Puhtaat ja kestävät ratkaisut

Kestävyyskriisi – haaste ja mahdollisuus

Globaali kestävyyskriisi haastaa nykyisen talous- ja hyvinvointikäsityksemme. Tarvitsemme selkeän suunnanmuutoksen kohti hiilineutraalia kiertotaloutta ja vähäpäästöisiä, resurssitehokkaita ja älykkäitä ratkaisuja. Samalla on tärkeää muuttaa ihmisten ajattelu- ja toimintatapoja suhteessa kuluttamiseen, tuotteiden omistamiseen ja varallisuuteen.  Tulevaisuudessa talouden kasvun ja hyvinvoinnin on rakennuttava maapallon kantokyvyn rajoissa.

Puhtaat ja kestävät ratkaisut avaavat edelläkävijöille merkittävät markkinat. Erilaisten tulevaisuuden näkymiä ja markkinoita luotaavien selvitysten mukaan Suomella ja muilla Pohjoismailla on mahdollisuudet toimia edelläkävijöinä ja näin saavuttaa kokoamme suurempi rooli vähäpäästöisten, resurssitehokkaiden ja älykkäiden ratkaisujen markkinoista.

Sitran kirittämänä Suomi on viime vuosina tehnyt määrätietoista työtä kiertotalouden edistämiseksi Suomessa. Ja laatinut muun muassa maailman ensimmäisen kansallisen kiertotalouden tiekartan. Merkittävästä roolistaan ja työstään kiertotalouden edistämiseksi Suomessa, Sitra palkittiin vastikään kansainvälisellä kiertotalouden palkinnolla Maailman talousfoorumin yhteydessä pidetyssä The Circular Awards -kilpailussa.

Kiertotalous kestävyyskriisin ratkaisujen ytimessä

Kestävät ja puhtaat ratkaisut syntyvät elinkaari- ja kiertotalousajattelun ymmärryksestä. Kestävän kasvun turvaaminen edellyttää resurssien viisasta ja kestävää käyttöä.


Resurssiviisaan ja kestävän kasvun ytimessä on kiertotalous. Ajattelu- ja toimintatapa, jossa tuotteiden ja materiaalien arvo kiertää taloudessa mahdollisimman pitkään. Kyseessä on eräänlainen palauttava ja uudistava järjestelmä, joka pyrkii kohti ikuista elinkaarta.


Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tuote suunnitellaan siten, että materiaalit ovat eroteltavissa ja kierrätettävissä mahdollisimman tehokkaasti. Vastaavasti pidennetyt käyttöiät, materiaalien, osien ja komponenttien kierrättäminen, jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntäminen sekä erilaiset palvelutoiminnot ovat tyyppiesimerkkejä kiertotalouden moninaisista muodoista.

Innovaatiokeskittymä vauhdittamaan uutta tietoa, osaamista ja ratkaisuja 

Metropolia on perustanut Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymän, joka rakentuu yhteiskunnallisesti merkittävän kestävyyskriisi-ilmiön ympärille.

Uudelle kampuksellemme Vantaan Myyrmäkeen sijoittuva innovaatiokeskittymä kokoaa yhteen eri alojen ja sektoreiden toimijoita – yrityksiä, tutkimuslaitoksia, kaupunkeja, järjestöjä, alueen asukkaita (kuluttajia, käyttäjiä), kuin myös Metropolian omaa korkeakouluyhteisöä (opiskelijoita, opettajia ja muita asiantuntijoita) – ideoimaan, innovoimaan ja kehittämään erilaisia puhtaita ja kestäviä ratkaisuja kestävyyskriisin hillitsemiseksi.

Teemallisesti Puhtaat ja kestävät ratkaisut – innovaatiokeskittymän ratkaisujen ytimessä ovat vähäpäästöisyys, resurssiviisaus, ja erityisesti kiertotalous, sekä erilaisten teknologioiden, muun muassa digitalisaation ja IoT:n tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Innovaatiokeskittymän toimintaa vauhdittaa Ratkaisujen Areena -kokeilu- ja yhteistyöalusta, joka törmäyttää eri toimijoiden ideoita, osaamista ja verkostoja. Tiiviin ja avoimen vuorovaikutuksen tuotoksina syntyy uutta tietoa, osaamista, ideoita, innovaatioita ja muita erilaisia ratkaisuja. Samalla myös toimijoiden osaamispääomaa saadaan tehokkaasti virtaamaan eri toimijoiden välillä.

Ilmiölähtöistä kiertotalousosaamista suomalaisiin ja kansainvälisiin korkeakouluihin


Elinkaari- ja kiertotalousajattelu Metropolian opetussuunnitelmien ytimeen

Metropolian Bio- ja kemiantekniikan sekä energia- ja ympäristötekniikan insinöörien uusissa opetussuunnitelmissa niin elinkaari- kuin kiertotalousajattelukin on läpileikkaavana teemana koko insinöörien 4 vuoden opintojen ajan. Opiskelijat perehtyvät opintojen aikana menetelmiin ja prosesseihin, joilla tuotetaan monia hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta tarpeellisia elintarvikkeita ja toimintoja. Tulevaisuuden ammattilaisten tulee nyt ja tulevaisuudessa osata yhdistää omaan ammattiosaamisensa myös kiertotalousosaamisen.

Kiertotalousosaamista suomalaisiin ammattikorkeakouluihin

Prosessiteollisuuden kiertotalouskoulutus on kehitteillä kumppanimme Sitran avustamana. Tarkoituksena on ulottaa kiertotalousopetus kaikille koulutusasteille. Tavoitteena on, että kiertotalouden osaajia pitää saada jokaiselle toimalalle. Metropolian koordinoimana kehitetään prosessiteollisuuden kiertotalouskoulutusta kaikkien kahdeksan suomalaisen tätä koulutusta tarjoavan ammattikorkeakoulun kesken.

Kiertotalousosaamista kansainvälisiin korkeakouluihin

Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia pilotoivat tänä syksynä yhteistyössä Sitran kanssa uuden kansainvälisen kiertotalouden opintopolun Study Modules for Circular Economy: Circular Economy for Sustainable Growth. Kansainvälisen opintokokonaisuuden ytimessä on yhteistyö yritysten kanssa. Lue lisää.

Koulutusviennin kehittämisprojekti Finnish Education Center - Vietnam käynnistyi 1.2.2018. Tavoitteena on kehittää sekä laajentaa Kauko-itään suuntautuvaa koulutusmyyntiä. Mukana joukko yritystoimijoita sekä asiaan vihkiytyneitä ammattikorkeakouluja. Metropolia keskittyy koulutusviennissä cleantechiin sekä kiertotalouteen.

Kiertotalousosaamista lukioihin ja yläasteelle

Uudet opetussuunnitelmat tuovat ilmiölähtöiset oppimisen kaikkiin kouluihin. Teknologiateollisuus ry yhdessä jäsenyritystensä sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa on käynnistänyt valtakunnallisen MyTech-ohjelman, joka tarjoaa tukea ja teeman ilmiölähtöisille oppimisprojekteille yläkouluissa ja lukioissa. Metropolia on mukana ohjelman Kiertotalousteemassa.

MyTech -ohjelman puitteissa Metropolia tarjoaa yläasteen ja lukion opiskelijoille mahdollisuuden syventää kiertotalouden oppimisprojekteja osana Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymää ja Ratkaisujen Areena -alustaa.

MyTech-ohjelmassa on mukana reilut 100 yritystä ja suuri joukko korkeakouluja ympäri Suomen.

Elinkeinoelämän ja korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä suunnataan kohti kiertotalouden haasteita

Innovaatiokeskittymä - eri toimiala- ja sektorirajat ylittävänä toimintamallina - tuo elinkeinoelämän, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämisyhteistyölle nykyistä proaktiivisemmat, strategisemmat ja pitkäjänteisemmät puitteet. Parhaimmillaan laaja-alainen tutkimus- ja kehittämisyhteistyö tuo tietoa, osaamista ja ratkaisuja laajoihin ja monimutkaisiin haasteisiin, jotka vaativat useiden eri alojen ja toimijoiden näkemystä ja osaamista.

Teemallisesti tutkimus- ja kehittämisyhteistyön ytimessä on resurssiviisaus, ja erityisesti kiertotalous, sekä erilaisten teknologioiden, muun muassa digitalisaation ja IoT:n tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Hankkeet

Kestävä kaupunkimuutos (KEMUT-hanke)

Hanke tarkastelee kestävyysmuutoksen toteutumista kaupungeissa.
Esimerkkinä on Eko-Viikin asuinalue Helsingissä. Kestävyysmuutosta tarkastellaan
kolmella eri tasolla:
1. Teknologian mahdollisuudet käytännössä: energian ja vedenkulutuksen muutos
2.Poliittiset ohjauskeinot: rakennus- ja suunnittelunormien muutos
3. Asumisen ja ympäristön mahdollisuudet: asukkaiden arvot ja viherrakenne

Hanke tuottaa tietoa siitä onko ekologinen rakentaminen tuottanut muutosta
kohti kestävää kaupunkia. Lue lisää.

Kiertovillasta kasvuun -hankkeessa selvitettiin kotimaisen villan kierrätyksen,
saatavuuden, jalostamaisen, kuin myös kansainväliesti kilpailukykyisen liiketoiminnan mahdollisuuksia. Hankkeen tuloksena syntyi villan kierrätyksen suomalainen malli.
Lue lisää

Rakentamisen kiertotalous kunnissa - RANTA -hanke.

RANTA-hankkeen päätavoitteena on edistää rakennettuun kaupunkiympäristöön ja maamassojen hallintaan liittyviä kiertotalouden mahdollisuuksia kunnissa. Hankkeessa paneudutaan kiertotalouden mahdollisuuksiin monipuolisesti esimerkiksi kehittämällä purku-urakoiden kiertotaloutta edistävää hankintakriteeristöä ja kartoittamalla nykyisiä toiminnan pullonkauloja ja esteitä. Lisäksi tutkitaan purkujätteen ja suoraan hyödynnettävien osien kierrättämisen toimijakenttää ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Lue lisää

Alueellisen yhteistyön voimaa kestävien ja elinvoimaisten kaupunkialueiden kehittämiseksi

Vantaa, Myyrmäki

Vantaan Myyrmäen alueen uudistaminen on ajankohtainen esimerkki alueellisen, jopa paikallisen tason, yhteistyön merkityksestä ja voimasta. Vantaan kaupunki ja Metropolia korkeakouluyhteisön opiskelijat, opettajat ja asiantuntijat yhdessä Myyrmäen alueen keskeisten järjestöjen ja asukkaiden kanssa uudistavat aluetta puhtaiden ja kestävien kaupunkiratkaisujen näkökulma.

Tuusula, Kellokosken Ruukki

Tuusulan Kellokosken Ruukin alue on ajankohtainen esimerkki aluekehittämisestä, joka erityisesti pyrkii edistämään alueen asukkaiden osallistumis-  ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä omaehtoista toimintaa.  Kellokosken Ruukin aluekehitystoiminta on organisoitu kehittämisverkostoksi, jossa toteutetaan monimuotoisia projekteja ja kehittämishankkeita sekä mm. järjestetään erilaisia tapahtumia, talkoita ja tempauksia.  Metropolia on vahvasti mukana Kellokosken Ruukin alueen kehittämisessä.

Kellokosken Ekolabra (Kekola)

Tuusulan Kellokosken historiallisella Ruukin alueella järjestetään 26.5. 2018 kiertotalousfestivaali. Festivaali järjestetään Ruukin alueen yrittäjien ja Metropolia korkeakouluyhteisön yhteistoteutuksena. Metropolia opiskelijat tuottavat festivaalille uusia, rohkeita kiertotalouden ratkaisuja: sirkkatoffeeta, tekstiilitaidetta kierrätysmateriaalista ja paljon muuta. Lue lisää.


Ratkaisujen Areena

…innovatiivisena kokeilu- ja yhteistyöalustana

Puhtaat ja kestävät ratkaisut -innovaatiokeskittymän ytimessä toimiva Ratkaisujen Areena -kokeilu- ja yhteistyöalusta on rakennettu Myllypuron kampukselle vauhdittamaan nopeita kokeiluja, testauksia ja pilotointia sekä eri toimialojen ja sektorien osaajien yhteiskehittelyä. Tavoitteena on synnyttää uusia innovatiivisia ratkaisuja: kestäviä toimintamalleja, tuotteita, palveluita ja muita ratkaisuja.

Nykyinen ruoantuotanto aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia. Mittava osa tuotetusta ruoasta päätyy hävikiksi. Ruokajärjestelmää tulee kehittää kestäväksi.  Valtioneuvoston kanslian Kokeileva Suomi -tiimi etsi kiertotalouteen liittyviä kokeiluja.

Metropolia oli mukana kokeilussa, jossa Myyrmäen kampuksen ruokahävikkiä pyrittiin vähentämään. Lue lisää.

… erilaisten ajankohtaisseminaarien tapahtumapaikkana

Ratkaisujen Areenalla on myös merkittävä tehtävä uuden tiedon, osaamisen ja oppimisen vauhdittajana. 

Areenalla järjestetään muun muassa kestävyyskriisi-ilmiöön, sen erilaisiin ratkaisuihin kuin myös ratkaisuja mahdollistaviin teknologioihin liittyviä ajankohtaisseminaareja eri toimialojen yrityksille.   Areena tuottaa myös ajankohtaistatapahtumia lisäämään kansalaisten tietoisuutta ja ymmärrystä kestävyyskriisistä ja sen puhtaista ja kestävistä ratkaisuista.

Lue lisää:

Sirkkatoffeeta, tekstiilitaidetta kierrätysmateriaalista ja paljon muuta
  - Metropolia Ammattikorkeakoulun osaaminen vahvasti mukana Kellokosken Ruukin Kiertotalousfestivaalilla, Kekolassa. Lue lisää.


Helsingin seudun kehittäminen puhtaiden ratkaisujen keskukseksi
hyödyttää koko Suomea. Lue lisää.

Kiertotalous - tulevaisuuden ala, joka vaatii laaja-alaista osaamista. Lue lisää.

Metropolia on vahvasti mukana kehittämässä kiertotalousopetusta ammattikorkeakouluihin. Lue lisää.

Kiertovillasta kasvuun –hanke selvittää villan kierrättämisen liiketoiminnallisia edellytyksiä Suomessa. Lue lisää.

Valtioneuvoston kanslian Kokeileva Suomi -tiimi etsi kiertotalouteen liittyviä kokeiluja.
Metropolian kampuksista Myyrmäki on mukana kokeilussa, jossa pyritään
kiinnittämään huomiota kampuksen ruokahävikkiin. Lue lisää.

Ota yhteyttä

Kestävät ja puhtaat teknologiat -innovaatiokeskittymästä vastaa:

Jari Olli

Jari Olli
P. 040 179 8949

 

Projektiasiantuntijat:

Riitta Lehtinen

Riitta Lehtinen
Cirec-hanke
P. 040 569 2705

 

Esa Toukoniitty
P. 041 544 6341

Veikko Koivumaa
 

Veikko Koivumaa
Kiertovillasta kasvuun ja RANTA-hanke
P. 040 176 9519

 

Kaj Lindedahl
KEMUT-hanke
P. 040 139 8165  

Pentti Viluksela 

Pentti Viluksela
Kestävän kehityksen asiantuntija
P. 040 559 5989

Arto Yli-Pentti

Arto Yli-Pentti
RANTA-hanke
P. 040 358 2208

Antti Tohka

Antti Tohka
RANTA-hanke
P. 040 142 4943

Marjut Haimila

Marjut Haimila
Laboratorioinsinööri, Kiertotalous
P. 040 548 9729

Pia-Tuulia Laine

Pia-Tuulia Laine
Lehtori, Kiertotalous
P. 040 673 6251

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Tutustu yhteistyökumppaneihimme

Metropolian yhteiset valinnaiset opinnot, Kestävä kehitys