Tutkintonimike: Insinööri (AMK)

Kesto: 2 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 20

Seuraava haku: Erillishaku 1.–15.11.2018

 

Muuntokoulutuksen kohderyhmä

Muuntokoulutuksen kesto on 2 vuotta. Muuntokoulutukseen hyväksytään hakijoita, joilla on mahdollisuus hyväksilukea osa nelivuotiseen insinööritutkintoon (240 op) sisältyvistä opinnoista niin, että muuntokoulutuksen suorittaminen kahdessa vuodessa on mahdollista. Hyväksilukuja voi saada aikaisemmista opinnoista (ks. hakukelpoisuuden antavat tutkinnot) ja alan työkokemuksesta.

Hakukelpoisuuden antavat tutkinnot:

 • insinööritutkinto (AMK, ylempi AMK tai diplomi-insinööri)
 • kesken jääneet insinööriopinnot (AMK, ylempi AMK tai diplomi-insinööri)
 • tradenomi (AMK), tietojenkäsittely
 • filosofian maisteri, vähintään tietojenkäsittelytieteen aineopinnot
 • kauppatieteiden maisteri
 • vanhamuotoinen opisto- tai ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinto automaatio- tai ICT-alalta
 • vanhamuotoinen teknikkotutkinto automaatio- tai ICT-alalta (teknillisestä oppilaitoksesta).

HUOM! Ulkomaisella tutkinnolla ei voi hakea.

Vanhanmuotoisia tutkintoja on tehty pääasiassa 1990-luvulla. Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto, ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto eivät anna hakukelpoisuutta tähän muuntokoulutukseen.

Lue tarkat hakuohjeet täältä.

Insinöörikoulutuksen tavoitteet

Tieto-ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksen tavoitteena on oppia kehittämään ja käyttämään ihmisten, yritysten ja laitteiden välisessä viestinnässä tarvittavia sovelluksia ja järjestelmiä. Teknisen osaamisen lisäksi tieto- ja viestintätekniikan insinöörin ammatissa tarvitaan oppimistaitoja, suullisen ja kirjallisen viestinnän taitoja, liiketoiminnan osaamista sekä neuvottelu- ja johtamistaitoja.

Alan nopean kehityksen vuoksi tieto- ja viestintätekniikka insinööri tarvitsee hyvät oppimistaidot, joihin sisältyvät valmiudet alan kehityksen seuraamiseen ja omien tietojen ja taitojen jatkuvaan kehittämiseen elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Kansainväliset työympäristöt, projektimainen työskentelytapa ja haasteelliset työtehtävät edellyttävät insinööriltä lisäksi arviointi- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Opinnot ja pääainevaihtoehdot

 • Muuntokoulutuksen opiskelijoille ei järjestä omia erillisiä opintoja vaan he suorittavat opintoja muiden opiskelijaryhmien kanssa.
 • Muuntokoulutuksen opiskelijat sijoittuvat 2. - 4. vuoden päiväpuolen pääaineryhmiin.

Tarjolla on alla mainitun 7 eri pääaineen päiväopintoja.

 • Pääaineissa ei järjestetä iltaopintoja.
 • Opinnot edellyttävät päiväopetukseen osallistumista. 
 • Opettajat kertovat läsnäolovelvoitteen opintojen alussa.

Poikkeus: Iot and Cloud Computing pääaine on ainoa pääaine, josta on tarjolla päiväopintojen lisäksi joitakin verkko-opintoja/virtuaaliopintoja. Virtuaaliopintotarjonta on erilainen kuin päivätarjonta. Katso virtuaalitarjonta kohdasta NonStop-virtuaaliopinnot: Verkko-opintotarjonta Virtuaaliopinnot ovat ilmaisia muuntokoulutuksen opiskelijoille.

Hakijan pääainetoiveet

Hakijaa pyydetään ilmoittamaan pääainetoiveensa hakuvaiheen motivaatiokirjeessä (ks. valintaperusteet). Osa päiväpuolen pääaineryhmistä on täynnä eikä voida taata, että hakija pääsee ensisijaiseen pääainetoiveeseensa. Tämän takia motivaatiokirjeessä pyydetään ilmoittamaan useampi pääainetoive.

Opintojen alkaminen

Lähiopetus alkaa ma 14.1.2019. Tarkemmat tiedot julkaistaan myöhemmin.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Insinööritutkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja kesto 4 vuotta. Muuntokoulutuksen kesto on 2 vuotta. Muuntokoulutukseen hyväksytään opiskelijoita, joilla on mahdollisuus hyväksilukea osa insinööritutkintoon (240 op) sisältyvistä opinnoista niin, että muuntokoulutuksen suorittaminen kahdessa vuodessa on mahdollista.

Hyväksiluettavat opinnot ja hyväksiluettava työssä hankittu osaaminen katsotaan opintojen alussa tutkintovastaavan kanssa käytävässä HOPS-keskustelussa. Hyväksilukujen perusteella opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Hyväksilukujen ja HOPS-suunnitelman pohjana on tieto-ja viestintätekniikan tutkintorakenne, opetussuunnitelma ja tutkintovaatimukset.

Insinööritutkinto (240 op) sisältää yleisellä tasolla:

 • Pakollisia matematiikan ja fysiikan opintoja
 • Pakolliset kieliopinnot: suomenkieli, englanti ja ruotsi
 • Tieto- ja viestintätekniikan perusopintoja ja ammattiopintoja
 • Työharjoittelu 30 op (voidaan hyväksilukea 20 viikon alan työkokemuksella)
 • Opinnäytetyö 15 op

Päivätoteutuksen opetussuunnitelma

 

PÄÄAINEET

Hyvinvointi- ja terveysteknologia (päiväopinnot)

Terveyteen liittyvä toimintaympäristö on voimakkaassa murroksessa. Perinteisesti terveysteknologian ratkaisuja, kuten kuvantamislaitteita, potilasmonitoreja, verenpainemittareita ja potilastietojärjestelmiä on käytetty sairauksien hoitamisessa terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Tänä päivänä ja tulevaisuudessa näiden lisäksi keskitytään entistä enemmän sairauksien ennaltaehkäisyyn, terveyden edistämiseen ja uusiin asiakaslähtöisiin palveluihin. Toimintaympäristön ja -mallien muuttuessa uusia hyvinvointi- ja terveysteknologian ratkaisuja tarvitaan.

Esimerkkeinä meneillään olevasta muutoksesta ovat mm. koneoppimiseen perustuvat järjestelmät tukemaan lääkinnällisten kuvien tulkitsemista, robotiikan ratkaisut tehostamaan sairaaloiden logistiikkaa, pienikokoiset kuvantamislaitteet mahdollistamaan kuvantamispalvelut sairaaloiden ulkopuolella, kotona käytettävät langattomat mittausjärjestelmät tuottamaan tietoa ihmisen terveydentilasta hoitoprosessin tueksi. Lisäksi hyvinvointia mittaavia sovelluksia mm. aktiivisuusrannekkeita on alettu hyödyntämään myös osana terveydenhuoltoa.

Hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyvien ratkaisujen hyödyntämismahdollisuudet ovat valtavia. Oleellista on käyttäjien, käyttöympäristön, toimintamallien ja -tapojen, tuotteiden käyttötarkoituksen sekä käyttäjälähtöisen kehittämisen merkityksen huomioiminen ja ymmärtäminen sovellettaessa teknologiaa. Tärkeää on myös tuntea alan sääntelyä, joka ohjaa vahvasti tuotteiden kehitystä.

Hyvinvointi- ja terveysteknologian pääaineen suorittaneena

 •  tunnet ja ymmärrät ihmisestä mitattavia fysiologisia signaaleja, niiden mittaamiseen käytettyjä antureita, langattomia ratkaisuja, mittauslaitteita ja -menetelmiä, mittaustiedon käsittelyä ja tallentamista, sekä osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi fysiologisiin mittauksiin liittyvissä tuotekehitysprojekteissa huomioiden projektinhallinnan ja asiakastiedon tärkeyden
 • tunnet ja ymmärrät web-sovelluskehittämistä, sosiaali- ja terveysalaan liittyviä sähköisiä ratkaisuja, toimintaperiaatteita, palveluita, käyttäjiä ja asiakkaita sekä heidän tarpeitaan ja näkökulmiaan, sekä osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi web-sovelluksiin liittyvissä tuotekehitysprojekteissa huomioiden projektin johtamisen, liiketoiminnan ja käytettävyyden näkökulmat
 • tunnet ja ymmärrät terveydenhuollon ympäristöä sekä potilasvalvonnan, lääketieteellisen kuvantamisen, telelääketieteen ja robotiikkaan liittyviä laitteita ja ratkaisuja, sekä osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi lääkinnällisiin laitteisiin liittyvissä tuotekehitysprojekteissa huomioiden kehitystä ohjaavia viranomaismääräyksiä sekä alalla hyödynnettäviä standardeja liittyen mm. laadun ja riskinhallintaan
 • voit syventää tai laajentaa osaamistasi valinnaisten opintojen avulla esimerkiksi lääketieteellisiin laitteisiin, koneoppimiseen, ohjelmistotuotantoon tai liiketoimintaan

Suomessa terveysteknologia-ala on ollut vuosia tasaisessa kasvussa ja tarve osaaville työntekijöille on kova. Valmistuneiden työtehtävät ovat liittyneet mm. tuote- ja sovelluskehitykseen, huoltoon, laadun varmistukseen, projektin johtoon ja muihin asiantuntijatehtäviin. Hyvinvointi- ja terveysteknologiaan erikoistuneita insinöörejä työskentelee erityisesti laitteita, ohjelmistoja ja palveluita kehittävissä ja maahantuovissa sekä terveyspalveluita tarjoavissa yrityksissä.

 

Pääaineen opinnot alkavat kaksi kertaa vuodessa kevätlukukaudella ja syyslukukaudella.

Pääaineopintojen opetuspaikka ja opetuskieli
syksy 2016 - syksy 2018: Helsinki, suomi
kevät 2019 - eteenpäin: Leppävaara, Espoo, suomi

IoT and Cloud Computing (päiväopinnot, joitakin verkko-opintoja)

Verkot ja pilvipalvelut - luo tulevaisuuden

Verkot ja pilvipalvelut pääaine johdattaa sinut modernin tietoverkkotekniikan,
pilvipalvelujen ja IoT-teknologian maailmaan. Pääset soveltamaan teoriaa käytäntöön monipuolisissa oppimisympäristöissämme jotka rakentuvat tietoverkkotekniikan
ja matkapuhelinverkkojen ympärille. Laboratorioverkkomme kattavat kaikki tärkeimmät
tietoverkkojen toiminnot ja mahdollistavat perehtymisen myös nykyaikaisten
matkapuhelinverkkojen toimintaan.

Tutkinto antaa valmiudet työskennellä tietoverkkotekniikkaan liittyvissä tehtävissä
kuten esimerkiksi tietoverkkoasiantuntijana, projektipäällikkönä, pilvipalvelujen
ylläpitäjänä, tietoturva-asiantuntija tai teknisenä asiantuntijana.

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.

Opetuspaikka ja opetuskieli:
Leppävaara Espoo, englanti

Mediatekniikka (päiväopinnot)

Median kuluttajat haluavat tietoa olevan saatavilla 24/7 eri kanavien kautta, kuten; painotuotteina, nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, digiTV:ssä sekä matkapuhelinten ja tablettien sovelluksina.

Mediatekniikan pääaineen kautta saat hyvät valmiudet työskennellä median monikanavajulkaisemisen sisältörikkaassa, mielenkiintoisessa ja monien mahdollisuuksien maailmassa. Hankit yritysprojektien kautta hyvät työnäytteet ja olet näin etulyöntiasemassa hakiessasi alan työpaikkoja, joita on monipuolisesti tarjolla.

Voit erikoistua mediatuotannon ja verkkopalveluiden asiantuntijaksi, www-sovelluskehittäjäksi, mediapalveluiden kehittäjäksi tai tuottajaksi. Insinööreille on usein tarjolla myös esimiestehtäviä sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviä.

Työpaikkoja löytyy media-alan tuotantoyhtiöistä, viestintä- ja mainostoimistoista, verkkopalveluyrityksistä, IT-taloista, kustantamoista, laite- ja järjestelmämyyjiltä sekä omista yrityksistä.

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.

Opetuspaikka ja opetuskieli:
Leppävaara Espoo, suomi.

Mobile Solutions (päiväopinnot)

Mobiilisovellukset pääaineessa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan sovelluksia erilaisille mobiililaitteille käyttäen samoja menetelmiä ja työkaluja kuin alan yritykset. Pääaineen laajimmat projektit tehdään yhteistyössä yritysten kanssa, jolloin opiskelijat pääsevät näyttämään kykynsä potentiaalisille työnantajille.

Mobiilisovellukset pääaineen suorittaneena

 • tunnet keskeisimmät mobiilisovelluksissa käytettävät audio- , kuva- ja videoformaatit ja niiden tuotannon
 • ymmärrät mobiilisovelluksiin liittyvien jakelukanavien, markkinoinnin ja alan yritystoiminnan perusteet
 • tunnet ja ymmärrät anturi- ja radioverkkotekniikan perusteet ja tärkeimmät sovellukset mobiilijärjestelmissä
 • hallitset suunnitteluprosessin vaiheet käyttäjätutkimuksesta testaukseen ja osaa soveltaa tilanteisiin sopivia menetelmiä
 • ymmärrät käyttäjälähtöisen suunnittelun merkityksen tuotekehitysprosessissa

Mobiilisovelluksiin erikoistuneet insinöörit toimivat esimerkiksi sovelluskehittäjinä, ohjelmistosuunnittelijoina, tuotepäällikköinä media-alan, IT-alan, markkinointialan firmoissa tai yrittäjinä ja freelancereina omissa firmoissaan.

Opiskelijoiden tekemiä projektiesimerkkejä

 • Laajennetun todellisuuden Android-sovellus Arkkitehtuurimuseolla
 • ”Äänimaisemien luonti” -sovellus osana Eurooppalaista tutkimushanketta
 • “Tulevaisuuden podcast” –sovellusprototyyppi YLElle
 • “Itämeren rantojen tilan seuranta” –sovellus LUKElle

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.

Opetuspaikka ja opetuskieli:
Leppävaara Espoo, englanti.

Ohjelmistotuotanto (päiväopinnot)

Ohjelmistotuotannon pääaineen suorittaneena

 • omaat sujuvat ohjelmointitaidot ja hallitset joukon moderneja ohjelmointikieliä
 • tunnet käyttöjärjestelmiä ja niiden toiminnan perusteet sekä rajapinnat
 • tunnet uusimmat suunnittelumenetelmät, ohjelmointiympäristöt ja tietokantaratkaisut
 • hallitset ohjelmistosuunnitteluprosessin vaiheet käyttäjätutkimuksesta testaukseen ja osaat soveltaa tilanteisiin sopivia menetelmiä
 • ymmärrät taloudelliset ja aikataululliset vaatimukset tietojärjestelmien kehitysprosessissa
 • ymmärrät ohjelmistokaupan, markkinoinnin ja tietotekniikan alan yritystoiminnan perusteet
 • pystyt soveltamaan osaamistasi ohjelmistotekniikan eri sovellusalueilla kuten pelialalla, mobiiliympäristöissä, web-/ pilvisovelluskehityksessä ja robotiikassa

Pääaineen opinnot alkavat kaksi kertaa vuodessa kevätlukukaudella ja syyslukukaudella.

Pääaineopintojen opetuspaikka ja opetuskieli
syksy 2016 - syksy 2018: Helsinki, suomi
kevät 2019 - eteenpäin: Leppävaara, Espoo, suomi

Pelisovellukset (päiväopinnot)

Pelisovellukset pääaineen suorittaneena

 • omaat sujuvat peliohjelmointitaidot ja hallitset joukon pelinkehittämistyökaluja ja kieliä
 • tunnet pelikehittämisen rakenteet ja metodit sekä komponentit
 • tunnet eri kehittämisalustat konsoleista, mobiiliin ja PC:n
 • ymmärrät peliteollisuuden eri osa-alueet sekä taloudelliset mallit ja jakelukanavat
 • olet valmis siirtymään peliteollisuuden palvelukseen tai perustamaan oman start-upin
 • osaat toimia tiimin jäsenenä

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.

Opetuspaikka ja opetuskieli:
Leppävaara Espoo, suomi

Smart Systems (päiväopinnot)

Älykkäät järjestelmät -pääaineessa toimitaan avoimiin käyttöjärjestelmiin pohjautuvien laitteiden ja järjestelmien kanssa, joilla tehdään haastavia ohjelmointi- ja tuotekehitysprojekteja. Projektitoiminnan kautta opitaan hallitsemaan ammattilaisten työkaluja ja toimitapoja älykkäiden järjestelmien ja laitteiden suunnittelussa ja ylläpidossa sekä ohjelmiston kehityksessä.

Älykkäät järjestelmät pääaineen suorittaneena

osaat liittää sulautetun laitteen tai järjestelmän IP-verkkoon (Internet of Things, IoT) ja ymmärrät laitteen toiminnan osana laajempaa järjestelmää
hallitset sovelluskehityksen sulautetussa käyttöjärjestelmässä (Linux) sekä reaaliaikakäyttöjärjestelmässä (FreeRTOS)
osaat toteuttaa sulautetun järjestelmän ohjelmiston
hallitset modernien anturien toiminnan ja käytön osana älykästä järjestelmää
hallitset langattoman tiedonsiirron anturiverkoissa
Pääaineesta valmistuvat insinöörit toimivat esimerkiksi tuotekehitystehtävissä, teknisinä asiantuntijoina tai ohjelmistosuunnittelijoina soveltavan tietotekniikan alan yrityksissä.

Opiskeluun liittyviä projekteja ovat esimerkiksi:

Langattoman anturiverkon suunnittelu ja toteutus osana laajempaa kehittämishanketta.
Älykkään peliohjaimen sulautetun ohjelmiston kehitys sekä langattoman tiedonsiirron (Bluetooth Low Energy) toteutus mobiilille pelialustalle. 

 

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.

Opetuspaikka ja opetuskieli:
Espoo, englanti.

Opetus järjestetään suomeksi ja englanniksi. Osa pääaineopinnoista ja valinnaisista opinnoista toteutetaan vain englanniksi.

Opetuspaikka

Kaikki opetus järjestetään Leppävaaran kampuksella, Vanha maantie 6.

Yhteystiedot

Ulla Forsström
opinto-ohjaaja
Lähetä sähköpostia