiminaan: he tunnistavat työelämän kehittämistarpeita ja löytävät niihin ratkaisuja.

Työelämäharjoittelu

Työelämäharjoittelu kuuluu olennaisena osana ammattikorkeakoulututkintoon. Ajankohta ja toteutustapa vaihtelevat, harjoittelun kesto vaihtelee muutamista viikoista kuukausiin. Toimintaterapeutin opintoihin kuuluva työharjoittelu toteutuu erilaisissa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan toimintaympäristöissä.

Kansainvälisyys toimintaterapeutin koulutuksessa

Kansainvälisten verkostojen ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden ansiosta opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintoja ja harjoittelua myös ulkomailla. Tutkinto-ohjelmassa noudatetaan toimintaterapeuttikoulutuksen kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia. Kansainvälistä kokemusta voi hankkia myös osallistumalla kansainvälisten vierailijoiden luennoille tai osallistumalla kv-tutortoimintaan.

Kansainvälinen yhteistyö

 • Intensiivikurssi "Creativity in Occupational Therapy" Belgiassa
 • Kansainvälinen Innovaatioprojekti Tanska/USA/Suomi
 • Opinto-, konferenssi-, messumatkat

Kansainväliset verkostot

 • ENOTHE - European Network of Occupational Therapy in Higher Education
 • Nordplus-verkosto

Sosiaali- ja terveysalan kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Kaija Kekäläinen
Tutkintovastaava
Puh. 040 334 5368 
Lähetä sähköpostia

Hakuasioissa:
Ritva Liinamaa

Opinto-ohjaaja
Lähetä sähköpostia

Myllypuron kampukselle 2018

Myllypuron kampus

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2018 uudelle Myllypuron kampukselle

AHOT- aikaisemman osaamisen tunnustaminen

Katso opinto-oppaasta voisitko lyhentää opiskeluaikaasi hakemalla aiemmin hankitulle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi: AHOT

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Harjoittelupaikkana Metropolian Positia-hyvinvointipalvelut

Positia tarjoaa hyvinvointipalveluita ja on hyvinvointialan opiskelijoiden harjoittelupaikka - asiakastilanteet ovat ohjattuja oppimistilanteita. Tutustu Positian palveluihin

Aikuiskoulutus

Metropoliassa on monipuoliset aikuiskoulutusmahdollisuudet. Lue lisää