Yritys hae mukaan tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämishankkeeseen

Tuottavasti moninainen -hankkeessa (2017-2019) vahvistetaan henkilöstön työhyvinvointia ja yritysten tuottavuutta Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa toimivissa mikro- ja pk-yrityksissä. Yrityksissä toteutetaan tuottavuutta ja työhyvinvointia vahvistava prosessi, joka räätälöidään yrityskohtaisesti. Kehittäminen on yhteistoiminnallista, sillä yritys ja sen henkilöstö osallistetaan mukaan kehittämistyöhön.

Henkilöstön sitouttaminen on Tuottavasti moninainen -hankkeessa a ja o

Yritysten kanssa tehtävä kehittämistyö on hankkeessamme henkilöstölähtöistä, sillä työntekijöiden mukaan ottaminen kehittämisprosessiin hyödyttää paitsi yritystä myös työntekijää itseään. On tärkeää, että henkilöstölle tarjoutuu mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yrityksen toiminnan kehittämiseen. Kehittämisen voima on näin suurempi, työntekijät ovat motivoituneita ja sitoutuvat kehittämistyöhön. Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri sekä hyvä vuorovaikutus työyhteisön sisällä edesauttavat osallistumista ja toimintaan sitoutumista.

Moninaisuuden johtamisella kaikkien osaaminen käyttöön

Väestörakenteen muutos, ikääntyminen ja kulttuurinen moninaistuminen tekevät moninaisuuden johtamisesta ajankohtaisen asian. Pyrimme Tuottavasti moninainen -hankkeessa lisäämään moninaisuusosaamista yrityksissä. Tavoitteemme on, että yritykset oppivat hyödyntämään moninaisen henkilöstön osaamista voimavarana uudistumista lisäävien ratkaisujen tuottamisessa. Kaikki työyhteisöt ovat luonnostaan moninaisia, sillä eroamme toisistamme monin eri tavoin. Moninaisuus on käsitteenä monitulkintainen ja toisiaan hankalakin käsite määritellä, sillä viitataan mm. iän, sukupuolen, koulutuksen, kulttuurin, kielen ja etnisen taustan eroavuuteen. Hankkeessamme moninaisuuden askelmerkit löytyvät erityiskohderyhmistä, joita ovat ikääntyneet ja eri etnistä taustaa olevat työntekijät. Huomioimme Tuottavasti moninainen -hankkeessa työyhteisöjen moninaisuuden kiinnittäen kuitenkin erityistä huomiota edellä mainittuihin kohderyhmiin.

Tuottavasti moninainen kehittämisprosessi perustuu yhdessä tekemiseen

Moni on varmasti istunut kokouksissa, joissa kehittämisestä on puhuttu ja tavoitteita on valittu, mutta kehittäminen kuitenkin jää tai muutosta ei viedä työnteon arkeen. Tuottavasti moninainen -hankkeessa kehittämistyö perustuu yrityksen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden nykytilan kartoitukseen, fasilitoituihin työpajoihin ja työyhteisön yhdessä valitsemiin kehittämisideoihin, jotka eivät jää pöytälaatikkoon. Keskeistä on, että kehittämistyöhön osallistetaan yrityksen henkilöstö ja johto. Kehittämisprosessin tuloksena syntyy työkalu, joka jää yrityksen käyttöön ja auttaa kehittämisessä myös jatkossa. Yrityskohtaisen kehittämisprosessin kesto on noin 3-6. kk.

Yritysten rekrytointi hankkeeseen käynnissä: Hae mukaan

Etsimme nyt Uudenmaan alueelta ja Etelä-Karjalasta mukaan yrityksiä erityisesti matkailu-, ravintola, terveys- ja sosiaali- sekä kotityöpalvelualoilta. Jos olet mikro- tai pk-yritys, tule mukaan vahvistamaan yrityksesi tuottavuutta ja työhyvinvointia fasilitoituun kehittämisprosessiin. Kehittämisprosessi on yritykselle maksuton.

Olemme startanneet yrityksissä keväällä 2018 ja jatkamme kehittämistä uusissa yrityksissä syksyyn 2019 asti. Yritysten rekrytointi on käynnissä, hae mukaan täyttämällä oheinen lomake: Haku kehittämisprosessiin

Tuottavasti moninainen -hankkeen verkkosivut

Kutsu meidät kertomaan hankkeesta yritykseesi

Tulemme kertomaan hankkeesta yritykseesi, puntaroidaan yhdessä mitä voidaan saavuttaa. Solmi sen jälkeen osallistumissopimus ja lähde kehittämään yrityksesi toimintaa. 

Metropolia Ammattikorkeakoulu toteuttaa Tuottavasti moninainen hanketta yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama -hanke toteuttaa ESR Toimintalinjaa 3, erityistavoitetta 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Hanketta rahoittava viranomainen on Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2017 - 30.9.2019.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Elina Förster, etunimi.sukunimi@metropolia.fi, p. 040 184 1947

       Lisää tapahtumia