Perustiedot

Tutkintonimike
Validaatiokoulutus

Oletko kiinnostunut validaatiokoulutuksistamme?

Mikäli löysit kiinnostavan koulutuksen validaatiokoulutuksistamme, ilmoita kiinnostuksesi Lyyti-lomakkeellemme. Kartoitamme vuoden 2022 osalta validaatiokoulutuksesta kiinnostuneita.

Validaatio tutuksi - koulutus, 8 tuntia

Validaatiomenetelmän avulla on mahdollista ymmärtää paremmin muistisairasta ja luoda arvostava luottamussuhde hoidettavaan. Tässä kahden kerran koulutuksessa kerrotaan, mistä validaatiomenetelmässä on kyse ja mitä validaation keinoin voi olla mahdollista saavuttaa /mitä hyötyä menetelmän käytöstä on.

Lyhytkoulutus antaa tietoa ja lisää ymmärrystä muistisairauden vaikutuksista ihmisen elämään ja mikä merkitys empaattisella ja ymmärtävällä kohtaamisella on muistisairautta sairastavan ihmisen mahdollisimman hyvän elämän tukemisessa.

Kenelle: Koulutus on tarkoitettu omaisille, muistisairaita kohtaaville henkilöille ja kaikille asiasta kiinnostuneille ilman aiempia ammattitaitovaatimuksia.

Sisältö: Lyhyesti muistisairauksista, validaation tarjoamat mahdollisuudet, keskeiset tavoitteet ja auttamismenetelmät 

Tavoite: Osallistujat saavat tietoa muistisairaan kohtaamiseen ja arjessa selviämiseen 

Koulutuksen kesto: on 2 x 4 tunnin koulutukset, yhteensä 8 tuntia.

Koulutuksen hinta: n. 60 € + alv 24%/ osallistuja

Osallistujamäärä: 25 -

Koulutus järjestetään Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampukselle tai voit kysyä tätä yrityskoulutuksena.

Validaatio teoiksi, 5 op

Koulutus perustuu suomalaiseen hoitotyöhön sovellettuun validaatiomenetelmään muistisairaan ihmisen tavoitteellisessa hoidossa. Lähtökohtana on ihmistä arvostava ja ymmärtävä kohtaaminen sekä voimavarojen vahvistaminen.

Koulutuksessa perehdytään validaation teoreettisiin perusteisiin, validaatiomenenetelmän keskeisiin lähtökohtiin, disorientaatiovaiheiden tunnistamiseen sekä validaation auttamismenetelmiin eli ns. ”tekniikoihin”. Lähiopiskelupäivissä teoriaa sovelletaan monipuolisin, toiminnallisin käytännön harjoittein.

Koko koulutuksen ajan jokainen osallistuja reflektoi omaa ammatillista osaamistaan oppimispäiväkirjassa. Koulutuksen välitehtävien avulla koulutukseen osallistuja harjoittelee validaatiomenetelmän soveltamista omaan työhön.

Koulutus sisältää etukäteistehtävän, joka lähetetään koulutukseen hyväksytyille pari viikkoa ennen koulutuksen alkua, sekä välitehtäviä, joista annetaan tarkemmin tietoa kurssin alkaessa.

Kenelle: Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, muut muistiasiakkaita työssään kohtaavat ammattilaiset

Tavoite:

 • ymmärrät validaation ja sen taustateorioiden merkityksen osana validaatiomenetelmän käyttöä.
 • ymmärrät ikäihmisen elämänkulun tuntemisen merkityksen 
 • osaat käyttää erilaisia validaation auttamismenetelmiä disorientoituneen henkilön kohtaamisessa
 • osaat tunnistaa muistisairaan toimintakyvyn vahvuudet ja tukea häntä arjen selviytymisen haasteissa.
 • osaat mahdollistaa muistisairaan ihmisen kokemusta kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta


Koulutus koostuu viidetä (5) lähipäivästä, itsenäisestä opiskelusta ja harjoittelusta.

Osallistujamäärä: n 15 osallistujaa

Koulutuksen hinta:  n 360 € + alv 24%

Koulutus järjestetään Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksella tai voit kysyä tätä myös yrityskoulutuksena.

 

Validaatio tavaksi, 15 op (validaatiohoitajakoulutus)

Koulutuksessa käsiteltävät asiakokonaisuudet:   

 • Validaatiomenetelmän toimintamallin hyödyntäminen muistisairaan henkilön hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
 • Validaatiomenetelmän teoreettiset lähtökohdat  
 • Muistisairaudet ja niiden vaikutusmekanismit aivoissa  
 • Validaation taustalla vaikuttaviin teorioihin perehtyminen  
 • Muistisairauksien eri vaiheet Feilin mukaan
 • Validaatiotaidot ja -keinot hoitotyössä  
 • Yhteisöhoidon periaatteet  
 • Ymmärtävän ja arvostavan kohtaamisen näkökulmia 

Kenelle: sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille (vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai vastaava)

Tavoitteet: Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujan osaamista muistisairaan ihmisen arvostavassa ja ymmärtävässä kohtaamisessa. Osallistuja sisäistää validoivan asenteen muistisairaan ihmisen kohtaamisessa, ymmärtää sen merkityksen ja pystyy monipuolisesti hyödyntämään erilaisia validaation keinoja erilaisissa arjen tilanteissa ja toimissa.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota arvostavan kohtaamisen avulla muistisairauteen sairastuneelle ihmiselle hyvä elämä kaikissa muistisairauden vaiheissa. Koulutus antaa työntekijälle runsaasti valmiuksia ja edelleen kehitettävissä olevia taitoja, jotka helpottavat sekä oman, että yhteisön työn sujuvuutta ja parantavat säännöllisesti käytettynä kokonaisvaltaisesti muistisairaan ihmisen elämänlaatua. Parhaimmillaan validaatio-osaaminen lisää yksilön ja yhteisön työniloa, ehkäisee työssä turhautumista ja siten loppuun palamista.  

Koulutuksen toteutus: Teoriaopinnot: 12 Lähipäivää, yht. 95 tuntia lähiopetusta. Lähiopetuspäivät koostuvat avainluennoista, asiaa avaavista ja kokemuksia jakavista keskusteluista sekä validaatio menetelmää selittävistä ja juurruttavista harjoituksista. Päivien aikana myös annetaan ja saadaan palautetta osaamisesta ja osaamisen kehittymisestä.  Koulutuksessa tehdään videointi myös omasta työstä.

Koulutuksen lopussa on kirjallinen validaatiohoitajan koe. Koe suoritetaan yksin. Kokeen hyväksytty läpäiseminen on edellytys kurssin läpäisemiselle ja validaatiohoitaja todistuksen saamiselle.  

Hinta: n 865 € + alv 24%

 

Lisätietoja voit kysyä:

Kati Salovaara suunnittelija
p. 050 348 4090
kati.salovaara [at] metropolia.fi