ECTS-tunnus

Euroopan komissio myönsi joulukuussa 2013 Metropolia Ammattikorkeakoululle ECTS-tunnuksen hyväksyntänä siitä, että korkeakoulu noudattaa European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) -järjestelmän laatuvaatimuksia.

ECTS-järjestelmän tarkoituksena on taata eurooppalaisten tutkintojen ja opintojen vertailtavuus ja laadukas toteutus. Järjestelmän lähtökohtana on opiskelijalähtöisyys: tutkinto-ohjelmat, opintojaksot, opintojen eteneminen ja karttuva osaaminen kuvataan läpinäkyvästi ja yhtenäisesti.

Järjestelmä pyrkii helpottamaan tutkintojen ja opintokokonaisuuksien suunnittelua, toteutusta, arviointia, tunnustamista ja opiskelijoiden liikkuvuutta.

ECTS-tunnus on korkeakoululle annettu todistus siitä, että se toimii avoimena ja luotettavana yhteistyökumppanina eurooppalaisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Tunnus on kunniamaininta, johon ei sisälly rahallista tukea.