Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat siirtää opiskeluoikeutensa:

 • korkeakoulusta toiseen, tai
 • korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

Hakuaika

Syksyllä 2021 aloitettaviin opintoihin kohdistuvan haun hakuaika alkaa 1.5.2021 klo 08:00 ja päättyy 15.5.2021 klo 15:00.

Keväällä 2022 aloitettaviin opintoihin kohdistuvan haun hakuaika alkaa 1.11.2021 klo 8:00 ja päättyy 15.11.2021 klo 15:00.

Koulutustarjonta

Syksyllä 2021 aloitettaviin opintoihin kohdistuvan haun koulutustarjonta ja aloituspaikat on julkaistu Opintopolussa.

Keväällä 2022 aloitettaviin opintoihin kohdistuvan haun koulutustarjonta ja aloituspaikat on julkaistu uudessa Opintopolussa.

Seuraavat valintaperusteet koskevat siirtohakua, jossa haetaan opinto-oikeuden siirtoa uuteen korkeakouluun tai koulutusohjelmaan syyslukukauden 2021 tai kevätlukukauden 2022 alusta alkaen.

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään hakuajan alkuun saakka.

Yleiset valintaperusteet ja hakuohjeet

Ammattikorkeakoululain (L 932/2014, 28 §) mukaan siirto-opiskelijalla tarkoitetaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otettua opiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy suomalaisesta korkeakoulusta toiseen tai korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu. Siirtyminen ulkomaisesta korkeakoulusta ei ole mahdollista. Korkeakoulun sisällä siirtyvät opiskelijat, joiden tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike ei vaihdu siirron myötä, katsotaan tutkinto-ohjelmien vaihtajiksi ja tätä varten on oma erillinen hakumenettely.

Siirtoa hakevan opiskelijan tulee siis huomioida, että opiskeluoikeus- tai opintotukiaika ei lisäänny siirtymisen perusteella. Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi sinä päivänä, jolloin opiskelija on ottanut vastaan opiskelupaikan aikaisemmassa korkeakoulussa.

Kuka voi hakea?

Siirtoa voi hakea aikaisintaan nykyisen koulutuksen alkamisajankohtaa seuraavalle lukukaudelle. Esimerkiksi opiskelija, joka on valittu syksyllä 2021 alkavaan koulutukseen, voi siirtyä aikaisintaan keväällä 2022.

Hakukelpoisuusvaatimukset ovat erilaiset AMK-tutkintoon ja ylempään AMK-tutkintoon haettaessa. Hakukelpoisuusehtojen tulee täyttyä jo hakuvaiheessa siten, että hakija pystyy todistamaan hakukelpoisuutensa virallisilla dokumenteilla, jotka tulee liittää hakemukselle viimeistään hakuajan loppuun mennessä. Vain hakukelpoinen hakija voi tulla valituksi. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes todistukset on tarkistettu. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli vaadittuja todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakouluun ilmoitettuun määräaikaan mennessä, tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

AMK-tutkinnot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen edellyttää, että molemmat seuraavista kohdista täyttyvät:

 • Hakijalla on voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa, vastaavan tasoiseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa.
 • Hakijalla on hakukohteena olevan tutkinnon laajuuteen pohjautuvaa tavoitteellista suoritusaikaa (ns. normiaikaa) jäljellä. Tavoitteellinen suoritusaika lasketaan tutkinnon laajuuden mukaan (240 op = 4 vuotta, 210 op = 3,4 vuotta jne.) ja siitä vähennetään ne kaudet, joille hakija on ilmoittautunut läsnä olevaksi.

Hakijan hakukelpoisuus tarkistetaan hakijapalveluissa. Jos hakija täyttää hakukelpoisuusvaatimukset, niin hakemus lähetetään tutkinnolle jatkokäsittelyyn ja jos ei ole, niin kielteinen opiskelijavalintapäätös muodostetaan opiskelija- ja hakijapalveluiden toimesta.

Ylemmät AMK-tutkinnot

Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen edellyttää, että kaikki seuraavat kohdat täyttyvät:

 • Hakijalla on voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa, vastaavan tasoiseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa.
 • Hakijalla on hakukohteena olevan tutkinnon laajuuteen pohjautuvaa tavoitteellista suoritusaikaa (ns. normiaikaa) jäljellä. Tavoitteellinen suoritusaika lasketaan tutkinnon laajuuden mukaan (240 op = 4 vuotta, 210 op = 3,4 vuotta jne.) ja siitä vähennetään ne kaudet, joille hakija on ilmoittautunut läsnä olevaksi.
 • Hakijalla on kyseiseen ylempään AMK-tutkintoon hakukelpoisuuden antava tutkinto ja työkokemus vastaavan vuoden yhteishaun valintaperusteiden mukaisesti. Jos kyseinen tutkinto ei ole tarjolla vastaavan vuoden yhteishaussa, hakukelpoisuuden antavat tutkinnot ja työkokemus määritellään tarkentavissa valintaperusteissa.
 • Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi se, joka on suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon, tai se, jolla ammattikorkeakoulu katsoo muutoin olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten (Ammattikorkeakoululaki 931/2014, 25 §). Laissa mainittu ”muutoin olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten” tarkoittaa käytännössä sitä, että hakijalta ei tarvitse edellyttää korkeakoulututkintoa hakukelpoisuuteen vaan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto riittää, mikäli ammattikorkeakoulu valintaperusteissa näin päättää. Hakukelpoisuuden antavat tutkinnot määritellään hakukohdekohtaisesti.
 • Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä on lisäksi vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon jälkeen. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneelta voidaan vaadittavaksi työkokemukseksi hyväksyä opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen saatu työkokemus asianomaiselta alalta (Ammattikorkeakoululaki 931/2014, 25 §). Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle hakija on hakemassa, sekä ala, jolta hakukelpoisuuden antava korkeakoulututkinto tai suomalainen opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto on. Työkokemus huomioidaan seuraavalla tavalla:
 • Työkokemus lasketaan jonkun edellä mainitun tutkinnon myöntämispäivästä ja sen tulee olla kertynyt viimeistään sen lukukauden alkuun mennessä jolloin koulutus alkaa.
 • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
 • Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).
 • Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
 • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan työkokemusta vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
 • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Opiskelija- ja hakijapalveluissa arvioidaan hakukelpoisuuden osalta se, että onko hakijalla:

 • voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa, vastaavan tasoiseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa,
 • tutkinnon laajuuteen pohjautuvaa tavoitteellista suoritusaikaa (ns. normiaikaa) jäljellä,
 • valintaperusteissa vaaditun tasoinen tutkinto, ja
 • valintaperusteissa vaadittu määrä soveltuvaa työkokemusta.

Jos hakukelpoisuusvaatimukset täyttyvät opiskelija- ja hakijapalveluissa arvioitavien asioiden osalta, niin hakemus lähetetään tutkinnolle jatkokäsittelyyn ja jos eivät täyty, niin kielteinen opiskelijavalintapäätös muodostetaan opiskelija- ja hakijapalveluiden toimesta.

Tutkinto puolestaan arvioi hakukelpoisuuden osalta sen, että:

 • onko hakijan tutkinto valintaperusteiden mukaisesti soveltuvalta alalta, ja
 • onko hakijan työkokemus valintaperusteiden mukaisesti soveltuvalta alalta (ts. onko soveltuvan alan työkokemusta riittävä määrä).

Hakijan hakukelpoisuus tarkistetaan hakijapalveluissa. Jos hakija täyttää hakukelpoisuusvaatimukset, niin hakemus lähetetään tutkinnolle jatkokäsittelyyn ja jos ei ole, niin kielteinen opiskelijavalintapäätös muodostetaan opiskelija- ja hakijapalveluiden toimesta.

Edellä mainittujen lisäksi tutkinto-ohjelmat voivat tarvittaessa määritellä myös muita hakukelpoisuuskriteerejä. Tarkistathan tarkemmat tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet alla.

Miten hakeminen tapahtuu?

Hakeminen tapahtuu sähköisellä Opintopolun hakulomakkeella hakuaikana. Hakija voi täyttää vain yhden hakemuksen ja hakea vain yhteen hakukohteeseen per hakuaika. Hakemuksella ilmoitetun hakukohteen, tai suuntautumis-/pääainetoiveen muuttaminen on mahdollista vain hakuaikana.

Hakemuksen liitteet

Hakemukseen tulee liittää kopiot tai kuvat seuraavista dokumenteista:

 • virallinen opiskelutodistus sisältäen tiedot käytetyistä läsnä- ja poissaolokausista
 • viralliset, ajantasaiset opintorekisteriotteet
 • lukuvuosimaksusta vapauttavat dokumentit (vaaditaan vain englanninkielisiin koulutuksiin haettaessa, jos hakija ei ole EU/ETA-maan kansalainen, lisätietoa lukuvuosimaksuista)
 • viralliset käännökset kaikista niistä dokumenteista, jotka eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä
 • mahdolliset tutkinto-ohjelman vaatimat muut liitteet kuten esimerkiksi ennakkotehtävät (mainitaan hakukohdekohtaisissa tarkentavissa valintaperusteissa)

Lisäksi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon haettaessa hakemukseen tulee liittää kopiot tai kuvat seuraavista dokumenteista:

 • tutkintotodistukset liitteineen ja tarvittavine täydennyksineen hakukelpoisuuden edellyttämän pohjakoulutuksen osalta
 • työnantajan antamat työtodistukset (työsopimus ei käy) hakukelpoisuuden edellyttämän työkokemuksen osalta, sisältäen vähintään seuraavat tiedot:
  • työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä
  • työnantajan yhteystiedot
  • työtehtävät,
  • osa-aikatyön kohdalla työtunnit
   Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on yritysrekisteriote, sekä todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
 • viralliset käännökset kaikista niistä dokumenteista, jotka eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä

Huom. tiedoista, jotka näkyvät kansallisessa Koski-palvelussa, ei tarvitse toimittaa todistusta, vaan pelkkä Koski-tietojen katselulinkki riittää. Linkin tulee olla voimassa 6 kk. Hakija voi tarkistaa Koski-palvelussa näkyvät tietonsa osoitteessa https://opintopolku.fi/koski/. Metropolian opintorekisterissä näkyviä tietoja ei tarvitse todentaa millään tavalla.

Yllä mainitut dokumentit ja tiedot tulee ladata hakemukselle hakuajan päättymiseen mennessä. Jos kaikkia vaadittuja liitteitä tai tietoja ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, hakijalle lähetetään täydennyspyyntö, jossa hänelle annetaan mahdollisuus täydentää hakemustaan 7 päivän kuluessa klo 15:00 mennessä. Jos vaadittuja liitteitä ei toimiteta täydennyspyynnössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä, hakemus hylätään puutteellisena opiskelija- ja hakijapalveluiden toimesta.

Mitä opiskelijavalinta edellyttää?

Opiskelijavalinta edellyttää, että:

 • hakija on todettu hakijapalveluissa hakukelpoiseksi, ja
 • henkilökohtainen opintosuunnitelma voidaan laatia niin, että opintojen suorittaminen opiskeluoikeusajassa (normiaika) on mahdollista Metropolian opetussuunnitelman mukaisesti, ja
 • ryhmässä, johon opiskelija voitaisiin aiempien opintojensa perusteella sijoittaa, on vapaa opiskelupaikka, ja
 • hakijalla on riittävä opetuskielen mukainen kielitaito *).

*) Opiskelijavalinnan perusteena käytettävien opintojen tulee olla pääosin hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetuskielellä. Suomenkielisten tutkinto-ohjelmien kohdalla osoitukseksi riittävästä kielitaidosta riittää myös se, että hakijan äidinkieli on suomi.

Edellä mainittujen lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisissa tarkentavissa valintaperusteissa voidaan määritellä muitakin opiskelijavalintakriteerejä.

Opiskelijavalintapäätökset tehdään päätöksentekohetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella, jonka vuoksi vaadittujen opintojen tulee näkyä hakuajan loppuun mennessä toimitettavalla virallisella opintorekisteriotteella. Osasuorituksia voidaan hyväksyä vain, jos arvio ja suoritettu opintopistemäärä näkyvät virallisella opintorekisteriotteella.

Jos hakija hakee ja on hyväksyttävissä useamassa erillishaussa samanaikaisesti, tutkinto-ohjelma voi tarjota paikkaa yhdestä hausta ja hylätä muut samaa koulutusta koskevat hakemukset sillä perusteella, että opiskelupaikkaa on jo tarjottu. Näissä tapauksissa päätös siitä missä haussa hakija valitaan, tulee tehdä aina sen perusteella mikä on hakijalle edullisin vaihtoehto.

Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan korkeakouluopinnoissa on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista.

Opiskelijavalinta edellyttää, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Mikäli hakija on ilmoittanut terveydellisen esteen tai vastaavan hakemuksellaan, opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes selvitys mahdollisista terveydellisistä esteistä on tehty. Bioanalytiikkaan hakeneilta edellytetään hyvää näkökykyä erityisesti värien, yksityiskohtien erottamisen ja stereonäön osalta. Opiskelijoilta vaaditaan todistus ammatin edellyttämästä näkökyvystä ennen opintojen alkamista. Lisätiedot terveydellisistä vaatimuksista löytyvät Metropolian verkkosivuilta.

Miten opiskelijavalinta tehdään?

Hakijoita kohdellaan tasavertaisesti ja heihin sovelletaan tutkinto-ohjelmittain yhdenmukaisia valintaperusteita.

Siirto-opiskelija voidaan valita jos:

 • hakija on todettu hakijapalveluissa hakukelpoiseksi ja
 • tutkinto-ohjelman ryhmässä, johon opiskelija voitaisiin aiempien opintojensa perusteella sijoittaa, on vapaa opiskelupaikka ja
 • henkilökohtainen opintosuunnitelma voidaan laatia niin, että opintojen suorittaminen opiskeluoikeusajassa on mahdollista ja
 • hakijalla on riittävä opetuskielen mukainen kielitaito
 • hakija osallistuu niin edellytettäessä tutkinto-ohjelman järjestämään henkilökohtaiseen haastatteluun ja / tai mahdollisiin kokeisiin.

Hakijat voidaan asettaa paremmuusjärjestykseen mahdollisen haastattelun, valintakokeen ja/tai päätöksentekohetkellä todennettavissa olevan opintomenestyksen (suoritusten ja arvosanojen) perusteella.

Bioanalytiikkaan hakeneilta edellytetään hyvää näkökykyä erityisesti värien, yksityiskohtien erottamisen ja stereonäön osalta. Opiskelijoilta vaaditaan todistus ammatin edellyttämästä näkökyvystä ennen opintojen alkamista.

Edellä mainittujen lisäksi tutkinto-ohjelmat voivat tarvittaessa määritellä myös muita opiskelijavalintakriteerejä. Tarkistathan tarkemmat tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet (julkaistaan hakuajan alkuun mennessä).

Opiskelijavalinnan perusteena käytettyjen opintojen tulee näkyä hakuajan loppuun mennessä toimitettavalla virallisella opintorekisteriotteella. Osasuorituksia voidaan hyväksyä vain, jos arvio ja suoritettu opintopistemäärä näkyvät virallisella opintorekisteriotteella. Jos opintosuorituksen kirjaus opintorekisteriotteelle on viivästynyt hakijasta riippumattomista syistä, hakijan tulee toimittaa virallisen opintorekisteriotteen lisäksi korkeakoulun vapaamuotoinen todistus hakuajan loppuun mennessä suoritetuista opinnoista, jotka tullaan kirjamaan opintorekisteriotteelle jälkikäteen (opinnon virallinen suorituspäivä ja suoritettu opintopistemäärä).

Opiskelijavalintapäätökset tehdään päätöksentekohetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijan todistukset on tarkistettu hakijapalveluissa. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakouluun ilmoitettuun määräaikaan mennessä, jos hakija ei ole suorittanut opiskelijavalinnan edellyttämiä opintoja määräaikaan mennessä tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 57), ks. oikaisupyyntöohje.

MIloin opiskelijavalintapäätöksen saa?

Siirtohaun opiskelijavalintapäätökset julkaistaan Opintopolussa

 • kevään haussa 30.6.2021 mennessä
 • syksyn haussa 15.12.2021 mennessä.

Opiskelijavalintapäätös lähetetään sähköpostitse hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Miten vahvistan opiskelupaikkani?

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja lukuvuodelle ilmoittautuminen tapahtuu voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Vahvistaakseen opiskelupaikkansa, opiskelijaksi valitun tulee

 1. ottaa opiskelupaikka vastaan
 2. maksaa lukuvuosimaksu (koskee vain maksuvelvollisia)
 3. ilmoittautua lukuvuodelle
 4. ladata ehdollisen opiskelijavalinnan vahvistamiseksi edellytetyt dokumentit Opintopolun hakemuksen liitteeksi (ehdot määritellään opiskelijavalintapäätöksessä)
 5. toimittaa ensimmäisen vuoden poissaoloon oikeuttavat dokumentit (koskee vain poissaolevaksi ilmoittautuneita)
 6. allekirjoittaa ja palauttaa Student Agreement -sopimus (koskee vain vieraskieliseen koulutukseen valittuja opiskelijoita jotka eivät ole EU/ETA-maiden kansalaisia)
 • Syksyllä alkaviin opintoihin 31.7.2021 klo 15:00 mennessä
 • Keväällä alkaviin opintoihin 31.12.2021 klo 15:00 mennessä

Opiskelupaikan vastaanotto on sitova, eikä sitä voi muuttaa myöhemmin.
Mikäli opiskelupaikkaa ei vastaanoteta määräaikaan mennessä, opiskelupaikka peruuntuu. Mikäli opiskelupaikan vastaanottanut ei tee lukuvuosi-ilmoittautumista ensimmäiselle vuodelle määräaikaan mennessä, merkitään hänet ammattikorkeakoulun toimesta läsnäolevaksi opiskelijaksi.

Siirto-opiskelija menettää ammattikorkeakoululain (L 932/2014, 32 §) perusteella siirron perusteena olevan opiskeluoikeutensa samalla, kun hän ottaa vastaan uuden opiskeluoikeuden. Sitova vastaanotto tarkoittaa myös sitä, että hakija ei ole jatkossa enää ensikertalainen (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 28 b §).

Siirto-opiskelijan tutkinnonsuorittamisaika määräytyy siirrossa saadun tutkinnonsuoritusoikeuden mukaan. Opiskeluoikeusaikaan lasketaan mukaan kaikki ne läsnä- ja poissaololukukaudet, jotka opiskelija on käyttänyt lähtökorkeakoulussaan. Siirtoa hakevan opiskelijan tulee siis huomioida, että opiskeluoikeus- tai opintotukiaika ei lisäänny siirtymisen perusteella. Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi sinä päivänä, jolloin opiskelija on ottanut vastaan opiskelupaikan aikaisemmassa korkeakoulussa.

Mistä saan tietoa opiskelujen aloittamiseen liittyen?

Mikäli hakemuksesi on hyväksytty, myönteisessä opiskelijapäätöksessä ilmoitetaan

 • milloin opinnot voi aloittaa
 • yhteyshenkilö, keneen voit ottaa yhteyttä siitä, miten ja missä opintojen aloitus tapahtuu
 • ryhmäsi, johon sinut sijoitetaan (saapumisryhmä)

Tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet

Seuraavat tutkinto-ohjelmat noudattavat yllä mainittuja yleisiä valintaperusteita ja hakuohjeita poikkeuksin/tarkennuksin. Tutkinto-ohjelmakohtaiset poikkeukset/tarkennukset löydät klikkaamalla hakukohteenasi olevan tutkinnon nimeä alla olevassa listassa.

Jos hakukohteenasi olevaa tutkinto-ohjelmaa ei löydy alla olevasta listasta, se tarkoittaa, että tutkinto-ohjelma ei ole haussa tarjolla.

Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, päivä- ja monimuotototeutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että hakija on suorittanut hakuajan loppuun mennessä vähintään 60 opintopisteen edestä bio- tai luonnontieteiden opintoja, jotka vastaavat sisällöiltään ja tavoitteiltaan bioanalytiikan tutkinnon sisältöjä ja vaatimuksia niin, että ne ovat hyväksiluettavissa Metropolian bioanalytiikan opetussuunnitelman opintojaksoihin.

Hakukohteet:

Siirtohaku: Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, monimuotototeutus

Siirtohaku: Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, päivätoteutus

Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivä- ja monimuotototeutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että hakija on suorittanut hakuajan loppuun mennessä vähintään 30 opintopisteen edestä fysioterapian tutkintoon hyväksiluettavia opintoja fysioterapian alalta. Hyväksiluettavuus määräytyy käytössä olevasta Metropolian fysioterapian opetussuunnitelmasta.

Hakukohteet:

Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että:

 • hakija on suorittanut hakuajan loppuun mennessä vähintään 25 opintopistettä geronomin opintoja, ja
 • hyväksiluettavuus määräytyy käytössä olevasta Metropolian vanhustyön tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta, ja
 • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakoe järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti esimerkiksi jos:

 • tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, tai
 • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi täsmälleen samaan aikaan hakemuksen jättänyt hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

Hakukohde:

Insinööri (AMK), ajoneuvotekniikka, päivätoteutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan sellaisenaan (kts. yllä oleva osio Yleiset valintaperusteet ja hakuohjeet).

Hakukohde:

Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla 0-12 pistettä, alin hyväksytty pistemäärä 6 pistettä).

Valintakoe

Valintakokeeseen (= haastattelu) kutsutaan kaikki hakukelpoisuus- ja opiskelijavalintakriteerit täyttävät hakijat.

Hakukohde:

Insinööri (AMK), Electronics, päivätoteutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan sellaisenaan (kts. yllä oleva osio Yleiset valintaperusteet ja hakuohjeet).

Hakukohde:

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että:

 • hakija on suorittanut hakuajan loppuun mennessä (tai suorittaa seuraavan lukukauden alkuun mennessä) Metropolian energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman sisältöä vastaavat opinnot suhteessa siirron jälkeen käytettävissä olevaan opiskeluaikaan, ja
 • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakokeeseen (= kirjallinen haastattelu) kutsutaan kaikki hakukelpoisuus ja opiskelijavalintakriteerit täyttävät hakijat.

Hakukohde:

Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella: Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus

Insinööri (AMK), Information Technology, päivätoteutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että:

 • hakija on suorittanut hakuajan loppuun mennessä vähintään 120 opintopistettä tutkintoon hyväksiluettavia opintoja englannin kielellä, ja
 • opiskelijavalinnan perusteena käytettyjen opintojen painotettu keskiarvo on vähintään 4.1.

Huom. koulutus ei ole mukana syksyn 2021 siirtohaussa.

Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan sellaisenaan (kts. yllä oleva osio Yleiset valintaperusteet ja hakuohjeet).

Hakukohde: Siirtohaku: Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus

Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan sellaisenaan (kts. yllä oleva osio Yleiset valintaperusteet ja hakuohjeet).

Hakukohde: Siirtohaku: Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus

Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan sellaisenaan (kts. yllä oleva osio Yleiset valintaperusteet ja hakuohjeet).

Hakukohde: Siirtohaku: Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivä- ja monimuotototeutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että:

 • hakija on suorittanut hakuajan loppuun mennessä (tai suorittaa seuraavan lukukauden alkuun mennessä) hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset opinnot suhteessa siirron jälkeen käytettävissä olevaan opiskeluaikaan, ja
 • opiskelijavalinnan perusteena käytettävä opiskeluoikeus on tutkinto-ohjelmassa, jonka opetuskieli on suomi, tai hakijan äidinkieli on suomi.

Hakukohteet:

Insinööri (AMK), talotekniikka, kiinteistöjohtaminen, monimuotototeutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan sellaisenaan (kts. yllä oleva osio Yleiset valintaperusteet ja hakuohjeet).

Hakukohde: Siirtohaku: Insinööri (AMK), talotekniikka: kiinteistöjohtaminen, monimuotototeutus

Insinööri (AMK), talotekniikka, LVI-tekniikka, monimuotototeutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan sellaisenaan (kts. yllä oleva osio Yleiset valintaperusteet ja hakuohjeet).

Hakukohde: Siirtohaku: Insinööri (AMK), talotekniikka: LVI-tekniikka, monimuotototeutus

Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan sellaisenaan (kts. yllä oleva osio Yleiset valintaperusteet ja hakuohjeet).

Hakukohde: Siirtohaku: Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivä- ja monimuotototeutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että hakija on suorittanut hakuajan loppuun mennessä vähintään 120 opintopistettä tutkintoon hyväksiluettavia opintoja.

Huom. koulutus ei ole mukana syksyn 2021 siirtohaussa.

Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että:

 • hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän hakuajan päättymiseen mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).
 • hakija on suorittanut hakuajan loppuun mennessä vähintään 120 op tutkintoon hyväksiluettavia opintoja, joista 30 op tulee olla sellaisia, että korvaavat hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaisia ensimmäisen vuoden opintoja.

Pääaine määräytyy aikaisempien opintojen perusteella, sekä sen perusteella, miten opetusryhmissä on tilaa.

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtäväohje: insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus

Hakukohde: Siirtohaku: Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus

Insinööri (ylempi AMK), ajoneuvotekniikka

Hakukelpoisuuden antavia tutkintoja ovat:

 • suomalainen insinööri (AMK) -tutkinto
 • muu suomalainen vähintään 240 op laajuinen tekniikan alan korkeakoulututkinto
 • suomalaista 240 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen tekniikan alan korkeakoulututkinto
 • alle 240 op laajuinen suomalainen tekniikan alan korkeakoulututkintotäydennettynä soveltuvilla korkeakouluopinnoilla 240 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
 • alle 240 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkintotäydennettynä tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla *
 • vähintään 4 vuotinen / 160 opintoviikon (= 240 op) laajuinen suomalainen tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto *


* Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yo-pohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.

Työkokemusvaatimus: kohdassa Yleiset valintaperusteet.

Muilta osin yleisiä valintaperusteita noudatetaan sellaisenaan (kts. yllä oleva osio Yleiset valintaperusteet ja hakuohjeet).

Huom. koulutus ei ole mukana syksyn 2021 siirtohaussa.

Insinööri (ylempi AMK), Business Informatics

Hakukelpoisuuden antavia tutkintoja ovat:

 • suomalainen insinööri (AMK) -tutkinto
 • muu suomalainen vähintään 240 op laajuinen tekniikan alan korkeakoulututkinto
 • suomalaista 240 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen tekniikan alan korkeakoulututkinto
 • alle 240 op laajuinen suomalainen tekniikan alan korkeakoulututkinto täydennettynä soveltuvilla korkeakouluopinnoilla 240 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
 • alle 240 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
 • suomalainen, vähintään 4 vuotinen / 160 opintoviikon (= 240 op) laajuinen tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto *

*Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yo-pohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.

Työkokemusvaatimus: kohdassa Yleiset valintaperusteet.

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että:

 • hakija on suorittanut hakuajan loppuun mennessä vähintään 15 opintopistettä hakukohteena olevaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavissa olevia opintoja vähintään keskiarvolla 3,0 ja
 • hakijan kielitaito hakukohteen opetuskielessä on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa), ja
 • hakija liittää hakemukselle CV:n hakuajan loppuun mennessä, ja
 • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoisuus- ja opiskelijavalintakriteerit täyttävät hakijat.

Hakukohde: Transfer application: Master of Engineering, Business Informatics

Insinööri (ylempi AMK), Information Technology

Hakukelpoisuuden antavia tutkintoja ovat:

 • suomalainen insinööri (AMK) -tutkinto
 • muu suomalainen vähintään 240 op laajuinen tekniikan alan korkeakoulututkinto
 • suomalaista 240 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen tekniikan alan korkeakoulututkinto
 • alle 240 op laajuinen suomalainen tekniikan alan korkeakoulututkinto täydennettynä soveltuvilla korkeakouluopinnoilla 240 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
 • alle 240 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
 • suomalainen, vähintään 4 vuotinen / 160 opintoviikon (= 240 op) laajuinen tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto *

* Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.

Työkokemusvaatimus: kohdassa Yleiset valintaperusteet.

Muilta osin yleisiä valintaperusteita noudatetaan sellaisenaan (kts. yllä oleva osio Yleiset valintaperusteet ja hakuohjeet).

Hakukohde: Transfer application: Master of Engineering, Information Technology

Insinööri (ylempi AMK), talotekniikka

Hakukelpoisuuden antavia tutkintoja ovat:

 • suomalainen insinööri (AMK) -tutkinto
 • muu suomalainen vähintään 240 op laajuinen tekniikan alan korkeakoulututkinto
 • suomalaista 240 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen tekniikan alan korkeakoulututkinto
 • alle 240 op laajuinen suomalainen tekniikan alan korkeakoulututkinto täydennettynä soveltuvilla korkeakouluopinnoilla 240 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
 • alle 240 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
 • suomalainen, vähintään 4 vuotinen / 160 opintoviikon (= 240 op) laajuinen tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto *

* Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yopohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.

Työkokemusvaatimus: kohdassa Yleiset valintaperusteet.

Muilta osin yleisiä valintaperusteita noudatetaan sellaisenaan (kts. yllä oleva osio Yleiset valintaperusteet ja hakuohjeet).

Hakukohde: Siirtohaku: Insinööri (ylempi AMK), talotekniikka

Insinööri (ylempi AMK), älykäs teollisuus

Hakukelpoisuuden antavia tutkintoja ovat:

 • suomalainen insinööri (AMK) -tutkinto
 • muu suomalainen vähintään 240 op laajuinen tekniikan alan korkeakoulututkinto
 • suomalaista 240 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen tekniikan alan korkeakoulututkinto
 • alle 240 op laajuinen suomalainen tekniikan alan korkeakoulututkinto täydennettynä soveltuvilla korkeakouluopinnoilla 240 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia
 • opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
 • alle 240 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla *
 • jokin seuraavista tekniikan alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnoista *:
  • merikapteeni
  • insinööri, ympäristö- ja terv.tekn.
  • insinööri, muovitekniikka
  • insinööri, tuotantotalous
  • insinööri, elintarviketekniikka
  • insinööri, pintakäsittelytekniikka
  • insinööri, pintakäsittelyala
  • insinööri, paperitekniikka
  • insinööri, prosessitekniikka
  • insinööri, paperi-ja kemianteoll.
  • insinööri, puutekniikka
  • insinööri, puuala
  • insinööri, maanmittaustekniikka
  • insinööri, maanmittausala
  • insinööri, talonrakennustekniikka
  • insinööri, yhdyskuntatekniikka
  • rakennusarkkitehti
  • insinööri, rakennusala
  • insinööri, sähkövoimatekniikka
  • insinööri, tietotekniikka
  • insinööri, automaatiotekniikka
  • insinööri, sähköala
  • insinööri, autotekniikka
  • insinööri, kuljetustekniikka
  • insinööri, auto-ja kuljetusala
  • insinööri, LVI-tekniikka
  • insinööri, LVI-ala
  • insinööri, kone- ja metallitekniikka
  • insinööri, koneautomaatio
  • insinööri, energiatekniikka
  • insinööri, laivanrakennus
  • insinööri, kone- ja metalliala
  • insinööri, kirjapainotekniikka
  • insinööri, graafinen ala
  • turkkuri
  • insinööri, tekstiili-ja vaatetusala
  • insinööri, tekstiili-ja vaatetustekn.


* Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yo-pohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.

Työkokemusvaatimus: kohdassa Yleiset valintaperusteet.

Muilta osin yleisiä valintaperusteita noudatetaan sellaisenaan (kts. yllä oleva osio Yleiset valintaperusteet ja hakuohjeet).

Hakukohde: Siirtohaku: Insinööri (ylempi AMK), älykäs teollisuus

Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia, päivä- ja monimuotototeutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että hakija on suorittanut hakuajan loppuun mennessä vähintään 30 opintopisteen edestä jalkaterapian tutkintoon hyväksiluettavia opintoja jalkaterapian alalta. Hyväksiluettavuus määräytyy käytössä olevasta Metropolian jalkaterapian opetussuunnitelmasta.

Hakukohteet:

Konservaattori (AMK), konservointi, päivätoteutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että:

 • hakija on suorittanut hakuajan loppuun mennessä vähintään 60 opintopistettä hakukohteena olevaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavissa olevia opintoja, ja
 • hakijan kielitaito hakukohteen opetuskielessä on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa), ja
 • hakija liittää hakemukselle CV:n hakuajan loppuun mennessä, ja
 • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakoe (= haastattelu) järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti jos:

 • hakijan kielitaitoa ei voida arvioida hakemuksella annettujen tietojen perusteella ja valintakoetta/haastattelua tarvitaan kielitaidon arvioimiseen, tai
 • tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, tai
 • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi tasaveroinen hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

Hakukohde: Siirtohaku: Konservaattori (AMK), konservointi, päivätoteutus

Kulttuurituottaja (AMK), kulttuurituotanto, päivätoteutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan sellaisenaan (kts. yllä oleva osio Yleiset valintaperusteet ja hakuohjeet).

Huom! ei mukana syksyn 2021 siirtohaussa

Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikka, päivätoteutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakokeeseen (= haastattelu) kutsutaan kaikki hakukelpoisuus- ja opiskelijavalintakriteerit täyttävät hakijat.

Hakukohde: Siirtohaku: Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikka, päivätoteutus

Medianomi (AMK), elokuva ja televisio, monimuotototeutus

Huom. koulutus ei ole mukana syksyn 2021 siirtohaussa.

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että:

 • hakija on suorittanut hakuajan loppuun mennessä vähintään 60 opintopistettä hakukohteena olevaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavissa olevia perus- ja ammattiopintoja (vapaasti valittavia opintoja, työharjoittelua tai aiemmin hyväksiluettuja opintoja ei huomioida), ja
 • hakija liittää hakemukselle CV:n hakuajan loppuun mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty), ja
 • hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän hakuajan päättymiseen mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty), ja
 • hakijan kielitaito hakukohteen opetuskielessä on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa), ja
 • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Ennakkotehtävä

Elokuva ja televisio, monimuotototeutus: ennakkotehtävä

Valintakoe

Valintakoe (= haastattelu) järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti jos:

 • hakijan kielitaitoa ei voida arvioida hakemuksella annettujen tietojen perusteella ja valintakoetta/haastattelua tarvitaan kielitaidon arvioimiseen, tai
 • tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, tai
 • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi tasaveroinen hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

Medianomi (AMK), elokuva- ja televisio, päivätoteutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että:

 • hakija on suorittanut hakuajan loppuun mennessä vähintään 60 opintopistettä hakukohteena olevaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavissa olevia perus- ja ammattiopintoja (vapaasti valittavia opintoja, työharjoittelua tai aiemmin hyväksiluettuja opintoja ei huomioida), ja
 • hakija liittää hakemukselle CV:n hakuajan loppuun mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty), ja
 • hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän hakuajan päättymiseen mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty), ja
 • hakijan kielitaito hakukohteen opetuskielessä on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa), ja
 • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Ennakkotehtävä

Elokuva ja televisio, päivätoteutus: ennakkotehtävä

Valintakoe

Valintakoe (= haastattelu) järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti jos:

 • hakijan kielitaitoa ei voida arvioida hakemuksella annettujen tietojen perusteella ja valintakoetta/haastattelua tarvitaan kielitaidon arvioimiseen, tai
 • tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, tai
 • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi tasaveroinen hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

Hakukohde: Siirtohaku: Medianomi (AMK), elokuva ja televisio, päivätoteutus

Medianomi (AMK), esitys- ja teatteritekniikka, monimuotototeutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että:

 • hakija liittää hakemukselle CV:n hakuajan loppuun mennessä, ja
 • hakija on suorittanut hakuajan loppuun mennessä vähintään 60 opintopistettä esitys- ja teatteritekniikan tutkintoon kiinteästi liittyviä ja hyväksiluettavia perus-, ammatti- tai projektiopintoja (vapaasti valittavia opintoja, työharjoittelua tai hyväksiluettuja opintoja ei huomioida), ja
 • hakijalla on vähintään kolmen vuoden työ- tai vastaavaa kokemusta esitys- ja teatteriteknisen alan ammattitehtävistä (työsuhde, freelancetyö, tai yrittäjyys), ja
 • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla 0-100 pistettä, alin hyväksytty pistemäärä 50).

Valintakoe

Valintakoe järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti esimerkiksi jos:

 • tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, tai
 • tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan työkokemuksesta tai esitys- ja teatteriteknisen alan tuntemuksesta, tai
 • hyväksyttävissä olevia tasaveroisia hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja ja valintakoetta tarvitaan jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen

Hakukohde: Siirtohaku: Medianomi (AMK), esitys- ja teatteritekniikka, monimuotototeutus

Medianomi (AMK), esitys- ja teatteritekniikka, päivätoteutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että:

 • hakija liittää hakemukselle CV:n hakuajan loppuun mennessä, ja
 • hakija on suorittanut hakuajan loppuun mennessä vähintään 60 opintopistettä esitys- ja teatteritekniikan tutkintoon kiinteästi liittyviä ja hyväksiluettavia perus-, ammatti- tai projektiopintoja (vapaasti valittavia opintoja, työharjoittelua tai hyväksiluettuja opintoja ei huomioida), ja
 • hakijalla on vähintään kuuden kuukauden ammattimaista kokemusta työ- tai vastaavaa kokemusta esitys- ja teatteriteknisen alan ammattitehtävistä (työsuhde, freelancetyö, tai yrittäjyys) tai kahden vuoden ajoittaista kokemusta esitys- ja teatteriteknisen alan, ja
 • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla 0-100 pistettä, alin hyväksytty pistemäärä 50).

Valintakoe

Valintakoe järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti esimerkiksi jos:

 • tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, tai
 • tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan työkokemuksesta tai esitys- ja teatteriteknisen alan tuntemuksesta, tai
 • hyväksyttävissä olevia tasaveroisia hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja ja valintakoetta tarvitaan jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen

Hakukohde: Siirtohaku: Medianomi (AMK), esitys- ja teatteritekniikka, päivätoteutus

Muotoilija (AMK), muotoilu: 3D-animointi ja -visualisointi / digitaalinen muotoilu / visuaalisen viestinnän muotoilu / XR Design, päivätoteutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että:

 • hakija on suorittanut hakuajan loppuun mennessä vähintään 60 opintopistettä hakukohteena olevaan tutkinto-ohjelman yhteisiin ammattiopintoihin tai/ja syventäviin ammattiopintoihin rinnastettavia hyväksiluettavissa olevia opintoja, ja
 • hakijan kielitaito hakukohteen opetuskielessä on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa), ja
 • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakoe järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti esimerkiksi jos:

 • hakijan kielitaitoa ei voida arvioida hakemuksella annettujen tietojen perusteella ja valintakoetta/haastattelua tarvitaan kielitaidon arvioimiseen, tai
 • tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, tai
 • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi tasaveroinen hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

Hakukohde: Siirtohaku: Muotoilija (AMK), muotoilu: 3D-animointi ja -visualisointi / digitaalinen muotoilu / visuaalisen viestinnän muotoilu / XR Design, päivätoteutus

Muotoilija (AMK), muotoilu: sisustusarkkitehtuuri / tekstiilisuunnittelu / teollinen muotoilu, päivätoteutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakokeeseen (= haastattelu) kutsutaan kaikki hakukelpoisuus- ja opiskelijavalintakriteerit täyttävät hakijat. Jos hakija kutsutaan haastatteluun, hänen tulee valmistautua esittelemään ammatillinen portfolio ja suunnitelma opintojen loppuunsaattamiseksi.

Hakukohde: Siirtohaku: Muotoilija (AMK), muotoilu: sisustusarkkitehtuuri / tekstiilisuunnittelu / teollinen muotoilu, päivätoteutus

Muotoilija (ylempi AMK), muotoilu

Hakukelpoisuuden antavia tutkintoja ovat:

 • suomalainen muotoilija (AMK) -tutkinto
 • muu soveltuva vähintään 240 op (ECTS) laajuinen korkeakoulututkinto
 • muu soveltuva vähintään 180 op (ECTS) laajuinen korkeakoulututkinto yhdistettynä vastaavan alan 60 op (ECTS) laajuisiin täydentäviin korkeakouluopintoihin siten, että yhteislaajuus vähintään 240 op (ECTS) täyttyy
 • soveltuvat vähintään 3,5-vuotiset / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuiset kulttuurialan suomalaiset opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot yhdistettynä vastaavan alan 30 op laajuisiin täydentäviin korkeakouluopintoihin (esim. avoin AMK).
 • Hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina

Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yo-pohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.

Hakukelpoisuuden antava työkokemus: vähintään kahden vuoden työkokemus muotoilualalta tai palvelujen kehittämisestä hakukelpoisen tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että:

 • hakija on suorittanut hakuajan loppuun mennessä vähintään 20 opintopistettä hakukohteena olevaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavissa olevia opintoja, ja
 • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakokeeseen (= haastattelu) kutsutaan kaikki hakukelpoisuus- ja opiskelijavalintakriteerit täyttävät hakijat. Hakijan tulee varautua esittelemään valintakokeessa opintosuunnitelma ja portfolio.

Hakukohde: Siirtohaku: Muotoilija (ylempi AMK), muotoilu

Musiikkipedagogi (AMK), musiikki, päivätoteutus

Huom. koulutus ei ole mukana syksyn 2021 siirtohaussa.

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että:

 • hakijan aiemmat opinnot ovat hyväksiluettavissa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman pääaineeseen, ja
 • hakija tarvittaessa suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakoe järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti esimerkiksi jos:

 • tarvitaan lisänäyttöä riittävästä osaamisesta ja soveltuvuudesta pääaineeseen, tai
 • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi tasaveroinen hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

Muusikko (AMK), musiikki, päivätoteutus

Huom. koulutus ei ole mukana syksyn 2021 siirtohaussa.

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että:

 • hakijan aiemmat opinnot ovat hyväksiluettavissa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman pääaineeseen, ja
 • hakija tarvittaessa suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakoe järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti esimerkiksi jos:

 • jos tarvitaan lisänäyttöä riittävästä osaamisesta ja soveltuvuudesta pääaineeseen, tai
 • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi tasaveroinen hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että:

 • hakijan kielitaito hakukohteen opetuskielessä on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa), ja
 • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty), ja
 • hakija on suorittanut hakuajan loppuun mennessä vähintään 50 opintopistettä opintoja, jotka:
  • vastaavat sisällöltään ja vaatimuksiltaan hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaisia opintoja, ja
  • ovat korkeintaan kymmenen vuotta vanhoja, ja
  • ovat hyväksiluettavissa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelmaan Metropolian opetussuunnitelman mukaisesti.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti esimerkiksi jos:

 • tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, tai
 • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi tasaveroinen hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

Hakukohde: Siirtohaku: Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus

Rakennusarkkitehti (AMK), rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus

Huom. koulutus ei ole mukana syksyn 2021 siirtohaussa.

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että:

 • hakija on suorittanut hakuajan loppuun mennessä (tai suorittaa lukukauden alkuun mennessä) hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset opinnot arkkitehtuurin alalta suhteessa siirron jälkeen käytettävissä olevaan opiskeluaikaan, ja
 • hyväksiluettavissa olevia opintoja on suoritettuna sama määrä kuin sillä vuosikurssilla, johon hakija on tulossa (eli 60 opintopistettä/vuosi), ja
 • hyväksiluettavissa olevat opinnot kattavat vähintään rakennusarkkitehtuurin opetussuunnitelman ensimmäisen vuoden opinnot, ja
 • hakijan opetuskielen mukainen kielitaito on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa), ja
 • hakija on suorittanut hyväksytysti rakennusarkkitehtien soveltuvuuskokeen, tai toimittaa hakemuksen liitteenä rakennusarkkitehdin opistoasteen tutkinnon, tai osoittaa suoritettujen opintojensa avulla saman tasoisen osaamisen, ja
 • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakoe (= haastattelu) järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti esimerkiksi jos:

 • hakijan kielitaitoa ei voida arvioida hakemuksella annettujen tietojen perusteella ja valintakoetta/haastattelua tarvitaan kielitaidon arvioimiseen, tai
 • tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, tai
 • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi täsmälleen samaan aikaan hakemuksen jättänyt hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, infra ja talonrakennus, päivätoteutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan sellaisenaan (kts. yllä oleva osio Yleiset valintaperusteet ja hakuohjeet).

Hakukohde: Siirtohaku: Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, rakennustekniikka, päivätoteutus

Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, LVI, päivätoteutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan sellaisenaan (kts. yllä oleva osio Yleiset valintaperusteet ja hakuohjeet).

Hakukohde: Siirtohaku: Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka, päivätoteutus

Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, monimuotototeutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että:

 • hakija on suorittanut hakuajan loppuun mennessä vähintään 70 opintopistettä hakukohteena olevaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavissa olevia opintoja, ja
 • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakoe järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti esimerkiksi jos:

 • tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, tai
 • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi tasaveroinen hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

Hakukohde: Siirtohaku: Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, monimuotototeutus

Sairaanhoitaja (AMK), Nursing, päivätoteutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että:

 • hakijan englannin kielen taito on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C1 ja suomen kielen taito vähintään taitotasolla B1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa), ja
 • hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän hakuajan päättymiseen mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty), ja
 • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakoe järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti esimerkiksi jos:

 • hakijan kielitaitoa ei voida arvioida hakemuksella annettujen tietojen perusteella ja valintakoetta/haastattelua tarvitaan kielitaidon arvioimiseen, tai
 • tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, tai
 • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi tasaveroinen hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

Ennakkotehtävä (mahdolliset muutokset päivitetään 8.10.2021 mennessä)

Ennakkotehtävä on kaksiosainen ja vastaukset kirjoitetaan suomeksi tai englanniksi tekstinkäsittelyohjelmalla sisältäen kansilehden, josta löytyy nimesi sekä tutkinto, johon haet.

 1. Tutustu Metropolia Ammattikorkeakoulun hakemasi tutkinnon opetussuunnitelmaan (suomenkielinen opetussuunnitelma tai englanninkielinen opetussuunnitelma) mm. opintojaksokuvaukset, osaamistavoitteet sekä lukukausikohtainen opintojen eteneminen ja vertaa niitä aikaisemmin suorittamiisi opintoihin.
  Tämän jälkeen tee taulukko siitä, mitä Metropolian opetussuunnitelman opintojaksoja olet aikaisemmin suorittanut eli mikä on Metropolian opintojaksoa vastaava suoritus nykyisessä ammattikorkeakoulussa.
 2. Tee suunnitelma siitä, miten opintosi tulevat etenemään Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Ennakkotehtävä toimitetaan hakuajan päättymiseen mennessä sähköisen hakulomakkeen liitetiedostona osoitteessa opintopolku.fi. Ennakkotehtävä palautetaan yhtenä liitetiedostona.

Hakukohde: Transfer application: Bachelor of Health Care, Nursing, full-time studies

Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivä- ja monimuotototeutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän hakuajan päättymiseen mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä on kaksiosainen ja vastaukset kirjoitetaan suomeksi tai englanniksi tekstinkäsittelyohjelmalla sisältäen kansilehden, josta löytyy nimesi sekä tutkinto, johon haet.

 1. Tutustu Metropolia Ammattikorkeakoulun hakemasi tutkinnon opetussuunnitelmaan mm. opintojaksokuvaukset, osaamistavoitteet sekä lukukausikohtainen opintojen eteneminen https://opinto-opas.metropolia.fi/fi/88095/fi/70320 tai https://opinto-opas.metropolia.fi/en/88094/en/70308 ja vertaa niitä aikaisemmin suorittamiisi opintoihin.
  Tämän jälkeen tee taulukko siitä, mitä Metropolian opetussuunnitelman opintojaksoja olet aikaisemmin suorittanut eli mikä on Metropolian opintojaksoa vastaava suoritus nykyisessä ammattikorkeakoulussa.
 2. Tee suunnitelma siitä, miten opintosi tulevat etenemään Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 15.11.2021 klo 15:00 mennessä sähköisen hakulomakkeen liitetiedostona osoitteessa opintopolku.fi. Ennakkotehtävä palautetaan yhtenä liitetiedostona.

Hakukohteet:

Siirtohaku: Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus (verkko-opetuspainotteinen)

Siirtohaku: Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen

Hakukelpoisuuden antavia tutkintoja ovat:

seuraavat suomalaiset ammattikorkeakoulututkinnot

 • ensihoitaja (AMK)
 • kätilö (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • terveydenhoitaja (AMK)
 • edellä mainittuja suomalaisia ammattikorkeakoulututkintoja vastaavat ulkomaiset korkeakoulututkinnot yhdistettynä Suomessa voimassa olevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen
 • seuraavat vähintään 3,5 vuotiset / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuiset suomalaiset sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot mukaan lukien yhdistelmät kuten esim. 2,5 vuotinen opistoasteen tutkinto + 1 erikoistumisvuosi (opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yo-pohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna, peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi):
 • kätilö
 • sairaanhoitaja
 • terveydenhoitaja
 • muut soveltuvat suomalaiset korkeakoulututkinnot (AMK, YAMK, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä johonkin seuraavista suomalaisista opistoasteiseen tutkinnoista:
 • kätilö
 • sairaanhoitaja
 • terveydenhoitaja

Hakukelpoisuuden antava työkokemus: kohdassa Yleiset valintaperusteet.

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakoe järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti esimerkiksi jos:

 • tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, tai
 • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi tasaveroinen hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

Hakukohde: Siirtohaku: Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), ensihoidon kehittäminen ja johtaminen

Hakukelpoisuuden antavia tutkintoja ovat:

seuraavat suomalaiset ammattikorkeakoulututkinnot:

 • ensihoitaja (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • edellä mainittuja suomalaisia ammattikorkeakoulututkintoja vastaavat ulkomaiset korkeakoulututkinnot yhdistettynä Suomessa voimassa olevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen
 • vähintään 3,5 vuotiset / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuiset suomalaiset sairaanhoitajan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot mukaan lukien yhdistelmät kuten esim. 2,5 vuotinen opistoasteen tutkinto + 1 erikoistumisvuosi (opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yo-pohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna, peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi)
 • muut soveltuvat suomalaiset korkeakoulututkinnot (AMK, YAMK, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä suomalaiseen sairaanhoitajan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoon

Hakukelpoisuuden antava työkokemus: hakijoilla tulee olla hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittamisen jälkeen vaaditun työkokemuksen (vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta) lisäksi myös kahden vuoden työkokemus ensihoidon tehtävistä. Ensihoidon työkokemus voi joko sisältyä hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittamisen jälkeen vaadittuun työkokemukseen, tai olla ennen hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittamista hankittua.

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakoe järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti esimerkiksi jos:

 • tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, tai
 • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi tasaveroinen hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

Hakukohde: Siirtohaku: Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), ensihoidon kehittäminen ja johtaminen

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kliininen asiantuntijuus, digitaalisten palvelujen asiantuntija

Hakukelpoisuuden antavia tutkintoja ovat:

seuraavat suomalaiset ammattikorkeakoulututkinnot:

 • bioanalyytikko (AMK)
 • ensihoitaja (AMK)
 • fysioterapeutti (AMK)
 • jalkaterapeutti (AMK)
 • kätilö (AMK)
 • optometristi (AMK)
 • röntgenhoitaja (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • suuhygienisti (AMK)
 • terveydenhoitaja (AMK)
 • toimintaterapeutti (AMK)
 • suomalaista 210 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaavat soveltuvat ulkomaiset sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnot yhdistettynä Suomessa voimassa olevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen
 • seuraavat vähintään 3,5 vuotiset / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuiset suomalaiset sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot mukaan lukien yhdistelmät kuten esim. 2,5 vuotinen opistoasteen tutkinto + 1 erikoistumisvuosi (opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yo-pohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna, peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi):
 • fysioterapeutti
 • hammashuoltaja
 • kätilö
 • laboratoriohoitaja
 • optikko
 • röntgenhoitaja
 • sairaanhoitaja
 • terveydenhoitaja
 • toimintaterapeutti
 • muut soveltuvat suomalaiset korkeakoulututkinnot (AMK, YAMK, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä johonkin seuraavista suomalaisista opistoasteiseen tutkinnoista:
 • fysioterapeutti
 • hammashuoltaja
 • kätilö
 • laboratoriohoitaja
 • optikko
 • röntgenhoitaja
 • sairaanhoitaja
 • terveydenhoitaja
 • toimintaterapeutti

Hakukelpoisuuden antava työkokemus: kohdassa Yleiset valintaperusteet

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

 • Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakoe järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti esimerkiksi jos:

 • tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, tai
 • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi tasaveroinen hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

Hakukohde: Siirtohaku: Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla, Digitaalisten palveluiden asiantuntija

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen

Hakukelpoisuuden antavia tutkintoja ovat:

joku seuraavista suomalaisista ammattikorkeakoulututkinnoista:

 • apuvälineteknikko (AMK)
 • bioanalyytikko (AMK)
 • ensihoitaja (AMK)
 • fysioterapeutti (AMK)
 • geronomi (AMK)
 • jalkaterapeutti (AMK)
 • kätilö (AMK)
 • optometristi (AMK)
 • osteopaatti (AMK)
 • röntgenhoitaja (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • sosionomi (AMK)
 • suuhygienisti (AMK)
 • terveydenhoitaja (AMK)
 • toimintaterapeutti (AMK)
 • suomalaista 210 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava soveltuva ulkomainen sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto yhdistettynä Suomessa voimassa olevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen.
 • joku seuraavista vähintään 3,5 vuotisista / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuisista suomalaisista sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnoista mukaan lukien yhdistelmät kuten esim. 2,5 vuotinen opistoasteen tutkinto + 1 erikoistumisvuosi = 3,5 vuotinen tutkinto (opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yo-pohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna, peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi):
 • fysioterapeutti
 • hammashuoltaja
 • kätilö
 • laboratoriohoitaja
 • optikko
 • röntgenhoitaja
 • sairaanhoitaja
 • terveydenhoitaja
 • toimintaterapeutti
 • muu soveltuva suomalainen korkeakoulututkinto (AMK, YAMK, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä johonkin seuraavista suomalaisista opistoasteiseen tutkinnoista:
 • fysioterapeutti
 • hammashuoltaja
 • kätilö
 • laboratoriohoitaja
 • optikko
 • röntgenhoitaja
 • sairaanhoitaja
 • terveydenhoitaja
 • toimintaterapeutti

Hakukelpoisuuden antava työkokemus: kohdassa Yleiset valintaperusteet

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

 • Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakoe järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti esimerkiksi jos:

 • tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, tai
 • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi tasaveroinen hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

Hakukohde: Siirtohaku: Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), terveyden edistäminen

Hakukelpoisuuden antavia tutkintoja ovat:

seuraavat suomalaiset ammattikorkeakoulututkinnot:

 • apuvälineteknikko (AMK)
 • bioanalyytikko (AMK)
 • ensihoitaja (AMK)
 • fysioterapeutti (AMK)
 • geronomi (AMK)
 • jalkaterapeutti (AMK)
 • kätilö (AMK)
 • optometristi (AMK)
 • osteopaatti (AMK)
 • röntgenhoitaja (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • sosionomi (AMK)
 • suuhygienisti (AMK)
 • terveydenhoitaja (AMK)
 • toimintaterapeutti (AMK)
 • suomalaista 210 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaavat soveltuvat ulkomaiset sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnot yhdistettynä Suomessa voimassa olevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen
 • seuraavat vähintään 3,5 vuotiset / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuiset suomalaiset sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot mukaan lukien yhdistelmät kuten esim. 2,5 vuotinen opistoasteen tutkinto + 1 erikoistumisvuosi (opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yo-pohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna, peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi):
 • fysioterapeutti
 • hammashuoltaja
 • kätilö
 • laboratoriohoitaja
 • optikko
 • röntgenhoitaja
 • sairaanhoitaja
 • terveydenhoitaja
 • toimintaterapeutti
 • muut soveltuvat suomalaiset korkeakoulututkinnot (AMK, YAMK, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä johonkin seuraavista suomalaisista opistoasteiseen tutkinnoista:
 • fysioterapeutti
 • hammashuoltaja
 • kätilö
 • laboratoriohoitaja
 • optikko
 • röntgenhoitaja
 • sairaanhoitaja
 • terveydenhoitaja
 • toimintaterapeutti

Hakukelpoisuuden antava työkokemus: kohdassa Yleiset valintaperusteet

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

 • Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakoe järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti esimerkiksi jos:

 • tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, tai
 • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi tasaveroinen hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

Hakukohde: Siirtohaku: Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), terveyden edistäminen

Sosionomi (AMK), Social Services, päivätoteutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että:

 • hakijan englannin kielen taito on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C1 ja suomen kielen taito taitotasolla B1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa), ja
 • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakoe järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti esimerkiksi jos:

 • hakijan kielitaitoa ei voida arvioida hakemuksella annettujen tietojen perusteella ja valintakoetta/haastattelua tarvitaan kielitaidon arvioimiseen, tai
 • tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, tai
 • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi tasaveroinen hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

Hakukohde: Transfer application: Bachelor of Social Services, Social Services, full-time studies

Sosionomi (AMK), sosiaaliala, päivä- ja monimuotototeutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että:

 • hakija on suorittanut hakuajan loppuun mennessä vähintään 30 opintopistettä hakukohteena olevaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavissa olevia sosiaalialan opintoja, ja
 • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakoe järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti esimerkiksi jos:

 • tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, tai
 • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi tasaveroinen hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

Hakukohteet:

Siirtohaku: Sosionomi (AMK), sosiaaliala, monimuotototeutus

Siirtohaku: Sosionomi (AMK), sosiaaliala, päivätoteutus

Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, päivä- ja monimuotototeutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että hakija on suorittanut hakuajan loppuun mennessä vähintään 60 opintopistettä hakukohteena olevaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavissa olevia opintoja.

Hakukohteet:

Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että:

 • hakija on suorittanut hakuajan loppuun mennessä vähintään 30 opintopistettä hakukohteena olevaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavissa olevia opintoja (hyväksiluettavuus määräytyy käytössä olevasta Metropolian toimintaterapian tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta), ja
 • hakija suorittaa tarvittaessa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakoe järjestetään ja tulee suorittaa hyväksytysti esimerkiksi jos:

 • tutkinto tarvitsee lisätietoja hakijan aikaisemmista opinnoista voidakseen arvioida niiden hyväksiluettavuutta suhteessa hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, tai
 • samasta opiskelupaikasta kilpailee useampi tasaveroinen hakija ja valintakoetta tarvitaan, jotta hakijat saadaan asetettua keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.

Hakukohde: Siirtohaku: Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus

Tradenomi (AMK), International Business and Logistics

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että:

 • hakija on suorittanut hakuajan loppuun mennessä (tai suorittaa Metropolian opinto-oikeuden alkuun mennessä) hakukohteena olevan tutkinnon opetussuunnitelman mukaiset opinnot suhteessa siirron jälkeen käytettävissä olevaan opiskeluaikaan vähintään keskiarvolla 3,0 (opintojen tulee olla alle 10 vuotta vanhoja), ja
 • hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän hakuajan päättymiseen mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty), ja
 • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakijat.

Ennakkotehtävä

 1. Taulukko, johon olet selkeästi merkinnyt hyväksiluettavaksi ehdotettavien, jo suoritettujen opintojaksojen nimet, laajuudet ja kuvaukset sekä ehdotuksen siitä, mitä opintojaksoa Metropolian International Business and Logistics - tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa kukin hyväksiluettavaksi ehdotettava opintojakso vastaisi. Opetussuunnitelman näet täältä: https://opinto-opas.metropolia.fi/en/88094/en .
 1. Motivaatiokirje (pituus max 1 A4), jolla osoitat, että olet sitoutunut ja motivoitunut suorittamaan tutkinnon. Tuo motivaatiokirjeessä esille, minkä takia juuri sinun olisi hyvä saada opiskelupaikka, ja kerro miksi valitsit Metropolia Ammattikorkeakoulun ja International Business and Logistics -tutkinto-ohjelman. Kerro myös suunnitelmasi ja aikataulu jäljellä olevien opintojen suorittamiseksi.

Valintakoe

Valintakoe toteutetaan haastatteluna.

Hakukohde: Transfer application: Bachelor of Business Administration, International Business and Logistics, full-time studies

Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä- ja monimuotototeutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että:

 • hakijan on suorittanut hakuajan loppuun mennessä (tai seuraavan lukukauden alkuun mennessä) vähintään 27 op per käytetty lukukausi hakukohteena olevaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavissa olevia opintoja, ja
 • hyväksiluettavissa olevien opintojen keskiarvo on vähintään 3,0, ja
 • hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän hakuajan päättymiseen mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty), ja
 • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävänä tulee palauttaa:

 1. Motivaatiokirje, jolla osoitat, että olet sitoutunut ja motivoitunut suorittamaan tutkinnon. Palauta kirje pdf-muodossa (pituus max. 1 A4). Tuo motivaatiokirjeessä esille, minkä takia juuri sinun olisi hyvä saada opiskelupaikka. Voit hyödyntää näitä esimerkkikysymyksiä:
  - Miksi valitsit Metropolia Ammattikorkeakoulun ja liiketalouden tutkinto-ohjelman?
  - Miksi haluat opiskella päivä- tai monimuotototeutuksessa?
  - Kuinka voit yhdistää opinnot muihin elämänalueisiin?
  - Onko tutkinnon suorittaminen realistista elämäntilanteessasi?
 2. Opintosuunnitelma, jossa arvioit aiempien opintojesi vastaavuutta Metropolia Ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman opintojaksoihin.
  Opinto-opas löytyy täältä Opetussuunnitelmat - Metropolia Ammattikorkeakoulu. Suunnittele, miten suoritat tutkinnon loppuun. Tallenna suunnitelma Excel-taulukkoon, johon olet koonnut jo suorittamasi opintojaksot ja vertaa niitä Metropolian opetussuunnitelman opintojaksoihin eli tunnista toisiaan vastaavat opintojaksot (laajuudet voivat poiketa toisistaan). Laske kokonaislaajuus opinnoille siten, että suoritetut + Metropolian opetussuunnitelman mukaiset opinnot ovat yhteensä 210 op (pakolliset, ammatilliset, valinnaiset, harjoittelu ja opinnäytetyö).

Valintakoe

Valintakokeeseen (= haastattelu) kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakijat.

Hakukohteet:

Tradenomi (ylempi AMK), Business Informatics

Hakukelpoisuuden antavia tutkintoja ovat:

 • suomalainen tradenomi (AMK) -tutkinto
 • muu suomalainen vähintään 210 op laajuinen korkeakoulututkinto johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja
 • suomalaista vähintään 210 op laajuista korkeakoulututkintoa vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja
 • alle 210 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto (johon sisältyy, tai jonka lisäksi opiskelija on suorittanut vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja) täydennettynä korkeakouluopinnoilla 210 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
 • alle 210 op laajuinen suomalainen korkeakoulututkinto täydennettynä liiketalouden opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
 • suomalainen, vähintään 3,5 vuotinen / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuinen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto vastaavalta alalta *

*Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yo-pohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna. Peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi.

Työkokemusvaatimus: kohdassa Yleiset valintaperusteet.

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että:

 • hakija on suorittanut hakuajan loppuun mennessä vähintään 30 opintopistettä hakukohteena olevaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavissa olevia opintoja vähintään keskiarvolla 3,0 ja
 • hakijan kielitaito hakukohteen opetuskielessä on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C1 (mikäli kielitaito ei ole todennettavissa hakemuksella annettujen tietojen pohjalta, kielitaito arvioidaan valintakokeessa), ja
 • hakija liittää hakemukselle CV:n hakuajan loppuun mennessä, ja
 • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Valintakoe

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoisuus- ja opiskelijavalintakriteerit täyttävät hakijat.

Hakukohde: Transfer application: Master of Business Administration, Business Informatics

Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen

Huom. koulutus ei ole mukana syksyn 2021 siirtohaussa.

Hakukelpoisuuden antavia tutkintoja ovat:

 • suomalaiset tradenomi (AMK) -tutkinnot
 • muut suomalaiset vähintään 210 op laajuiset korkeakoulututkinnot joihin sisältyy, tai joiden lisäksi hakijat ovat suorittaneet vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja
 • suomalaisia vähintään 210 op laajuisia korkeakoulututkintoja vastaavat ulkomaiset korkeakoulututkinnot joihin sisältyy, tai joiden lisäksi hakijat ovat suorittaneet vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja
 • alle 210 op laajuiset suomalaiset korkeakoulututkinnot (joihin sisältyy, tai joiden lisäksi hakijat ovat suorittaneet vähintään 40 op liiketaloudellisia korkeakouluopintoja) täydennettynä korkeakouluopinnoilla 210 op laajuuteen (hakukohteena olevaan YAMK-tutkintoon hyväksi luettavissa olevia opintoja ei huomioida täydentävinä opintoina)
 • alle 210 op laajuiset suomalaiset korkeakoulututkinnot täydennettynä liiketalouden opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla
 • vähintään 3,5 vuotiset / 140 opintoviikon (= 210 op) laajuiset suomalaiset opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot vastaavalta alalta (opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintojen laajuudella viitataan yo-pohjaisiin koulutuksiin työharjoittelujakso mukaan luettuna, peruskoulupohjaisten tutkintojen laajuuden tulee olla suurempi).

Hakukelpoisuuden antava työkokemus: katso hakukelpoisuusvaatimukset.

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan seuraavin poikkeuksin/tarkennuksin:

Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että:

 • hakija on suorittanut hakuajan loppuun mennessä (tai suorittaa Metropolian opinto-oikeuden alkuun mennessä) hakukohteena olevan tutkinnon opetussuunnitelman mukaiset opinnot suhteessa siirron jälkeen käytettävissä olevaan opiskeluaikaan vähintään keskiarvolla 3,0 (opintojen tulee olla alle 10 vuotta vanhoja), ja
 • hakija liittää hakemukselle ennakkotehtävän hakuajan päättymiseen mennessä, sekä saa siitä hyväksytyn arvion (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty), ja
 • hakija suorittaa valintakokeen hyväksytysti (arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty).

Ennakkotehtävä

Hakemuksen liitteenä (koottuna yhteen PDF-dokumenttiin) on toimitettava hyväksiluettavaksi ehdotettavien, hakijan suorittamien opintojaksojen nimet ja kuvaukset sekä ehdotus siitä, mitä opintojaksoa haettavan tutkinto-ohjelman Metropolian hakuvuoden opetussuunnitelmassa kukin hyväksiluettavaksi ehdotettava opintojakso vastaisi (huom! opiskelijan suunnitelma ei sido tutkinto-ohjelmaa).

Valintakoe

Valintakokeeseen (= haastattelu) kutsutaan kaikki hakukelpoisuus- ja opiskelijavalintakriteerit täyttävät hakijat.

Vestonomi (AMK), vaatetusala, päivätoteutus

Yleisiä valintaperusteita noudatetaan sellaisenaan (kts. yllä oleva osio Yleiset valintaperusteet ja hakuohjeet).

Huom. koulutus ei ole mukana syksyn 2021 siirtohaussa.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100 (puhelinpalveluaika ma - to klo 10-12, ke klo 10-14, perjantaisin suljettu)
hakijapalvelut [at] metropolia.fi

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Lisätietoja koulutuksista

Ota yhteyttä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöihin. Yhteyshenkilöt löydät Metropolian verkkosivuilla olevien koulutuskuvauksien yhteydestä.