Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)

Kesto: 2 vuotta

Laajuus: 90 opintopistettä

Aloituspaikat: 35

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 2020

 

Tavoitteet

Liiketoiminnan kehittämisen ylemmän AMK-tutkinnon opinnot syventävät liiketaloudellista osaamistasi ja valmistavat sinua asiantuntijatason kehittämis- ja johtamistehtäviin. Koulutus on tarkoitettu liiketoiminnan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää itseään, ammattialaansa ja ympäröivää liike-elämää.

Opintojen jälkeen sinulla on näyttöä liiketoimintaympäristön ja oman alasi analysointikyvystä, syventävää tietoa liiketoimintaosaamisen eri osa-alueista ja kokemusta vaativien muutosprojektien läpiviemisestä työelämäkontekstissa. Valmiutesi toimia esimiesasemassa ja uutta kehittävänä muutosagenttina kasvavat. 

Liiketalouden ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit toimia muun muassa vaativien kehittämisprojektien johtajana, liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävissä tai itsenäisenä, riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Tutkintoon sisältyvät seuraavat opinnot:

  • Yhteiset syventävät opinnot (30 op)
    • Kehittäjäosaaminen 15 op
    • Innovatiivinen johtajuus 15 op
  • Johtamisosaamisen syventäminen (20 op)
  • Vapaasti valittavat opinnot (10 op)
  • Opinnäytetyö (30 op)

Opinnäytetyö on luonteeltaan tutkimuksellinen kehittämishanke aidossa yritys-/työympäristössä, jolla vastataan todelliseen kehittämistarpeeseen. Se toteutetaan kehittämis-/toimintatutkimuksena, johon kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa. Lopuksi arvioidaan sitä, miten saavutettu hyöty näkyy käytännössä.

Lähiopetus järjestetään pääosin arki-iltaisin, noin kahtena iltana viikossa (klo 17.00-20.15). Opintojen kesto on 2 vuotta työn ohessa opiskellen. Vaihto-opiskelumahdollisuuksia on myös tarjolla.

Opiskelijoiden kokemuksia

Joonas Kopperi - kokemuksia ensimmäisestä opiskeluvuodesta

Liiketoiminnan kehittäminen, ylempi AMK

Hain alkuvuodesta 2016 Metropolian Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelmaan, sillä halusin suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon töiden ohessa ja oppia tuntemaan eri alojen asiantuntijoita. Ennen syksyn opintojen alkamista hieman hirvitti, että miten saan kokoaikaisen työn ja iltaopiskelun yhdistettyä muutenkin suhteellisen hektiseen elämääni. Vaikka opiskeluasioiden parissa kuluu muutamat illat viikolla ja osin myös aikaa viikonlopusta, en ole kuitenkaan kokenut opiskelun ja työn yhteensovittamista turhan raskaana.

Mielestäni Metropoliassa on hyvin osattu huomioida ylemmän AMK -opiskelijoiden monipuolinen työelämätausta, ja oppimistavat ovat selkeästi suunniteltu juuri meille sopivaksi. Tyypillisesti tunnit sisältävät teoriaosuuden, keskustelua ja teorian yhteensovittamisen omiin kokemuksiin sekä teorian käytäntöön viemisen.

Usein lähiopetusillat ovat jopa sangen piristäviä ja antoisia tilaisuuksia, koska pääsemme keskustelemaan opiskeluasioista toisten ammattilaisten kanssa. On mukava kuulla opiskelukavereilta, miten teoriaa sovelletaan käytännössä eri organisaatiossa, ja tämä onkin ehdottomasti ylemmän AMK -opiskelun parhaita puolia. Ryhmässämme on ammattilaisia eri organisaatiotasoilta, toimialoilta ja tehtävistä, joten näkökulmia teoriaan saadaan hurjasti lisää, kun asioita voi peilata 20-30 eri organisaation ammattilaisten kanssa. Käytännönläheisyys, työelämälähtöisyys ja verkostoituminen ovat selkeästi ylempien AMK-opintojen keskiössä Metropoliassa.

Hanna Rantanen - Joustavaa opiskelua työn ohella

Liiketoiminnan kehittäminen_ylempi AMK

Suoritin kansainvälisen kiinteistöliiketalouden tutkinnon Jyväskylän AMK:ssa, josta valmistuin 2011. Opintojeni loppuvaiheessa työskentelin esimiestehtävissä myyntialalla. Tämän jälkeen olen toiminut kasvavassa sairaalasuunnitteluun erikoistuneessa arkkitehtitoimistossa talous- ja markkinointipäällikkönä monipuolisten työtehtävien parissa. Aloitin ylemmän AMK -tutkinnon opinnot syksyllä 2016 Vantaan Myyrmäen kampuksella Liiketalouden kehittämisen tutkinto-ohjelmassa syventääkseni ammatillista osaamistani.

Ennen ylemmän AMK:n opintoja olin ollut yhtäjaksoisesti työelämässä noin 6 vuotta. Tunsin tarvetta jatko-opinnoille lähinnä itseni kehittämisen vuoksi. Lisäksi työnkuvan jatkuva laajentuminen nykyisessä työpaikassani sekä nopeasti kehittyvä teknologia ja muuttuvat trendit työelämässä haastoivat oppimaan uutta.

Parasta opinnoissani on ollut hyvä ja monipuolinen kurssivalikoima, joka painottuu ajankohtaisiin työelämän toimintamalleihin ja trendeihin. Lisäksi eri työtaustoista tulevat kurssikaverit innostavat ja tukevat opinnoissa.

Opiskelu työn ohella vaatii luonnollisesti aikaa ja energiaa, mutta kaikki on järjestettävissä, jos niin päättää. Opiskelu on joustavaa ja tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi sujuvasti työn ohella. Myönteinen asenne ja motivaatio opiskelua kohtaan on omalla kohdallani auttanut työn ja opiskelun yhteensovittamisessa.

Suosittelen ylempää AMK-tutkintoa niille, jotka tuntevat tarvetta uuden oppimiseen, tai nykyisen tietämyksen päivittämiseen sekä oman osaamisensa kehittämiseen. Aikuisopiskelu on mukavaa ja antoisaa. Liiketalouden kehittämisen tutkinto-ohjelma on jo ensimmäisen opiskeluvuoden loppupuolella opettanut uusia tapoja ja toimintamalleja sovellettavaksi työelämään. Tavoitteenani on valmistua keväällä 2018. Opintojen aikana suoritan kehittämishankkeen omassa organisaatiossani, jossa toivon työni saavan konkreettisia tuloksia ja parannusta aikaan. Tulevaisuudessa suuntaan omalla urallani eteenpäin kansainvälisiin kehitystehtäviin.

Ismo Eskel - Potkua urakehitykseen ylemmällä ammattikorkeakoulutuksella

Ismo Eskel valmistujaisjuhlassa 6/2015

Valmistuin liiketalouden tradenomiksi (AMK) Espoo-Vantaa Teknillisestä Ammattikorkeakoulusta (EVTEK) kesäkuussa 2008. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sain valmiiksi kesäkuussa 2015, Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelmasta. Voin todeta olevani ylpeä Metropolian kasvatti.

Olen työskennellyt TeliaSoneralla ja sen edeltäjissä vuodesta 1990. Työurani aikana tehtävät ovat vaihtuneet lähes säännöllisesti alkuaikojen asiantuntijatehtävistä aina suuren yksikön vetäjäksi. Väitän, että työurani kehityksen yksi merkittävimmistä mahdollistajista on ollut opiskelu Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Jossain vaiheessa 2000-luvun puolessa välissä huomasin, että sen hetkinen yo-merkonomin tutkinto ei ollut riittävä omaa urakehitystäni silmälläpitäen. Tästä syystä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen oli minulle kristallinkirkas tavoite heti opiskelujen alusta saakka. Olen täysin varma, että opiskelut ovat auttaneet minua merkittävästi selviämään haasteellisista asiantuntija- kuin johtotehtävistäkin.

Opiskelu oli äärettömän motivoivaa, sillä luennot ja kotitehtävät ovat niin lähellä käytännön elämää. Vaikkakin opiskelu oli vaativaa ja vei runsaasti vapaa-aikaa, olin äärettömän innostunut ja motivoitunut viemään opiskeluni loppuun. Tässä kokonaisuudessa perheen ja työnantajan tuki on merkittävässä roolissa. Opinnäytetyöni tein TeliaSoneralle aiheesta ”Defining Business Benefits for Network Technology Lifecycle Management”. Työn tuloksiin pohjautuen pääsimme toteutuksessa käytännön tasolle kesällä 2015. Tämä on erinomainen todistus siitä, että ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt voivat tuottaa todella merkityksellisiä tuloksia yrityksille.

Jatkossa toivon, että saan jatkaa edelleen vaativissa esimies- ja johtotehtävissä. Koulutuksen puolelta lyhyellä aikavälillä keskityn yrityksemme tarjoamiin sisäisiin koulutuksiin. Pidemmällä aikavälillä toivon, että pääsen opiskelemaan tohtorin tutkintoon tähtäävään koulutusohjelmaan.

Heidi Viik - Osaamisen kehittämistä työn ohessa

Heidi Viik päätyi lukiosta valmistuttuaan 1980-luvun loppupuolella työskentelemään IT-alalla. Hän etenikin johtotehtäviin saakka käytännön kokemuksen kautta, mutta koki tärkeäksi lisätä osaamistaan myös opintojen kautta. Metropolia tuntui sopivalta vaihtoehdolta koulutustarjonnan näkökulmasta, ja vuonna 2007 Heidi aloitti liiketalouden opinnot työn ohessa. Heidi näkee tutkinto-ohjelman kehittäneen häntä työelämässä eteenpäin, ja hän onkin opintojen jälkeen siirtynyt vaativampiin tehtäviin. Etenkin opintojen käytännönläheisyys auttoi häntä ymmärtämään uusia asioita.

Tradenomi-opintojen jälkeen Heidi päätti suorittaa myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Metropoliassa. Päätös osoittautui hyväksi.

- Edellytettyjen työssäolovuosien jälkeen hain heti tutkinto-ohjelmaan. Suurin osa opintojaksoista ja kursseista olivat käytännönläheisiä ja kursseilla vaaditut tehtävät olivat sovellettavissa kohdeyrityksen toimintaan. Paras anti oli verkostoituminen muiden aikuisopiskelijoiden kanssa, ja käytännön kokemusten jakaminen kursseilla. Vuorovaikutteisuus ja kokemusten jakaminen eri toimialojen näkökulmasta oli erittäin opettavaista, ja antoi paljon hyviä ajatuksia myös oman toiminnan kehittämiseen.

Vaikka opintojen ja työelämän yhteensovittaminen oli haastavaa, olivat opinnot Heidistä kuitenkin hyvin palkitsevat.

- Opiskeleminen kannattaa aina. Metropolia tarjoaa hyvät mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen työn ohessa. Työllistymisnäkymät saattavat välillä vaikuttaa haastavilta juuri siltä alueella, mistä opintoja on suorittanut. Tärkeämpää on kuitenkin se, että ottaa rohkeasti vastaan erilaisia työtehtäviä. Itse aloitin työurani asiakaspalvelusta ja tällä hetkellä toimin johtotehtävissä IT-alan yrityksessä. Väliin on mahtunut saman työnantajan palveluksessa niin myynti- kuin markkinointitehtäviäkin sekä tuotteistusta ja kansainvälisiä projekteja. Yritysmaailmassa moniosaajat ovat kysyttyjä resursseja.

Heidi Viikiä haastatteli Mikko Koskenseppä

Lue Heidin blogikirjoitus asiakaskokemuksesta Talouselämän digilehdestä: Kiitos kuuluu kaikista kanavista – vai kuuluuko?

Innostuneet opiskelijat aloittivat kevään viimeiset opintojaksot

Esimiehenä kehittyminen, Metropolia Master's

Myyrmäen kampuksen auditorio täyttyi esimiestaitojensa kehittämisestä kiinnostuneista YAMK-opiskelijoista maaliskuun puolivälissä. Opintojakson avausluento synnytti vilkasta keskustelua ja tutustutti kurssille eri puolilta Metropolian Master’s -ohjelmista tulevia opiskelijoita toisiinsa.

Esimiehenä kehittyminen -opintojaksoa yhdessä opettavat lehtorit Liisa Koski-Lukkari ja Minna Kaihovirta-Rapo kertoivat yhteisopettajuuden sopivan erityisen hyvin ylempään tutkintoon. ”Lehtoreiden toisiaan täydentävä substanssiosaaminen ja työhistoria antavat opiskelijoille hyvän käsityksen esimiestyön monista ulottuvuuksista”, summaa Koski-Lukkari.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Hakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut @ metropolia.fi

 

Lisätietoja opinnoista:

Erja Turunen
yliopettaja, tiimivastaava
Puh. 040 737 8566
Lähetä sähköpostia

Laura Mattila
koulutussuunnittelija
Lähetä sähköpostia

Ennakkotehtävät

Huomaathan, että yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi teet ennakkotehtävät. Palauta tehtävät hakuaikana. Katso tehtävät

Tervetuloa Myyrmäen kampukselle

Myyrmäen kampus laajenee, lue lisää.

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää