Tavoitteet ja julkaisukriteerit

Tavoitteena on

 • tehdä näkyväksi ja levittää Metropolian ja työelämän yhteistyössä syntyvää osaamista, tuloksia, ratkaisuja ja oivalluksia, joita voidaan hyödyntää ja soveltaa työelämän ja koulutuksen kehittämisessä.
 • vahvistaa Metropoliasta kuvaa kiinnostavana kumppanina, joka toiminnallaan vaikuttaa metropolialueen kehittämiseen.
 • viestiä Metropoliasta yhteisönä, uudistajana ja kumppanina, joka synnyttää uusia oivalluksia ja osaamista työhön ja hyvinvointia elämään.
 • profiloida Metropoliaa korkeakoulujen joukossa lisäämällä ammattikorkeakoulun näkyvyyttä työelämän, yhteistyökumppaneiden sekä henkilöstön ja opiskelijoiden keskuudessa.
 • edistää henkilöstön ja opiskelijoiden osaamisen kehittämistä ja uudistumiskykyä, vahvistaa ammatillista itsetuntoa sekä tukea yhteisöllistä tekemistä ja onnistumisen jakamista.

Julkaisusarjat ja -kriteerit

Metropolialla on kolme julkaisusarjaa: oppimateriaalit, työkirjat ja artikkelit. Kaikissa sarjoissa on mahdollista julkaista aineistoja, jotka sisältävät erilaisia elementtejä: tekstiä, kuvaa, ääntä jne. Sama aineisto voidaan myös julkaista eri kanavia hyödyntäen, esim. painettuna ja verkkojulkaisuna. Julkaisun formaatti ja kanava määritellään julkaisukohtaisesti julkaisun sisällön, tavoitteiden ja kohderyhmän mukaan.

Kaikkien sarjojen yleiset julkaisukriteerit ovat

 • julkaisun laatu (sisältö, merkitys ja hyvä viestivyys kohderyhmän kannalta)
 • innovatiivisuus
 • tiedon hyödynnettävyys (työelämässä ja/tai koulutuksessa)
 • strategian mukaisuus

TAITO-työelämäkirjat

Sarjassa julkaistaan kohderyhmän näkökulmasta toimitettuja aineistoja, joissa keskiössä ovat hankkeen/toiminnan tulokset, joilla on vaikuttavuutta ja jotka palvelevat työelämän kehittämistä. Sarjassa voidaan myös julkaista akateemisten opinnäytetöiden pohjalta laadittuja ja kohderyhmälähtöisesti muokattuja tekstejä tai muita ammattikorkeakoulutuksen kannalta merkityksellisiä tutkimuksia.
Sarjan julkaisukriteerit ovat

 • Sisällön ajankohtaisuus ja tuoreus
 • Julkaisun käyttöarvo työelämässä tai ammatillisessa korkeakoulutuksessa
 • Julkaistavan työn laatu

OIVA-oppimateriaalit

Sarjassa julkaistaan oppikirjoja ja muita vastaavia materiaaleja, joilla on kysyntää ja jotka tukevat ammatillista kasvua ja kehittymistä.

Sarjan julkaisukriteerit ovat

 • Julkaisun tarve opetuksessa tai henkilöstökoulutuksessa
 • Ennakoitu menekki

AATOS-artikkelit

Sarjassa julkaistaan tiiviitä asiantuntija-artikkeleita, jotka lisäävät ammatillisten asiantuntijoiden välistä ajantasaista keskustelua ja työyhteisöjen osaamista. Artikkelit julkaistaan verkossa. Artikkeleista voidaan toimittaa myös teemojen mukaisia kokonaisuuksia.
Sarjan julkaisukriteeri ovat

 • Sisällön ajankohtaisuus ja tuoreus
 • Keskustelevuus
 • Metropolian työstä ja toimivista käytänteistä viestiminen
 • Moniammatillisten näkökulmien esille tuominen