Tietosuojaseloste: Metropolian pääkaupunkiseudun korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminnan henkilörekisteri

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

Rekisterin nimi

Metropolian pääkaupunkiseudun korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminnan henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): 09 7424 5000

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Nimi: Riitta Konkola
Tehtävä: Toimitusjohtaja-rehtori


Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö:

Nimi: Taru Ruotsalainen
Tehtävä: Päällikkö, jatkuva oppiminen, oppimisen verkostot ja palvelut
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: taru.ruotsalainen [at] metropolia.fi (taru[dot]ruotsalainen[at]metropolia[dot]fi)

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot:

Nimi: Anne Karjalainen
Tehtävä: Projektipäällikkö (Metropolian pääkaupunkiseudun korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskus)
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: anne.karjalainen [at] metropolia.fi (anne[dot]karjalainen[at]metropolia[dot]fi)

Yhteystiedot rekisterin käyttötarkoitusta koskevissa kysymyksissä, sähköposti: simhe [at] metropolia.fi (simhe[at]metropolia[dot]fi)

Tietosuojavastaava

Metropolian tietosuojavastaava, Riikka Ikäheimonen
Puhelin: 050 565 8499
Sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi (tietosuojavastaava[at]metropolia[dot]fi)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Metropolian Ammattikorkeakoulun osaamiskeskustoiminnan rekisteri sisältää tietoa Metropolian SIMHE-palvelujen osaamiskeskustoiminnan / Helsingin, Espoon ja Vantaa-Keravan kanssa tehtävän kuntakokeiluyhteistyön asiakkaista. Metropolia tarjoaa ohjaus- ja koulutuspalveluja maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseksi ja heidän ohjaamiseksi tarkoituksenmukaisille koulutus- ja urapoluille. Toiminta toteutetaan yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaa-Keravan työllisyyden kuntakokeilujen kanssa.

Metropolian osaamiskeskustoiminnan henkilörekisterin ja sen sisältämien henkilötietojen käyttötarkoitus on tuottaa tarkoituksenmukaisia ohjaus- ja koulutuspalveluja Metropolian SIMHE-palvelujen osaamiskeskustoiminnan / kuntakokeiluyhteistyön asiakkaille.

Osaamiskeskustoiminnan henkilörekisterin tietosuojaselostetta täydentävät

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Metropolia Ammattikorkeakoulun osaamiskeskustoiminnan henkilörekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyltä saatuun suostumukseen. Suostumuksesta on kyse, kun henkilö täyttää ilmoittautumislomakkeen sekä antaa tässä yhteydessä suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Lisäksi henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyltä saatuun nimenomaiseen suostumukseen käsiteltäessä erityiseen henkilötietoryhmään kuuluvia arkaluonteisia henkilötietoja, kuten esimerkiksi työttömyyttä ja kotouttamiskoulutusta koskevia tietoja (GDPR 9 art. 2. a).

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Metropolia Ammattikorkeakoulun osaamiskeskustoiminnan henkilörekisterin tietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Metropolia Ammattikorkeakoulun osaamiskeskustoiminnan henkilörekisterin rekisteröityjä ovat

 • palveluja käyttävät asiakkaat
 • Helsingin, Espoon ja Vantaa-Keravan kuntakokeilujen työntekijät sekä
 • työelämäkumppaneiden yhteyshenkilöt.

Metropolia Ammattikorkeakoulun osaamiskeskustoiminnan henkilörekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja asiakkaista/kuntakokeilujen työntekijästä:

 • Perustiedot asiakkaasta: etunimi, sukunimi, sukupuoli, ikäryhmä, kansalaisuus, äidinkieli, kotikunta, sähköposti, matkapuhelinnumero
 • Tiedot asiakkaan statuksesta Suomessa (työllisyyspalvelujen asiakkuus, kotoutumiskoulutuksen tai tutkinnon suorittaminen) palveluvalikoiman kohdentamiseksi hankkeen kohderyhmälle
 • Palveluun ohjaavan kunnan työllisyyspalvelujen työntekijän yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero
 • Asiakkaan työkokemukseen ja työnhakuun liittyviä tietoja: työkokemus, uratavoite, CV, linkki LinkedIn-profiiliin
 • Asiakkaan opintotaustaan liittyviä tietoja: suoritetut tutkinnot, muut korkeakouluopinnot ja kansainväliset sertifikaatit, kielitaito

Asiakas/yhteistyökumppani voi ilmoittautua halutessaan seuraaviin henkilötietojen tallentamista vaativiin palveluihin:

 • Asiakaskirjeen tilaaminen (sähköpostiosoite)
 • Tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä kerättävät yhteystiedot (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, titteli, organisaatiotieto, erityisruokavalio).

Palvelukokonaisuuden koulutuspoluille osallistuvat asiakkaat rekisteröidään Metropolian opiskelijarekisteriin ja -järjestelmiin. Heidän kohdallaan noudatetaan seuraavia tietosuojakäytänteitä:

Lisäksi osaamisen tunnistamisen yhteydessä heiltä kerätään kopioita opinto- ja työtaustaan liittyvistä todistuksista sekä ammatillista osaamista kuvaavia tietoja.

Työnantajayhteistyötä varten työelämäkumppaneiden yhteyshenkilöistä kerätään yrityskoordinaattorin työtä tukevia henkilötietoja.

 • Perustiedot: yhteyshenkilön etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, titteli, puhelinnumero, sähköposti
 • Yhteistyöhön liittyvää tietoa, kuten yhteydenoton päivämäärä, yhteistyön muoto, jatkotoimenpiteet, verkkosivut

Lisäksi työelämäkumppaneiden tietoja hallinnoidaan Metropolian täydennyskoulutus- ja yrityspalveluiden sekä jatkuvan oppimisen palveluiden henkilörekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään ilmoittautumislomakkeen ja ohjaustapaamisten kautta.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

Metropolian SIMHE-palvelut voivat luovuttaa ohjauksen pohjalta asiakkaalle tehtyjä asiantuntija-arvioita, suosituksia ja yhteenvetoja ura- ja koulutusmahdollisuuksista sekä kyseessä olevan asiakkaan tunnistamiseen riittävät henkilötiedot (nimi, syntymäaika) Helsingin, Espoon ja Vantaa-Keravan kuntakokeilulle. Tietoja voidaan luovuttaa tilastointiin ja toimintaa koskevaan tutkimukseen.

Metropolian osaamiskeskustoiminnan henkilörekisterin sisältämiin henkilötietoihin annetaan tarpeen vaatiessa pääsy (ns. admin-tunnusten avulla, esim. teknisen vian korjaustilanteessa järjestelmätoimittajalle/mittalaitteen huoltajalle) seuraavaksi lueteltavissa järjestelmissä. Kaikki käytettävät järjestelmien/laitteiden/ohjelmistojen toimittajat (yritykset niiden takana) ovat tulkittavissa henkilötietojen vastaanottajiksi ja säännönmukaisen luovutuksen saajaksi rekisterin taholta.

Henkilötietojen käsittelysopimukset GDPR:n artiklan 28 mukaisesti on laadittu Metropoliassa seuraavien yhteistyökumppanitahojen kanssa:

Lyyti Oy ja Lyyti-tapahtumanhallintatyöväline

Lyyti-järjestelmää käytetään palveluun ilmoittautumislomakkeena sekä eri tapahtumien ja ryhmäohjausten ilmoittautumisten hallinnointiin. Metropolian tapahtumahallintarekisterin tietosuojaseloste täydentää Metropolian osaamiskeskustoiminnan henkilörekisterin tietosuojaselostetta tapahtumien osalta.

Microsoft Corporation ja Microsoft Teams

Palvelun toteuttamisessa etäohjaukseen, -opetukseen ja -kokouksiin sekä kokousmateriaalien hallintaan ja viestintään voidaan käyttää Microsoft Teams -verkkokokoustyövälinettä.

Tieteen tietotekniikan keskus - IT Center for Science - CSC Oy ja Zoom-verkkokokoustyöväline (Funet Miitti/NORDUnet, palveluntarjoajana CSC Oy)

Palvelun toteutuksessa etäohjaukseen, -opetukseen ja -kokouksiin voidaan käyttää Zoom -verkkokokoustyövälinettä. Tieteen tietotekniikan keskus - IT Center for Science - CSC:n Funet Miitti (Zoom)-palvelu on käytössä Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä näin ollen ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. Lisäksi NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa, NORDUnetin omaan käyttöön varatuissa palvelinympäristöissä. Nämä palvelimet sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palveluista on myös sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa ottaen huomioon eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset.

Metropolian sähköpostijärjestelmä

Sähköpostiviestintään käytetään Metropolian Microsoft Outlook Exchange -sähköpostijärjestelmää. Metropolia on hankkinut sähköpostijärjestelmän osana Microsoftin O365-palvelupakettia, mutta sähköpostijärjestelmä toimii Metropolia ammattikorkeakoulun omalla palvelimella.

Leijonaverkot Oy (osa Erillisverkot -konsernia, ent. Deltagon Group Oy) ja turvaposti (Deltagonin sec@gw -turvapostiratkaisu)

Sec@gw -turvapostiratkaisua käytetään arkaluonteista henkilötietoa ja salassa pidettäviä asiakirjoja sisältävien sähköpostien lähettämiseen Metropolian ulkopuolelle ja vastaanottamiseen Metropolian ulkopuolelta.

Microsoft Corporation ja Microsoft O365 -alustapalvelut (Forms ja OneDrive)

Microsoft Forms -kyselytyökalua käytetään muun muassa palautekyselyjen tekemiseen. Microsoft OneDrive -ohjelmaa voidaan käyttää materiaalien työstämiseen sidosryhmien kanssa.

Eduix Oy ja e-lomake -ohjelmisto

E-lomaketta hyödynnetään palvelussa koulutuspolulle siirtyvien osaamisen itsearviointiin sekä tapahtumien ilmoittautumisen hallintaan. Lisäksi E-lomakkeen kautta asiakkaat voivat halutessaan rekisteröityä SIMHE-palveluiden asiakasrekisteriin, jonka pohjalta lähetetään asiakkaille suunnattu uutiskirje.

Liana Technologies Oy ja Liana®Cloud-uutiskirjetyökalu

Metropolian SIMHE-palvelujen asiakaskirjeen lähettäminen tapahtuu Liana®Cloud-uutiskirjetyökalun lähetysjärjestelmän kautta. Työkalua voidaan käyttää myös tapahtumien markkinointiin.

Koulutuspoluille osallistuvia asiakkaita koskevat lisäksi seuraavat järjestelmät:

CSC Oy ja VIRTA-tietovaranto

CSC:n (Tieteen tietotekniikan keskus Oy) hallinnoiman VIRTA-tiedonsiirron kautta tietyt lakisääteiset opiskelija- ja opintotiedot välitetään säännönmukaisin frekvenssein kerran vuorokaudessa valtakunnalliseen VIRTA-tietovarantoon. VIRTA on korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto.

Eduix Oy ja Metropolian opintotietojärjestelmä (OMA-/Peppi-järjestelmä)

Metropolian opiskelija- ja opintotietorekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään opintosuoritusten osalta Metropolian OMA-palvelussa eli roolikohtaisella sähköisellä työpöydällä. Opiskelijat ilmoittautuvat itse avoimen AMK:n järjestelmässä koulutuspolkujen opintoihin. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tiedot rekisteröityvät OMA-/Peppi-järjestelmään, jotta hän saa Metropolian tunnukset ja hänen opintosuoritustietonsa voidaan tallentaa pysyvästi opintotietorekisteriin. OMA-/Peppi-tietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystehtävissä Metropolia Ammattikorkeakoulu käyttää apuna alihankkijanaan toimivaa Eduix Oy:tä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Metropolian henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle työskentelyn tai opintojen suorittamisen kannalta välttämättömien IT-palveluiden toteuttamiseksi, tapauskohtaiseen harkintaan perustuen. Kohdevaltio, jonne henkilötietoja siirretään, on Yhdysvallat. On myös mahdollista, että esim. globaalien ICT-palveluntarjoajien paljon käyttämän Helpdesk-toiminnon / ICT-käyttäjätuen toteutusvaltiona toimiva Intia on henkilötietojen siirtojen kohdevaltio.

Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilörekisteristä Yhdysvaltoihin ja/tai muualle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle suuntautuva kansainvälinen henkilötietosiirto turvataan ensisijaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) luvussa V esitetyllä 46 artiklan mukaisella suojatoimella eli ns. vakiosopimuslausekkein. SCC (Standard Contractual Clauses) -lausekkeet liitetään osaksi ICT-palveluntarjoajan kanssa laadittavaa henkilötietojen käsittelysopimusta.

Vain välttämättömät tiedot siirretään ja siirto tehdään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Siirron turvallisuudesta ja tietosuojasta sovitaan aina erikseen.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Metropolian osaamiskeskustoiminnan henkilörekisteriin kerätyt ja rekisterin piirissä käsiteltävät henkilötiedot säilytetään seuraavasti:

Uraohjausta, koulutuspolulle ohjaamista ja osaamisen tunnistamista varten kerättyjä henkilötietoja säilytetään sen aikaa, kun se on palvelun tuottamisen kannalta tarpeellista, enintään projektin keston 12.6.2020-30.06.2023 ajan.

Koulutuspoluilla opintoja suorittaneiden asiakkaiden henkilötietoja säilytetään Metropolian opiskelijatietojärjestelmiä koskevien säännösten mukaisesti:

 • Opintopisteytetyt opintosuoritukset säilytetään pysyvästi Metropolian OMA/Peppi-tietojärjestelmässä osana Metropolian opiskelijarekisteriä. VIRTA-tiedonsiirron kautta ne siirtyvät myös valtakunnalliseen VIRTA-tietovarantoon pysyväissäilytykseen. Opintopisteellisiä opintosuorituksia säätelee laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintotodistuksista
 • Kaikki ammattikorkeakoulujen opiskelijatietojärjestelmiin/opintohallinnon tietojärjestelmiin viedyt ja vietävät opiskeluoikeus-, ilmoittautumis-, tutkinto- ja opintosuoritustiedot sekä muut tiedot säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa niin pitkältä ajanjaksolta kuin tiedot ovat saatavilla sähköisessä muodossa
 • Kaikki VIRTA-opintotietovarantoon siirrettävät opiskeluoikeus-, ilmoittautumis-, tutkinto- ja opintosuoritustiedot säilytetään pysyvästi yksinomaan sähköisessä muodossa
 • Sairaanhoitajien pätevöitymispolulle maalis-huhtikuussa 2021 osallistuvien asiakkaiden tiedot säilytetään SOTE-silta-hankkeen tietosuojaselosteen mukaisesti.

Säilytysajan määräytymisessä on otettu huomioon mm. seuraava sääntely:

Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta (tai henkilökunnan edustajan tapauksessa henkilöstöhallinnon yksikköön), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi (tietosuoja[at]om[dot]fi)

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä Metropoliassa pyritään suojaamaan:

 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 • Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat Metropolia-rekisterinpitäjän lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Rekisterinpitäjä (Metropolia) on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.
 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.
 • Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle Metropoliassa myönnetty.
 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.
 • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset

Metropolia Ammattikorkeakoulun osaamiskeskustoiminnan henkilörekisterin ja sen sisältämien tietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on saatu lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään. Osallistuminen palveluihin on vapaaehtoista.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Metropolia Ammattikorkeakoulun osaamiskeskustoiminnan henkilörekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.