Metropolian laatupolitiikka

Metropolian laatupolitiikan tavoite on kuvattuna Metropolian johtosäännön 5 §:ssä:

"Metropoliassa kaikki toiminta on tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta. Se tuottaa korkeatasoisia tuloksia, joita eri sidosryhmät arvostavat ja joihin ne ovat tyytyväisiä. Pyrkimys laadukkuuteen ohjaa kaikkea metropolialaista toimintaa ja se on elimellinen osa Metropolian johtamista.

Laatutyön tavoitteena on tukea strategisten ja operatiivisten tavoitteiden laadukasta saavuttamista ja toimia jatkuvan kehittämisen työkaluna. Keskeinen väline laadun parantamisessa on toimintatapojen ja tulosten säännöllinen arviointi ja dokumentointi. Arviointi, toiminnan kehittäminen ja uudistaminen pohjautuvat yhteisölliseen vuoropuheluun. Kaikessa toiminnassa on sitouduttu jatkuvaan kehittämiseen.

Metropolian laatutyö on kaikkien Metropolian työntekijöiden vastuulla hänen tehtäviinsä liittyviltä osin. Sen johtamisesta vastaa Metropolian toimitusjohtaja-rehtori.

Johtoryhmässä toimiva johtaja vastaa vastuualueensa osalta toiminnan tuloksista, sujuvuudesta, arvioinnista ja kehittämisestä sekä uusien toimintatapojen käytäntöön viennistä ja niistä viestimisestä.

Kukin Metropolian esimies vastaa oman yksikkönsä laadukkaasta toiminnasta sekä Metropoliassa määriteltyjen laatutyökäytänteiden toteuttamisesta.

Metropolian osaamisalueiden, tki-, liiketoiminnan ja yhteisten palvelujen tavoitteet, toimintakäytänteet, seuranta, arviointi ja kehittäminen kuvataan Metropolian sisäisessä intrassa Tuubissa. Sinne myös dokumentoidaan ydinprosessien tulokset sekä kehittämissuunnitelmat."

Laadunhallinnan vastuut

Metropolian laatupolitiikan toteuttaminen toiminnan jatkuvan kehittämisen kehän periaatteen mukaisesti on kaikkien Metropolian työntekijöiden vastuulla hänen työtehtäviinsä liittyviltä osin.

Kukin esimies vastaa oman yksikkönsä laadukkaasta toiminnasta sekä Metropolian laatupolitiikan toteuttamisesta. Metropolian johtoryhmässä toimiva johtaja vastaa vastuualueensa osalta toiminnan suunnittelusta, sujuvuudesta, toteuttamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä sekä uusien toimintatapojen käytäntöön viemisestä ja niistä viestimisestä.

Metropolian ydintoiminnoissa, oppimistoiminnassa, liiketoiminnassa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa laadunhallinnan toteuttamiseen on haluttu panostaa. Vuonna 2016 jokaiseen ydintoimintaan on nimitetty laatuvastaavat, joiden työtehtäviin kuuluu laatupolitiikan entistä vahvempi toteuttaminen ydintoimintojen sisällä. Laatupolitiikan johtamisesta vastaa Metropolian toimitusjohtaja-rehtori.