Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK)

AMK-tutkinto muuntokoulutuksena AMK-tutkinto päiväopiskelunaYlempi AMK-tutkinto Avoin AMK Täydennyskoulutus

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)

Kesto: 2 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 30

Seuraava haku: Erillishaku 1.–15.5.2018

 

Muuntokoulutuksen kohderyhmä

Tämä muuntokoulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on tieto- ja viestintätekniikan tutkintovaatimusten mukaista aiemmin hankittua osaamista siten, että tutkinto voidaan suorittaa kahdessa vuodessa. Tätä osaamista on voinut syntyä esimerkiksi aiemmin suoritetuissa korkeakouluopinnoissa ja tieto-ja viestintätekniikan työtehtävissä.

Hakukelpoisuuden antavat tutkinnot 19.2. - 4.3. haussa:

 • insinööritutkinto (AMK tai diplomi-insinööri)
 • kesken jääneet insinööriopinnot (AMK tai diplomi-insinööri)
 • vanhamuotoinen opisto- tai ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinto automaatio- tai ICT-alalta
 • vanhamuotoinen teknikkotutkinto automaatio- tai ICT-alalta (teknillisestä oppilaitoksesta).

HUOM! Ulkomaisella tutkinnolla ei voi hakea.

Vanhanmuotoisia tutkintoja on tehty pääasiassa 1990-luvulla. Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto, ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto eivät anna hakukelpoisuutta tähän muuntokoulutukseen.

Seuraava hakuaika 1. - 15.5.2018
Hakuohjeet ja valintaperusteet julkaistaan myöhemmin.

Insinöörikoulutuksen tavoitteet

Tieto-ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksen tavoitteena on oppia kehittämään ja käyttämään ihmisten, yritysten ja laitteiden välisessä viestinnässä tarvittavia sovelluksia ja järjestelmiä. Teknisen osaamisen lisäksi tieto- ja viestintätekniikan insinöörin ammatissa tarvitaan oppimistaitoja, suullisen ja kirjallisen viestinnän taitoja, liiketoiminnan osaamista sekä neuvottelu- ja johtamistaitoja.

Alan nopean kehityksen vuoksi tieto- ja viestintätekniikka insinööri tarvitsee hyvät oppimistaidot, joihin sisältyvät valmiudet alan kehityksen seuraamiseen ja omien tietojen ja taitojen jatkuvaan kehittämiseen elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Kansainväliset työympäristöt, projektimainen työskentelytapa ja haasteelliset työtehtävät edellyttävät insinööriltä lisäksi arviointi- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Koulutuksen sisältö

19.2.-4.3. haussa hyväksyttyjen opiskelijoiden opinnot alkavat orientaatiotilaisuudella maanantaina 23.4.2018 klo 17.00 Leppävaaran kampuksella (Vanha maantie 6).

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Insinööritutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Muuntokoulutukseen valitut opiskelijat saavat hyväksiluettua osan insinööritutkintoon (240 op) sisältyvistä opinnoista.

Hyväksiluettavat opinnot ja hyväksiluettava työssä hankittu osaaminen katsotaan opintojen alussa tutkintovastaavan kanssa käytävässä HOPS-keskustelussa. Hyväksilukujen perusteella opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma niin, että opintojen suorittaminen kahdessa vuodessa on mahdollista. Hyväksilukujen ja HOPS-suunnitelman pohjana on tieto-ja viestintätekniikan tutkintorakenne ja opetussuunnitelma.

Muuntokoulutuksen opiskelijoille ei järjestä omia erillisiä opintoja vaan he suorittavat opintoja yhteishaussa hyväksyttyjen opiskelijoiden kanssa.

Insinööritutkinnon (240 op) rakenne päivätoteutuksessa:

 • Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan 60 op
 • Suuntaavat ammattiopinnot 30 op (pääaineopintoja)
 • Syventävät ammattiopinnot 60 op (pääaineopintoja)
 • Innovaatio-opinnot 15 op (innovaatioprojekti 10 op ja menetelmäopinnot 5 op)
 • Valinnainen opintokokonaisuus ja vapaasti valittavat opinnot 30 op (sisältäen pakollisen ruotsin opintojakson)
 • Työharjoittelu 30 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Päivätoteutuksen opetussuunnitelma

Monimuotototeutuksen (iltapuolen) viimeisen syksyllä 2016 alkaneen ryhmän opetussuunnitelma

Pääaine

Hakijaa pyydetään ilmoittamaan pääainetoiveensa hakuvaiheen motivaatiokirjeessä (ks. valintaperusteet). Osa päiväpuolen pääaineryhmistä on täynnä eikä voida taata, että hakija pääsee ensisijaiseen pääainetoiveeseensa. Tämän takia motivaatiokirjeessä pyydetään ilmoittamaan useampi pääainetoive.

Kevään ja kesän 2018 opintotarjonta 

Huhtikuussa ja toukokuussa ei ole tarjolla lähiopetuskursseja. Tarjolla on vain verkko-opintoja, katso tarjonta (kohta NonStop-virtuaaliopinnot, tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma). Verkko-opinnot ovat muuntokoulutuksen opiskelijoille ilmaisia.

Kesällä (kesäkuu-elokuu) on tarjolla

Syksyn 2018 ja kevään 2019 opintotarjonta

Verkko-opintotarjonta
Katso tarjonta kohdasta NonStop-virtuaaliopinnot: Verkko-opintotarjonta
Opinnot ilmaisia muuntokoulutuksen opiskelijoille.

Iltaopintotarjonta
Iltaopintoina (klo 17.00-20.00) järjestetään Software Engineering -pääaineen ja Internet Technology -pääaineen ammattiopintoja. Iltaopintotarjonta on suppeampi kuin päiväopintotarjonta, koska viimeinen iltaryhmä aloitti opintonsa syksyllä 2016.

Päiväopintotarjonta
Päiväopintoina järjestetään seuraavien pääainevaihtoehtojen ammattiopintoja:

Hyvinvointi- ja terveysteknologia (syksy 2018 Bulevardilla)

Ihmisen terveyteen liittyvä toimintaympäristö on suuressa murroksessa. Perinteisesti terveysteknologian ratkaisut ja palvelut ovat keskittyneet sairauksien hoitamiseen terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Tänä päivänä ja tulevaisuudessa näiden lisäksi keskitytään entistä enemmän sairauksien ennaltaehkäisyyn, terveyden edistämiseen ja terveyspalveluiden parempaan asiakaslähtöisyyteen. Tämä aiheuttaa terveyteen liittyvän toimintaympäristön muuttumista entistä hajautetummaksi, esimerkiksi kotona tehtävien mittausten lisääntyessä. Hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyvien sähköisten ratkaisujen ja mittaussovellusten hyödyntämismahdollisuudet ovat moninaisia. Sovelluskohteen erityispiirteiden huomioiminen on oleellista sovellettaessa ja hyödynnettäessä teknologiaa. Oleellista on tuntea erilaiset toimijat, toimintatavat, liiketoimintaympäristöt ja asiakkaat. Tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä on tärkeää ottaa asiakas tiiviisti mukaan tuotekehitysprojektiin tai teknologian hyödyntämiseen tähtäävään hankkeeseen. Näin mahdollistetaan ratkaisujen maksimaalinen käytettävyys ja hyöty asiakkaalle.

Hyvinvointi- ja terveysteknologian pääaineen suorittaneena

 • tunnet ihmisestä mitattavia fysiologisia signaaleja, niiden mittaamiseen käytettyjä antureita, langattomia ratkaisuja, mittauslaitteita ja -menetelmiä, mittaustiedon käsittelyä ja tallentamista sekä osaat käyttää tietoa fysiologisiin mittauksiin liittyvissä tuotekehitysprojekteissa huomioiden projektinhallinnan ja asiakastiedon tärkeyden
 • tunnet web-sovelluskehittämistä, sosiaali- ja terveysalaan liittyviä sähköisiä ratkaisuja, toimintaperiaatteita, palveluita, käyttäjiä ja asiakkaita sekä heidän tarpeitaan ja näkökulmiaan sekä osaat käyttää tietoa web- ja mobiilisovelluksiin liittyvissä tuotekehitysprojekteissa huomioiden projektin johtamisen, liiketalouden ja asiakaslähtöisen kehittämisen näkökulmat
 • tunnet terveydenhuollon ympäristöä muokkaavia tekijöitä sekä potilasvalvonnan, lääketieteellisen kuvantamisen, telelääketieteen ja robotiikkaan liittyviä laitteita ja ratkaisuja sekä osaat käyttää tietoa lääkinnälliseen laitteisiin liittyvissä tuotekehitysprojekteissa huomioiden tuotekehitystä ohjaavia viranomaismääräyksiä sekä laadun ja riskienhallintaa

Työtehtäviä ovat mm. teknologian kehitys-, myynti-, markkinointi-, asiakaspalvelu-, asiantuntija- ja projektitehtävät yksityisellä sektorilla ja asiantuntijatehtävät julkisella sektorilla. Hyvinvointi- ja terveysteknologiaan erikoistuneita insinöörejä työskentelee mm. laitteita, järjestelmiä, ohjelmistoja ja palveluita kehittävissä sekä terveyspalveluita tarjoavissa yrityksissä.


Pääaineen opinnot alkavat kaksi kertaa vuodessa kevätlukukaudella ja syyslukukaudella.

Pääaineopintojen opetuspaikka ja opetuskieli (alustava tieto)
syksy 2016 - syksy 2018: Helsinki, suomi
kevät 2019 - eteenpäin: Leppävaara, Espoo, suomi

IoT and Cloud Computing

Verkot ja pilvipalvelut - luo tulevaisuuden

Verkot ja pilvipalvelut pääaine johdattaa sinut modernin tietoverkkotekniikan,
pilvipalvelujen ja IoT-teknologian maailmaan. Pääset soveltamaan teoriaa käytäntöön monipuolisissa oppimisympäristöissämme jotka rakentuvat tietoverkkotekniikan
ja matkapuhelinverkkojen ympärille. Laboratorioverkkomme kattavat kaikki tärkeimmät
tietoverkkojen toiminnot ja mahdollistavat perehtymisen myös nykyaikaisten
matkapuhelinverkkojen toimintaan.

Tutkinto antaa valmiudet työskennellä tietoverkkotekniikkaan liittyvissä tehtävissä
kuten esimerkiksi tietoverkkoasiantuntijana, projektipäällikkönä, pilvipalvelujen
ylläpitäjänä, tietoturva-asiantuntija tai teknisenä asiantuntijana.

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.

Opetuspaikka ja opetuskieli:
Leppävaara Espoo, englanti

Mediatekniikka

Median kuluttajat haluavat tietoa olevan saatavilla 24/7 eri kanavien kautta, kuten; painotuotteina, nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, digiTV:ssä sekä matkapuhelinten ja tablettien sovelluksina.

Mediatekniikan pääaineen kautta saat hyvät valmiudet työskennellä median monikanavajulkaisemisen sisältörikkaassa, mielenkiintoisessa ja monien mahdollisuuksien maailmassa. Hankit yritysprojektien kautta hyvät työnäytteet ja olet näin etulyöntiasemassa hakiessasi alan työpaikkoja, joita on monipuolisesti tarjolla.

Voit erikoistua mediatuotannon ja verkkopalveluiden asiantuntijaksi, www-sovelluskehittäjäksi, mediapalveluiden kehittäjäksi tai tuottajaksi. Insinööreille on usein tarjolla myös esimiestehtäviä sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviä.

Työpaikkoja löytyy media-alan tuotantoyhtiöistä, viestintä- ja mainostoimistoista, verkkopalveluyrityksistä, IT-taloista, kustantamoista, laite- ja järjestelmämyyjiltä sekä omista yrityksistä.

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.

Opetuspaikka ja opetuskieli:
Leppävaara Espoo, suomi.

Mobile Solutions

Mobiilisovellukset pääaineessa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan sovelluksia erilaisille mobiililaitteille käyttäen samoja menetelmiä ja työkaluja kuin alan yritykset. Pääaineen laajimmat projektit tehdään yhteistyössä yritysten kanssa, jolloin opiskelijat pääsevät näyttämään kykynsä potentiaalisille työnantajille.

Mobiilisovellukset pääaineen suorittaneena

 • tunnet keskeisimmät mobiilisovelluksissa käytettävät audio- , kuva- ja videoformaatit ja niiden tuotannon
 • ymmärrät mobiilisovelluksiin liittyvien jakelukanavien, markkinoinnin ja alan yritystoiminnan perusteet
 • tunnet ja ymmärrät anturi- ja radioverkkotekniikan perusteet ja tärkeimmät sovellukset mobiilijärjestelmissä
 • hallitset suunnitteluprosessin vaiheet käyttäjätutkimuksesta testaukseen ja osaa soveltaa tilanteisiin sopivia menetelmiä
 • ymmärrät käyttäjälähtöisen suunnittelun merkityksen tuotekehitysprosessissa

Mobiilisovelluksiin erikoistuneet insinöörit toimivat esimerkiksi sovelluskehittäjinä, ohjelmistosuunnittelijoina, tuotepäällikköinä media-alan, IT-alan, markkinointialan firmoissa tai yrittäjinä ja freelancereina omissa firmoissaan.

Opiskelijoiden tekemiä projektiesimerkkejä

 • Laajennetun todellisuuden Android-sovellus Arkkitehtuurimuseolla
 • ”Äänimaisemien luonti” -sovellus osana Eurooppalaista tutkimushanketta
 • “Tulevaisuuden podcast” –sovellusprototyyppi YLElle
 • “Itämeren rantojen tilan seuranta” –sovellus LUKElle

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.

Opetuspaikka ja opetuskieli:
Leppävaara Espoo, englanti.

Ohjelmistotuotanto (syksy 2018 Bulevardilla)

Ohjelmistotuotannon pääaineen suorittaneena

 • omaat sujuvat ohjelmointitaidot ja hallitset joukon moderneja ohjelmointikieliä
 • tunnet käyttöjärjestelmiä ja niiden toiminnan perusteet sekä rajapinnat
 • tunnet uusimmat suunnittelumenetelmät, ohjelmointiympäristöt ja tietokantaratkaisut
 • hallitset ohjelmistosuunnitteluprosessin vaiheet käyttäjätutkimuksesta testaukseen ja osaat soveltaa tilanteisiin sopivia menetelmiä
 • ymmärrät taloudelliset ja aikataululliset vaatimukset tietojärjestelmien kehitysprosessissa
 • ymmärrät ohjelmistokaupan, markkinoinnin ja tietotekniikan alan yritystoiminnan perusteet
 • pystyt soveltamaan osaamistasi ohjelmistotekniikan eri sovellusalueilla kuten pelialalla, mobiiliympäristöissä, web-/ pilvisovelluskehityksessä ja robotiikassa

Pääaineen opinnot alkavat kaksi kertaa vuodessa kevätlukukaudella ja syyslukukaudella.

Pääaineopintojen opetuspaikka (alustava tieto) ja opetuskieli
syksy 2016 - syksy 2018: Helsinki, suomi
kevät 2019 - eteenpäin: Leppävaara, Espoo, suomi

Pelisovellukset

Pelisovellukset pääaineen suorittaneena

 • omaat sujuvat peliohjelmointitaidot ja hallitset joukon pelinkehittämistyökaluja ja kieliä
 • tunnet pelikehittämisen rakenteet ja metodit sekä komponentit
 • tunnet eri kehittämisalustat konsoleista, mobiiliin ja PC:n
 • ymmärrät peliteollisuuden eri osa-alueet sekä taloudelliset mallit ja jakelukanavat
 • olet valmis siirtymään peliteollisuuden palvelukseen tai perustamaan oman start-upin
 • osaat toimia tiimin jäsenenä

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.

Opetuspaikka ja opetuskieli:
Leppävaara Espoo, suomi

Smart Systems

Älykkäät järjestelmät -pääaineessa toimitaan avoimiin käyttöjärjestelmiin pohjautuvien laitteiden ja järjestelmien kanssa, joilla tehdään haastavia ohjelmointi- ja tuotekehitysprojekteja. Projektitoiminnan kautta opitaan hallitsemaan ammattilaisten työkaluja ja toimitapoja älykkäiden järjestelmien ja laitteiden suunnittelussa ja ylläpidossa sekä ohjelmiston kehityksessä.

Älykkäät järjestelmät pääaineen suorittaneena

 • osaat liittää sulautetun laitteen tai järjestelmän IP-verkkoon (Internet of Things, IoT) ja ymmärrät laitteen toiminnan osana laajempaa järjestelmää
 • hallitset sovelluskehityksen sulautetussa käyttöjärjestelmässä (Linux) sekä reaaliaikakäyttöjärjestelmässä (FreeRTOS)
 • osaat toteuttaa sulautetun järjestelmän ohjelmiston
 • hallitset modernien anturien toiminnan ja käytön osana älykästä järjestelmää
 • hallitset langattoman tiedonsiirron anturiverkoissa

Pääaineesta valmistuvat insinöörit toimivat esimerkiksi tuotekehitystehtävissä, teknisinä asiantuntijoina tai ohjelmistosuunnittelijoina soveltavan tietotekniikan alan yrityksissä.

Opiskeluun liittyviä projekteja ovat esimerkiksi:

 • Langattoman anturiverkon suunnittelu ja toteutus osana laajempaa kehittämishanketta.
 • Älykkään peliohjaimen sulautetun ohjelmiston kehitys sekä langattoman tiedonsiirron (Bluetooth Low Energy) toteutus mobiilille pelialustalle. 

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.

Opetuspaikka ja opetuskieli:
Espoo, englanti.

Software Engineering (tarjolla vain 3-4.vuoden opintoja)

Software Engineering pääaineesta on lukuvuonna 2018-2019 tarjolla vain 3. - 4. vuoden opintoja, koska viimeinen pääaineryhmä aloitti syksyllä 2017. Toteutettavat opinnot lv 18-19 (alustava tieto):

 • Software Business Start-Up 15 op
 • Open-Source Operating Systems 15 op
 • Tekniikan alan ruotsi 5 op
 • Innovaatioprojekti 10 op
 • Menetelmäopinnot 5 op
 • Insinöörityö 15 op

Opetus järjestetään suomeksi ja englanniksi. Osa pääaineopinnoista ja valinnaisista opinnoista toteutetaan vain englanniksi.

Opetuspaikka

Kaikki iltaopinnot järjestetään Leppävaaran kampuksella. Kaikki muut päiväpuolen pääaineopinnot paitsi hyvinvointi-ja terveysteknologia ja ohjelmistotuotanto järjestetään Leppävaarassa. Hyvinvointi-ja terveysteknologian ja ohjelmistotuotanton pääaineopinnot järjestetään vielä syksyn 2018 ajan Bulevardin kampuksella. Tammikuusta 2019 eteenpäin kaikki opinnot järjestetään Leppävaaran kampuksella.

Yhteystiedot

Ulla Forsström
opinto-ohjaaja
Lähetä sähköpostia