Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)

Kesto: 2 vuotta

Laajuus: 90 opintopistettä

Aloituspaikat: 20

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 2020

 

Tavoitteet

Opinnot Hankintatoimen ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa vahvistavat osaamistasi strategisen hankintatoimen ammattilaisena. Hankintatoimen opinnoissa syvennät itsenäisessä hankintojen johtamisessa tarvittavaa ammattitaitoasi. Opit analysoimaan ja kehittämään organisaatiosi hankintatoimea palvelemaan yrityksen tavoitteita ja kokonaistoimintaa. Hallitset myös hankintoihin kuuluvat toiminnot eri toimintaympäristöissä. Tutkinnon osaamistavoitteet on määritelty yhdessä työelämän kanssa.

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat sinulle valmiudet yrityksen hankintatoimen johtamiseen, toimittajarajapinnan aktiiviseen hoitamiseen sekä materiaalien, komponenttien, koneiden, palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankintaan liittyviin työtehtäviin. Julkiset hankinnat on yksi opintojen erityisteemoista. Lisäksi vahvistat opinnoissa muuta johtamis- ja liiketoimintaosaamistasi.

Opintojen sisältö

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä. Hankintatoimen tutkinto-ohjelman opinnot rakentuvat seuraavasti: 

 • Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet 10 op
 • Hankintatoimen syventävät opinnot 20 op
  • Hankintatoimi strategisena toimintona
  • Hankintaprosessi
  • Julkiset hankinnat
  • Hankintatoimen ohjaus ja kehittäminen
 • Hankintatoimen vaihtoehtoiset syventävät opinnot 20 op
  • Efficient Supply Chain, talousjohtaminen, johtaminen
 • Vapaasti valittavat opinnot 10 op
 • Opinnäytetyö 30 op

Opinnäytetyö on luonteeltaan tutkimuksellinen kehittämishanke aidossa yritys-/työympäristössä, jolla vastataan todelliseen kehittämistarpeeseen. Se toteutetaan kehittämis-/toimintatutkimuksena, johon kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa. Lopuksi arvioidaan sitä, miten saavutettu hyöty näkyy käytännössä.

Lue lisää opetussuunnitelmasta

Opintojen toteutustapa

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 2 vuodessa työn ohessa. Opetus toteutetaan monimuotoisena, eli se sisältää sekä verkko-opetusta että lähiopetusta. Lähiopetus järjestetään noin joka toinen perjantai (klo 9-17) ja ajoittain lauantaisin. Suuri osa opinnoista suoritetaan virtuaalisissa oppimisympäristöissä.

Lähiopetuksen ajankohdat syksy 2019 (muutokset mahdollisia):

 • pe ja la 6.-7.9.
 • pe 27.9.
 • pe 25.10.
 • pe ja la 8.-9.11.
 • pe 29.11.
 • pe 13.12.

Osa vaihtoehtoisista ja vapaasti valittavista opintojaksoista järjestetään arki-iltaisin. Valinnaisuus yhdistettynä intensiiviseen opinnäytetyöskentelyyn mahdollistaa myös kokoaikaisen opiskelun. Vaihto-opiskelumahdollisuuksia on lisäksi tarjolla. Monialainen opiskelijaryhmä koostuu liiketalouden ja tekniikan hankintatoimen opiskelijoista.

Hankintatoimi, liiketalouden ylempi AMK -tutkinto

Valmistumisen jälkeen

Hankintatoimen ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit toimia muun muassa

 • hankintatoimen suunnittelu- ja johtotehtävissä
 • vaativissa hankintatoimen kehittämisprojekteissa
 • materiaalien, komponenttien, koneiden ja laitteiden, tarvikkeiden ja palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankinnan asiantuntijana.

Opiskelijoiden kokemuksia

Sanna Meronen-Vilenius: Opinnot ovat olleet merkittävä osa osaamisen ja rohkeuden kehittymisessä

Yrittäjä ja johtamisen ammattilainen Sanna Meronen-Vilenius aloitti elokuussa 2017 opiskelun Suomen ainoassa hankintatoimeen keskittyvässä ylemmän ammattikorkeakoulun ohjelmassa.

”AMK -tutkintoni on humanistiselta puolelta ja opinnot olen suorittanut työn ohessa jo vuonna 2003. Ura, opinnot ja oma kiinnostus ovat sen jälkeen suuntautuneet vahvemmin liiketalouden sektorille ja hankintojen pariin. Tästä johtuen haluan suorittaa hankintatoimen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vahvistamaan ja monipuolistamaan yli 20 vuoden työkokemustani ja aikaisempia opintojani. Osaamista ja kokemusta on jonkin verran, mutta tarvitsen syventäviä opintoja niin hankintojen kuin liiketoiminnan osalta”, kertoo Sanna, jonka opinnot ovat lähteneet vauhdikkaasti käyntiin Metropoliassa.

Opiskelun ja yrittäjyyden yhdistäminen vaatiikin Sannan mukaan motivaatiota ja organisointia.

”Opiskelujen alettua tein valinnan, että panostan ensisijaisesti opintoihin. Yrittämään ehdin täyspainoisesti vielä useita vuosia. Tästä huolimatta vapaa-aikaa on vähän, ja opintojen eteen tulee tehdä töitä.”

Millaista opiskelu Metropoliassa sitten on ollut?

”Opinnot on suunniteltu siten, että ne ovat aidosti työelämälähtöisiä. Näin opiskelija kykenee jatkuvasti kehittämään oman osaamisensa lisäksi myös omaa yritystään tai edustamaansa organisaatiota”, Sanna kehuu.

Sannan tapauksessa organisaatio on oma yhden naisen yritys, mikä aiheuttaa omat haasteensa isompien teemojen käsittelylle.

”Yksinyrittäjänä on välillä ollut haastavaa tehdä oppimistehtävät. Esimerkiksi yritykselläni ei ole erillistä hankintatoimea. Tästä syystä sen analysointi ja kehittäminen on mahdotonta. Onneksi ratkaisu on aina löytynyt ja olen saanut tehtävät suoritettua”, Sanna pohtii, mutta samalla kokee että opinnoissa on ollut paljon positiivisia asioita.

”Kyllä ihmiset eli luokkakaverit ja opettajat ovat parasta. Verkostot kasvavat entisestään, mikä on etenkin yrittäjän kannalta tärkeää. Toinen positiivinen asia on se, että ryhmässä opiskelee liiketalouden ja tekniikan hankintatoimen opiskelijat yhdessä. Se tuo positiivista erilaisuutta ryhmään ja lisää omaa osaamista aivan toisella tavalla. Erilaisuus on merkittävä voimavara”, jatkaa Sanna.

Osaaminen tuo itsevarmuutta ja selkeyttä

Tulevaisuuden suhteen Sannalla on selkeä visio.

”Toivon, että tutkinto edesauttaa yhden urahaaveeni toteuttamisessa, eli tavoitteenani on toimia asiantuntijatehtävissä myös hankintatoimen kehittämisprojekteissa. Yrittäjänä en halua, ainakaan lähitulevaisuudessa, keskittyä pelkästään julkisiin tai yrityspuolen hankintoihin, vaan haluan päästä tekemään töitä molempien parissa.”

Yrittäjänä Sanna on aikaisemmin pienimuotoisesti konsultoinut ja kouluttanut organisaatioita kilpailutusprosesseissa. Hän ei ole kuitenkaan aiemmin markkinoinut tätä palvelua, koska on kokenut, että hänellä ei vielä ole riittävästi osaamista.

”Toki minulla oli jo aikaisemminkin perusosaamista julkisista hankinnoista, mutta rohkeus ja usko itseen puuttui. Nyt tilanne on toinen. En osaa vieläkään kaikkea, tuskin osaan koskaan, mutta opinnot ovat olleet merkittävä osa osaamisen ja rohkeuden kehittymisessä. Enkä usko, että ylemmästä korkeakoulututkinnosta on ylipäätään haittaa tulevaisuudessa”, Sanna kertoo.

Tällä hetkellä Sanna on osa-aikainen hankintaneuvoja Uudenmaan Yrittäjissä ja opinnot tukevat tätäkin tehtävää loistavasti. Hänen lähitulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu opintojen suorittaminen aikataulussa, oman yrityksen kehittäminen opinnäyteprojektia hyödyntämällä ja asiantuntijana toimiminen erilaisissa kehittämis- ja muutosprojekteissa. Välillä hankintojen parissa ja välillä ei.

Sannan mielestä Hankintatoimen ohjelma sopii kaikille hankintojen ja ostojen kanssa työskenteleville.

”On kokemusta sitten yksi vuosi tai kolmekymmentä, niin opinnot antavat varmasti uutta näkökulmaa ja tehoa työhön. Hankinnoissa pyörivät isot rahat, niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Siksi opintoihin ja osaamiseen kannattaa panostaa, että kykenee toimimaan tuottavasti ja tehokkaasti”, Sanna kiteyttää.

Sannan yritykseen voit tutustua www.kokokehitys.fi.

Viljami Packalén: tutkinto-ohjelma tarjosi mahdollisuuden verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa

Olen 35-vuotias espoolainen hankinta-alan ammattilainen, jolla on yli 10 vuoden työkokemus julkisista hankinnoista. Tällä hetkellä työskentelen Hankinnoista duunia -hankkeessa projektisuunnittelijana vastaten Espoon kaupungin osahankkeesta. Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseksi julkisten hankintojen avulla. Aikaisemmin olen toiminut Espoon kaupungilla hankinta-asiantuntijana.

Ylemmän AMK -tutkinnon työelämälähtöisyys kiinnosti minua. Lisäksi tutkinnon suorittaminen tarjosi mahdollisuuden saada pätevyyden sellaisiin virkoihin, joihin vaaditaan ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Hankintatoimen tutkinto-ohjelma kiinnosti erityisesti minua, koska se mahdollisti hankintatoimen strategisen ja operatiivisen osaamisen syventämisen.  

Hankintatoimen tutkinto-ohjelma on vahvistanut käsitystäni hankintatoimen merkittävyydestä. Se on tarjonnut myös hyvät valmiudet suunnitella ja toteuttaa hankintoja entistä innovatiivisemmin.  Lisäksi tutkinto-ohjelma tarjosi mahdollisuuden verkostoitua muiden hankinta-alan ihmisten kanssa. Opiskelun ja työn yhdistäminen sujui erinomaisesti.  Luentoja oli kahtena iltana viikossa, joka oli mielestäni sopiva määrä ja toimi hyvänä vastapainona työlle. Lisäksi opinnoissa oli paljon erilaisia harjoitustehtäviä, joiden tehokkuutta lisäsi se, että ne pystyivät tekemään työpaikalleni.

Hankintatoimen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suosittelen kaikille, jotka työskentelevät hankintatoimen parissa ja/tai ovat kiinnostuneita hankintatoimen kehittämisestä. Tällä hetkellä olen siirtymässä uusiin haasteisiin Veikkaus Oy:lle. Uudessa tehtävässä vastaan hankintojen kategoriahallinnasta, suunnittelusta, kilpailuttamisesta, sopimusseurantaa ja hankintoihin liittyvästä konsultoinnista.

Opiskelu jatkuu perustutkinnon jälkeenkin

Tradenomin tutkinnon jälkeen opiskelua voi jatkaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen ja jatko-opintoihin hakeutumisen väliin vaaditaan kolme vuotta alan työkokemusta.

Anneli Enbom ja Kirsi Vähämäki suorittavat Metropoliassa liiketalouden ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Hankintatoimen koulutusohjelmassa. Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ne on suunniteltu suoritettaviksi työn ohella noin 2,5 vuodessa. Anneli työskentelee Espoon kaupungilla hankinta-asiantuntijana ja Kirsi teknisen tukkukaupan parissa Tecalemit Flow Oy:ssa.

Anneli ja Kirsi päättivät pyrkiä suorittamaan YAMK-tutkintoa oman mielenkiinnon ja alan kehityksen vuoksi. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa julkisella puolella myös pätevyyden sellaisiin virkoihin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Molempien työnantajat ovat suhtautuneet omaehtoiseen opiskeluun erittäin positiivisesti. Opinnot koostuvat luennoista ja yksilötehtävistä, jotka ovat työelämälähtöisiä. Tehtävät liittyvät usein omiin työtehtäviin, mikä on Annelin ja Kirsin mielestä hyvä asia. Heidän mielestään omien työtehtävien kautta on helppo oppia ja omaksua uusia asioita ja samalla viedä opinnoissa oppimaansa käytäntöön.

- Vapaa-aikaa ei tarvitse juuri suunnitella, sillä koulutehtävien tekoon kuluu paljon aikaa ja ne ovat työläitä. Opiskelu vaatii sitkeyttä ja järjestelmällisyyttä, joten oman motivaation täytyy olla kohdallaan, Anneli kertoo.

Tulevaisuudessa Anneli ja Kirsi toivovat, että he pääsevät työskentelemään mielenkiintoisten kehittämistehtävien parissa. Myös palkkatason nousu on molemmilla toiveissa.

- Opintojen avulla oppii tunnistamaan ongelmakohtia yrityksen toiminnassa ja kyseenalaistamaan toimintamalleja. Toivon, että voin tulevaisuudessa hyödyntää tätä työssäni siten, että koko työyhteisö hyötyy, Kirsi kertoo.

Yhteystiedot

Hakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut @ metropolia.fi 

 

Lisätietoja opinnoista:

Hanna Harilainen
tutkintovastaava
Puh. 040 672 8890
Lähetä sähköpostia

Laura Mattila
koulutussuunnittelija
Lähetä sähköpostia

Ennakkotehtävät

Huomaathan, että yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi teet ennakkotehtävät. Palauta tehtävät hakuaikana. Katso tehtävät

Tervetuloa Myyrmäen kampukselle

Myyrmäen kampus laajenee, lue lisää.

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää