Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

Rekisterin nimi

Metropolian Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): 09 7424 5000

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Nimi: Riitta Konkola
Tehtävä: Toimitusjohtaja-rehtori

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö

Nimi: Antti Laurikainen
Tehtävä: TKI-päällikkö, TKI-palvelut
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: antti.laurikainen [at] metropolia.fi

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot

Nimi: Elina Taponen
Tehtävä: Projektipäällikkö, TKI-palvelut
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: elina.taponen [at] metropolia.fi

Tietosuojavastaava

Metropolian tietosuojavastaava, Riikka Ikäheimonen
Puhelin: 050 565 8499
Sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen henkilötietorekisterin avulla viestitään ja tiedotetaan hankkeen sisältöön liittyvistä asioista.

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa luodaan uusia ratkaisuja sosiaaliseen rekrytointiin ja yritysten henkilöstön osaamistason nostamiseen. Näin tuetaan yritysten kehittymistä ja kiihdytetään niiden kasvua. urbaaniakasvua.fi

Hankkeessa kehitetään yrityksille kolme erilaista kasvupakettia, jotka ovat nimetty kasvudiileiksi (GSIP - Growth and Social Investment Pacts). Näiden avulla pyritään ohjaamaan sekä yritysten kasvutavoitteiden että yhteiskunnan sosiaalisten tavoitteiden ja intressien yhteensovittamista ja toteuttamista.

Kasvudiilien teemat:

 1. Työvoiman rekrytointi ja koulutus
 2. Henkilöstön osaamisen päivitys
 3. Tukea teknologiseen muutosprosessiin ja valmennusta osaamisen kehittämiseen

Kohderyhmänä on satunnaisotannalla valittu noin 390 yrityksen joukko vantaalaisia 10 - 200 henkilöä työllistäviä pk-yrityksiä. Hankkeen kesto on 1.1.2019 - 30.4.2022.

Metropolian Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen henkilörekisteriä täydentävät seuraavat Metropolian rekisterinpitäjyyden alle kuuluvat rekisterit omine tietosuojaselosteineen:

a. Metropolian projekti- ja hanketoiminnan hallintarekisteri, joka on katselmoitavissa Metropolian julkisilla verkkosivuilla osiossa Tietosuojaselosteet.

b. Metropolian täydennyskoulutus- ja yrityspalveluiden ja jatkuvan oppimisen henkilörekisteri, joka on katselmoitavissa Metropolian julkisilla verkkosivuilla osiossa Tietosuojaselosteet.

c. Metropolian julkisten verkkosivujen (Metropolia.fi) henkilörekisteri, joka on katselmoitavissa Metropolian julkisilla verkkosivuilla osiossa Tietosuojaselosteet.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen rekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu Metropolian osatoteuttamisen osalta yleiseen etuun. Joiltain osin Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen rekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu myös rekisteröidyltä saatuun suostumukseen. Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen -rekisteriä täydentävien rekisterien sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, oikeusperuste ja muut tiedot on mainittu niiden omissa tietosuojaselosteissaan.

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Metropolian Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen henkilörekisterin tietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen rekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja kohdehenkilöiltä henkilötietoryhmittäin:

 • Perustiedot: etunimi; sukunimi; sähköposti; ammattinimike/työtehtävä; yritys/organisaatio
 • Tiedot rekisteröidyille suunnatuista toimenpiteistä: tiedot sidosryhmätapaamisista; tiedot tehdystä muusta yhteistyöstä

Urbaania kasvua Vantaa -projektissa/hankkeessa käytettävällä mobiilisovelluksella ja tietojärjestelmällä kerättävät henkilötiedot:

Mobiilisovelluksen käyttö on anonyymiä eikä se vaadi henkilöiden tunnistetietoja. Mobiilisovelluksessa käsitellään henkilöiden antamia tietoja itsestään, joiden avulla voidaan suunnata oikealaisia tehtäviä henkilöille oikea-aikaisesti. Näitä tietoja ovat henkilökohtaiset tavoitteet ja arviot minäkyvykkyydestä.

Lisäksi mobiilisovelluksen hallintaohjelmisto vaatii käyttäjätietona sähköpostiosoitteen hankkeen siltä henkilöstöltä, joka käsittelee mobiilisovelluksen keräämää tietoa. Kerätty tieto tallentuu mobiilisovelluksen hallintaohjelmistoon.

Mobiilisovellukseen kirjautumiseen tarvittavat anonyymit tunnukset generoidaan hankkeen sovelluksesta vastaavan henkilön toimesta hallintaohjelmistossa ja hän lähettää tunnukset mobiilisovellukseen kutsuttaville käyttäjille sähköpostilla omasta sähköpostistaan Metropolian käyttöön antamasta sähköpostisovelluksesta. Vastaava henkilö tuhoaa sähköpostit lähetyksen jälkeen.

Mobiilisovelluksen käyttäjiksi kutsuttujen sähköpostiosoitteet ovat tallennettu sovelluksesta vastaavan henkilön Metropolian käyttöönantamassa sähköpostisovelluksessa ja ne on kerätty aiemmin hankkeen koulutuksiin ja valmennuksiin osallistuneilta henkilöiltä. Näitä sähköpostitietoja säilytetään mobiilisovelluksen käytön loppuun saakka, jotta henkilöiltä voidaan kysyä palautetta sovelluksen käytöstä.

Edellä kuvatulla prosessilla mobiilisovelluksen käyttö voidaan anonymisoida, jotta mobiilisovelluksen käyttäjien sähköpostiosoitteita ei voida liittää mobiililaitteen tunnistetietoihin.

Henkilötietoja säilytetään hankkeen loppuun, korkeintaan 30.4.2022 saakka.

Henkilötiedot poistetaan hankehenkilöstön koneilta hankkeen loputtua. Mobiilisovelluksella kerätty anonyymitieto poistetaan tietokannasta pilvipalvelun toimittajan toimesta sovelluksen käytön loputtua eli viimeistään 30.4.2022.

Mobiilisovelluksen ja hallintaohjelmiston alustaksi on valittu Louhin- ohjelmisto ja toimittajaksi valittiin Data Rangers Oy.

Urbaania kasvua Vantaalla -projektissa /hankkeessa käytettävällä Vuolearning digitaalisella koulutusalustalla kerättävät henkilötiedot:

Vuolearning Oy -niminen yritys on kehittänyt ja toteuttanut tilaajilleen (Metropolia AMK + Laurea AMK) digitaalisen koulutusalustan (Vuolearning -digitaalisen koulutusalustan) osana Urbaania kasvua Vantaa -hanketta. Toimittaja (Vuolearning Oy) vastaa koulutusalustan teknisestä toteuttamisesta, käyttöönoton opastuksesta sekä teknisestä ylläpidosta ja tuesta. Tilaajat käyttävät koulutusalustaa yhteishankkeen ”Urbaania kasvua Vantaa -hanke” koulutusten tarpeisiin ja vastaavat sisällöstä sekä käyttäjähallinnasta.

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa kehitetään yritystasoisia ratkaisuja vantaalaisen työvoiman matalan osaamistason nostamiseksi. Hankkeessa mukana olevien ammattikorkeakoulujen roolina on luoda osaamisen kehittämisen ratkaisuja yrityksille. Toimintaa pilotoidaan Vantaan alueella ja koulutusalustan käyttö on osa pilottia.

Vuolearning -digitaalinen oppimisalustalle täytyy kirjautua (rekisteröityä).

Vuolearning -digitaalinen oppimisalustaa käyttävät kaksi eri rekisteröityjen ryhmää.

Vuolearning -digitaalinen oppimisalusta on selainpohjainen sovellus. Kaikki edellä lueteltu alustaan rekisteröitymisestä/kirjautumisesta johtuva tai sen käytöstä juontuva henkilötietojen käsittely ja kerääminen tapahtuu niin, että tiedot tallennetaan Vuolearning-pilvipalveluun, jota ylläpidetään Amazonin ja Digital Oceanin palvelimilla EU-alueella. https://www.vuolearning.com/en/gtc

Vuolearning -digitaalinen oppimisalustan hankintasopimukseen sisältyy max. 700 käyttäjää. Tämä koskee lähinnä varsinaisia oppijoita, ei hanketyöntekijöitä.

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot tiedonhankintaan on saatu yrityksien ja organisaatioiden julkisilta kotisivuilta sekä rekisteröidyiltä itseltään. Tiedot suostumuksen annoista ja vahvistustiedot ymmärrykselle liittyen tietosuojaselosteessa esitettyihin asioihin on kerätty rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

Metropolian Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen henkilörekisterin sisältämiin henkilötietoihin annetaan tarpeen vaatiessa pääsy (ns. admin-tunnusten avulla, esim. teknisen vian korjaustilanteessa järjestelmätoimittajalle/mittalaitteen huoltajalle) seuraavaksi lueteltavissa järjestelmissä. Kaikki käytettävät järjestelmien/laitteiden/ohjelmistojen toimittajat (yritykset niiden takana) ovat tulkittavissa henkilötietojen vastaanottajiksi ja säännönmukaisen luovutuksen saajaksi rekisterin taholta.

Hankkeen käyttämien järjestelmien osalta henkilötietojen käsittelysopimukset GDPR:n artiklan 28 mukaisesti tullaan laatimaan/on laadittu seuraavien yhteistyökumppanitahojen kanssa:

Järjestelmäntoimittaja X ja mobiilisovellus ja mobiilisovellukseen liittyvä tietojärjestelmä:

Mobiilisovelluksessa käsitellään henkilöiden antamia tietoja itsestään, jotta sen avulla voidaan suunnata oikealaisia tehtäviä henkilöille oikea aikaisesti. Lisäksi mobiilisovelluksen hallintaohjelmisto vaatii käyttäjätietoja hankkeen henkilöstöltä. Kerätty minäkyvykkyys ja lokaatiotieto tallennetaan SaaS-pilvipalveluun.

Mobiilisovelluksen käyttö voidaan anonymisoida, jotta sähköpostiosoitetta (yhteystieto) ei voida liittää mobiililaitteen tunnistetietoon.

Vuolearning Oy ja Vuolearning -digitaalinen koulutusalusta:

Vuolearning -digitaalinen oppimisalustaa käyttävät kaksi eri rekisteröityjen ryhmää:

A. Hanketyöntekijät admin-tunnuksin - Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ja Vantaan kaupungin työntekijät, joille myönnetään hanke-toimijoina ns. admin-tunnukset Vuolearning -digitaaliselle oppimisalustalle.

Hankkeessa työskentelevien henkilöiden on tarpeen päästä digitaaliselle oppimisalustalle. Käytännössä kyseiset henkilöt tuottavat sisältöä (saattavat tuottaa alustalle esim. videoita), toteuttavat koulutuksia tai seuraavat data-analytiikkaa.

Hankkeessa työskentelevistä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ja Vantaan kaupungilla toimivista henkilöistä kerätään etunimi, sukunimi ja sähköposti (kirjautumista varten). Sen lisäksi kouluttajista/sisällöntuottajista kerätään oppimisalustan sisällöllistä henkilötietoa tai oppimisalustan käyttötarkoitukseen liittyvää henkilötietoa.

B. Vantaalaisten pk-yritysten työntekijät, jotka ovat lisäkoulutuksen/oppimisen tarpeessa (hankkeen mukainen oppijakohderyhmä). Kirjautumista varten kerättävät henkilötiedot ovat: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite. Oppijat saattavat tuottaa kouluttautumiseen liittyviä sisältöjä, saada niihin liittyen palautetta/kommentteja kouluttajalta sekä käydä pikaviestintää alustan sisällä.

Vuolearning -digitaalinen oppimisalusta on selainpohjainen alusta. Kaikki edellä lueteltu alustaan rekisteröitymisestä/ kirjautumisesta johtuva tai sen käytöstä juontuva henkilötietojen käsittely ja kerääminen tapahtuvat siten, että tiedot tallennetaan Vuolearning-pilvipalveluun, jota ylläpidetään Amazonin ja Digital Oceanin palvelimilla EU-alueella. https://www.vuolearning.com/en/gtc

Microsoft Corporation ja Microsoft O365/Teams-verkkokokoustyöväline

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen järjestäjien ja palvelutarjoajien/sidosryhmien välinen yhteydenpito tapahtuu myös Metropolian hankkiman Microsoftin Teams -verkkokokoustyövälineen mahdollistamana. Hankkeen aikana kerättyjä yhteystietoja tallennetaan Metropolian Teamsiin ja hankehenkilöstön koneille. Hankkeessa kerättävä henkilötieto on henkilön sähköpostiosoite, jonka avulla henkilö voidaan kutsua ja ohjeistaa mobiilisovelluksen käyttäjäksi ja lähettää aiheeseen liittyvää viestintää.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Metropolian henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle työskentelyn tai opintojen suorittamisen kannalta välttämättömien IT-palveluiden toteuttamiseksi, tapauskohtaiseen harkintaan perustuen. Kohdevaltio, jonne henkilötietoja siirretään, on Yhdysvallat. On myös mahdollista, että esim. globaalien ICT-palveluntarjoajien paljon käyttämän Helpdesk-toiminnon / ICT-käyttäjätuen toteutusvaltiona toimiva Intia on henkilötietojen siirtojen kohdevaltio.

Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilörekisteristä Yhdysvaltoihin ja/tai muualle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle suuntautuva kansainvälinen henkilötietosiirto turvataan ensisijaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) luvussa V esitetyllä 46 artiklan mukaisella suojatoimella eli ns. vakiosopimuslausekkein. SCC (Standard Contractual Clauses) -lausekkeet liitetään osaksi ICT-palveluntarjoajan kanssa laadittavaa henkilötietojen käsittelysopimusta.

Vain välttämättömät tiedot siirretään ja siirto tehdään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Siirron turvallisuudesta ja tietosuojasta sovitaan aina erikseen.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Metropolian Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen henkilörekisteriin kerätyt tiedot säilytetään hankkeen loppuun, korkeintaan 30.4.2022 saakka.

Henkilötiedot poistetaan teamseistä ja hankehenkilöstön koneilta hankkeen loputtua.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi tehdä tietopyynnön toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta ja/tai Metropolian intranetistä löytyvän huolellisesti täytetyn, tulostetun ja henkilökohtaisesti allekirjoitetun rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Rekisteröidyn ollessa henkilökunnan edustaja, voi hän toimittaa pyyntölomakkeen Metropolian henkilöstöhallinnon yksikölle. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (esimerkiksi esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokorttinsa pyynnön vastaanottavalle Metropolian työntekijälle).

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:

Metropolian Myllypuron kampus

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian Arabian kampus

Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Metropolian Myyrmäen kampus

Leiritie 1, 01600 Vantaa

Metropolian Karamalmin kampus

Karaportti 2, 02610 Espoo

Ohessa käyntiosoite Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön:

Metropolian Myllypuron kampus (C- ja D-rakennus, 5.krs.)

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta ja/tai henkilöstöhallinnon yksiköstä pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi).

Rekisteröidyn tietopyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

C. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

D. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Ei sovellu.

E. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisterinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta (tai henkilökunnan edustajan tapauksessa henkilöstöhallinnon yksikköön), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä Metropoliassa pyritään suojaamaan:

 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 • Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat Metropolia-rekisterinpitäjän lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Rekisterinpitäjä (Metropolia) on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.
 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.
 • Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle Metropoliassa myönnetty.
 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.
 • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset

Metropolian Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen henkilörekisterin ja sen sisältämien tietojenkäsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

Metropolian Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen henkilötietorekisteri on vapaaehtoiseen liittymiseen perustuva henkilörekisteri, jonka avulla hallinnoidaan hankkeen mahdollista jatkokehitystä, tiedonkeruuta, viestintää sekä hankkeen ajankohtaisista asioista tiedottamista.

Metropolian Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen henkilötietorekisteriin ei kenenkään ole pakko liittyä jäseneksi.

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on saatu lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Metropolian Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen henkilörekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.