Laatujärjestelmä

Metropolian laatujärjestelmän tavoitteena on tukea ammattikorkeakoulun strategisten tavoitteiden ja vision saavuttamista. Strategian toteutumista, toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan systemaattisesti. Toimintaa kehitetään ja parannetaan jatkuvasti arviointi- ja palautejärjestelmistä saatujen tulosten perusteella niin, että Metropolia vastaa asiakkaidensa tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Laadunhallinta on sisällytetty Metropolian strategiaan, jolloin laadunhallinta ja strategiset tavoitteet muodostavat systemaattisen ja vaikuttavan kokonaisuuden.

Laatujärjestelmän tavoitteena on myös tuottaa jatkuvasti systemaattisesti hyödynnettävää tietoa sekä yhtenäistää ja tehostaa laadunhallinnan menettely- ja toimintatapoja läpi Metropolian. Tällä lisätään työntekijöiden osallistumista laatutyöhön ja vahvistetaan laatukulttuurin syntymistä.

Metropolian laadunhallinnan prosessi perustuu jatkuvan kehittämisen kehän periaatteelle, joka toteutetaan selkeään vastuunjakoon perustuvalla ja kaikki organisaatiotasot yhdistävällä laadunvarmistuksen ja kehittämisen kokonaisuudella.

Metropoliassa on pääosin hajautettu laatujärjestelmä, jossa vastuu laadunhallinnan toteuttamisesta toiminnan jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaisesti on kaikilla Metropolian työntekijöillä hänen työtehtäviinsä liittyviltä osin. Kukin esimies vastaa oman yksikkönsä laadukkaasta toiminnasta sekä Metropolian laatupolitiikan toteuttamisesta. Metropolian johtoryhmässä toimiva johtaja vastaa vastuualueensa osalta toiminnan suunnittelusta, sujuvuudesta, toteuttamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä sekä uusien toimintatapojen käytäntöön viemisestä ja niistä viestimisestä.

Metropolian ydintoimintoihin; oppimistoimintaan, liiketoimintaan sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan vuonna 2016 nimitetty laatuvastaavat, joiden työtehtäviin kuuluu laatupolitiikan entistä vahvempi toteuttaminen ydintoimintojen sisällä. Laatupolitiikan johtamisesta vastaa Metropolian toimitusjohtaja-rehtori. Johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet laadunhallinnan kehittämiseen ja toimintaa kehitetään yhteistyössä henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Toiminnan jatkuvan kehittämisen kehä

Metropoliassa toiminnan jatkuvan kehittämisen kehä on laadukkaaseen toimintaan pyrkivä spiraalimainen jatkuvan parantamisen prosessi, joka ohjaa ja kehittää toimintaa.

Suunnittelu

Asetetaan tavoitteet ja suunnitellaan toiminta. Toiminnan suunnittelu perustuu korkeakoulun strategiaan ja analysoituun palautetietoon sekä toimintaympäristöä koskevaan nykytila- ja ennakointitietoon.

Suunnittelussa käytetään sekä olemassa olevaa tutkimus- ja kokemusperäistä tietoa että toimintaympäristöstä saatavaa tietopohjaa. Metropoliassa on viime vuosina enenevissä määrin kannustettu kokeilukulttuuriin. Se kannustaa lyhyempään suunnitteluvaiheeseen ja sen kautta nopeampaan toteutukseen. Näin osa suunnittelusta tapahtuu toteutuksen jo alettua. Tällöin toteutuksen haasteista saadaan lisätietoa hyödynnettäväksi osaksi suunnittelua.

Toteutus

Toimitaan suunnitelmien mukaisesti. Toteutus rakentuu suunnitelmien, tavoitteiden ja yhteisesti käytössä olevien toimintaohjeiden ja -tapojen pohjalle.

Arviointi

Arviointitietoa kerätään järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Keskeistä arviointitietoa ovat opiskelijapalautteet, asiakaspalautteet, sidosryhmäkyselyt, alumnikyselyt, ohjaus- ja asiantuntijaryhmät sekä Metropolian neuvottelukunnat.

Laatua, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta pyritään seuraamaan arvioinnissa reaaliaikaisesti, jotta havaittuihin mahdollisuuksiin ja ongelmiin voidaan reagoida nopeasti.

Kehittäminen

Metropolian toimintaa kehitetään analysoimalla arvioinnista saatua tietoa ja jalostamalla sen pohjalta ideoita sekä ratkaisuvaihtoehtoja toiminnan kehittämiseksi ja parantamiseksi.