Tutkintonimike: Insinööri (AMK)

Kesto: 2 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 2

Seuraava haku: Erillishaku 1.–15.11.2018

Bio- ja kemiantekniikka - kestävän kehityksen edelläkävijä

Bio- ja kemiantekniikan muuntokoulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on aikaisempaa alaan liittyvää koulutustaustaa.
Tutkinto rakentuu kolmesta pääaineesta:

 • Bio- ja elintarviketekniikka, jossa opinnot painottuvat elintarvikkeiden valmistumisprosesseihin, hygienian hallintaan, tuotteiden turvallisuuteen ja uusien tuotteiden tuotekehitykseen.
 • Kemian prosessitekniikka, jossa pääpaino opinnoissa painottuu prosessien käyttöön, suunnitteluun ja tuotannonohjaukseen.
 • Materiaali- ja pinnoitetekniikka, tarjoaa laaja-alaista pinnoitus- ja materiaalialan opintoja, joita voidaan soveltaa lukuisille eri toimialoille.

Kaikissa pääaineissa otetaan huomioon tuotteiden laatu, taloudellisuus sekä tuotannon ympäristö- ja hyvinvointivaatimukset.

Bio- ja kemiantekniikan insinöörit sijoittuvat pääaineesta riippuen elintarvike-, kemian- ja pinnoiteteollisuuteen sekä insinööri- ja konsulttitoimistoihin. Alan insinöörejä tarvitaan myös monilla muilla aloilla, kuten biotekniikan tuotannossa, metallien pintakäsittelyssä, öljy- ja muoviteollisuudessa, vesienkäsittelyssä, metsä- ja lääketeollisuudessa, insinööritoimistoissa, tutkimuslaitoksissa sekä energiayhtiöissä.

Tutkinto-ohjelman ja työelämän välinen tiivis yhteistyö mahdollistaa kiinnostavat, työelämästä tulleet projektit jo opintojen aikana.

Muuntokoulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on tutkintovaatimusten mukaista, aiemmin hankittua osaamista siten, että tutkinto voidaan suorittaa enintään kahdessa vuodessa. Tätä osaamista on voinut syntyä esimerkiksi korkeakoulututkinnossa/korkeakouluopinnoissa tai opintoasteen teknikko- tai insinööritutkinnoissa.  Valinnassa otetaan huomioon myös alaan liittyvä työkokemus.

Kelpoisuuden bio- ja kemiantekniikan muuntokoulutukseen antavat:

 • Luonnontieteiden kandidaatti
 • Filosofian maisteri
 • Elintarviketieteiden kandidaatti tai maisteri
 • Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti tai maisteri
 • Tekniikan kandidaatti tai diplomi-insinööri
 • Insinööri (AMK), insinööri (YAMK)
 • Opistoasteen teknikko tai insinööri
 • Laboratorioanalyytikko (AMK)
 • Kesken jääneet alaan soveltuvat korkeakouluopinnot
 • Vastaavat ulkomaiset tutkinnot

Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto, ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto eivät anna hakukelpoisuutta tähän muuntokoulutukseen.

Opinnot ja niiden toteutus

Koulutus toteutetaan päiväopintoina. Koulutukseen kuuluu sekä teoriaopintoja että käytännön harjoituksia. Koulutuksen alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Opintoihin kuuluu opinnäytetyö ja alan työkokemuksen puuttuessa työharjoittelu, joiden hankkimisessa vastuu on opiskelijalla.  

Opintotaustasi riippuen perehdyt bio- ja kemiantekniikan opinnoissa muun muassa seuraaviin opintoihin:

 • Elintarvikekemia ja ravitsemusoppi
 • Elintarvikkeiden valmistustekniikka, Aistinvarainen arviointi
 • Bioalan tuotteet, Biokemia ja geenitekniikka
 • Bioprosessitekniikka, Fermentointitekniikka
 • Teolliset prosessit ja materiaalit
 • Prosessisuunnittelu, Yksikköprosessit
 • Tehdassuunnittelu, Kunnossapito
 • Tilastolliset menetelmät
 • Korroosio ja korroosiomenetelmät
 • Materiaalitekniikka
 • Kone- ja laiterakennuksen materiaali- ja pinnoitetekniikka
 • Teolliset pinnoitukset
 • Putkisto- ja laitossuunnittelu
 • Kiertotalous
   

Opintojen aikana saat valmiuksia kehittää monipuolisesti ammattitaitoasi alan tehtävissä. Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti suomeksi.

Yhteystiedot

Kysy opinnoista:

Koulutussuunnittelija
Liisa Heikkilä
liisa.heikkila@metropolia.fi
puh. 040-7247474

Tutkintovastaava
Carola Fortelius
carola.fortelius metropolia fi
puh.040-554 2759

Tutkintovastaava
Arto Yli-Pentti
arto.yli-pentti@metropolia.fipuh. 040 358 2208