Tutkintonimike: Insinööri (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Seuraava haku:
Vahvistamatta

Maanmittaustekniikka on laaja-alainen ja monitieteinen ammattiala. Maanmittareiden työnkuvaan kuuluu maastotietojen ja kiinteistötietojärjestelmän ylläpito ja edelleen kehittäminen. Rakentaminen, maan omistus ja maankäytön suunnittelu edellyttävät näiden järjestelmien luotettavaa toiminnallisuutta.

Meiltä valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet hyvin. Menestyksekkään ammatissa toimimisen edellytyksinä ovat teknisten valmiuksien lisäksi taito toimia yhdessä muiden ihmisten kanssa, oma-aloitteisuus sekä ennakkoluulottomuus. Monissa tehtävissä edellytetään lisäksi yritteliäisyyttä, taloudellisten näkökohtien ymmärtämistä ja kolmiulotteista hahmottamista.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Koulutusohjelman perusopinnot koostuvat pääasiassa matematiikan ja fysiikan opintojaksoista, jotka antavat pohjan ammattiaineiden opiskelulle. Lisäksi perusopintoihin sisältyy kielten, tietotekniikan sekä talous- ja yrittäjyysaineiden opintoja. Koulutusohjelman pakolliset ammattiopinnot sisältävät kaikille yhteisiä ammatin kannalta tärkeitä kursseja, jotka luovat valmiuksia syventäville ammattiopinnoille.

Tutkintoon kuuluu vapaasti valittavia opintoja, jotka voivat olla mitä tahansa oman kiinnostuksen mukaisia tai omaa maanmittausalan suuntautumista tukevia vähintään ammattikorkeakoulutasoisia opintoja.

Insinöörityö tehdään viimeisenä opiskeluvuotena. Se on laajahko tutkimus-, suunnittelu- tai selvitystyö, joka tehdään yhteistyössä työelämän kanssa.

Maanmittaustekniikan koulutusohjelman aikuiskoulutuksen opetuspäivät ovat perjantai ja lauantai. Lisäksi vuodessa on noin 2-3 intensiiviviikkoa, jolloin opetusta on joka päivä.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, josta käy ilmi opiskelijan tutkintoon kuuluvat kurssit ja niiden laajuudet. HOPSiin merkitään opiskelijan aiemmin suoritetuista opinnoista ja/tai tutkinnoista saadut korvaavuudet tai hyväksiluetut kurssit. HOPSin laadinnassa otetaan huomioon myös opiskelijan työhistoria ja henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat.

Syventymiskohteet

Maanmittauksen tutkinto-ohjelmalla on neljä syventymiskohdetta.

Paikkatietotekniikka

Paikkatietotekniikalla tarkoitetaan niitä tiedonhallinnan menetelmiä ja sovellutuksia, joilla mittauksista jalostetaan suunnittelussa ja erilaisissa rekisterijärjestelmissä tarvittavia paikkatietoaineistoja. Paikkaan sidottua tietoa syntyy kaikessa yhteiskunnan toiminnassa, ja sen hyödyntäminen eri aloilla lisääntyy nopeasti.

Tietojärjestelmien suunnittelussa ja ylläpidossa tarvitaan insinöörejä, jotka hallitsevat oman ammattialansa lisäksi tietotekniikkaa. Paikkatietojärjestelmät toimivat myös tietovarastoina, joista paikkatietoa on mahdollista visualisoida ja tuottaa jopa kolmiulotteisia havainnekuvia. Kiinnostavia ovat myös erilaiset kolmiulotteiset ympäristömallit ja virtuaalitodellisuus.

Mittaustekniikka

Mittaustekniikkaa sovelletaan perinteisen maanmittaustekniikan lisäksi monilla eri alueilla. Rakentamisen eri alueilla tarvitaan mittauksia, kun tehdään talonrakentamista, tien- ja kadunrakentamista, vesi- ja viemäröintitöitä sekä maanrakentamista. Käytännössä kaikki rakennustoiminta edellyttää mittaamista. Teollisuudessa mittauksia tehdään konepajateollisuudessa, ilmailuteollisuudessa, laivanrakentamisessa ja automaatioympäristössä.

Mittaus- ja kartoitustehtävissä sovellettava fotogrammetria on oma tieteenalansa, joka kehittyy nopeasti ja edellyttää perustietoja syvempää tietämystä. Nykyaikainen mittaustekniikka perustuu automaattisiin tai tietokoneella ohjattaviin mittausjärjestelmiin, joilla mittaustulokset saadaan suoraan digitaalisina. Mittaustekniikan kehittyneimpiä aloja ovat satelliittipaikannus, kaukokartoitus sekä erilaiset teollisuuden ja rakentamisen mittaussovellukset, ilmakuvauksiin perustuvia kartoitusmittauksia unohtamatta. Numeerisia karttoja ja paikkatietoaineistoja tuotetaan kunnissa, yksityisissä konsulttitoimistoissa ja valtionhallinnossa.

Ympäristösuunnittelu

Yhdyskuntien maankäytön suunnittelu ja kaavoittaminen ovat olleet arkkitehtien ohella maanmittausinsinöörien toimialaa. Suunnittelu on paitsi luovaa toimintaa myös tietokoneavusteisten suunnittelujärjestelmien hyödyntämistä. Niiden avulla suunnittelussa voidaan ottaa huomioon niin teknisiä kuin ympäristötekijöitäkin.

Maankäytön ja ympäristön suunnittelun erityiskysymyksiä ovat mm. liikennesuunnittelu, rakennettujen alueiden suunnittelu tai niiden muuntaminen muuhun käyttöön sekä kuntakeskusten ja keskustaajamien suunnittelu. Suunnitteluun liittyvät ympäristönäkökohdat tulevat keskeisesti esille. Yhdyskunnan toimintoja sijoitettaessa on osattava ottaa huomioon toiminnoista aiheutuvia ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia sekä haittojen minimointi. Ympäristölainsäädännön tunteminen on niin ikään suunnittelun peruspilareita.

Kiinteistöoppi

Kehittyneen yhteiskunnan edellytyksiä ovat toimiva kiinteistötietojärjestelmä ja selkeä maanomistus. Nykyaikainen maanomistuksen ja maahan liittyvien oikeuksien hallinta perustuu teknisesti paikkatietojärjestelmien käyttöön. Tekniikan lisäksi kiinteistöoppiin liittyy yhteiskunnallisesti, oikeudellisesti ja taloudellisesti tärkeitä asioita, joiden hallitseminen on tärkeätä maanmittauksen ammattikorkeakouluinsinöörien toimenkuvassa.

Kiinteistöopin moduuli syventää opiskelijan kiinteistöoikeuteen ja kiinteistöjen muodostukseen liittyviä tietoja ja taitoja. Kiinteistöopin opintokokonaisuuteen kuuluu myös kiinteistöjen hallinta ja käyttö sijoituskohteena. Kiinteistöt muodostavat luonnollisen omaisuusosan, jonka arvo säilyy suhteellisen muuttumattomana. Kiinteistöjen vaihdanta ja kauppa on oma erityisalueensa, johon liittyvät oikeudellisia ja eettisiä näkökohtia opiskellaan kiinteistövälitykseen liittyvässä opintojaksossa.

Työmahdollisuudet

Maanmittausinsinöörit työllistyvät sekä julkishallintoon että yksityistoimialoille. Maanmittausinsinöörejä työskentelee Maanmittauslaitoksessa ja kuntien suunnittelutoimistoissa sekä ohjelmistotaloissa.

Työtehtävät ovat monipuolisia niitä löytyy mm.

 • maasto- ja rakennusmittauksen
 • geodeettisen laskennan
 • kartastotehtävien
 • paikkatiedon
 • ohjelmoinnin
 • ympäristönsuunnittelun
 • kiinteistötehtävien ja
 • kaavoituksen alalta.

Tavallisimpia ammattinimikkeitä ovat

 • paikkatietoinsinööri
 • toimitusinsinööri
 • geodeettinen laskija
 • maankäyttöinsinööri
 • mittauspäällikkö
 • kaavoittaja ja
 • sovelluskehittäjä.

Yhteystiedot

tutkintoon liittyvät asiat
Jussi Laari
Tutkintovastaava
puhelin 09 7424 6056
Lähetä sähköpostia

Myllypuron kampukselle 2018-2019

Myllypuron kampus

Tutkinto-ohjelma muuttaa lukuvuoden 2018-2019 aikana uudelle Myllypuron kampukselle

AHOT- aikaisemman osaamisen tunnustaminen

Katso opinto-oppaasta voisitko lyhentää opiskeluaikaasi hakemalla aiemmin hankitulle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi: AHOT

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Aikuiskoulutus

Metropoliassa on monipuoliset aikuiskoulutusmahdollisuudet. Lue lisää