Tutkintonimike: Toimintaterapeutti (AMK)

Kesto: 3,5 vuotta

Laajuus: 210 opintopistettä

Aloituspaikat: 35

Seuraava haku: Syksyn yhteishaku 4.–18.9.2019

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Toimintaterapeutti (AMK)

Toimintaterapeutti (AMK) on ammattikorkeakoulututkinto, joka on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten tutkintojen kanssa. Koulutus antaa toimintaterapeutin (AMK) pätevyyden.

Toimintaterapeutin työtehtävät

Toimintaterapeutit ovat kuntoutuksen asiantuntijoita, jotka työskentelevät useimmiten monialaisissa työryhmissä.

Mahdollisia työpaikkoja:

 • sosiaali- ja terveystoimiala, kuten sairaalat, terveyskeskukset, lastensuojelu, erityishuoltopiiri
 • kuntoutuskeskus
 • koulu
 • päiväkoti
 • erityishuoltopiiri

Toimintaterapeutit voivat työskennellä myös kolmannella sektorilla erilaisissa kehittämis- ja projektitehtävissä sekä yrittäjinä.

Toimintaterapeutin koulutus

Koulutuksen aikana opiskelija rakentaa toimintaterapian asiantuntijuutta alan uusimpien teorioiden ja näyttöön perustuvan käytännön pohjalta. Toimintaterapian asiantuntijat työskentelevät monialaisten työryhmien jäseninä, opintojen aikana opiskelijat kehittävät yhteistyöosaamistaan ihmisen hyvinvoinnin ja toimintamahdollisuuksien edistämiseksi.

Ammatin ydin on toiminnan terapeuttinen käyttö sekä terapiasuhdeosaaminen. Toimintaterapia mahdollistaa ihmisten osallistumisen päivittäisessä ympäristössään.

Monipuolisten opintojen ansiosta opiskelijat osaavat valita ja kehittää tapauskohtaisesti terapeuttisen toiminnan sovelluksia niin yksilö- kuin ryhmätilanteisiinkin. He osaavat edistää eri-ikäisten ihmisten osallistumista päivittäisissä elinympäristöissään. Arviointi-, tutkimus ja kehittämisopinnot antavat valmiuksia arvioida terapian vaikutuksia asiakkaiden toimintakykyyn ja osallistumiseen.

Opintojen pääteemat:

 • Työelämälähtöinen oppiminen ja toimintaterapeuttina toimiminen
 • Näkökulmia ihmisen toimintaan
 • Terapiasuhdetaidot
 • Toimintakyvyn arviointi ja toimintamahdollisuuksien tukeminen
 • Toimintaterapiaprosessi
 • Kehittäminen ja innovaatiotoiminta
 • Yhteisöt, verkostot ja vaikuttaminen

Monimuotototeutuksessa vaihtelevat lähipäivät ja etäpäivät. Opiskelu on kokopäiväistä, opinnot edellyttävät keskimäärin 40 tunnin työpanosta joka viikko. Lähi - ja etäpäivien määrä vaihtelee opintojen aikana sisältöjen mukaan, lähiopetusta on keskimäärin joka toinen viikko 2-3 päivän jaksoissa. Lähipäivät edellyttävät kokopäiväistä läsnäoloa. Monimuotoisen oppimisen menetelminä käytetään verkko-opiskelua, etäluentoja verkkoyhteydessä, ryhmätyöskentelyä, itsenäistä opiskelua, projektioppimista, reflektointia sekä käytännön harjoituksia yhteistyössä työelämän kanssa. Opetussuunnitelmaan sisältyvät neljä harjoittelujaksoa ovat kokopäiväistä työskentelyä.

Kansainvälisyys toimintaterapeutin koulutuksessa

Kansainvälisten verkostojen ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden ansiosta opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintoja ja harjoittelua myös ulkomailla. Tutkinto-ohjelmassa noudatetaan toimintaterapeuttikoulutuksen kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia. Kansainvälistä kokemusta voi hankkia myös osallistumalla kansainvälisten vierailijoiden luennoille tai osallistumalla kv-tutortoimintaan.

Kansainvälinen yhteistyö

 • Intensiivikurssi "Creativity in Occupational Therapy" Belgiassa
 • Kansainvälinen Innovaatioprojekti Tanska/USA/Suomi
 • Opinto-, konferenssi-, messumatkat
 • kansainvälinen lukukausi FAB Itävallan ja Belgian kanssa

Kansainväliset verkostot

 • ENOTHE - European Network of Occupational Therapy in Higher Education
 • Nordplus-verkosto
 • WFOT The World Federation  of Occupational Therapists

Sosiaali- ja terveysalan kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Työelämäyhteistyö kehittämisen perustana

Toimintaterapian tutkinto-ohjelma tarjoaa pääkaupunkiseudun julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille monipuolista ja tuottavaa yhteistyötä. Yhteistyökumppanit saavat käyttöönsä alan viimeisimmän tietämyksen sekä näköalapaikan toimintaterapian kansalliseen ja kansainväliseen kehitykseen. Parhaimmillaan yhteistyöstä rakentuu pitkäkestoisia kumppanuuksia, jotka palvelevat sekä työelämän että koulutuksen tarpeita. Onnistuneen yhteistyön myötä työelämäkumppanit rakentavat myönteistä työnantajakuvaa tulevaisuuden toimintaterapeuttien keskuudessa.

Harjoittelu

Toimintaterapeutin opintoihin kuuluvien pakollisten harjoittelujaksojen aikana opiskelija kartuttaa osaamistaan soveltaen oppimiaan tietoja ja taitoja erilaisissa työympäristöissä. Harjoittelut toteutuvat opetussuunnitelman mukaisesti ja ovat opiskelijalle kokopäiväistä opiskelua. Työelämälle harjoittelut tarjoavat oivan mahdollisuuden tutustua tulevaisuuden ammattilaisiin.  Harjoittelupaikkoja voi tarjota opiskelijoille ympäri vuoden.

Tutustu toimintaterapia koulutuksen harjoittelujen; Toimintaterapian harjoittelu - käytännöstä osaamista -sivustoon. Sivuilta näet harjoittelujaksojen esittelyt ja voit tarjota harjoittelupaikkaa seuraavalle lukukaudelle.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön laajuus on 15 op.  Opinnäytetyössä kehitetään ja osoitetaan valmiuksia soveltaa tietoja ja taitoja opintoihin liittyvässä kehittämistehtävässä. Opinnäytetyöprosessin aikana opitaan tunnistamaan oman alan keskeisiä kehittämiskohteita ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja sekä työelämän kehittämisen vaatimuksia.  Oman alan tutkimustietoa ja työtapoja sovelletaan uusiin ja muuttuviin tilanteisiin.

Opinnäytetyö on oppimisprosessi ja se tehdään tavallisesti parityönä tai pienryhmässä. Opinnäytetyöt tehdään aina yhteistyössä työelämän kanssa.

Tutustu opiskelijoidemme opinnäytetöihin.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Teemme aktiivisesti työelämän tarpeista lähteviä ja opiskelijoiden ammatillista oppimista sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamista vahvistavaa kehittämistoimintaa. Kehittämisen kohteista ja toteutuksesta sovitaan yhdessä työelämäkumppanin kanssa. Kehittämiselle voidaan hakea ulkopuolista rahoitusta tai se voidaan toteuttaa esimerkiksi pitkäjänteisenä täydennyskoulutuksena, joka palvelee kestävien muutosten aikaansaamista. Opiskelijoiden opintojaksoja ja opinnäytetöitä integroidaan soveltuvin osin kehittämistoimintaan. Pyrkimyksenä on kytkeä kaikki tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta konkreettisiin työelämäkumppanien kehittämistarpeisiin.

Metropolian innovaatioprojektit

Metropoliassa jokainen opiskelija osallistuu opintojensa aikana innovaatioprojektiin, joita toteutetaan työelämälähtöisesti ja monialaisesti.

Metropolian MINNO-palvelu auttaa yritys- ja muita yhteistyökumppaneita, opettajia sekä opiskelijoita löytämään toisensa. Sivustolla voi mm. jättää oman kehitysidean, ilmoittautua projektiryhmiin ja seurata käynnissä olevia projekteja.

Työelämän ammattilaisten tilaus- ja täydennyskoulutus

Toimintaterapian ammattilaisille on tarjolla ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä tilaus- ja täydennyskoulutusta.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Kaija Kekäläinen
Tutkintovastaava
Puh. 040 334 5368 
Lähetä sähköpostia

Hakuasioissa:
Paula Lindqvist
Opinto-ohjaaja
Lähetä sähköpostia

Myllypuron kampukselle 2018-2019

Myllypuron kampus

Tutkinto-ohjelma muuttaa lukuvuoden 2018-2019 aikana uudelle Myllypuron kampukselle

AHOT- aikaisemman osaamisen tunnustaminen

Katso opinto-oppaasta voisitko lyhentää opiskeluaikaasi hakemalla aiemmin hankitulle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi: AHOT

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Harjoittelupaikkana Metropolian Positia-hyvinvointipalvelut

Positia tarjoaa hyvinvointipalveluita ja on hyvinvointialan opiskelijoiden harjoittelupaikka - asiakastilanteet ovat ohjattuja oppimistilanteita. Tutustu Positian palveluihin

Rehablogi

Tutustu kuntoutuksen hyvistä käytänteistä kertovaan Rehablogiin

Aikuiskoulutus

Metropoliassa on monipuoliset aikuiskoulutusmahdollisuudet. Lue lisää