Tutkintonimike: Insinööri (AMK)

Kesto: 2 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 5

Seuraava haku: Erillishaku 1.–15.5.2018

Energia- ja ympäristötekniikka-tekniikoita tulevaisuuden ratkaisuihin

Energia- ja ympäristötekniikan muuntokoulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on aikaisempaa alan koulutustaustaa. Tutkinto rakentuu kahdesta pääaineesta, joista energiantekniikassa tutustutaan energiantuotannon sekä energian loppukäytön käytännön toteutuksiin. Toisessa pääaineessa, ympäristötekniikassa, perehdytään erilaisiin hallinnollisiin ja teknisiin tapoihin vähentää ympäristön kuormitusta esim. puhdistustekniikoilla ja resurssitehokkaalla suunnittelulla.

Energia- ja ympäristötekniikan insinöörit sijoittuvat pääaineesta riippuen voimalaitoksiin, vedenpuhdistamoihin, jäte- tai energiatekniikan alan yrityksiin tai insinööri- ja konsulttitoimistoihin. Työtehtäväsi voi olla myös asiantuntijana tutkimuslaitoksessa tai hallinnollisissa tehtävissä.

Tutkinto-ohjelman ja työelämän välinen tiivis yhteistyö mahdollistaa sen, että opiskeluaikana on mahdollista päästä mukaan kiinnostaviin projekteihin, joissa kehitetään erilaisia viisaita ratkaisuita energiantuotantoon, veden puhtauteen ja materiaalitehokkuuteen liittyen.

Muuntokoulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on tutkintovaatimusten mukaista, aiemmin hankittua osaamista siten, että tutkinto voidaan suorittaa enintään kahdessa vuodessa. Tätä osaamista on voinut syntyä esimerkiksi korkeakoulututkinnossa/korkeakouluopinnoissa tai opintoasteen teknikko- tai insinööritutkinnoissa.  Valinnassa otetaan huomioon myös alaan liittyvä työkokemus.

Opinnot ja niiden toteutus

Koulutus toteutetaan päiväopintoina. Koulutukseen kuuluu sekä teoriaopintoja että käytännön harjoituksia. Koulutuksen alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Opintoihin kuuluu opinnäytetyö ja alan työkokemuksen puuttuessa työharjoittelu, joiden hankkimisessa vastuu on opiskelijalla. 

Opintotaustasi riippuen perehdyt energia- tai ympäristötekniikan opinnoissa muun muassa seuraaviin:

  • Voimalaitostekniikka
  • Vesi- ja jätehuoltotekniikka
  • Ympäristöhallinta
  • Resurssitehokkuus
  • Kiertotalous
  • Tilastolliset menetelmät
  • Putkisto- ja laitossuunnittelu
  • Kunnossapito

Opintojen aikana saat valmiuksia kehittää monipuolisesti ammattitaitoasi alan tehtävissä. Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti suomeksi.

Yhteystiedot

Kysy opinnoista:

Jenni Merjankari
Koulutussuunnittelija
jenni.merjankari metropolia fi