Tietosuojaseloste: SOTE-silta - Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku –hankkeen henkilörekisteri

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

Rekisterin nimi

SOTE-silta - Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku –hankkeen henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): 09 7424 5000

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Nimi: Riitta Konkola
Tehtävä: Toimitusjohtaja-rehtori

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö

Nimi: Päivi Haarala
Tehtävä: Osaamisaluepäällikkö, Terveyden osaamisalue
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: paivi.haarala [at] metropolia.fi

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot

Nimi: Päivi Rimpioja
Tehtävä: Projektipäällikkö, Terveyden osaamisalue
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: paivi.rimpioja [at] metropolia.fi

Tietosuojavastaava

Metropolian tietosuojavastaava, Riikka Ikäheimonen
Puhelin: 050 565 8499
Sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

SOTE-silta - Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku ­­­hankkeen henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään pääasiassa hankkeen viestintään ja markkinointiin sekä hankkeessa toteutettavan opiskelun edistämiseen. SOTE-Silta - korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama hanke, jota Metropolia Ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkea koulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu toteuttavat yhteistyössä. Hankkeen verkkosivut löytyvät Metropolian julkisten verkkosivujen alta osoitteesta: https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hankkeet/sote-silta

SOTE-silta - Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku ­­­hankkeen henkilörekisterin sisältämillä tiedoilla suoritetaan muun muassa seuraavia käsittelytoimia:

 • hankkeen toiminnasta viestintä ja tiedottaminen
 • hankkeen tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen
 • hankkeen opiskelijatietojen ja opintojen rekisteröintiä
 • hankkeessa opiskelun edistämistä ja ohjausta

SOTE-silta - Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku - hankkeen henkilörekisteriä täydentää seuraavat Metropolian rekisterinpitäjyyden alle kuuluvat rekisterit tietosuojaselosteineen:

1. Työ- ja elinkeinoministeriön edellyttämä, mutta Metropolian rekisterinpitäjyyden alle kuuluva Metropolian ESR Henkilö -hankkeisiin liittyvä henkilörekisteri Mainittua rekisteriä koskee myös Työ- ja elinkeinoministeriön yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja ”ESR henkilö” -rekisteri.

2. Metropolian projekti- ja hanketoiminnan hallintarekisteri

3. Metropolian opiskelija- ja opintotietorekisteri

4. Metropolian julkisten verkkosivujen (Metropolia.fi) henkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

SOTE-silta - Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku - hankkeen rekisterissä olevien tietojen käsittely perustuu yleiseen etuun ja julkisen vallan käyttöön. Hankerekisteriä täydentävien rekisterien (yllä mainitut henkilörekisterit 1.-4.) sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, oikeusperuste ja muut tiedot on mainittu niiden omissa tietosuojaselosteissaan.

Lisäksi joiltakin osin SOTE-silta - Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku - hankkeen henkilörekisterissä olevien henkitietojen käsittely perustuu rekisteröidyltä saatuun suostumukseen.

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

SOTE-silta - Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku - hankkeen henkilörekisterin tietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

Rekisterin henkilötietoryhmät

SOTE-silta - Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku -hankkeen henkilörekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja henkilötietoryhmittäin:

Opiskelijat -rekisteröityjen ryhmä:

Perustiedot:

 • etunimi; sukunimi;
 • syntymäpäivä; syntymäkuukausi; syntymävuosi;
 • katuosoite; postinumero; kaupunki;
 • puhelin; sähköposti;
 • äidinkieli

Tiedot suostumuksen annoista liittyen SOTE-silta - Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku - hankkeen rekisteröidyille suunnattuihin toimenpiteisiin:

 • suostumus tietojen keräämisestä ja säilyttämisestä tapahtumien ilmoittautumista ja niihin liittyvään tiedon lähettämiseen sähköpostitse, jos sähköpostiosoite on pyydetty ja annettu ilmoittautumisen yhteydessä.
 • suostumus tietojen keräämisestä ja säilyttämisestä hankkeen toiminnasta tiedottamiseen ja viestimiseen liittyen.

Hankkeessa opiskelevilta ja/tai opiskelemaan pyrkiviltä kerätään yllämainittujen perustietojen lisäksi:

 • henkilönumero; sukupuoli; maa; kansalaisuus;
 • äidinkieli; asiointikieli; koulusivistyskieli;
 • koulutustausta;
 • työkokemus alalta;
 • kielitaito;
 • alaan liittyvä osaaminen

Valokuvat ja videot: Hankkeen piiriin kuuluvissa tapahtumissa, kehittämistyöpajoissa ja tilaisuuksissa mahdollisesti otetut valokuvat ja tehdyt videotallenteet. Valokuvia ja videoita käytetään hankkeen verkkosivuilla ja muussa viestinnässä. Valokuvaaminen /videointi perustuu aina rekisteröidyn suostumukseen/vapaaehtoisuuteen.

Hankkeen työntekijät -rekisteröityjen ryhmä:

Hankkeen verkkosivuilta löytyvät tiedot:

 • hanketyöntekijöiden yhteystiedot, blogitekstin kirjoittajien nimet, valokuvia, joihin on erikseen saatu kirjallinen lupa
 • Ei palautteenantomahdollisuutta hankkeen verkkosivuilla (toistaiseksi)

Perustiedot ja työntekijän rooliin liittyvät tiedot:

 • esim. hanketyöntekijöiden palkanmaksua varten käsiteltävät tiedot

Tiedot rekisteröidyille suunnatuista toimenpiteistä:

 • suostumus uutiskirjeiden vastaanottamiseen;
 • suostumus sähköpostitse tehtävään suoramarkkinointiin ja/tai tiedot tehdystä muusta yhteistyöstä

Valokuvat ja videot: Hankkeen piiriin kuuluvissa tapahtumissa, kehittämistyöpajoissa ja tilaisuuksissa otetut valokuvat ja tehdyt videotallenteet. Valokuvia ja videoita käytetään hankkeen verkkosivuilla ja muussa viestinnässä. Valokuvaaminen /videointi perustuu aina rekisteröidyn suostumukseen/vapaaehtoisuuteen.

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietoja voidaan satunnaisesti saada myös rekisteröidyn työnantajalta tai muulta taholta, joka ilmoittaa rekisteröidyn lisäkoulutukseen tai -tilaisuuteen/tapahtumaan.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

Henkilörekisterin sisältämiin henkilötietoihin annetaan tarpeen vaatiessa pääsy (ns. admin-tunnusten avulla, esim. teknisen vian korjaustilanteessa järjestelmätoimittajalle/mittalaitteen huoltajalle) seuraavaksi lueteltavissa järjestelmissä. Kaikki käytettävät järjestelmien/laitteiden/ohjelmistojen toimittajat (yritykset niiden takana) ovat tulkittavissa henkilötietojen vastaanottajiksi ja säännönmukaisen luovutuksen saajaksi rekisterin taholta.

Metropolian käyttämien järjestelmien osalta henkilötietojen käsittelysopimukset GDPR:n artiklan 28 mukaisesti on laadittu/tullaan laatimaan seuraavien yhteistyökumppanitahojen kanssa:

Eduix Oy ja e-lomake -ohjelmisto

SOTE-silta - Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku - hankkeen tapahtumiin ja koulutuksiin ilmoittaudutaan e-lomakkeella, josta tiedot siirretään osallistujatietojen hallinnoimiseksi Exceliin.

SOTE-silta -hankkeen opiskelijaksi ilmoittautuneiden tiedot siirretään e-lomakkeelta opintojen rekisteröintiä varten opintojen perusrekisteriin.

Eduix Oy ja OMA-/Peppi-opiskelija- ja opintotietojärjestelmä

Hankkeen opintoihin ilmoittautuneiden tiedot siirretään opiskelija- ja opintotietojärjestelmän mahdollistamana opintojen rekisteröintiä varten. Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelija- ja opintotietojärjestelmä on nimeltään OMA-/Peppi-järjestelmä.

Moodle-oppimisalusta (ei ulkopuolista palveluntarjoajaa Moodle-työvälineen osalta)

Hankkeen opiskelijoiden ja hankkeessa työskentelevien tietoja viedään Moodle-oppimisalustalle.

Hankkeen verkkosivut (Orange Advertising Oy ja Drupal-sisällön tuotantotyöväline Metropolian julkisille verkkosivuille)

Hankkeen verkkosivuja ylläpidetään Metropolian verkkosivuilla. Siltä osin Metropolian julkisten verkkosivujen (Metropolia.fi) henkilörekisterin tietosuojaseloste täydentää SOTE-silta - Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku - hankerekisterin tietosuojaselostetta.

Google LLC ja Google-sidonnaiset työvälineet

SOTE-silta - Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku -hankkeessa saatetaan hyödyntää Google-sidonnaisia-työvälinettä yhteistyössä muiden hanketoimijoiden kesken

Microsoft Corporation ja Microsoft-sidonnaiset työvälineet

SOTE-silta - Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku -hankkeessa hyödynnetään Microsoft-sidonnaisia-työvälinettä yhteistyössä muiden hanketoimijoiden kanssa. Muun muassa Microsoft Outlook Exchange-sähköpostijärjestelmää ja Teams-etäyhteystyövälinettä saatetaan hyödyntää yhteistyössä muiden hanketoimijoiden kesken.

Metropolian blogit

SOTE-silta - Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku -hankkeessa kirjoitettuja blogitekstejä ja otettuja valokuvia ja/tai videoita tallennetaan ja linkitetään Metropolian blogi-kirjoitusalustalle.

Facebook Inc. ja Facebook -sosiaalisen median työväline

SOTE-silta - Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku -hankkeen viestinnässä hyödynnetään Facebookia otettujen valokuvien ja/tai videoiden jakamiseen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Metropolian henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle työskentelyn tai opintojen suorittamisen kannalta välttämättömien IT-palveluiden toteuttamiseksi, tapauskohtaiseen harkintaan perustuen. Kohdevaltio, jonne henkilötietoja siirretään, on Yhdysvallat. On myös mahdollista, että esim. globaalien ICT-palveluntarjoajien paljon käyttämän Helpdesk-toiminnon / ICT-käyttäjätuen toteutusvaltiona toimiva Intia on henkilötietojen siirtojen kohdevaltio.

Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilörekisteristä Yhdysvaltoihin ja/tai muualle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle suuntautuva kansainvälinen henkilötietosiirto turvataan ensisijaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) luvussa V esitetyllä 46 artiklan mukaisella suojatoimella eli ns. vakiosopimuslausekkein. SCC (Standard Contractual Clauses) -lausekkeet liitetään osaksi ICT-palveluntarjoajan kanssa laadittavaa henkilötietojen käsittelysopimusta.

Vain välttämättömät tiedot siirretään ja siirto tehdään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Siirron turvallisuudesta ja tietosuojasta sovitaan aina erikseen.

Henkilötietojen säilyttämisaika

SOTE-silta - Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku - hankkeen yhteydessä kerätyt ja käsiteltävät henkilötiedot säilytetään rekisterissä seuraavanlaisesti:

Metropolian projekti- ja hanketoiminnan hallintorekisterin kattaman osuuden osalta:

Metropolian projekti- ja hanketoiminnan hallintarekisterin yhteydessä kerätyt ja käsiteltävät henkilötiedot säilytetään rekisterissä lähtökohtaisesti pysyvästi Kansallisarkiston 12.9.2017 julkaiseman ns. AMK-päätöksen, asiakohdan 13 mukaisesti (Kansallisarkiston päätös, diaarinumero: AL/20757/07.01.01.03.02/2016, asiakohta 13 ”Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio (TKI-)toiminta”

TKI-hankkeiden ja projektien kilpailuttamiseen liittyvät asiakirjatiedot (hankinta-asiakirjat) ovat määräajan säilytettäviä.

ESR Henkilö -järjestelmää varten kerättyjen ja käsiteltävien henkilötietojen osuuden osalta:

Manuaalinen aineisto

Lomakkeita säilytetään rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (358/2014) 30 §:ssä säädetyn ajan, vähintään 10 vuotta hankkeen päättymisestä. Säilytysajan päätyttyä lomakkeet hävitetään todisteellisesti siten, että ne silputaan tai laitetaan lukittuun paperinkeräysastiaan hävitettäväksi.

Sähköinen rekisteri

Tiedot hävitetään ESR Henkilö -järjestelmästä ESR-ohjelmakauden 2014 - 2020 päättymisen jälkeen. Hallintoviranomainen eli työ- ja elinkeinoministeriö huolehtii ESR Henkilö -järjestelmän tietojen hävittämisestä. Hallintoviranomaista koskevan yleisasetuksen (EU 1303/2013) artiklan 140 mukaisesti säilyttämisaika ulottuu arviolta vuoteen 2034.

Muun rekisterin kattaman henkilötieto-osuuden osalta:

5 vuotta hankkeen päättymisestä lukien.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi tehdä tietopyynnön toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta ja/tai Metropolian intranetistä löytyvän huolellisesti täytetyn, tulostetun ja henkilökohtaisesti allekirjoitetun rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Rekisteröidyn ollessa henkilökunnan edustaja, voi hän toimittaa pyyntölomakkeen Metropolian henkilöstöhallinnon yksikölle. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (esimerkiksi esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokorttinsa pyynnön vastaanottavalle Metropolian työntekijälle).

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:

Metropolian Myllypuron kampus

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian Arabian kampus

Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Metropolian Myyrmäen kampus

Leiritie 1, 01600 Vantaa

Metropolian Karamalmin kampus

Karaportti 2, 02610 Espoo

Ohessa käyntiosoite Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön:

Metropolian Myllypuron kampus (C- ja D-rakennus, 5.krs.)

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta ja/tai henkilöstöhallinnon yksiköstä pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi).

Rekisteröidyn tietopyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

C. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

D. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Ei sovellu.

E. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisterinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta (tai henkilökunnan edustajan tapauksessa henkilöstöhallinnon yksikköön), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä Metropoliassa pyritään suojaamaan:

 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 • Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat Metropolia-rekisterinpitäjän lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Rekisterinpitäjä (Metropolia) on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.
 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.
 • Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle Metropoliassa myönnetty.
 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.
 • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset

Henkilörekisterin ja sen sisältämien tietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

SOTE-silta - Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku -hankkeen henkilörekisteri on vapaaehtoiseen liittymiseen perustuva henkilörekisteri, jonka avulla hallitaan hankkeen toimintaa ja viestintää sekä markkinoidaan sitä.

SOTE-silta - Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku -hankkeeseen ei kenenkään ole pakko osallistua.

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on saatu lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

SOTE-silta - Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku -hankkeen rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.