YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi -hanke

 

Metropolia on mukana ammattikorkeakoulujen kaksivuotisessa ”YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi”- hankkeessa, joka toteutuu neljänä osahankkeena. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa hanketta, jonka kokonaisbudjetti on 3 miljoonaa euroa. Hanke käynnistyi 1.1.2014 ja jatkuu vuoden 2015 loppuun.


Verkostohankkeen tavoitteena on


- määrittää ja asemoida ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon TKI-toimintaa valtakunnallisesti
- vahvistaa TKI-työn vaikuttavuutta sekä
- viedä ylempää ammattikorkeakoulutusta eteenpäin kehittämällä TKI-toimintaa korkeakoulujen ja työelämän välillä tapahtuvan osaamisen siirron ja uudistamisen kautta.

Ylemmän AMK:n opiskelijoita luonnehditaan muutosagenteiksi ja työelämän kehittäjiksi ja uudistajiksi. Hanke vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan toimia näissä rooleissa. Ylemmän AMK-koulutuksen yhteydessä tehtävän TKI-työn toivotaan hyödyttävän aluetta ja siellä toimivia yrityksiä nykyistä paremmin.

Moninaisuusosaaminen tulevaisuuden työyhteisöissä Metropolian kehittämiskärkenä
Metropolia keskittyy moninaisuuden johtamisen kehittämiseen osana ylempien tutkinto-ohjelmien oppimis- ja KIT-toimintaa.


Diversiteetti työelämässä lisääntyy ja moninaisuusosaamista tarvitaan aikaisempaa enemmän.
Moninaisuusosaaminen on keskeinen työelämätaito, jopa menestystekijä tulevaisuuden työyhteisöissä ja erityisesti niiden johtamisessa. Tästä tulee osahankkeen työnimi MoJo = moninaisuuden johtaminen.


MoJo-osahankkeen tavoitteet:


- Osahanke mallintaa erilaisten ihmisten osaamispotentiaalin tunnistamista ja etsii tapoja hyödyntää
- sitä nykyistä paremmin yksilön, työyhteisön ja koko organisaation parhaaksi.
- Moninaisuuden johtamisen opetusta kehitetään sisällöllisesti ja pedagogisesti. Luodaan uusia moninaisuuden johtamisen toimintamalleja.
- Moninaisuusosaamisesta tulee ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden erityisosaamista, jota he esimies- ja johtamistehtävissään soveltavat
- työelämän parhaaksi.
- Moninaisuusosaaminen vakiintuu osaksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamisprofiilia ja heijastuu työorganisaatioihin mm. opinnäytetöiden ja muiden kehittämishankkeiden kautta.

 

Osahankkeen toimenpidekokonaisuudet ovat:


- moninaisuusosaamisen tutkimus; mm. moninaisuuden ilmeneminen työyhteisössä, moninaisuuden johtamisen uudet tarpeet, edellytykset ja tukeminen
- ketterät kokeilut kumppaniorganisaatioissa, moninaisuuden johtamisen hyvät käytänteet ja
- toimintamallit
- moninaisuuden johtamisen koulutuskokonaisuudet


Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Erja Turunen
p. 040 737 8566
etunimi.sukunimi@metropolia.fi