Tutkintonimike: Toimintaterapeutti (AMK)

Kesto: 3,5 vuotta

Laajuus: 210 opintopistettä

Aloituspaikat: 24

Opetuspaikka: Myllypuron kampus, Helsinki
Katso sijainti kartalla

Seuraava haku: Vahvistamatta

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Toimintaterapeutti (AMK)

Toimintaterapeutti (AMK) on ammattikorkeakoulututkinto, joka on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten tutkintojen kanssa. Koulutus antaa toimintaterapeutin (AMK) pätevyyden.

Tutkinto-ohjelmassa ei ole alkamassa päivätoteutusta, tutustu ja hae monimuoto-opiskeluna tarjottavaan sovellukseen.

Toimintaterapeutin työtehtävät

Toimintaterapeutit ovat kuntoutuksen asiantuntijoita, jotka työskentelevät useimmiten monialaisissa työryhmissä.

Mahdollisia työpaikkoja:

 • sosiaali- ja terveystoimiala, kuten sairaalat, terveyskeskukset, lastensuojelu, erityishuoltopiiri
 • kuntoutuskeskus
 • koulu
 • päiväkoti
 • erityishuoltopiiri

Toimintaterapeutit voivat työskennellä myös kolmannella sektorilla erilaisissa kehittämis- ja projektitehtävissä sekä yrittäjinä.

Toimintaterapeuttikoulutuksen lähtökohdat ja tavoitteet

Toimintaterapeuttikoulutuksen lähtökohtana on jokaisen ihmisen oikeus osallistua itselleen merkitykselliseen toimintaan. Toimintaterapian ammatin vahvana ytimenä on toimintamahdollisuuksien arviointi ja tukeminen, toiminnan terapeuttinen käyttö sekä terapiasuhdeosaaminen.

Toimintaterapeutti mahdollistaa eri ikäisten ihmisten osallistumisen hänelle tärkeisiin päivittäisen elämän toimintoihin silloin, kun he esimerkiksi fyysisen tai psyykkisen sairauden, vaikean elämäntilanteen, ikääntymisen tai kehitysviivästymän vuoksi tarvitsevat asiantuntijan apua.

Toimintaterapeutti osaa käyttää tutkittuja menetelmiä toimintakyvyn ja toimintaympäristön arvioinnissa ja sen pohjalta tehdä yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelman kuntoutumisen edistämiseksi. Osallistumisen mahdollistamiseksi toimintaterapeutti osaa muokata fyysistä ja sosiaalista ympäristöä niin, että asiakkaan toimintamahdollisuudet paranevat ja hänen on mahdollista toimia omassa arjessaan mielekkäällä tavalla.

Tavoitteena on, että asiakas löytää ja hallitsee keinot huolehtia itsestä, olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa, tehdä työtä, opiskella, leikkiä ja viettää rikasta vapaa-aikaa. Toimintaterapiassa käytetään asiakasta kiinnostavaa, tarkoituksenmukaista ja sopivan haasteellista toimintaa. Toimintaterapeutti osaa ottaa huomioon työssään yhteiskunnasta ja yhteisöistä nousevia tarpeita ja muutostoiveita.

Toimintaterapeutin työssä on mahdollisuuksia luoviin ja uusiin ratkaisuihin.

Opintojen toteutustapa

Koulutuksen aikana opiskelija rakentaa toimintaterapian asiantuntijuutta alan uusimpien teorioiden ja näyttöön perustuvan käytännön pohjalta. Toimintaterapian asiantuntijat työskentelevät monialaisten työryhmien jäseninä, opintojen aikana opiskelijat kehittävät yhteistyöosaamistaan ihmisen hyvinvoinnin ja toimintamahdollisuuksien edistämiseksi.

Opiskelu toimintaterapeutin tutkinto-ohjelmassa edellyttää kokopäiväistä opiskelua. Opinnot toteutetaan lähiopiskeluna sekä itsenäisenä opiskeluna. Opintojaksojen toteutusaikataulut tarkentuvat opintojen alkaessa.

Projektioppiminen

Opiskelija suorittaa opintojensa aikana muun muassa 10 opintopisteen laajuiset innovaatioprojektiopinnot, joita toteutetaan työelämälähtöisesti ja monialaisesti. Opinnot ovat mahdollisuus kehittää omaa luovaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan. Projekteissa ja kehittämishankkeissa tapahtuvan oppimisen myötä toimintaterapeuttiopiskelijat harjaantuvat yhteistoiminaan: he tunnistavat työelämän kehittämistarpeita ja löytävät niihin ratkaisuja.

Työelämäharjoittelu

Työelämäharjoittelu kuuluu olennaisena osana ammattikorkeakoulututkintoon. Ajankohta ja toteutustapa vaihtelevat, harjoittelun kesto vaihtelee muutamista viikoista kuukausiin. Toimintaterapeutin opintoihin kuuluva työharjoittelu toteutuu erilaisissa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan toimintaympäristöissä.

Opintojen sisältö

Opintojen pääteemat:

 • Työelämälähtöinen oppiminen ja toimintaterapeuttina toimiminen
 • Näkökulmia ihmisen toimintaan
 • Terapiasuhdetaidot
 • Toimintakyvyn arviointi ja toimintamahdollisuuksien tukeminen
 • Toimintaterapiaprosessi
 • Kehittäminen ja innovaatiotoiminta
 • Yhteisöt, verkostot ja vaikuttaminen

Kansainvälisyys toimintaterapeutin koulutuksessa

Kansainvälisten verkostojen ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden ansiosta opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintoja ja harjoittelua myös ulkomailla. Tutkinto-ohjelmassa noudatetaan toimintaterapeuttikoulutuksen kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia. Kansainvälistä kokemusta voi hankkia myös osallistumalla kansainvälisten vierailijoiden luennoille tai osallistumalla kv-tutortoimintaan.

Kansainvälinen yhteistyö

 • Intensiivikurssi "Creativity in Occupational Therapy" Belgiassa
 • Kansainvälinen Innovaatioprojekti Tanska/USA/Suomi
 • Opinto-, konferenssi-, messumatkat
 • kansainvälinen lukukausi FAB Itävallan ja Belgian kanssa

Kansainväliset verkostot

 • ENOTHE - European Network of Occupational Therapy in Higher Education
 • Nordplus-verkosto
 • WFOT The World Federation  of Occupational Therapists

Sosiaali- ja terveysalan kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Työelämäyhteistyö kehittämisen perustana

Toimintaterapian tutkinto-ohjelma tarjoaa pääkaupunkiseudun julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille monipuolista ja tuottavaa yhteistyötä. Yhteistyökumppanit saavat käyttöönsä alan viimeisimmän tietämyksen sekä näköalapaikan toimintaterapian kansalliseen ja kansainväliseen kehitykseen. Parhaimmillaan yhteistyöstä rakentuu pitkäkestoisia kumppanuuksia, jotka palvelevat sekä työelämän että koulutuksen tarpeita. Onnistuneen yhteistyön myötä työelämäkumppanit rakentavat myönteistä työnantajakuvaa tulevaisuuden toimintaterapeuttien keskuudessa.

Harjoittelu

Toimintaterapeutin opintoihin kuuluvien pakollisten harjoittelujaksojen aikana opiskelija kartuttaa osaamistaan soveltaen oppimiaan tietoja ja taitoja erilaisissa työympäristöissä. Harjoittelut toteutuvat opetussuunnitelman mukaisesti ja ovat opiskelijalle kokopäiväistä opiskelua. Työelämälle harjoittelut tarjoavat oivan mahdollisuuden tutustua tulevaisuuden ammattilaisiin.  Harjoittelupaikkoja voi tarjota opiskelijoille ympäri vuoden.

Tutustu toimintaterapia koulutuksen harjoittelujen; Toimintaterapian harjoittelu - käytännöstä osaamista -sivustoon. Sivuilta näet harjoittelujaksojen esittelyt ja voit tarjota harjoittelupaikkaa seuraavalle lukukaudelle.

Opinnäytetyö

Toimintaterapeuttiopiskelijoiden opinnäytetyöt suuntautuvat työelämään ja sen käytänteiden kehittämiseen. Opinnäytetyö voi olla luonteeltaan kehittämishanke esimerkiksi arviointikäytänteiden kehittäminen tai uudenlaisten interventioiden kokeilu ja juurruttaminen. Se voi olla työelämän kumppanin kehittämistarpeita palveleva tutkimus, esimerkiksi nykyisten käytänteiden kartoitus tai työelämäkumppanin tarpeita palvelevan tiedon hankinta tai opinnäytetyö voi olla konkreettinen tuotos esimerkiksi opas tai esite. Opinnäytetyön aiheesta ja tavoitteista sovitaan kirjallisesti opiskelijan, työelämän edustajan ja ohjaavan opettajan kesken. Työelämän edustaja osallistuu sovitusti opinnäytetyön ohjaukseen ja arviointiin yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. Opinnäytetyön lopputuotos on työelämän hyödynnettävissä.

Tutustu opiskelijoidemme uusimpiin opinnäytetöihin.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Teemme aktiivisesti työelämän tarpeista lähteviä ja opiskelijoiden ammatillista oppimista sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamista vahvistavaa kehittämistoimintaa. Kehittämisen kohteista ja toteutuksesta sovitaan yhdessä työelämäkumppanin kanssa. Kehittämiselle voidaan hakea ulkopuolista rahoitusta tai se voidaan toteuttaa esimerkiksi pitkäjänteisenä täydennyskoulutuksena, joka palvelee kestävien muutosten aikaansaamista. Opiskelijoiden opintojaksoja ja opinnäytetöitä integroidaan soveltuvin osin kehittämistoimintaan. Pyrkimyksenä on kytkeä kaikki tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta konkreettisiin työelämäkumppanien kehittämistarpeisiin.

Metropolian innovaatioprojektit

Metropoliassa jokainen opiskelija osallistuu opintojensa aikana innovaatioprojektiin, joita toteutetaan työelämälähtöisesti ja monialaisesti.

Metropolian MINNO-palvelu auttaa yritys- ja muita yhteistyökumppaneita, opettajia sekä opiskelijoita löytämään toisensa. Sivustolla voi mm. jättää oman kehitysidean, ilmoittautua projektiryhmiin ja seurata käynnissä olevia projekteja.

Työelämän ammattilaisten tilaus- ja täydennyskoulutus

Toimintaterapian ammattilaisille on tarjolla ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä tilaus- ja täydennyskoulutusta.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset

hakijapalvelut@metropolia.fi

Kaija Kekäläinen
Tutkintovastaava
p. 040 334 5368
Lähetä Kaijalle sähköpostia

Hakuasioissa

Paula Lindqvist
Opinto-ohjaaja
Lähetä Paulalle sähköpostia

Kansainvälisyys opintojen aikana

Harjoittelupaikkana Metropolian Positia-oppimisympäristö

Positia tarjoaa hyvinvointikäsittelyitä ja on hyvinvointialan opiskelijoiden harjoittelupaikka - asiakastilanteet ovat ohjattuja oppimistilanteita. Tutustu Positian palveluihin

Lisätietoa

Lue esimerkkejä toimintaterapeutin työstä
Nuorisopsykiatrisella poliklinikalla Ammattinetistä

Suomen Toimintaterapeuttiliitto

Rehablogi

Tutustu kuntoutuksen hyvistä käytänteistä kertovaan Rehablogiin