Metropolian kampukset avautuvat vaiheittain - pääsääntöisesti etätyöskentely ja -opiskelu jatkuvat.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Kuntoutuksessa edistetään kuntoutujan osallisuutta omassa elämässään. Kuntoutuja nähdään aktiivisena toimijana ja kehittäjäkumppanina. Hänen tarpeensa ja voimavarat ohjaavat yhteistä kuntoutumisen kehittämistä.

Yhteisen kehittämisen tavoitteena on edistää kuntoutustoimintaa yhdistäen kuntoutujan ja asiantuntijoiden näkemykset parhaaseen ajantasaiseen tutkimustietoon ja olla aktiivisesti kehittämässä uusia kuntoutuksen toimintakäytänteitä. Kehitämme kuntoutumista edistäviä ja vahvistavia kuntoutuspalveluja, sekä kuntoutuksen toimintaprosesseja että -ympäristöjä monialaisissa verkostoissa.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnassamme yhdistyy teoreettinen ja menetelmällinen kuntoutuksen kehittämistarpeiden ennakointi- ja arviointiosaaminen. Tutkimus- ja kehitystyössä on keskeistä kuntoutujan osallisuuden ja toimijuuden ylläpitäminen sekä vahvistaminen kaikissa väestöryhmissä.

Hankkeissa kuntoutustoimintaa kehitettään niin yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista lähtökohdista alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jota tarvitaan kuntoutuksen ja kuntoutustoimenpiteiden toimivuudesta ja vaikuttavuudesta niiden kehittämiseksi.  

Alla lueteltujen hankkeiden lisäksi teemme innovaatiotoimintaa Metropolian monialaisissa innovaatio-opinnoissa sekä olemme kehittämässä kuntoutusalan koulutusta valtakunnallisesti OsKu-hankkeessa.

Ihmisen parhaaksi toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämistä!

Ajankohtaista hanketoiminnasta

6Aika: Hippa - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla

Hippa-hankkeen tavoitteena on kehittää 6Aika-kaupungeissa yritysten käyttäjälähtöistä tuote- ja palvelukehitystä älykkään palveluasumisen ja kotona asumisen edistämiseksi. Tällä hetkellä tarpeet ja tarjonta kohtaavat satunnaisesti.

Hanke vahvistaa asumiseen tukea tarvitsevien ihmisten hyvinvointia edistämällä heidän mahdollisuuksiaan osallistua sekä hyödyntämällä heidän tarpeisiinsa vastaavia ja älykkäitä ratkaisuja, eri sukupuolten edustajien tarpeet huomioiden. Lisäksi hanke vahvistaa paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä yhdistämällä RIS3-strategian mukaisesti hyvinvointialan tarpeita ja digitaalisia ratkaisuja.

Metropolia Ammattikorkeakoulu toteuttaa hankkeen Helsingin ja Oulun kaupunkien, Oulun Ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Autenttisina testausympäristöinä toimivat mm. Pirkanmaan Senioripalvelut, Oulun Palvelusäätiö, Helsingin ja Oulun kaupunkien asumispalvelut sekä kodit. Hanke toteutetaan yhteistyössä palveluasumista sekä digitaalisia tuotteita ja palveluja kehittävien yritysten, yrittäjäjärjestöjen, tutkimuslaitosten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Hankkeet

Kuntoutujan omat tavoitteet –tutkimus osana Kelan Muutos-hankekokonaisuutta.

Metropolian toteuttamassa tutkimuksessa seurataan hyvän kuntoutuskäytännön toteutumista käytänteiden implementaatiovaiheessa.

Mielenterveyskuntoutujan yksilöllinen toimintaterapia: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus. 

Katsauksen tarkoituksena on selvittää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta saavien mielenterveyskuntoutujien yksilöllisen toimintaterapian vaikutuksia.

SOCRE – Developing Rehabilitation through Education.

SOCRE -koulutuksen kehittämisen kautta parempaan sosiaaliseen kuntoutukseen.

OsKu - osaamista kuntoutukseen Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Metropolian käynnistämän kuntoutusalan osaamiskeskittymän tavoitteena on seuraavan neljän vuoden aikana uudistaa, vahvistaa ja kehittää kuntoutuksen koulutusta kuntoutujien parhaaksi.

Päättyneet hankkeet

Työste -hanke.

Työste-hankkeen tavoitteena on vahvistaa työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työelämävalmiuksia ja työllistymisedellytyksiä. 

LOOK-hankkeessa kehitetään uusia työvälineitä ja toimintatapoja, joita eri alojen ammattilaiset ja vammaiset lapset perheineen voivat käyttää yhdessä. Tuloksena on lapsen osallistumista, toimijuutta ja yhteistoimijuutta tukevia toimintakäytänteitä. Lisäksi hankkeessa tuotetaan lapsen edun arvioinnin keinoja. 

Julkaisut

Lue lisää

Kuntoutuksen symposium 8.11.2018

Läheisen ohjaus terapiatyössä -webinaari 14.05.2018 

Metropolian opiskelijoiden innovaatioprojektit esittäytyivät Myllypurossa

Metropolian opiskelijat ansiokkaasti mukana MuistiMIKE-työvälineen kehittelyssä.

Socre-hankkeen kansainvälinen workshop kokoontui Helsingissä.