Työelämäyhteistyö talotekniikan ja rakennusalan
työnjohdon (LVI) koulutusohjelmissa

Tutustu tuleviin työntekijöihin sujuvasti jo heidän opiskeluaikanaan tarjoamalla projekti-, harjoittelu- tai opinnäytetyöpaikka. Oppilaitosyhteistyön kautta turvaat organisaatiollesi osaavaa työvoimaa myös tulevaisuudessa.

Projektit

Johdantoprojekti

Insinööriopiskelijat tekevät ensimmäisenä opiskeluvuotenaan opintojakson johdantoprojekti. Johdantoprojekti on toteutettu yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa ja se on sisältänyt erilaisia mittauksia kaupungin kiinteistöissä. Tyypillisimpiä mittauksia ovat olleet sisäilmamittaukset, lämpökamerakuvaukset ja valaistusmittaukset.

Kokoava projekti

Insinööriopiskelijat tekevät neljännen opiskeluvuoden aikana ns. kokoavan projektin, jonka laajuus on 6 opintopistettä.

Kokoavan projektin tavoitteen on, että opiskelija

 • syventää oman alansa osaamista
 • osaa laatia projektisuunnitelman
 • hallitsee monialaisen yhteistyön ja verkostoitumisen
 • osaa viestiä asianmukaisesti eri sidosryhmille
 • tuntee projektiviestinnän vaatimukset
 • harjaantuu yhteistyötaidoissaan
 • pystyy arvioimaan omaa osaamistaan projektin osana
 • tunnistaa luovan ongelmaratkaisuprosessin
 • osaa tuoda oman osaamisen yhteiskehittelyyn moniasiantuntijuuteen perustuvassa toiminnassa

Kokoava projekti voi olla eri alojen opiskelijoiden yhteinen projekti. Ideaalitilanteessa opiskelijat, opettajat, työelämän toimijat ja asiakkaat yhdessä osallistuvat kehittämisprosessiin ja päätöksentekoon vuorovaikutteisessa toiminnassa vastuullisesti ja eettisesti.

Innovaatioprojekti

Sekä insinööri- että mestariopiskelijat tekevät kolmannen opiskeluvuoden aikana innovaatioprojektin, jonka laajuus on 10 opintopistettä.
Innovaatioprojektin jälkeen opiskelija osaa:

 • soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteita ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä,
 • hyödyntää omaa asiantuntijaosaamistaan ja tuo sen moniasiantuntijuuteen perustuvaan toimintaan,
 • luoda yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria muiden toimijoiden kanssa,
 • käyttää ongelmaratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa,
 • kehittää muiden toimijoiden kanssa käytännöllisiä, luovia ja innovatiivisia ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja, joilla vastataan metropolialueen monimuotoisiin tarpeisiin.

Monialaisilla, työelämäyhteistyössä tehtävillä innovaatioprojekteilla vastataan aluekehittämishaasteeseen ja yhdistetään kehittämis- ja tutkimustyötä opetukseen. Innovaatioprojektit voivat olla monenlaisia, myös kansainvälisiä. Yhteistä innovaatioprojekteille on se, että niissä kehitetään palveluja, toimintatapoja, menetelmiä tai tehdään tuotteiden uudistamista ja kehittämistä yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa.

Jos sinulla on mielenkiintoinen innovaatioprojektin aihe, ota yhteyttä lehtori Hanna Stammeieriin, hanna.stammeier@metropolia.fi.

Sivun alkuun

Harjoittelu

Talotekniikkainsinöörit

Insinööriopintoihin sisältyy harjoittelua 30 opintopisteen verran. Tämä tarkoittaa noin viiden kuukauden mittaista työssäoloa. Lisäksi LVI-tuotantopainotteisten opiskelijoiden opintoihin kuuluu 15 opintopisteen mittainen työssäoppimisjakso.

Opiskelijoille on varattu harjoitteluun kolmannen vuoden kevät. Tällöin opiskelijat voivat olla yhtämittaisesti harjoittelussa tammikuusta elokuun loppupuolelle. Opiskelijoita kannustetaan myös tekemään harjoittelunsa jo aiemmin ns. kesäharjoitteluiden muodossa. Tällöin harjoittelu voi koostua kahdesta tai kolmesta kesäisin suoritetusta jaksosta.

LVI-mestarit

Rakennusmestareiden (LVI) opintoihin kuuluu myös 30 opintopisteen verran harjoittelua. LVI-mestareiden harjoittelu sijoittuu kesäaikaan. On toivottavaa, että mestariopiskelijat työskentelevät jokaisena opiskelukesänään, edeten opintojen aikana kohti työnjohdollisia tehtäviä.

Rakennusmestareiden (LVI) opinnoissa on myös työpaikkaopintoja 30 opintopisteen verran, joten käytännössä he ovat opinnoistaan noin vuoden verran työelämässä opiskelemassa.

Löytyisikö organisaatiostanne paikka talotekniikan harjoittelijalle?

Työpaikkatarjouksen voit lähettää sähköisesti Veera Uddille, veera.udd(at)metropolia.fi.

Sivun alkuun

 

 

Opinnäytetyö

Insinööri- ja mestariopintoihin kuuluu olennaisena osana opintojen loppuvaiheessa suoritettava opinnäytetyö, josta käytetään insinööriopinnoissa myös nimitystä insinöörityö. Insinöörityö on laajuudeltaan 15 opintopistettä ja mestarityö 10 opintopistettä.

Opinnäytetyön tavoitteena on syventää opiskelijan ammatillista osaamista sekä kehittää itsenäistä ongelmanratkaisukykyä, luovuutta ja itsenäistä työskentelyä.

Opinnäytetyö on tyypillisesti tutkimus-, selvitys- tai kehitystehtävä.

Insinööriopiskelijat tekevät opinnäytetyön yleensä neljäntenä opiskeluvuotena, mestariopiskelijat kolmannen vuoden keväällä ja neljännen vuoden syksyllä. Valtaosa opinnäytetöistä tehdään työnantajalle.

Tarjoa opinnäytetyöaihetta

Opinnäytetyötarjoukset voit lähettää Anna Hynniselle, anna.hynninen@metropolia.fi. Voit myös olla suoraan yhteydessä koulutusohjelman vastuuhenkilöihin.

Sivun alkuun

 

 

Ota yhteyttä

Hanna Sulamäki, LVI-tuotantopainotteisten tutoropettaja
puh. 09 7424 6047

Torsti Viilo, Sähköisen talotekniikan tutoropettaja
puh. 09 7424 6050

Jyrki Viranko, Rakennusmestari (LVI), tutoropettaja
puh. 09 7424 6036

Jukka Yrjölä, LVI-suunnittelupainotteisten tutoropettaja
puh. 09 7424 6051

Anna Hynninen, Suunnittelija
puh. 09 7424 6043

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@metropolia.fi