Tietosuojaseloste: Kotihoidon etähoito työntekijöiden hyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta -tutkimuksen henkilörekisteri

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

Rekisterin nimi

Kotihoidon etähoito työntekijöiden hyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta -tutkimuksen henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Kotihoidon etähoito työntekijöiden hyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta -tutkimushanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu, ja Metropolia Ammattikorkeakoulu toimii hankkeessa päätoteuttajan roolissa. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu toimivat yhteistutkimushankkeessa osatoteuttajina. Kaikki neljä ammattikorkeakoulua käsittelevät yhdessä tutkimushankkeessa henkilötietoja siten, että organisaatioiden välille muodostuu yhteisrekisterinpitäjyys EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklassa säädetyllä tavalla.

Yhteisrekisterinpitäjät

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Puhelin (vaihde): + 358 9 7424 5000

Satakunnan ammattikorkeakoulu (y-tunnus: 2388924-4)
Postiosoite: PL 1001, 28101 Pori
Puhelin (vaihde): +358 2 620 3000

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (y-tunnus 2539767-3)
Postiosoite: PL 412, 60101 Seinäjoki
Puhelin (vaihde): +358 20 124 3000

Turun ammattikorkeakoulu (y-tunnus 2528160-3)
Postiosoite: Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku
Puhelin (vaihde): + 358 2 263 350

Yhteisrekisterinpitäjän yhteyshenkilöt (Metropolia Ammattikorkeakoulu)

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö:
Nimi: Tuula Mikkola
Tehtävä: yliopettaja
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: tuula.mikkola [at] metropolia.fi

Yhteisrekisterinpitäjän yhteyshenkilön tiedot:
Nimi: Marjatta Komulainen
Tehtävä: lehtori
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: marjatta.komulainen [at] metropolia.fi

Yhteisrekisterinpitäjän yhteyshenkilön tiedot:
Nimi: Marianne Roivas
Tehtävä: lehtori
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: marianne.roivas [at] metropolia.fi

Yhteisrekisterinpitäjän yhteyshenkilö (Satakunnan ammattikorkeakoulu)

Yhteisrekisterinpitäjän yhteyshenkilön tiedot:
Nimi: Sari Teeri
Tehtävä: yliopettaja
Osoite: PL 1001, 28101 Pori
Sähköposti: sari.teeri [at] samk.fi

Yhteisrekisterinpitäjän yhteyshenkilö (Seinäjoen ammattikorkeakoulu)

Yhteisrekisterinpitäjän yhteyshenkilön tiedot:
Nimi: Merja Hoffren-Mikkola
Tehtävä: yliopettaja
Osoite: PL 412, 60101 Seinäjoki
Sähköposti: merja.hoffren-mikkola [at] seamk.fi

Yhteisrekisterinpitäjän yhteyshenkilö (Turun ammattikorkeakoulu)

Yhteisrekisterinpitäjän yhteyshenkilön tiedot:
Nimi: Sini Eloranta
Tehtävä: yliopettaja
Osoite: Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku
Sähköposti: sini.eloranta [at] turkuamk.fi

Tietosuojavastaava

Yhteisrekisterinpitäjien tietosuojavastaavat

Yhteisrekisterinpitäjän tietosuojavastaava (Metropolia Ammattikorkeakoulu)

Metropolia Ammattikorkeakoulun tietosuojavastaava, Riikka Ikäheimonen
Sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi
Puhelin: +358 50 565 8499

Yhteisrekisterinpitäjän tietosuojavastaava (Satakunnan ammattikorkeakoulu)

Satakunnan ammattikorkeakoulun tietosuojavastaava, Osmo Santamäki
Sähköposti: tietosuojavastaava [at] samk.fi
Puhelin: +358 44 710 3135

Yhteisrekisterinpitäjän tietosuojavastaava (Seinäjoen ammattikorkeakoulu)

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietosuojavastaava, Jarmo Jaskari
Sähköposti: tietosuojavastaava [at] seamk.fi
Puhelin: +358 40 868 0680

Yhteisrekisterinpitäjän tietosuojavastaava (Turun ammattikorkeakoulu)

Turun ammattikorkeakoulun tietosuojavastaava, Jaani Kuusela
Sähköposti: tietosuoja [at] turkuamk.fi
Puhelin: +358 44 907 2894

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kotihoidon etähoito työntekijöiden hyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta -tutkimushankkeessa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on valtakunnallisessa tutkimuksessa arvioida kotihoidon etähoidon vaikutuksia henkilöstön työhyvinvointiin ja etähoidon johtamista uuden teknologian käytössä digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Henkilötietoja käsitellään tutkimustoiminnan toteuttamisen yhteydessä, laadullisten ja määrällisten tutkimusten toteuttamiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös sähköisen Webropol-kyselyn hallinnointia varten.

Metropolia Ammattikorkeakoulu toimii hankkeessa päätoteuttajan roolissa. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu toimivat yhteistutkimushankkeessa osatoteuttajina. Kaikki neljä ammattikorkeakoulua käsittelevät kuitenkin yhdessä tutkimushankkeessa henkilötietoja siten, että organisaatioiden välille muodostuu yhteisrekisterinpitäjyys EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklassa säädetyllä tavalla. Neljä ammattikorkeakoulua ovat sopineet yhteisrekisterinpitäjyydestä keskinäisellä sopimuksella (ns. yhteisrekisterinpitäjyyssopimuksella).

Tutkimushankkeen tuotokset (tutkimusartikkelit ja muut julkaisut, toimintaohje) julkaistaan avoimen tieteen periaatteita noudattaen. Ryhmähaastattelu ja kyselytutkimuksen aineistot arkistoidaan anonymisoituna ja karkeistettuna Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon jatkotutkimusta varten. Tämä lisää myös tieteen luotettavuutta. Tutkimuksen päätyttyä tutkimusaineisto siirretään Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä. Tietoarkisto arvioi aineiston arkistoitavuuden, tutkijan tekemän anonymisoinnin ja tekee tarvittaessa lisää poistoja ja muokkaa aineiston pitkäaikaissäilytykseen ja jatkokäyttöön soveltuvaksi.

Haastatteluaineiston litterointi ostetaan ostopalveluna. Ostopalveluyrityksen kanssa tehdään sopimus henkilötietojen käsittelystä, ja litterointiin osallistuvia yrityksen työntekijät allekirjoittavat omasta puolestaan salassapito- ja vaitiolovelvollisuussopimuksen. Ennen ostopalvelusopimuksen tekemistä varmistetaan, että yritys täyttää tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Kotihoidon etähoito työntekijöiden hyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta -tutkimuksen henkilörekisterissä olevien tietojen käsittelyperuste on EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen 6 art. 1 a alakohdan mukainen rekisteröidyltä (tutkittavalta) saatu suostumus. Joiltakin osin yhteistutkimushankkeen henkilörekisterissä tietoja käsitellään yleisen edun mukaisen tieteellisen tutkimuksen perusteella (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 art. 1 e -alakohta).

Ryhmähaastatteluissa henkilötietojen käsittely tapahtuu tutkittavalta saadun suostumuksen perusteella. Määrällisen kyselytutkimuksen toteuttamisen osalta henkilötietojen käsittelyä tapahtuu tutkimustoiminnassa myös yleisen edun mukaisen tieteellisen tutkimuksen perusteella.

Ryhmähaastatteluun osallistuvilta työntekijöiltä pyydetään kirjallinen suostumus ennen haastatteluihin osallistumista ryhmähaastattelussa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn. Määrällisessä kyselyssä kerättävien henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen etuun ja kyselyyn vapaaehtoisesti vastaaminen katsotaan suostumukseksi kyselytutkimukseen osallistumiseen.

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Kotihoidon etähoito työntekijöiden hyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta tutkimuksen henkilörekisterin tietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Kotihoidon etähoito työntekijöiden hyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta -tutkimuksen henkilörekisterin rekisteröityjä (tutkittavia) ovat ryhmähaastatteluihin ja määrälliseen kyselytutkimukseen osallistuneet kotihoidon työntekijät ja esimiehet seuraavista kaupungeista ja kunnista:

 • Espoon kaupunki
 • Turun kaupunki
 • Seinäjoen kaupunki
 • Uusikaupunki
 • Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Henkilörekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja:

 1. Perustiedot haastateltavasta: haastateltavan sukunimi; sähköpostiosoite; tieto, minkä kunnan tai kuntayhtymän kotihoidon palvelussa työskentelee; tieto onko työntekijä -asemassa/lähiesimies -asemassa
 2. Varsinaisiin tutkimuskysymyksiin annetut vastaukset laadullisessa ryhmähaastattelussa
 3. Zoom- verkkokokousvälineellä tehdyt ryhmähaastattelujen tallenteet
 4. Varsinaisiin tutkimuskysymyksiin annetut vastaukset sähköisessä kyselyssä
 5. Määrällisessä kyselytutkimuksessa hyödynnevän Webropol -järjestelmän loki- ja tunnistetiedot
 6. Tutkimuksen toteutukseen, suostumisen antamiseen, yhteistyöhön sekä yhteydenpitoon liittyvät tiedot

Tutkimushankkeessa tutkimusaineistoa kerätään ammattikorkeakoulujen alueellisilta yhteistyökumppaneilta/kunnilta (Espoo, Turku, Seinäjoki, Uusikaupunki ja Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä), joiden työntekijät pääsääntöisesti toimivat tutkimushankkeessa tutkimuskohteina ja niin ikään rekisteröityinä. Tutkimushankkeen aikana 1.9.2021 -30.9.2023 toteutetaan sekä laadullisia ryhmähaastatteluja (Espoo, Turku) että määrällinen kysely (kaikki kunnat ja kuntayhtymä).

Antamalla kirjallisen suostumuksen osallistumiseen ryhmähaastatteluun ja/tai vastaamalla vapaaehtoisesti sähköiseen määrälliseen kyselytutkimuksen tutkimukseen osallistuja antaa suostumuksen ryhmähaastattelussa ja kyselytutkimuksessa kerättyjen tietojen hyödyntämiseen Kotihoidon etähoito työntekijöiden hyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta -tutkimuksessa.

Ryhmähaastatteluaineisto pseudonymisoidaan ja anonymisoidaan ennen aineiston käsittelyä ja analyysia siten, että haastatteluun osallistuneita ei voida tunnistaa. Kyselytutkimuksen sähköiseen kyselylomakkeeseen vastataan anonyymisti, joten vastaajan nimeä ja annettuja vastauksia ei voida yhdistää. Tietojen keräämisestä vastaavat ja tietoa käsittelevät vain em. tutkimuksen tutkimusryhmän jäsenet. Ryhmähaastatteluilla ja kyselyllä kerättävää aineistoa käsitellään luottamuksellisesti noudattaen hyviä tieteellisen käytännön mukaisia tutkimuseettisiä ohjeita. Näiden mukaisesti tutkimuksen tuloksista ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Tutkimukseen haetaan tutkimuslupa kaikilta tutkimuskohteilta, joiden kotihoidon työntekijät ja esimiehet osallistuvat tutkimukseen. Tutkimuskohteet ovat Espoon kaupunki, Turun kaupunki, Seinäjoen kaupunki, Uusikaupunki ja Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

Kotihoidon etähoito työntekijöiden hyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta -tutkimuksen henkilörekisterin sisältämiin tietoihin annetaan tarpeen vaatiessa pääsy (ns. admin-tunnusten avulla, esim. teknisen vian korjaustilanteessa järjestelmätoimittajalle/mittalaitteen huoltajalle) seuraavaksi lueteltavissa järjestelmissä.

Henkilötietojen käsittelysopimukset GDPR:n artiklan 28 mukaisesti on laadittu seuraavien yhteistyökumppanitahojen kanssa:

Funet Miitti/NORDUnet, palveluntarjoajana CSC Oy ja Zoom-verkkokokoustyöväline

Zoom-verkkokokouspalvelua tuotetaan CSC Oy:n toimesta korkeakouluille siten, että siinä hyödynnetään Nordunetin Tanskassa ja Ruotsissa sijaitsevia palvelimia. Toisin sanoen Zoom-verkkokokoustyövälineellä tapahtuvaan haastatteluun ja siinä tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn ei liity henkilötietojen kansainvälisiä siirtoja. Selvyyden vuoksi mainittakoon vielä, että tutkimushankkeessa toteutettavat ryhmähaastattelut tehdään Zoom-verkkokokoustyövälineellä haastattelutilanne tallentaen Zoom-verkkokokoustyövälineen tallennus-toimintoa käyttäen. Zoom-verkkokokoustyövälineen käyttäjä on tarkistanut verkkokokoustyövälineen asetuksista, että tallennuskohde on asetettu oikein eli lokaalitallennus -tilaan (esim. oman kannettavan tietokoneen C-verkkolevyasema), ei pilvitallennus-tilaan.

Webropol Oy ja Webropol -kyselyjärjestelmä

Webropol-kyselypalvelujärjestelmää käytetään valtakunnallisen kyselyaineiston keräämiseen. Webropolin käyttäjänä toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Microsoft Corporation ja Microsoft Teams-verkkokoustyöväline

Tutkimushankkeen sisäisenä viestintävälineenä voidaan käyttää Microsoft Teams -verkkokokoustyövälinettä.

Leijonaverkot Oy (osa Erillisverkot -konsernia, ent. Deltagon Group Oy) ja turvaposti (Deltagonin sec@gw -turvapostiratkaisu)

Sec@gw -turvapostiratkaisua käytetään arkaluonteista henkilötietoa ja salassa pidettäviä asiakirjoja sisältävien sähköpostien lähettämiseen Metropolian ulkopuolelle ja vastaanottamiseen Metropolian ulkopuolelta, mikäli tähän ilmenee tarvetta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Kotihoidon etähoito työntekijöiden hyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta -tutkimuksen henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Kotihoidon etähoito työntekijöiden hyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta -tutkimuksen henkilörekisteriin kerätyt ja rekisterin piirissä käsiteltävät henkilötiedot säilytetään Metropolian omalla palvelimella tutkimuksen toteutuksen ajan ja ne hävitetään palvelimelta tietoturvallisesti tutkimuksen päätyttyä 30.9.2023.

Tutkimuksen päättymisen jälkeen tutkimusaineisto arkistoidaan, ei-tunnisteellisessa muodossa Yhteiskunnalliseen tietoarkistoon https://www.fsd.tuni.fi/fi/ rahoittajan suosituksen mukaisesti.

Haastatteluaineisto anonymisoidaan ennen arkistointia siten, että se ei sisällä henkilötietoja, joista tutkittavat voidaan tunnistaa. Tutkittavalta on pyydetty tutkittavan suostumuslomakkeessa lupa arkistointiin, ja häntä on tiedotettu asiasta tietosuojaselosteella. Haastatteluaineisto arkistoidaan vain luvan antaneiden tutkittavien osalta. Aineistoa voidaan käyttää vain tutkimuskäyttöön.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä(yhteisrekisterinpitäjiltä) vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän(yhteisrekisterinpitäjien) annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi tehdä tietopyynnön ensisijaisesti käyttämällä Metropolia Ammattikorkeakoulun julkisilta verkkosivuilta löytyvää rekisteröidyn tietopyyntölomaketta ja täyttämällä sen: https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/rekisteroidyn-oikeudet-ja-lomakkeet. Pyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin Metropolian julkisilla verkkosivuilla kuvatuista Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä. Kuvaus rekisteröityjen oikeuksien toteuttamistavasta löytyy: https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/rekisteroidyn-oikeudet-ja-lomakkeet.

Mikäli rekisteröidyn pyyntö koskee vain yhtä rekisterinpitäjää, Metropolia Ammattikorkeakoulu välittää pyynnön kyseiselle yhteisrekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä.

Rekisteröity voi tehdä tietopyynnön myös muille yhteisrekisterinpitäjille käyttäen samaa, Metropolia Ammattikorkeakoulun julkisilta verkkosivuilta löytyvää lomaketta (rekisteröidyn tietopyyntölomaketta), ja laittamalla siihen kuvauksen, että mitä kaikkia tietoa ja/tai keitä kaikkia organisaatioita hänen pyyntönsä koskee. Metropolia Ammattikorkeakoulu välittää tarpeen vaatiessa kaikille neljälle yhteisrekisterinpitäjinä toimivalle organisaatiolle tiedon vastaanotetusta pyynnöstä ilman aiheetonta viivytystä.

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä (yhteisrekisterinpitäjät) rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä (yhteisrekisterinpitäjät) voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä (yhteisrekisterinpitäjät) ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kuvaus rekisteröityjen oikeuksien toteuttamistavasta löytyy: https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/rekisteroidyn-oikeudet-ja-lomakkeet.

C. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kuvaus rekisteröityjen oikeuksien toteuttamistavasta löytyy: https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/rekisteroidyn-oikeudet-ja-lomakkeet.

D. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisterinpitäjän (yhteisrekisterinpitäjien) tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

Kuvaus rekisteröityjen oikeuksien toteuttamistavasta löytyy: https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/rekisteroidyn-oikeudet-ja-lomakkeet.

Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle (yhteisrekisterinpitäjille) kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä (yhteisrekisterinpitäjät) ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä (yhteisrekisterinpitäjät) voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin Metropolian julkisilla verkkosivuilla kuvatuista Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä. Kuvaus rekisteröityjen oikeuksien toteuttamistavasta löytyy: https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/rekisteroidyn-oikeudet-ja-lomakkeet.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoon (tai henkilökunnan edustajan tapauksessa henkilöstöhallinnon yksikköön), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä. Kuvaus rekisteröityjen oikeuksien toteuttamistavasta löytyy: https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/rekisteroidyn-oikeudet-ja-lomakkeet.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Kirjaamo: + 358 29 566 6768
Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä pyritään suojaamaan:

 • Rekisterinpitäjän(yhteisrekisterinpitäjien) ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.
 • Rekisterinpitäjän(yhteisrekisterinpitäjien) työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 • Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat rekisterinpitäjän/yhteisrekisterinpitäjien lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 • Rekisterinpitäjän (yhteisrekisterinpitäjien) henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Rekisterinpitäjä (yhteisrekisterinpitäjät) on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.
 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.
 • Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle ammattikorkeakoulussa myönnetty.
 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.
 • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset

Kotihoidon etähoito työntekijöiden hyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta -tutkimuksen henkilörekisterin ja sen sisältämien tietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

 • Kotihoidon etähoito työntekijöiden hyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta -tutkimuksen henkilörekisteri on vapaaehtoiseen liittymiseen perustuva henkilörekisteri, jonka avulla hallitaan Kotihoidon etähoito työntekijöiden hyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta -tutkimuksen toimintaa.
 • Kotihoidon etähoito työntekijöiden hyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta -tutkimuksen henkilörekisteriin ei kenenkään ole pakko liittyä
 • Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on saatu lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Kotihoidon etähoito työntekijöiden hyvinvoinnin ja johtamisen näkökulmasta -tutkimuksen henkilörekisterin ja sen sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.