Tietosuojaseloste: MIKKO-hankkeen henkilörekisteri (MIKKO - mikro- ja pk-yritysten työhyvinvointi ja tuottavuus (ESR) -hanke)

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

Rekisterin nimi

MIKKO-hankkeen henkilörekisteri (MIKKO - mikro- ja pk-yritysten työhyvinvointi ja tuottavuus (ESR) -hanke)

Rekisterinpitäjä

Nimi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): 09 7424 5000

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Nimi: Riitta Konkola
Tehtävä: Toimitusjohtaja-rehtori

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö

Nimi: Leena Rekola
Tehtävä: Hankkeen johtaja, Terveyden edistämisen tiimi
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4040, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: leena.rekola [at] metropolia.fi

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot

Nimi: Carita Kokkala
Tehtävä: Projektipäällikkö, Terveyden edistämisen tiimi
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4040, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: carita.kokkala [at] metropolia.fi

Tietosuojavastaava

Metropolian tietosuojavastaava, Riikka Ikäheimonen
Puhelin: 050 565 8499
Sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoimassa MIKKO-hankkeessa vahvistetaan Uudenmaan alueella toimivien mikro- ja pk-yrityksen tuottavuutta ja henkilöstön työhyvinvointia. Projektissa toteutetaan työhyvinvointia ja tuottavuutta vahvistava kehittämisprosessi 30 mikro- ja pk- yrityksessä, jotka toimivat Uudenmaan alueella. MIKKO-hankkeen työhyvinvointi- ja tuottavuusosiossa käytetään Työturvallisuuskeskuksen tekemää ja hallinnoimaa Yksilötutka-työkalua, jossa tutkittavan hankkeelle antamien taustatietojen lisäksi pyydetään tutkittavaa arvioimaan asteikolla (1-10) tutkittavan/vastaajan kokema työn kuormitus ja voimavaratekijänsä. Metropolian koordinoiman MIKKO-hankkeen henkilörekisterin avulla hallinnoidaan hankkeeseen osallistuvien yritysten työntekijöitä työhyvinvointi- ja kuormittavuuskartoitusta sekä organisoidaan ko. aihealueiden kehittämistä saatujen tulosten perusteella.

MIKKO-hankkeen henkilörekisteriin kerättyjä henkilötietoja käytetään hankkeen tutkimuksen tarkoitukseen sekä toiminnasta viestimiseen ja siitä tiedottamiseen.

MIKKO-hankkeen henkilörekisteriä täydentää seuraavat Metropolian rekisterinpitäjyyden alle kuuluvat rekisterit tietosuojaselosteineen:

1. Metropolian ESR Henkilö -järjestelmää varten syötettävien henkilötietojen rekisteri. Mainittua rekisteriä koskee myös Työ- ja elinkeinoministeriön yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja ESR henkilö” -rekisteri.

2. Metropolian projekti- ja hanketoiminnan hallintarekisteri

3. Metropolian täydennyskoulutus- ja yrityspalveluiden sekä jatkuvan oppimisen henkilörekisteri.

Kyseiset tietosuojaselosteet on julkaistu Metropolian julkisilla verkkosivuilla ”Tietosuoja ja GDPR” -osion kohdassa ”Tietosuojaselosteet”.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

MIKKO-hankkeen henkilörekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen etuun ja julkisen vallan käyttöön. Henkilötietoja käsitellään työhyvinvoinnin järjestämiseksi ja tilastoimiseksi. MIKKO-hankerekisteriä täydentävien rekisterien (yllä mainitut henkilörekisterit 1. - 3.) sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, oikeusperuste ja muut tiedot on mainittu niiden omissa tietosuojaselosteissaan.

Lisäksi henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyltä saatuun suostumukseen. Suostumus on käsittelyn oikeusperusteena erityisesti käsiteltäessä erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia henkilötietoja (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1. ja 2 kohdan a alakohta). Kyselyssä terveyttä koskeva tieto (esim. arvio omasta terveyden tilasta) on tällainen arkaluonteinen henkilötieto.

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

MIKKO-hankkeen henkilörekisterissä henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

Rekisterin henkilötietoryhmät

MIKKO-hankkeen henkilörekisterin rekisteröityjä ovat hankkeeseen osallistuvat henkilöt (kyselyyn vastaavat). Hankkeeseen osallistuneilta kerätään henkilötiedot hankkeen aloitus- ja lopetusvaiheessa siihen osoitetulla ESR-henkilötietolomakkeella.

MIKKO-hankkeen henkilörekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja henkilötietoryhmittäin:

 • Perustiedot: etunimi; sukunimi; katuosoite; postinumero; paikkakunta; puhelin; sähköposti; ammattinimike/työtehtävä; yritys/organisaatio; toimiala
 • Tiedot rekisteröidyille suunnatuista toimenpiteistä: tiedot lähetetyistä kyselyistä; tiedot lähetetyistä tarjouksista; tiedot tehdyistä sopimuksista ja toimeksiannoista; tiedot sidosryhmätapaamisista; tiedot tehdystä muusta yhteistyöstä; tiedot yhteydenottotoiveesta; tiedot arvontaan osallistumisesta
 • Tiedot suostumuksen annoista liittyen Metropolian MIKKO-hankerekisterin rekisteröidyille suunnattuihin toimenpiteisiin: suostumus uutiskirjeiden vastaanottamiseen; suostumus suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen
 • Vahvistustiedot ymmärrykselle liittyen tietosuojaselosteessa esitettyihin asioihin (”rasti ruutuun” -periaatteella): ”Olen lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt seuraavassa MIKKO-hankerekisterin tietosuojaselosteessa esitetyt asiat.”

Kyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti. Tuloksia voidaan käyttää menetelmän kehittämis- ja tutkimustarkoituksiin.

Kyselyssä käsitellään henkilön työhyvinvointia seuraavista näkökulmista:

 • terveys ja toimintakyky
 • osaaminen
 • arvot, asenteet ja motivaatio
 • työ, työolot ja johtaminen
 • perhe ja lähiyhteisö

Ennen varsinaista kyselyä vastaajalta pyydetään kyselyyn vastaavalta (rekisteröidyltä) seuraavat taustatiedot:

 • sukupuoli
 • ikäryhmä
 • henkilöstöryhmä (työntekijä/toimihenkilö/ylempi toimihenkilö/ylin johto)
 • Terveys- ja toimintakyky-osio, kyselyyn vastaajan tulee arvioida asteikolla (1-10) näitä osa-alueita
 • Arvot, asenteet, motivaatio -osion osalta kyselyyn vastaajan tulee arvioida asteikolla (1-10) näitä osa-alueita
 • Työ, työn organisointi, työyhteisö, johtaminen -osion osalta kyselyyn vastaajan tulee arvioida asteikolla (1-10) näitä osa-alueita
 • Työ ja perhe-elämä -osion osalta kyselyyn vastaajan tulee arvioida asteikolla (1-10) näitä osa-alueita
 • Työkyky-osion osalta kyselyyn vastaajan tulee arvioida asteikolla (1-10) näitä osa-alueita.

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot tiedonhankintaan on saatu yrityksien ja organisaatioiden julkisilta kotisivuilta. Tiedot suostumuksen annoista ja vahvistustiedot ymmärrykselle liittyen tietosuojaselosteessa esitettyihin asioihin on kerätty rekisteröidyltä itseltään. Koulutukseen osallistujilta kerätään tiedot henkilöiltä itseltään.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

EU:n tietosuoja-asetuksen 4.9 artiklaa laajasti tulkiten seuraavaksi on lueteltu ne henkilötietojen käsittelijät/vastaanottajat, joille rekisterinpitäjä ”siirtää” tai ”luovuttaa käsiteltäviksi” (esim. teknisen käyttöliittymän avulla huoltotehtävien suorittamistilanteessa) henkilötietojaan.

MIKKO-hankkeen henkilörekisterin sisältämiin henkilötietoihin annetaan tarpeen vaatiessa pääsy esimerkiksi teknisen käyttöliittymän avulla huoltotehtävien suorittamistilanteessa ja vian korjaustilanteessa tietyille järjestelmätoimittajille ja palveluntarjoajille.

MIKKO-hankkeen henkilörekisteriin liittyviä tietoja käsitellään eri työvälineiden ja tietojärjestelmien kautta, ovat näiden työvälineiden ja tietojärjestelmien toimittajat (yritykset niiden takana) tulkittavissa henkilötietojen vastaanottajiksi ja säännönmukaisen luovutuksen saajaksi MIKKO-hankerekisterin taholta.

Henkilötietojen käsittelysopimukset GDPR:n artiklan 28 mukaisesti on laadittu/laaditaan seuraavien järjestelmätoimittajien ja palveluntarjoajien kanssa:

 • Google LLC ja Metropoliassa hyväksytyt Google-sidonnaiset pilvipalvelutyövälineet (Oma-intranetin työkalut-valikon pilvipalveluista löytyvät Google-sidonnaiset pilvipalvelut)
 • Microsoft Corporation ja Metropoliassa hyväksytyt Microsoft-sidonnaiset pilvipalvelutyövälineet (Oma-intranetin työkalut-valikon pilvipalveluista löytyvät Microsoft-sidonnaiset pilvipalvelut

EURA 2014 - EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmä

Henkilötietojen käsittelyssä käytetään EURA 2014 - EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmää, jossa rekisterinpitäjänä toimii Työ- ja elinkeinoministeriö. Metropolian ESR-henkilötietolomakkeista henkilö- ja muut tiedot viedään EURA 2014-järjestelmään. EURA 2014 -järjestelmään on Metropoliasta pääsy vain projektipäälliköllä. EURA 2014-järjestelmän henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EURA 2014 - EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmän tietosuojaselostetta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Metropolian henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle työskentelyn tai opintojen suorittamisen kannalta välttämättömien IT-palveluiden toteuttamiseksi, tapauskohtaiseen harkintaan perustuen. Kohdevaltio, jonne henkilötietoja siirretään, on Yhdysvallat. On myös mahdollista, että esim. globaalien ICT-palveluntarjoajien paljon käyttämän Helpdesk-toiminnon / ICT-käyttäjätuen toteutusvaltiona toimiva Intia on henkilötietojen siirtojen kohdevaltio.

Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilörekisteristä Yhdysvaltoihin ja/tai muualle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle suuntautuva kansainvälinen henkilötietosiirto turvataan ensisijaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) luvussa V esitetyllä 46 artiklan mukaisella suojatoimella eli ns. vakiosopimuslausekkein. SCC (Standard Contractual Clauses) -lausekkeet liitetään osaksi ICT-palveluntarjoajan kanssa laadittavaa henkilötietojen käsittelysopimusta.

Vain välttämättömät tiedot siirretään ja siirto tehdään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Siirron turvallisuudesta ja tietosuojasta sovitaan aina erikseen.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Kaikki MIKKO-hankerekisterin yhteydessä kerätyt ja käsiteltävät henkilötietoryhmät (henkilötiedot) säilytetään MIKKO-hankkeen henkilörekisterissä lähtökohtaisesti 4-10 vuoden ajan.

EURA 2014 -järjestelmän tiedonohjaussuunnitelman mukaan kaikkia järjestelmän muodostamia asiakirjoja säilytetään vähintään 20 vuotta hankkeen sulkemisesta. Järjestelmän muodostamat päätökset, oikaisuvaatimukset, hankkeiden loppuraportit, hanketarkastuksiin liittyvät asiakirjat ja komission maksupyynnöt säilytetään pysyvästi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi tehdä tietopyynnön toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta ja/tai Metropolian intranetistä löytyvän huolellisesti täytetyn, tulostetun ja henkilökohtaisesti allekirjoitetun rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Rekisteröidyn ollessa henkilökunnan edustaja, voi hän toimittaa pyyntölomakkeen Metropolian henkilöstöhallinnon yksikölle. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (esimerkiksi esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokorttinsa pyynnön vastaanottavalle Metropolian työntekijälle).

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:

Metropolian Myllypuron kampus

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian Arabian kampus

Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Metropolian Myyrmäen kampus

Leiritie 1, 01600 Vantaa

Metropolian Karamalmin kampus

Karaportti 2, 02610 Espoo

Ohessa käyntiosoite Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön:

Metropolian Myllypuron kampus (C- ja D-rakennus, 5.krs.)

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta ja/tai henkilöstöhallinnon yksiköstä pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi).

Rekisteröidyn tietopyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

C. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

D. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Ei sovellu.

E. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisterinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta (tai henkilökunnan edustajan tapauksessa henkilöstöhallinnon yksikköön), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä Metropoliassa pyritään suojaamaan:

 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 • Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat Metropolia-rekisterinpitäjän lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Rekisterinpitäjä (Metropolia) on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.
 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.
 • Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle Metropoliassa myönnetty.
 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.
 • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset

Mikko-hankkeen henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

MIKKO-hankkeen henkilörekisteri on osin vapaaehtoiseen liittymiseen perustuva henkilörekisteri, jonka avulla hallitaan MIKKO-hankkeen toimintaa ja viestintää sekä tiedotetaan hankkeen toiminnasta.

Mikko-hankkeeseen ei kenenkään ole pakko liittyä jäseneksi. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista.

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on saatu lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

MIKKO-hankkeen henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.