Tutkintonimike: Insinööri (ylempi AMK)

Kesto: 1,5 vuotta

Laajuus: 60 opintopistettä

Aloituspaikat: 15

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 2019 (vahvistamatta)

 

Tavoitteet

Hankintatoimen ylempi ammattikorkeakoulututkinto on räätälöity työelämässä toimiville ammattilaisille. Vahvistat opinnoissa osaamistasi strategisen hankintatoimen asiantuntijana. Lisäksi syvennät itsenäiseen hankintojen johtamiseen tarvittavaa ammattitaitoasi. Opit analysoimaan ja kehittämään organisaatiosi hankintatoimea palvelemaan yrityksen tavoitteita ja kokonaistoimintaa. Hallitset hankintoihin kuuluvat toiminnot eri toimintaympäristöissä. Tutkinnon osaamistavoitteet on määritelty yhdessä työelämän kanssa.

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat sinulle valmiudet yrityksen hankintatoimen johtamiseen, toimittajarajapinnan aktiiviseen hoitamiseen sekä materiaalien, komponenttien, koneiden, palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankintaan liittyviin työtehtäviin. Julkiset hankinnat on yksi opintojen erityisteemoista.

Opintojen sisältö

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulu on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Hankintatoimen tutkinto-ohjelmaan sisältyvät muun muassa seuraavat opinnot:

  • Hankintatoimi strategisena toimintona
  • Julkiset hankinnat
  • Hankintatoimen ohjaus ja kehittäminen
  • Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on luonteeltaan tutkimuksellinen kehittämishanke aidossa yritys-/työympäristössä, jolla vastataan todelliseen kehittämistarpeeseen. Se toteutetaan kehittämis-/toimintatutkimuksena, johon kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa. Lopuksi arvioidaan sitä, miten saavutettu hyöty näkyy käytännössä.

Lue lisää opetussuunnitelmasta

Toteutustapa

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa työn ohessa ja lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kahtena arki-iltana viikossa (klo 17.00-20.15).

Monialainen opetus toteutetaan osin yhdessä liiketalouden hankintatoimen tutkinto-ohjelman kanssa. Osa opinnoista suoritetaan virtuaalisissa oppimisympäristöissä. 

Hankintatoimi, tekniikan ylempi AMK -tutkinto

Opiskelijoiden kokemuksia

Sanna Meronen-Vilenius: Opinnot ovat olleet merkittävä osa osaamisen ja rohkeuden kehittymisessä

Yrittäjä ja johtamisen ammattilainen Sanna Meronen-Vilenius aloitti elokuussa 2017 opiskelun Suomen ainoassa hankintatoimeen keskittyvässä ylemmän ammattikorkeakoulun ohjelmassa.

”AMK -tutkintoni on humanistiselta puolelta ja opinnot olen suorittanut työn ohessa jo vuonna 2003. Ura, opinnot ja oma kiinnostus ovat sen jälkeen suuntautuneet vahvemmin liiketalouden sektorille ja hankintojen pariin. Tästä johtuen haluan suorittaa hankintatoimen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vahvistamaan ja monipuolistamaan yli 20 vuoden työkokemustani ja aikaisempia opintojani. Osaamista ja kokemusta on jonkin verran, mutta tarvitsen syventäviä opintoja niin hankintojen kuin liiketoiminnan osalta”, kertoo Sanna, jonka opinnot ovat lähteneet vauhdikkaasti käyntiin Metropoliassa.

Opiskelun ja yrittäjyyden yhdistäminen vaatiikin Sannan mukaan motivaatiota ja organisointia.

”Opiskelujen alettua tein valinnan, että panostan ensisijaisesti opintoihin. Yrittämään ehdin täyspainoisesti vielä useita vuosia. Tästä huolimatta vapaa-aikaa on vähän, ja opintojen eteen tulee tehdä töitä.”

Millaista opiskelu Metropoliassa sitten on ollut?

”Opinnot on suunniteltu siten, että ne ovat aidosti työelämälähtöisiä. Näin opiskelija kykenee jatkuvasti kehittämään oman osaamisensa lisäksi myös omaa yritystään tai edustamaansa organisaatiota”, Sanna kehuu.

Sannan tapauksessa organisaatio on oma yhden naisen yritys, mikä aiheuttaa omat haasteensa isompien teemojen käsittelylle.

”Yksinyrittäjänä on välillä ollut haastavaa tehdä oppimistehtävät. Esimerkiksi yritykselläni ei ole erillistä hankintatoimea. Tästä syystä sen analysointi ja kehittäminen on mahdotonta. Onneksi ratkaisu on aina löytynyt ja olen saanut tehtävät suoritettua”, Sanna pohtii, mutta samalla kokee että opinnoissa on ollut paljon positiivisia asioita.

”Kyllä ihmiset eli luokkakaverit ja opettajat ovat parasta. Verkostot kasvavat entisestään, mikä on etenkin yrittäjän kannalta tärkeää. Toinen positiivinen asia on se, että ryhmässä opiskelee liiketalouden ja tekniikan hankintatoimen opiskelijat yhdessä. Se tuo positiivista erilaisuutta ryhmään ja lisää omaa osaamista aivan toisella tavalla. Erilaisuus on merkittävä voimavara”, jatkaa Sanna.

Osaaminen tuo itsevarmuutta ja selkeyttä

Tulevaisuuden suhteen Sannalla on selkeä visio.

”Toivon, että tutkinto edesauttaa yhden urahaaveeni toteuttamisessa, eli tavoitteenani on toimia asiantuntijatehtävissä myös hankintatoimen kehittämisprojekteissa. Yrittäjänä en halua, ainakaan lähitulevaisuudessa, keskittyä pelkästään julkisiin tai yrityspuolen hankintoihin, vaan haluan päästä tekemään töitä molempien parissa.”

Yrittäjänä Sanna on aikaisemmin pienimuotoisesti konsultoinut ja kouluttanut organisaatioita kilpailutusprosesseissa. Hän ei ole kuitenkaan aiemmin markkinoinut tätä palvelua, koska on kokenut, että hänellä ei vielä ole riittävästi osaamista.

”Toki minulla oli jo aikaisemminkin perusosaamista julkisista hankinnoista, mutta rohkeus ja usko itseen puuttui. Nyt tilanne on toinen. En osaa vieläkään kaikkea, tuskin osaan koskaan, mutta opinnot ovat olleet merkittävä osa osaamisen ja rohkeuden kehittymisessä. Enkä usko, että ylemmästä korkeakoulututkinnosta on ylipäätään haittaa tulevaisuudessa”, Sanna kertoo.

Tällä hetkellä Sanna on osa-aikainen hankintaneuvoja Uudenmaan Yrittäjissä ja opinnot tukevat tätäkin tehtävää loistavasti. Hänen lähitulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu opintojen suorittaminen aikataulussa, oman yrityksen kehittäminen opinnäyteprojektia hyödyntämällä ja asiantuntijana toimiminen erilaisissa kehittämis- ja muutosprojekteissa. Välillä hankintojen parissa ja välillä ei.

Sannan mielestä Hankintatoimen ohjelma sopii kaikille hankintojen ja ostojen kanssa työskenteleville.

”On kokemusta sitten yksi vuosi tai kolmekymmentä, niin opinnot antavat varmasti uutta näkökulmaa ja tehoa työhön. Hankinnoissa pyörivät isot rahat, niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Siksi opintoihin ja osaamiseen kannattaa panostaa, että kykenee toimimaan tuottavasti ja tehokkaasti”, Sanna kiteyttää.

Sannan yritykseen voit tutustua www.kokokehitys.fi.

Anton Laari: Parasta opinnoissa oli työelämälähtöiset luennot

Olen Anton Laari 34 vuotta. Olen työskennellyt Helenillä erilaisissa tehtävissä vuodesta 2006 lähtien. Olen energiatekniikan insinööri ja työskennellyt usean vuoden ajan voimalaitoksilla tekniikan parissa. Opiskelemaan minut ajoi halu oppia jotakin uutta ja laajentaa osaamista muuallekin kuin teknisiin asioihin.

Olen toiminut paljon erilaisissa investointiprojekteissa Helenillä viime vuosina ja koin, että hankintoihin liittyvät opiskelut tukisivat sopivasti myös työtehtäviäni.

Parasta opinnoissa oli työelämälähtöiset luennot mihin luennoitsijat eri yrityksistä tulivat kertomaan ja opettamaan kokemuksistaan hankintojen parissa. Konkreettiset oppimistehtävät omasta työympäristöstä, yhdistivät mukavasti käytännön ja teorian. Lisäksi kursseilla oli mukava benchmarkata kokemuksia myös muiden kurssikavereiden kanssa, joihin ei ehkä oman työn kautta olisi edes tutustunut. Näkemys kyllä laajentui huomattavasti eri alojen ammattilaisten kanssa keskustellessa.

Opiskelujen ja työn yhdistäminen onnistui mielestäni oikein hyvin ja juuri niin kuin olin kuvitellutkin. Työnantaja tuki koulutustani antamalla mahdollisuuden soveltaa tehtäviä käytännössä työpaikalla ja luennot osuivat mukavasti työpäivien perään kaksi kertaa viikossa. Näin ollen luennoilla teorian opiskelu ei häirinnyt työpäiviä. Pystyin myös mukavasti hyödyntämän lopputyöni suoraan työtehtäviini ja se helpotti opiskelun ja töiden yhteensovittamista.

Suosittelen opintoja kenelle tahansa, joka on hankintojen kanssa tekemisissä työssään. Minä ainakin sain uudenlaisia näkökulmia työhöni liittyen, hyvää teoriamateriaalia hankintoihin liittyen sekä yhteistyöverkoston hankintojen ammattilaisista.

Vaihdoin hiljattain työtehtäviä sisäisesti ja olen ryhtynyt työsuojelupäällikön tehtävien lisäksi vetämään hankintojen tukipalveluryhmää. Uskoisin, että siinä on nyt muutamaksi vuodeksi tulevaisuudensuunnitelmaa.

Juha Koivisto: raikasta ja uutta näkemystä omaan työhön

Työskentelen teollisuuden alalla koneiden tuotekehitys- ja toimitusprojekteja vetäjänä. Oma taustani on vahvasti tekninen ja käytännönläheinen. Hain hankintatoimen tutkinto-ohjelmaan laajentaakseni teknistä automaatio- ja mekaniikkaosaamista myös hankintojen puolelle. Lisäksi johdan työssäni projektien hankintoja ja halusin kehittää osaamistani tällä alueella. Tämä tutkinto-ohjelma tarjosi loistavan tuen nykyiseen tehtävääni ja on jo auttanut minua kehittämään työni hankintatoimintoja.

Mielenkiintoisimmaksi osaksi koulutuksessa koin eri yrityksistä tulevat luennoitsijat, joiden käytännön kokemukset hankintojen johtamisesta antoivat monipuolisen ja käytännönläheisen kuvan jokapäiväisestä hankintojen johtamisesta. Luennot selkeyttivät omaa kuvaani hankintojen johtamisesta ja auttoivat luomaan kehitysmallin omaan työhöni.

Suosittelen koulutusta henkilöille, jotka haluavat omaan työhönsä raikasta, uutta näkemystä sekä haluavat kehittää asiantuntijuuttaan omassa työtehtävässä. Koulutuksen sovittaminen hektiseen projektiliiketoimintaa oli välillä haastavaa, mutta ennen opiskelun aloittamista tehty kriittinen tarkastelu ja suunnitelma oman ajankäytönhallintaan auttoi suoriutumaan opinnoista ajallaan ilman liiallista rasitusta. Nyt aion käyttää tietojani hankintojen kehittämisestä osana yrityksemme projektiliiketoimintaa.

Valmistumisen jälkeen

Hankintatoimen ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit toimia muun muassa

  • hankintatoimen suunnittelu- ja johtotehtävissä
  • vaativissa hankintatoimen kehittämisprojekteissa
  • materiaalien, komponenttien, koneiden ja laitteiden, tarvikkeiden ja palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankinnan asiantuntijana.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Hakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut @ metropolia.fi

 

Lisätietoja opinnoista:

Erja Turunen
yliopettaja, tiimivastaava
Puh. 040 737 8566
Lähetä sähköpostia

Laura Mattila
koulutussuunnittelija
Puh. 040 652 6896
Lähetä sähköpostia

Tervetuloa Myyrmäen kampukselle

Myyrmäen kampus laajenee, lue lisää.

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää