Tietosuojaseloste: Metropolian Helsinki XR Centerin Virtual Trade show -hankkeen henkilörekisteri

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

Rekisterin nimi

Metropolian Helsinki XR Centerin Virtual Trade show -hankkeen henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): 09 7424 5000

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Nimi: Riitta Konkola
Tehtävä: Toimitusjohtaja-rehtori

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö:

Nimi: Tiina Vuorio

Tehtävä: projektipäällikkö, TKI-palvelut

Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4040, 00079 METROPOLIA

Sähköposti: tiina.vuorio [at] metropolia.fi (tiina[dot]vuorio[at]metropolia[dot]fi)

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot:

Nimi: Essi Leivo

Tehtävä: Tapahtuma- ja yritysyhteistyön asiantuntija

Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA

Sähköposti: essi.leivo [at] metropolia.fi (essi[dot]leivo[at]metropolia[dot]fi)

Tietosuojavastaava

Metropolian tietosuojavastaava, Riikka Ikäheimonen
Puhelin: 050 565 8499
Sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi (tietosuojavastaava[at]metropolia[dot]fi)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Metropolia Ammattikorkeakoulun Helsinki XR Centerin ”Virtual Trade Show – XR-alan yritysten verkostoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen tukeminen virtuaalisen tapahtumatoiminnan kautta” -hankkeen henkilörekisterin ja sen sisältämien henkilötietojen käyttötarkoitus on toteuttaa laadukkaita palveluita yllä mainitussa hankkeessa.

Hankkeen tarkoituksena on tukea XR-alan yritysten liiketoiminnan kehitystä ja verkostoitumista, luoda uutta innovaatiotoimintaa sekä kehittää alan ekosysteemejä. Hankkeen tuki kohdistuu erityisesti XR-alan

pieniin startup- ja pk-yrityksiin. Hankkeeseen sisältyy viisi työpakettia, jotka sisältävät seuraavat: yrityskartoituksen, virtuaalisen esittelytilan sekä messualustan luomisen, sekä suomalaisen XR -ekosysteemin vahvistamista uusien kontaktiverkostojen avulla, osallistamalla yrityksiä osallistamisella ja tarjoamalla tukea XR-yrityksille verkostointiin, liiketoiminnan kasvattamiseen, rekrytointiin ja startup -ekosysteemiin liittyen.

Metropolian Helsinki XR Centerin koordinoimaan hankkeeseen osallistuvat FIVR (Finnish Virtual Reality Association) ja Virtual Reality Finland Ry.

Virtual Trade Show -hankkeen henkilötietorekisterin sisältämillä henkilötiedoilla suoritetaan muun muassa seuraavia käsittelytoimia:

 • Rahoittajien yhteystietojen hallinnointi
 • Metropolian ulkopuolisten yhteistyötahojen yhteystietojen hallinnointi
 • Viestintään ja tiedottamiseen liittyvien henkilötietojen käsittelytoimet
 • Helsinki XR Centerin taloudellisen raportoinnin hoitaminen
 • Yritysyhteistyökumppanien ja kontaktihenkilöiden yhteystietojen hallinnointi
 • Startup-toiminnan yhteystietojen hallinnointi
 • Yhteistyötahojen välinen viestintä ja yhteystietojen hallinnointi
 • Toiminnasta viestintä ja tiedottaminen
 • Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen, ilmoittautumistietojen hallinnointi
 • Tutkimustiedon ja palautteiden kerääminen
 • Kyselyissä ja haastattelussa kerättyjen yhteystietojen hallinnointi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Metropolia Ammattikorkeakoulun Helsinki XR Centerin Virtual Trade Show - hankkeen henkilörekisterissä olevien tietojen käsittely perustuu yleiseen etuun.

Hankkeen sisältämään haastatteluun sekä Helsinki XR Centerin järjestämien tilaisuuksiin ja tapahtumiin ilmoittautumistietojen osalta käsittely perustuu rekisteröidyn tarkoitusta varten antamaan suostumukseen.

Metropolian Helsinki XR Centerin Virtual Trade Show -hankkeen henkilörekisterin tietosuojaselostetta täydentävät:

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Metropolia Ammattikorkeakoulun Helsinki XR Centerin Virtual Trade Show -hankkeen henkilörekisterin tietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Metropolia Ammattikorkeakoulun Helsinki XR Centerin Virtual Trade Show - hankkeen henkilörekisterin rekisteröityjä ovat:

Metropolian sekä muiden korkeakoulujen opiskelijat sekä työntekijät. Metropolian hankkeessa työskentelevät työntekijät, XR-alan yritykset ja heidän työntekijänsä, start up -toimintaan osallistuvat henkilöt, tapahtumien osallistujat, kansainvälisten yhteistyökumppanien työntekijät sekä suomalaisten yhteistyötahojen -sekä rahoittajien työntekijät.

Metropolia Ammattikorkeakoulun Helsinki XR Centerin Virtual Trade Show -hankkeen henkilörekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja (ryhmitellen esitettyinä):

Perus- ja yhteystiedot:

 • Perustiedot: Nimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tieto mitä yritystä/organisaatiota edustaa, titteli

Tapahtumaosallistujat:

 • Perustiedot: Nimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tieto mitä yritystä/organisaatiota edustaa, titteli, sukupuoli, syntymäpäivä, syntymäkuukausi, henkilön katuosoite ja postinumero, erityisruokavalio
 • Tiedot tapahtumakutsusta
 • Yrityksen nimi, yrityksen postinumero ja paikkakunta
 • Tiedot tapahtumasta/työpajasta/koulutuksesta ja/tai muusta tilaisuudesta ja sen ajankohdasta, johon rekisteröity on ilmoittautunut.

Valokuvat ja videot:

 • Hankkeen piiriin kuuluvissa tapahtumissa, työpajoissa ja tilaisuuksissa otetut valokuvat ja tehdyt videotallenteet
 • Kuvaustilanteissa informoidaan osallistujia ja kuvattavia mahdollisesta taltioinnista ja siitä, että kuvauksen kohteena oleminen on vapaaehtoista

Kyselyyn ja haastatteluun osallistujat:

 • Perustiedot: Nimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tieto mitä yritystä/organisaatiota edustaa, titteli, sukupuoli, liikevaihto, työntekijöiden lukumäärä ja sukupuolijakauma
 • Tiedot sovituista tapaamisista ja haastatteluista
 • Suostumus videotallenteen käytöstä
 • Videotallenne haastatteluista

Opiskelijat:

 • Perustiedot: etunimi, sukunimi, puhelin, sähköposti, tutkintonimike, opintovuosi, opinto- ja tutkintotiedot

Tiedot rekisteröidyille suunnatuista toimenpiteistä:

 • Suostumus uutiskirjeiden vastaanottamiseen: Nimi ja sähköposti.
 • Palautteen antajan/kyselytutkimukseen osallistujan etunimi ja sukunimi
 • Tiedot tapahtumaa/työpajaa/koulutusta/tilaisuutta ja/tai muuta asiaa koskevasta palautteesta
 • Tiedot, mihin kyselytutkimukseen osallistuja on osallistunut ja osallistumisen ajankohta

Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot:

 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot hankkeen verkkosivuilla ja mahdollisissa palveluissa.
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot.
 • Evästeiden avulla saadaan projektin verkkosivuvierailijoista mitattavia tietoja, joita hyödynnetään esimerkiksi hankkeen suunnitellessa markkinointiaan. Tällä tavoin voidaan kohdentaa viestintää mahdollisimman osuvasti.

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään. Joissakin tapauksessa tietolähteinä toimivat hankekumppanit (FIVR ja Virtual Reality Finland ry) sekä Helsinki XR Centerin omat kontaktit.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

Metropolian Helsinki XR Centerin Virtual Trade Show -hankkeen henkilörekisterin sisältämiin tietoihin annetaan tarpeen vaatiessa pääsy (ns. admin-tunnusten avulla, esim. teknisen vian korjaustilanteessa järjestelmätoimittajalle/mittalaitteen huoltajalle) seuraavaksi lueteltavissa järjestelmissä.

Henkilötietojen käsittelysopimukset GDPR:n artiklan 28 mukaisesti on laadittu Metropoliassa seuraavien yhteistyökumppanitahojen kanssa:

Eduix Oy ja Metropoliassa käytössä oleva e-lomakeohjelmisto

Ilmoittautumistietoja voidaan kerätä e-lomake -ohjelmiston avulla, jonka palveluntarjoajana on Eduix Oy, mutta e-lomakeohjelmisto toimii Metropolian omalla palvelimella.

Google LLC ja Metropoliassa hyväksytyt Google-sidonnaiset pilvipalvelutyövälineet

Metropolian Helsinki XR Centerin Virtual Trade Show -hankkeen henkilörekisteriin kerätään tietoa ja toimintaa hallinnoidaan Googlen ns. oppilaitossovelluspakettiin kuuluvalla G Suite for Education -työvälinekokonaisuudella. Henkilötietoja hallinnoidaan erityisesti sovelluspakettiin kuuluvan Google Drive pilvitallennusvälineen avulla. Hankkeen henkilörekisterin dokumentointiin liittyvät kuvat, videot, yhteystiedot, taulukot, palautteet Ja tutkimuskyselyt toteutetaan pääsääntöisesti Metropolian hankkimilla Google-sidonnaisilla työvälineillä.

Lyyti Oy ja Lyyti-tapahtumanhallintatyöväline

Lyyti-järjestelmää voidaan käyttää ilmoittautumislomakkeena sekä eri tapahtumien ja ryhmätilaisuuksien tai webinaarien ilmoittautumisten/palautteenantojen hallinnointiin.

Microsoft Corporation ja Microsoft Teams

Metropolian Helsinki XR Center Virtual Trade Show - hankkeen työntekijät käyttävät Metropolian sähköpostijärjestelmää. Sähköpostijärjestelmä on Microsoftin Office 365 -pohjainen, mutta sähköpostipalvelin on Metropolian oma. Myös uutiskirjeiden lähettäminen, yhteydenpito yhteistyötahoihin, rahoittajaan ja mahdollisiin muihin tahoihin tapahtuu sähköpostin välityksellä.

Projektin sisäisenä viestintävälineenä voidaan käyttää Microsoft Teams -verkkokokoustyövälinettä.

Sebitti Oy ja Reportronic-projektinhallintajärjestelmä

Metropolian TKI-palveluissa käytössä olevilla projektinhallintajärjestelmillä (Reportronic -ja Halli-projektinhallintajärjestelmät) hallinnoidaan kaikkien hankkeessa työskentelevien tahojen tietoja.

Thinking Portfolio Oy ja Halli-projektinhallintajärjestelmä

Metropolian TKI-palveluissa käytössä olevilla projektinhallintajärjestelmillä (Reportronic -ja Halli-projektinhallintajärjestelmät) hallinnoidaan kaikkien hankkeessa työskentelevien tahojen tietoja.

Innofactor Oyj ja Dynasty-asian- ja sopimustenhallintajärjestelmä

Metropolian Helsinki XR Center Virtual Trade Show-hankkeen sopimuksia hallinnoidaan Dynasty-asian- ja sopimustenhallintajärjestelmässä.

Helsinki XR Center tulee laatimaan henkilötietojen käsittelysopimukset GDPR:n artiklan 28 mukaisesti seuraavien vain hankkeessa/HXRC:ssä käytettävien työvälineiden järjestelmätoimittajan/palveluntarjoajien kanssa.

Eventbrite Inc. ja Eventbrite-tapahtumahallintajärjestelmä

Metropolian Helsinki XR Centerin Virtual Trade Show -hankkeen parissa järjestettäviin tapahtumiin ja koulutuksiin voidaan ilmoittautua Eventbrite -tapahtumahallintajärjestelmällä (tietosuojaseloste upotettuna tapahtumasivulle) tai e-lomakkeella, josta tiedot siirretään osallistujatietojen hallinnoimiseksi Exceliin ja sieltä tallennukseen Helsinki XR Centerin Google Drive pilvipalveluun.

Tieteen tietotekniikan keskus - IT Center for Science - CSC Oy ja Zoom-verkkokokoustyöväline (Funet Miitti/NORDUnet, palveluntarjoajana CSC Oy)

Hankkeen sisäisenä viestintävälineenä sekä hankkeen yrityshaastatteluissa voidaan käyttää Zoom-verkkokokoustyövälinettä. Metropoliassa on käytössä Tieteen tietotekniikan keskus - IT Center for Science - CSC:n Funet Miitti (Zoom)-palvelu. Palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä näin ollen ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. Lisäksi NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa, NORDUnetin omaan käyttöön varatuissa palvelinympäristöissä. Nämä palvelimet sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palveluista on myös sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa ottaen huomioon eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset.

Leijonaverkot Oy (osa Erillisverkot -konsernia, ent. Deltagon Group Oy) ja turvaposti (Deltagonin sec@gw -turvapostiratkaisu)

Sec@gw -turvapostiratkaisua käytetään arkaluonteista henkilötietoa ja salassa pidettäviä asiakirjoja sisältävien sähköpostien lähettämiseen Metropolian ulkopuolelle ja vastaanottamiseen Metropolian ulkopuolelta, mikäli tähän ilmenee tarvetta.

Microsoft Corporation ja Microsoft O365 -alustapalvelut (Forms ja OneDrive)

Microsoft Forms -kyselytyökalua voidaan käyttää projektissa muun muassa palautekyselyjen tekemiseen. Microsoft OneDrive -ohjelmaa voidaan käyttää hankkeen asiakirjojen, kuten kokousasiakirjojen, jakamiseen kumppaniverkostossa.

Liana Technologies Oy ja Liana®Cloud-uutiskirjetyökalu

Helsinki XR Centerin projektien ajankohtaisten asioiden uutiskirjeen lähettäminen tapahtuu Liana®Cloud-uutiskirjetyökalun lähetysjärjestelmän kautta. Työkalua voidaan käyttää myös tapahtumien markkinointiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Metropolian henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle työskentelyn tai opintojen suorittamisen kannalta välttämättömien IT-palveluiden toteuttamiseksi, tapauskohtaiseen harkintaan perustuen. Kohdevaltio, jonne henkilötietoja siirretään, on Yhdysvallat. On myös mahdollista, että esim. globaalien ICT-palveluntarjoajien paljon käyttämän Helpdesk-toiminnon / ICT-käyttäjätuen toteutusvaltiona toimiva Intia on henkilötietojen siirtojen kohdevaltio.

Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilörekisteristä Yhdysvaltoihin ja/tai muualle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle suuntautuva kansainvälinen henkilötietosiirto turvataan ensisijaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) luvussa V esitetyllä 46 artiklan mukaisella suojatoimella eli ns. vakiosopimuslausekkein. SCC (Standard Contractual Clauses) -lausekkeet liitetään osaksi ICT-palveluntarjoajan kanssa laadittavaa henkilötietojen käsittelysopimusta.

Vain välttämättömät tiedot siirretään ja siirto tehdään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Siirron turvallisuudesta ja tietosuojasta sovitaan aina erikseen.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Metropolian Helsinki XR Centerin Virtual Trade Show -hankkeen yhteydessä kerätyt ja käsiteltävät henkilötiedot säilytetään kymmenen vuotta (maksimissaan). Kansallisarkiston ammattikorkeakouluja koskeva päätös säilytysajoista (ks. viittaus alla) on pääsääntöinen asiakirja, johon säilytysaika perustuu. Lisäksi käytäntöä ohjaa hankkeen rahoittajan säädös asiakirjojen säilytyksestä (10v).

Rekisterinpitäjä arvioi kuitenkin säilytysajan määräytymistä säännöllisin väliajoin ja seuraa mm. Kansallisarkiston antamia ohjeita ja määräyksiä.

Säilytysajan määräytymisessä on otettu huomioon mm. seuraava sääntely:

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (”GDPR”, 2016/679)
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
 • Ammattikorkeakoululaki, (932/2014)
 • Kansallisarkiston päätös säilytysajoista - AMK:ja koskeva päätös (AL/20757/07.01.01.03.02/ 2016)

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta (tai henkilökunnan edustajan tapauksessa henkilöstöhallinnon yksikköön), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700

Kirjaamo: + 358 29 566 6768

Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi (tietosuoja[at]om[dot]fi)

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä Metropoliassa pyritään suojaamaan:

 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 • Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat Metropolia-rekisterinpitäjän lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Rekisterinpitäjä (Metropolia) on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.
 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.
 • Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle Metropoliassa myönnetty.
 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.
 • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset

Metropolia Ammattikorkeakoulun Helsinki XR Centerin Virtual Trade Show -hankkeen henkilörekisterin ja sen sisältämien tietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

 • Metropolian Helsinki XR Centerin Virtual Trade Show -hankkeen henkilörekisteri on vapaaehtoiseen liittymiseen perustuva henkilörekisteri, jonka avulla hallitaan Virtual Trade Show -hankkeen toimintaa ja palveluita.
 • Metropolian Helsinki XR Centerin Virtual Trade Show -hankkeen henkilörekisteriin ei kenenkään ole pakko liittyä.
 • Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on saatu lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Metropolia Ammattikorkeakoulun Helsinki XR Centerin Virtual Trade Show -hankkeen ja sen sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.