Tutkimuslupa

Mikä on tutkimuslupa?

Kun haluat tutkimuksessasi käyttää Metropolian henkilökunnalta tai opiskelijoilta hankkimaasi tietoa, tarvitset tutkimusluvan. Metropolian opiskelijoiden toisilleen tai henkilökunnalle tekemiin, opintoihin liittyviin kyselyihin ei tarvita virallista tutkimuslupaa. 

Tutkimuslupahakemuksen täyttö

Metropolian tutkimuslupahakemus on sivun alalaidassa. Hakemuksesta tulee käydä ilmi mm. henkilötietosi, tutkimuksen ohjaajan henkilötiedot, tutkimuksen nimi, tutkimuksen tekijät, tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat, aikataulu sekä Metropolian rooli tutkimuksessa. Hakemuksen lisäksi mukaan tulee liittää tutkimussuunnitelma sekä kysely-/haastattelu-/aineistonkeruulomake ja yhteydenottokirje tutkittavalle.

Kun hakemus on saapunut Metropoliaan

Kun hakemus on saapunut Metropoliaan, tarkistetaan lupaan liittyvät dokumentit ja toimitetaan hakemus Metropolian TKI-johtajan hyväksyttäväksi. Tähän koko prosessiin on hyvä varata aikaa 1-2 viikkoa.

Metropolia myöntää erittäin harvoin opiskelijoiden tai henkilökunnan henkilötietoja tutkijoiden käyttöön. Usein päädytään viemään yhteydenottokirje ja tutkimuslomakkeen linkki Metropolian intranettiin ja tätä kautta saamaan tutkimukseen osallistujia.

Jos kuitenkin pyydät henkilötietojen luovuttamista, tarvitset hakemuksen lisäksi myös rekisteriselosteen.

Rekisteriseloste

Jos tutkimuksessa syntyy henkilötietolain mukainen henkilörekisteri, tulee liitteenä olla myös tutkimuslupahakemuksen sivu 3 sekä tietellisen tutkimuksen rekisteriseloste (HetiL (523/99) 10§ ja 14§) tai rekisteriseloste (HetiL (523/99) 10§). Löydät rekisteriselostelomakkeet tietosuojavaltuutetun sivuilta.

Henkilötietojen luovuttaminen on maksullista. Metropolian tietohallinto laskuttaa noin 50 - 70 e./tunti tietojen keräämisestä.

Tutkija sitoutuu hävittämään henkilötiedot tulosten julkaisemisen jälkeen.

Metropolian opiskelija

Metropolian opiskelijoiden toisilleen tai henkilökunnalle tekemiin, opintoihin liittyviin kyselyihin ei tarvita virallista tutkimuslupaa. On kuitenkin hyvän tavan mukaista kysyä osaamisalueilta lupaa opiskelijoiden ja henkilökunnan osallistumisesta. Tässä tapauksessa on hyvä ottaa yhteyttä Osaamisaluepäällikköön. Jos tietoja hankitaan suoraan tutkittavilta henkilöiltä haastatteluin, kyselyin tai muilla vastaavilla tavoilla, on hankittava kyseisen henkilön suostumus.

Tutkimuslupahakemus

Allekirjoitettu tutkimuslupahakemus liitteineen toimitetaan skannattuna osoitteeseen: tutkimusluvat@metropolia.fi tai alkuperäinen lähetetään allekirjoitettuna osoitteeseen:
Kirjaamo, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 Metropolia

Metropolian tutkimuslupahakemus

Lisätietoja

Kati Forsman
Suunnittelija, TKI-palvelut

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@metropolia.fi