Tutkimusetiikka

Koko tiedeyhteisö on vastuussa hyvän tieteellisen käytännön (good scientific practice) noudattamisesta.  Tutkimuseettinen neuvottelukunnan (TENK) mukaan hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu muun muassa, että tutkijat ja tieteelliset asiantuntijat

 1. noudattavat tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja: rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa;
 2. soveltavat tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä ja toteuttavat tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta tutkimuksensa tuloksia julkaistessaan;
 3. ottavat muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asianmukaisella tavalla huomioon niin, että he kunnioittavat näiden työtä ja antavat heidän saavutuksilleen niille kuuluvan arvon ja merkityksen omassa tutkimuksessaan ja sen tuloksia julkaistessaan;

Hyvän tieteellisen käytännön mukaista on edelleen, että

 1. tutkimus on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu yksityiskohtaisesti ja tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla;
 2. tutkimusryhmän jäsenten asema, oikeudet, osuus tekijyydestä, vastuut ja velvollisuudet sekä tutkimustulosten omistajuutta ja aineistojen säilyttämistä koskevat kysymykset on määritelty ja kirjattu kaikkien osapuolten hyväksymällä tavalla ennen tutkimuksen aloittamista tai tutkijan rekrytoimista ryhmään;
 3. rahoituslähteet ja tutkimuksen suorittamisen kannalta merkitykselliset muut sidonnaisuudet ilmoitetaan tutkimukseen osallistuville ja raportoidaan tutkimuksen tuloksia julkaistaessa; ja että
 4. noudatetaan hyvää hallintokäytäntöä ja henkilöstö- ja taloushallintoa.

Tutkimuksen eettinen ennakko-arviointi

Ennen tutkimuksen toteutusta tutkimuksen eettinen hyväksyttävyys voi edellyttää arviointia. Tutkimusten eettistä ennakko-arviointia tekevät eettiset toimikunnat. Eettinen toimikunta määräytyy tutkijalle hänen toimipaikkansa ja tutkimuksen lajin mukaan.

 • Kun tutkimuksessa puututaan ihmisen koskemattomuuteen ja tarkoituksena on lisätä tietoa terveydestä, sairauksien syistä, oireista, diagnostiikasta, hoidosta, ehkäisystä tai tautien olemuksesta yleensä mukaan lukien ihmiseen koskemattomuuteen puuttuva hoito- ja terveystieteellinen tutkimus, liikuntatieteellinen tutkimus ja ravitsemustieteellinen tutkimus, tutkimus kuuluu lain lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999, muutokset 295/2004, 794/2012) piiriin. Tällöin tutkimukselle on haettava eettinen ennakkoarviointi sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta. Lisätietoa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän alueen eettisten toimikuntien toiminnasta löytyy HUS:n internet-sivuilta (www.hus.fi).
 • Tutkimus voi edellyttää eettistä ennakkoarviointia, vaikka se ei kuulukaan lain lääketieteellisestä tutkimuksesta perusteella sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan arvioitavaksi. Ammattikorkeakouluissa toimivat eettiset toimikunnat arvioivat ennakolta tutkimuksia, jotka eivät kuulu em. lain piiriin (ks. Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettinen toimikunta >).
 • Milloin tarvitaan eettisen toimikunnan lausunto?
 • Lausuntokäsittely