Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen

Ylempi AMK-tutkinto AMK-tutkinto, päivätoteutus AMK-tutkinto, monimuotototeutus Täydennyskoulutus Avoin AMK 

Tutkintonimike: Apuvälineteknikko / Bioanalyytikko / Ensihoitaja / Fysioterapeutti / Geronomi / Jalkaterapeutti / Kätilö / Optometristi / Osteopaatti / Röntgenhoitaja / Sairaanhoitaja / Sosionomi / Suuhygienisti / Terveydenhoitaja / Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Kesto: 2 vuotta

Laajuus: 90 opintopistettä

Aloituspaikat: 60

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 20.3.–3.4.2019

 

Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon suorittaneena voit hakeutua sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen ylempään AMK-tutkintoon. Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden esimies- ja liiketoiminnan tehtävissä.

Sosiaali- ja terveysalan haasteita ovat:

  • organisaatiomuutokset
  • johtamisympäristöjen monimuotoisuus
  • henkilöstön vaihtuvuus
  • asiakkaan rooli palveluiden kehittäjänä
  • lainsäädäntö
  • digitalisaatio ja terveysteknologia

Tutkinnon suorittaneena voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden esimies- ja liiketoiminnan tehtävissä.

Toteutettavat opinnot ovat yhteisiä liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Kenelle?

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu sinulle, jos:

  • olet jo työelämässä ja sinulla on vähintään kolmen vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta
  • olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon
  • haluat syventää ja laajentaa erikoisosaamistasi sekä kehittyä ammatillisesti.

Tavoitteet

Koulutus antaa sinulle valmiudet työelämän kehittämiseen, johtamiseen, liiketoimintaan ja yrittäjyyteen.

Osaat kehittää organisaation toimintaa, ennakoida muuttuvissa toimintaympäristöissä sekä toimia kansallisissa ja kansainvälisissä sosiaali- ja terveysalan verkostoissa.

Opintojen toteutus

Opinnot koostuvat tutkimusmenetelmistä ja opinnäytetyöstä (40 op), muutosagenttina tulevaisuuden palveluissa (20 op), asiantuntijaorganisaation johtaminen muutoksessa (20 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista (10 op).

Lue lisää opetussuunnitelmasta tästä.

Opetus toteutetaan yhdistelmäopetuksena, johon sisältyy mm. lähi- ja verkko-opetusta sekä oppimista palvelevia tehtäviä. Lähiopetuspäiviä on noin 4-6 päivää kuukaudessa riippuen toteutusmuodosta. Opiskelu koostuu itsenäisestä opiskelusta ja ryhmätöistä. Opintojen suorittaminen vaatii opiskelijalta ajanhallintaa, itseohjautuvuutta sekä englannin kielen ja tietotekniikan perustaitoja.

Opiskelijoiden kokemuksia

Roope Tommila

Aloitin työt lastensuojelun parissa jo sosionomi-opiskelujen aikana ja kiinnostava ala vei heti mukanaan. Olen työskennellyt kunnallisissa lastensuojelulaitoksissa eri tehtävissä 17 vuoden ajan ja tällä hetkellä toimin helsinkiläisen lastenkodin johtajana. Kunnallisella alalla on luvassa muutoksia ja muodollinen pätevyys vaikuttaa ratkaisevasti tulevaisuuden työmahdollisuuksiin. Monipuolisen työn ohella myös itseni kehittäminen kiinnosti.

Opintojen ja työn yhdistäminen on ollut hedelmällistä, koska opinnot tuottavat tietoa työn tueksi ja työkokemus on helpottanut opiskelemista. Näin teoria ja käytäntö yhdistyvät aidosti. Parikymppisenä opiskeleminen oli pänttäämistä, nyt se on uusien asioiden ymmärtämistä.

Opintoihin on liittynyt useita ryhmätöitä muiden opiskelijoiden kanssa. Eri alojen edustajien yhteistyössä kaikki tuovat tietonsa ja taitonsa yhteiseen pöytään. Näin oppimista tapahtuu monella tasolla. Olen työssäni keskittynyt vain pieneen siivuun sosiaali- ja terveysalasta. Näkökulmani ja tietopohjani ovat laajentuneet huomattavasti opiskelujen myötä.

Viimeistelyvaiheessa oleva opinnäytetyöni on laadullinen tutkimus, joka selvittää entisten asiakkaiden kokemuksia ja työntekijöiden käsityksiä lastenkotien tuottamasta laitoshoidon palvelusta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää lastenkotien toiminnan kehittämisessä. Aihe löytyi opintojen alussa ja tutkimus on kulkenut mukana koko opiskelujen ajan.

Opinnäytetyön liittyessä läheisesti omaan työhön motivaatio säilyy koko prosessin ajan. Oman esimiehen toimiessa työelämäohjaajana vuoropuhelu työnantajan ja opiskelijan välillä on turvattu.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Minna Elomaa-Krapu
Tutkintovastaava
Lähetä sähköpostia

Ly Kalam-Salminen
Tutoropettaja
Lähetä sähköpostia

Anna-Maria Tiainen
Opinto-ohjaaja
Puh. 050 563 3611
Lähetä sähköpostia

Myllypuron kampukselle 2019

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2019 uudelle Myllypuron kampukselle

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää