Tilinpäätös 2014

Tuloslaskelma

1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
LIIKEVAIHTO 109 225 285,50 116 576 043,75
Liiketoiminnan muut tuotot 521 949,89 534 295,11
Materiaalit ja palvelut -5 679 494,20 -4 493 012,10
Henkilöstökulut -71 697 889,03 -79 179 045,99
Poistot ja arvonalentumiset -4 210 553,23 -4 281 181,39
Liiketoiminnan muut kulut -25 631 925,58 -29 007 919,38
TILIKAUDEN LIIKETULOS 2 527 373,35 149 180,00
Rahoitustuotot ja kulut 122 107,74 114 271,66
TILIKAUDEN TULOS 2 649 481,09 263 451,66
 

Tase

31.12.2014 31.12.2013
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 238 586,95 13 726,24
Muut pitkävaikutteiset menot 2 442 657,75 2 516 465,87
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 2 681 244,70 2 530 192,11
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 7 455 193,38 6 834 705,81
Muut aineelliset hyödykkeet 539,10 550,51
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt 0,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 7 455 732,48 6 835 256,32
Sijoitukset
Osakkeet 115 886,58 115 886,58
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 10 252 863,76 9 481 335,01
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset 1 515 420,40 38 452,10
Siirtosaamiset 580,00 620,00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 1 516 000,40 39 072,10
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 856 937,68 956 726,89
Muut saamiset 275 080,08 244 775,02
Siirtosaamiset 2 015 489,42 2 477 308,01
Rahoitusarvopaperit 25 256 579,41 25 138 336,11
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 28 404 086,59 28 817 146,03
Rahat- ja pankkisaamiset 5 784 953,29 4 182 452,58
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 35 705 040,28 33 038 670,71
VASTAAVAA YHTEENSÄ 45 957 904,04 42 520 005,72
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 4 500 000,00 4 500 000,00
Edellisten tilikausien voitto / tappio 26 635 878,89 26 372 427,23
Tilikauden voitto / tappio 2 649 481,09 263 451,66
Oma pääoma yhteensä 33 785 359,98 31 135 878,89
Pitkäaikainen vieras pääoma 9 494,31 9 574,31
Lyhytaikainen vieraspääoma
Saadut ennakot 1 200 060,87 1 103 948,22
Ostovelat 3 111 782,24 2 288 285,18
Muut velat 1 962 407,26 2 122 358,26
Siirtovelat 5 888 799,38 5 859 960,86
Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä 12 163 049,75 11 374 552,52
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 172 544,06 11 384 126,83
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 45 957 904,04 42 520 005,72