Käynnissä olevat hankkeet

Creating Positive Future - FUTU

Creating Positive Future - FUTU -hanke on Motiivi - Nuorten tulevaisuustyöskentelyn uudet menetelmät -hankkeen (S20920) jatkohanke. Hankkeen tavoitteena on edistää heikommassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten työllistymisvalmiuksia edistäen nuorten positiivista tulevaisuussuuntautunutta ajattelua, arjen elämänhallintaa ja toimintakykyä.

Puuttuva pala - Tuetun keikkatyön malli

ESR-rahoitteisessa hankkeessa kehitetään osatyökykyisille, pitkäaikaistyöttömille, työmarkkinoiden ulkopuolella oleville sekä muille heikommassa työmarkkina-asemassa oleville Tuetun keikkatyön malli, joka edistää ja kehittää työllisyyspolkuja nykyisten tuettujen työllistämismuotojen ja avoimien työmarkkinoiden välille.

CONNEXT - for inclusion

ESR-hankkeen tavoitteena on tukea maahanmuuttajanuoria löytämään koulutuspolkunsa ja sitoutumaan valitsemalleen alalle.

Urban SOS - Kohti monialaista, osallistavaa, kestävää tulevaisuutta

Urban SOS -hankkeen tavoitteena on kehittää koulutustoimintaa, joka kohdistuu tämän hetken sosiaalialan kasvavaan tarpeeseen osallistua sekä kansainväliseen että moniammatilliseen vuoropuheluun. Lisäksi tavoitteena on analysoida kaupunkisosiaalityötä, sosiaalisen tuen rakenteita ja yhteisöjä, auttaaksemme luomaan kestäviä ratkaisuja asukkaille ja kaupungeille.

SOPIVA - Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke

Hankkeessa tehdään alueellista työtä Etelä-Savon vammaispalveluissa ja kehitetään valtakunnallisesti yhteisiä henkilökohtaisen budjetoinnin periaatteita ja toimintatapoja. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa vammaisen ihmisen itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia palveluissa oman tuen ja tarpeen mukaisesti. Hanketta ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

ITSHEC: Integration of transversal skills into healthcare and social care higher education and curriculum

Projektin tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten laaja-alaisia taitoja (transversal skills). Keskeisiä hankkeessa kehitettäviä osaamisalueita ovat kriittinen ja luova ajattelu, sosioemotionaliset ja tunne- ja vuorovaikutustaidot, kansalaislähtöiset taidot sekä oppimaan oppisen taidot. Nämä taidot ovat tärkeitä elinikäisen oppimisen ja jatkuvan moniammatillisen kehityksen kannalta sekä kestävän työympäristön ja -elämän parantamiseksi.

Urban SOS - Kohti monialaista, osallistavaa, kestävää tulevaisuutta

Urban SOS -hankkeen tavoitteena on kehittää koulutustoimintaa, joka kohdistuu tämän hetken sosiaalialan kasvavaan tarpeeseen osallistua sekä kansainväliseen että moniammatilliseen vuoropuheluun. Lisäksi tavoitteena on analysoida kaupunkisosiaalityötä, sosiaalisen tuen rakenteita ja yhteisöjä, auttaaksemme luomaan kestäviä ratkaisuja asukkaille ja kaupungeille.

Päättyneet hankkeet

Kannustava puhe -hanke

KaPu-hankkeen tavoitteena on tutkia vasta valmistuneiden työhön liittyviä kokemuksia ilosta, innostuksesta ja sitoutumisesta focus-ryhmähaastatteluiden avulla ja kuvadialogi-työpajaa hyödyntäen. Tavoitteena on myös tutkia vastaajien työpaikkojen lähiesimiesten kokemuksia hyvästä työ-arjesta ja toimivien toimintamallien sekä luottamuksellisen tunneilmapiirin rakentumista.

Qualified Empathy

NORDPLUS -hankkeessa perehdyttiin Metropoliassa ja sen kumppanikorkeakouluissa kehitettyihin opetus- ja oppimismenetelmiin sekä siihen, miten empatiaa voidaan oppia ja opettaa ja millaisia asioita tulisi huomioida sen yhteydessä. Hankkeen tavoitteena oli tutkia yhdessä käsitettä ‘qualified empathy’ ja jakaa hyviä luovia- ja sosiaalipedagogisia opetusmenetelmiä.

Motiivi - Nuorten tulevaisuustyöskentelyn uudet menetelmät

ESR-rahoitteisessa hankkeessa kehitetään toimintamalleja, joilla tuetaan työttömiä nuoria tunnistamaan ammatillisen kasvunsa edistäjiä ja esteitä sekä suuntaamaan toimintansa kohti realistisia, ammatillisia tavoitteita.

NOVAK - Nuori osallisena verkostomaisessa ammatillisessa kuntoutuksessa

Kelan rahoittamassa Metropolian, Kuntoutussäätiön ja Stadin ammattiopiston yhteishankkeessa, luodaan uusi nuorten valmennusmalli, jonka tavoitteena on koulutuksen piiristä pudonneiden nuorten auttaminen kohti Valma-koulutukseen osallistumista.

Avain kansalaisuuteen - Henkilökohtainen budjetointi

ESR-rahoitteinen hanke kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään soveltuvaa henkilökohtaiseen budjetointiin (HB) perustuvaa palvelujen järjestämisen toimintamallia. Hankkeen tuloksena asiakkaiden toimintakyky oman elämänsä valintoihin ja edellytykset sijoittua työhön tai koulutukseen paranevat.

Pedagoginen dokumentointi osana oman työn arviointia ja osallisuuden tukemista

Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa koulutetaan varhaiskasvatuksen henkilöstöä.

Ota yhteyttä

Minna Elomaa-Krapu.

Innovaatiojohtaja
Minna Elomaa-Krapu
minna.elomaa-krapu [at] metropolia.fi
p. 050 532 6331

Anna-Maria Vilkuna.

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi
puh. 040 334 7929

Yliopettaja
Eija Raatikainen
eija.raatikainen [at] metropolia.fi
P. 040 641 8113