Innovaatioprojektin toimijat

Innovaatioprojektissa toimijat muodostavat verkoston, kehittämisorientoituneen ekosysteemin, jossa uusia ratkaisuja on mahdollista syntyä. Innovaatioprojektijärjestelmällä halutaan kannustaa koulutusohjelmia yhteistyöhön ja opiskelijoita verkottumaan työelämän sekä muiden koulutusalojen kanssa jo opiskeluaikana.

Työelämä/ yritys

Metropolialueen yrityksille ja muille organisaatioille tarjoutuu mahdollisuus hyödyntää ammattikorkeakoulun opiskelijoiden osaamista erilaisissa työelämää palvelevissa projekteissa ja hankkeissa. Innovaatioprojekteissa pyritään kehittämään ratkaisuja aitoihin haasteisiin.

Opiskelijan näkökulmasta

Opiskelijat suorittavat opintojensa aikana 10 opintopisteen (10 x n. 27 tuntia työtä) laajuiset Innovaatioprojektiopinnot, joiden tarkoituksena on kehittää opiskelijan projektityötaitoja asiantuntijaympäristössä yhdessä kumppanien kanssa. Opiskelijalle opinnot ovat mahdollisuus kehittää omaa luovaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan. Samalla opiskelijan kyky toimia yhteistyössä työelämän ja muiden alojen ihmisten kanssa monipuolistuu ja laajenee.

Innovaatioprojektin jälkeen opiskelija osaa

  • soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteita ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä
  • hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan ja tuoda sen moniasiantuntijuuteen perustuvaan toimintaan
  • luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria muiden toimijoiden kanssa
  • käyttää ongelmaratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa
  • kehittää muiden toimijoiden kanssa käytännöllisiä, luovia ja innovatiivisia ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.

Opettaja

Projektit ylläpitävät ja kehittävät opettajien osaamista ajankohtaisista työelämän asioista. Osaamista voidaan hyödyntää opetuksessa, projektit tarjoavat opettajille mahdollisuuden työskennellä monialaisissa verkostoissa.