Perustiedot

Laajuus
10 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 11.11. 2020 - 31.1.2021
Aloituspaikat
30
Hinta
Maksuton

Tule kehittämään pedagogista ajatteluasi ja osaamistasi erityismusiikkikasvatuksessa!

Uutta täydennyskoulutusta Metropolia Ammattikorkeakoulussa maaliskuussa 2021.

Monia polkuja musiikkiin -täydennyskoulutus tarjoaa musiikkioppilaitosten ja kansalaisopistojen opettajille välineitä erilaisille ja eri-ikäisille oppijoille sopivien joustavien pedagogisten ratkaisujen kehittämiseen. Pedagoginen osaaminen kehittyy innostavassa yhteistyössä: Yhdessä kokeillen, keskustellen ja työelämässä esiin nousseita tilanteita pohtien kehitämme musiikin opettamisen arkea tukevia käytänteitä. Erilaisten ihmisten oppimisen tukeminen ja oppijalähtöisten käytäntöjen kehittäminen vaativat tuekseen uudenlaista pedagogista ajattelua ja opetusmenetelmiä. Hyödynnämme tutkimustietoa ja moniammatillisuutta matkalla tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta toteuttavaan opetuskulttuuriin. Koulutuksessa lisätään ymmärrystä ja luodaan käytännön sovelluksia taiteen perusopetuksen perusteiden oppimiskäsityksen mukaiseen pedagogiikkaan sekä ryhmä- että yksilöopetuksessa.

Tule mukaan innostamaan ja innostumaan pedagogiikan kehittämisestä inspiroivassa ilmapiirissä!

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on OPH:n rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja tarkoitettu työsuhteessa oleville opettajille, jotka toimivat musiikkiopistossa tai kansalaisopistossa. OPH:n rahoituksen ansiosta koulutus on osallistujalle maksutonta. Mahdollisista sijais-, majoitus- ja matkakuluista vastaa osallistujan työnantaja tai osallistuja itse.

Koulutuksen teemat ja aikataulut

Koulutus sisältää yksitoista lähiopetuspäivää (noin klo 9-16), jotka koostuvat luennoista ja toiminnallisista työpajoista. Lähiopetusjaksojen välillä tehdään lisäksi etätehtäviä tai sovelluksia omalla työpaikalla.

1. Oppijalähtöisyys, erityisen tuen tarve ja pedagoginen joustavuus

Oppimiseen liittyvää tutkimustietoa peilataan elävään käytäntöön musiikkioppilaitoksen arjessa: miten erilaiset ilmiöt näkyvät opetus-ja oppimistilanteissa ja miten tilanteiden monipuolisempi ymmärtäminen vaikuttaa opettajan pedagogisiin valintoihin. Pohdimme, kuka oikeastaan on erilainen, tavallinen tai erityinen sekä sitä, miten monenlaisia polkuja musiikin oppimiseen on.

Aika: to-pe 18.-19.3.2021

2. Musiikki kuuluu kaikille? - Tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset oppimismahdollisuudet

Millaisia paikkoja ovat musiikki- ja kansalaisopistot kulttuurisensitiivisyyden ja sukupuolisensitiivisyyden näkökulmasta? Mistä muodostuu musiikin oppimisen yhdenvertaisuus ja saavutettavuus? Tässä osiossa musiikin oppimiseen vaikuttavia esteitä ja mahdollisuuksia pohditaan yksilön, elämänkulkuun liittyvien tekijöiden, eri kulttuurien ja yhteiskunnan rakenteiden näkökulmasta.

Aika: to-pe 6.-7.5.2021

3. Näkökulmia opetustilanteiden haasteisiin ja vuorovaikutukseen

Opetuksen arjessa tulee vastaan tilanteita, joissa opettaja voi jäädä hämmentyneenä miettimään, mistä tässä oli oikein kysymys, mikä tässä meni pieleen, miksi tämä tilanne kehittyi tällaiseksi? Tällä jaksolla syvennytään tiedollisesti, toiminnallisesti ja pedagogisten esimerkkien kautta osallistujien arjesta nousseiden, haastavaksi koettujen opetustilanteiden, vuorovaikutuksen ja työssä syntyneiden pulmien käsittelyyn.

Aika: to-pe 16.-17.9.2021

4. Miksi Osku ei opi ja Kirsiä ei kiinnosta?

Opettajan arjessa yksilöllistämisen tai pedagogisen soveltamisen tarve alkaa usein huomiosta, että oppiminen ei suju tai tuntuu siltä, että oppijalla ei ole motivaatiota. Tällä jaksolla pohditaan musiikin ja soiton oppimisen erilaisia polkuja sekä oppimismotivaatioon liittyviä tekijöitä. Teemoina ovat soiton oppimisen haasteet ja erityisen tuen suunnittelu, osallisuuden ja yhteisöllisyyden merkitys oppimisessa sekä tunnesäätelyn, itsesäätelyn ja tarkkaavuuden kehittyminen ja näiden merkitys musiikin oppimiselle.

Aika: to-pe 21.-22.10.2021

5. Ryhmässä oppien

Miten oppiminen ryhmässä eroaa pedagogisesti yksilöopetuksesta, milloin se soiton oppimisen kannalta tuo yksilöopetuksen rinnalle erilaisia oppimisen mahdollisuuksia ja mitä tämä edellyttää opettajalta ja opetusmenetelmiltä? Erilaiset ihmiset suhtautuvat musiikkiin, soittamiseen ja oppimiseen eri tavoin. Myös ajattelu, ominaisuudet, lahjakkuus ja kiinnostus eroavat yksilöstä toiseen. Tällä jaksolla syvennytään siihen, miten opettaja voi tukea erilaisia ja eri-ikäisiä oppijoita ryhmäopetuksessa, eriyttää oppimista ja käyttää ryhmää oppimisen tukena. Teemoina ovat leikillisyys, mielikuvat, keksiminen, ilmaisu ja improvisointi tavoitteellisessa musiikin opetuksessa.

Aika: to-pe 25.-26.11.2021 ja pe 3.12.2021
 

Lähiopetus järjestetään Helsingissä Metropolia Ammattikorkeakoulun Arabian kampuksella (Hämeentie 135D).

Haku koulutukseen

Hae koulutukseen e-lomakkeella 11.11. 2020 - 31.01.2021.

Koulutuksen osallistujat valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä huomioiden osallistujien työtehtävät sekä alueellisuus. Koulutus on osallistujille ilmainen; se järjestetään Opetushallituksen tuella.

Lisätietoa

Irene Alsti-Lehtonen
p.0405643178
irene.alsti-lehtonen [at] metropolia.fi