Perustiedot

Tutkintonimike
Bioanalyytikko (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Aloituspaikat
25

Tammikuussa 2018 käynnistyvät bioanalytiikan monimuoto-opinnot toteutetaan ns. satelliittikoulutuksena, jossa osa lähiopetuksesta järjestetään Kajaanissa, Kemissä, Kokkolassa ja Rovaniemellä.

Mitä bioanalyytikko tekee?

Bioanalyytikko on kliinisen laboratoriotyön asiantuntija, joka toimii yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattiryhmien kanssa tuottamalla potilaan hoidon ja sen kehittämisen edellyttämiä laboratoriotutkimuksia ja osallistumalla kliinisen laboratoriotyön asiantuntijana moniammatillisten tiimien toimintaan.

Bioanalyytikko ottaa erilaisia näytteitä, ohjaa potilaita ja terveydenhuollon työntekijöitä ja tekee potilastutkimuksia sekä analysoi erilaisia laboratorionäytteitä. Laboratoriotutkimusprosessin kokonaisvaltainen hallinta ja siihen liittyvien tekijöiden syvällinen ymmärtäminen ja prosessin laadunhallinta muodostavat bioanalyytikon asiantuntemuksen perustan.

Käytännön työn ohella bioanalyytikko osallistuu terveydenhuollon laboratoriotoiminnan kehittämiseen.

Bioanalyytikon ammatin ydinosaaminen muodostuu: 

 • Luonnontieteellisestä ja lääketieteellisestä osaamisesta 
 • Laboratoriotutkimusprosessiosaamisesta
 • Asiakaspalvelu- ja ohjausosaamisesta
 • Laatu-, turvallisuus- ja riskien hallintaosaamisesta
 • Laboratoriotyön ammattieettisestä osaaminen ja ammatillisuudesta
 • Tutkimus-, kehittämis- ja johtamisosaamisesta

Sovinko minä bioanalyytikoksi?

Bioanalyytikkona toiminen edellyttää vastuullisuutta, huolellisuutta, tarkkuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Terveydenhuollon laboratorioteknologia uudistuu nopeasti ja vaatii jatkuvaa itsensä kehittämistä. Bioanalyytikon työssä tarvitaan vahvaa luonnontieteellistä ja laboratoriolääketieteellistä osaamista.

Opintojen toteutus

Koulutus järjestetään neljällä paikkakunnalla: Kajaanissa, Kemissä, Kokkolassa ja Rovaniemellä.

Tietopuolinen lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kolmena päivänä viikossa kello 8.00–18.00 verkkoympäristössä. Verkko-opiskelua varten tarvitset tietokoneen, headset-laitteen ja kameran, mikäli niitä ei ole laitteissasi jo vakiovarusteina.

Osa laboraatio-opetuksesta (noin 10 opintopistettä, mikä vastaa 7 viikkoa) toteutetaan paikallisesti Kajaanissa, Kemissä, Kokkolassa ja Rovaniemellä ja osa (noin 15 opintopistettä, mikä vastaa 10 viikkoa) Metropolian opetuslaboratorioissa Helsingissä (Vanha Viertotie 23). Metropolia ei vastaa asumisjärjestelyistä Helsingissä tapahtuvan laboraatio-opetuksen aikana.

Työelämäharjoittelujaksot ovat kestoltaan 6-17 viikkoa ja niiden aikana työskentely on täysipäiväistä. Työelämäharjoittelu toteutetaan koulutuspaikkakunnilla.

Oppimisen lähtökohtana käytetään ammatillisesta käytännöstä nousevia tilanteita ja ongelmia, joihin etsitään näyttöön perustuvia ratkaisuja. Opetus toteutuu soveltuvin osin projektityöskentelynä, johon kuuluvat oman alan työelämää kehittävät hankkeet ja projektit.

Tarkempi opetusaikataulu ilmoitetaan opintojen alkaessa.

Koulutuksen pääpaino on kliinisen laboratoriotyön osaamisessa, joka sisältää opetussuunnitelman mukaiset erikoisalueiden sisällöt. Koulutuksen aikana opiskelija saa valmiudet bioanalyytikon ammattiin ja kehittyvään asiantuntijuuteen.

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat

 • Näytteenottotoiminta
 • Vieritutkimukset
 • Kliininen histologia ja sytologia
 • Kliininen kemia ja hematologia
 • Kliininen mikrobiologia
 • Molekyyligenetiikka
 • Kliininen fysiologia, neurofysiologia ja isotooppitutkimukset

Opintoihin kuuluvan työelämäharjoittelun voit suorittaa terveydenhuollon laboratorioissa sekä lääke- ja biotieteellisissä tutkimusryhmissä. Osan työelämäharjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla kansainvälisessä opiskelijavaihdossa.

Aikaisimmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) voi hakea silloin, kun osaaminen on koulutuksen opintojakson tavoitteiden mukaista. Koulutuksen aikana saat tarkempia tietoja AHOT-menettelystä.

Opintojen rakenne

Opetussuunnitelma tarjoaa opiskelijalle oppijan polun, jolla voi edetä opinnoissaan joustavasti ja tehdä valintoja myös tutkintojen välisestä tai Metropolian yhteisestä opetustarjonnasta.

Opetustarjonta koostuu vähintään viiden opintopisteen (op) laajuisista opintojaksoista. Opintojaksot muodostavat laajoja opintokokonaisuuksia ja tukevat opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä. Opetustarjonta on suunniteltu siten, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella 30 op lukukautta kohden.

Monialaisuus toteutuu oppimisessa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus 15 op laajuiseen monialaiseen, valinnaiseen opintokokonaisuuteen ja 10 op:n laajuiseen innovaatioprojektiin.

Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma rakentuu vuositeemoista:

 • Bioanalyytikko kliinisen laboratoriotyön osaamisen tunnistajana
 • Bioanalyytikko kliinisen laboratoriotyön toimijana
 • Bioanalyytikko kliinisen laboratoriotyön osaajana

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön laajuus on 15 op ja sen voi toteuttaa joko yksin tai 2-3 hengen ryhmässä. Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä työelämän kanssa tai osana suurempaa hanketta. ja sen aikana syvennetään osaamista valitulla kliinisen laboratoriotyön osa-alueella

Työkenttä

Bioanalyytikot työllistyvät hyvin. Bioanalyytikko voi työskennellä erilaisissa terveydenhuollon laboratorioissa sekä lääke- ja biotieteellisissä tutkimusryhmissä. Lisäksi bioanalyytikot työskentelevät alan kaupallisissa yrityksissä myynti- ja tuotekehitystehtävissä.