Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)

Kesto: 2 vuotta

Laajuus: 90 opintopistettä

Aloituspaikat: 20

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 2019 (vahvistamatta)

 

Tavoitteet

Opinnot Hankintatoimen ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa vahvistavat osaamistasi strategisen hankintatoimen ammattilaisena. Hankintatoimen opinnoissa syvennät itsenäisessä hankintojen johtamisessa tarvittavaa ammattitaitoasi. Opit analysoimaan ja kehittämään organisaatiosi hankintatoimea palvelemaan yrityksen tavoitteita ja kokonaistoimintaa. Hallitset myös hankintoihin kuuluvat toiminnot eri toimintaympäristöissä. Tutkinnon osaamistavoitteet on määritelty yhdessä työelämän kanssa.

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat sinulle valmiudet yrityksen hankintatoimen johtamiseen, toimittajarajapinnan aktiiviseen hoitamiseen sekä materiaalien, komponenttien, koneiden, palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankintaan liittyviin työtehtäviin. Julkiset hankinnat on yksi opintojen erityisteemoista. Lisäksi vahvistat opinnoissa muuta johtamis- ja liiketoimintaosaamistasi.

Opintojen sisältö

Opinnot sisältävät muun muassa:

  • Organisaation ja prosessien kehittämismenetelmät
  • Julkiset hankinnat
  • Investoinnit ja rahoitus
  • Quality Management
  • Enterprise Resource Planning Systems
  • Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on luonteeltaan tutkimuksellinen kehittämishanke aidossa yritys-/työympäristössä, jolla vastataan todelliseen kehittämistarpeeseen. Se toteutetaan kehittämis-/toimintatutkimuksena, johon kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa. Lopuksi arvioidaan sitä, miten saavutettu hyöty näkyy käytännössä.

Lue lisää opetussuunnitelmasta

Opintojen toteutustapa

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 2 vuodessa työn ohessa ja lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti arki-iltaisin. Opetusta on keskimäärin kahtena iltana viikossa (klo 17.00-20.15). Osa opinnoista suoritetaan virtuaalisissa oppimisympäristöissä. Vaihto-opiskelumahdollisuuksia on myös tarjolla. Monialainen opiskelijaryhmä koostuu liiketalouden ja tekniikan hankintatoimen opiskelijoista.

Hankintatoimi, liiketalouden ylempi AMK -tutkinto

Valmistumisen jälkeen

Hankintatoimen ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit toimia muun muassa

  • hankintatoimen suunnittelu- ja johtotehtävissä
  • vaativissa hankintatoimen kehittämisprojekteissa
  • materiaalien, komponenttien, koneiden ja laitteiden, tarvikkeiden ja palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankinnan asiantuntijana.

Opiskelijoiden kokemuksia

Opiskelu jatkuu perustutkinnon jälkeenkin

Tradenomin tutkinnon jälkeen opiskelua voi jatkaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen ja jatko-opintoihin hakeutumisen väliin vaaditaan kolme vuotta alan työkokemusta.

Anneli Enbom ja Kirsi Vähämäki suorittavat Metropoliassa liiketalouden ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Hankintatoimen koulutusohjelmassa. Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ne on suunniteltu suoritettaviksi työn ohella noin 2,5 vuodessa. Anneli työskentelee Espoon kaupungilla hankinta-asiantuntijana ja Kirsi teknisen tukkukaupan parissa Tecalemit Flow Oy:ssa.

Anneli ja Kirsi päättivät pyrkiä suorittamaan YAMK-tutkintoa oman mielenkiinnon ja alan kehityksen vuoksi. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa julkisella puolella myös pätevyyden sellaisiin virkoihin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Molempien työnantajat ovat suhtautuneet omaehtoiseen opiskeluun erittäin positiivisesti. Opinnot koostuvat luennoista ja yksilötehtävistä, jotka ovat työelämälähtöisiä. Tehtävät liittyvät usein omiin työtehtäviin, mikä on Annelin ja Kirsin mielestä hyvä asia. Heidän mielestään omien työtehtävien kautta on helppo oppia ja omaksua uusia asioita ja samalla viedä opinnoissa oppimaansa käytäntöön.

- Vapaa-aikaa ei tarvitse juuri suunnitella, sillä koulutehtävien tekoon kuluu paljon aikaa ja ne ovat työläitä. Opiskelu vaatii sitkeyttä ja järjestelmällisyyttä, joten oman motivaation täytyy olla kohdallaan, Anneli kertoo.

Tulevaisuudessa Anneli ja Kirsi toivovat, että he pääsevät työskentelemään mielenkiintoisten kehittämistehtävien parissa. Myös palkkatason nousu on molemmilla toiveissa.

- Opintojen avulla oppii tunnistamaan ongelmakohtia yrityksen toiminnassa ja kyseenalaistamaan toimintamalleja. Toivon, että voin tulevaisuudessa hyödyntää tätä työssäni siten, että koko työyhteisö hyötyy, Kirsi kertoo.

Viljami Packalén: tutkinto-ohjelma tarjosi mahdollisuuden verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa

Olen 35-vuotias espoolainen hankinta-alan ammattilainen, jolla on yli 10 vuoden työkokemus julkisista hankinnoista. Tällä hetkellä työskentelen Hankinnoista duunia -hankkeessa projektisuunnittelijana vastaten Espoon kaupungin osahankkeesta. Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseksi julkisten hankintojen avulla. Aikaisemmin olen toiminut Espoon kaupungilla hankinta-asiantuntijana.

Ylemmän AMK -tutkinnon työelämälähtöisyys kiinnosti minua. Lisäksi tutkinnon suorittaminen tarjosi mahdollisuuden saada pätevyyden sellaisiin virkoihin, joihin vaaditaan ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Hankintatoimen tutkinto-ohjelma kiinnosti erityisesti minua, koska se mahdollisti hankintatoimen strategisen ja operatiivisen osaamisen syventämisen.  

Hankintatoimen tutkinto-ohjelma on vahvistanut käsitystäni hankintatoimen merkittävyydestä. Se on tarjonnut myös hyvät valmiudet suunnitella ja toteuttaa hankintoja entistä innovatiivisemmin.  Lisäksi tutkinto-ohjelma tarjosi mahdollisuuden verkostoitua muiden hankinta-alan ihmisten kanssa. Opiskelun ja työn yhdistäminen sujui erinomaisesti.  Luentoja oli kahtena iltana viikossa, joka oli mielestäni sopiva määrä ja toimi hyvänä vastapainona työlle. Lisäksi opinnoissa oli paljon erilaisia harjoitustehtäviä, joiden tehokkuutta lisäsi se, että ne pystyivät tekemään työpaikalleni.

Hankintatoimen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suosittelen kaikille, jotka työskentelevät hankintatoimen parissa ja/tai ovat kiinnostuneita hankintatoimen kehittämisestä. Tällä hetkellä olen siirtymässä uusiin haasteisiin Veikkaus Oy:lle. Uudessa tehtävässä vastaan hankintojen kategoriahallinnasta, suunnittelusta, kilpailuttamisesta, sopimusseurantaa ja hankintoihin liittyvästä konsultoinnista.

Yhteystiedot

Hakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut @ metropolia.fi 

 

Lisätietoja opinnoista:

Erja Turunen
yliopettaja, tiimivastaava
Puh. 040 737 8566
Lähetä sähköpostia

Laura Mattila
koulutussuunnittelija
Puh. 040 652 6896
Lähetä sähköpostia

Tervetuloa Myyrmäen kampukselle

Myyrmäen kampus laajenee, lue lisää.

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää