Digitaaliset mediapalvelut (ylempi AMK): ennakkotehtävät 2018

Noudata tehtävien toteutuksessa seuraavia ohjeita:

 • Tee tehtävät tekstinkäsittelyohjelmalla. Käytä tehtävissä fonttia Times New Roman 12 pt ja riviväliä 1,5.
 • Tehtäviä on kolme. Kunkin tehtävän maksimipituus on 2 sivua (4 000 merkkiä), yhteispituus enintään 6 sivua (12 000 merkkiä).
 • Tallenna kaikki tehtävät numerojärjestyksessä yhteen dokumenttiin.
  • Kirjoita dokumentin alkuun nimesi, osoitteesi ja syntymäaikasi.
  • Käytä sivunumerointia.
  • Huolehdi lisäksi, että jokaisella sivulla on nimesi (esimerkiksi ylä- tai alatunnisteessa).
  • Aloita kukin tehtävä uudelta sivulta.
  • Numeroi ja otsikoi tehtävät.
 • Tallenna tehtävät sisältävä tiedosto palautusta varten pdf-formaattiin.
 • Nimeä valmis dokumentti muotoon Sukunimi_Etunimi_DMYAMK2018.pdf

Tehtävä 1: Opiskelumotivaatio ja ammatillisen osaamisen kehittämisen tavoitteet

Kirjoita teksti, jossa kuvaat opiskelumotivaatiotasi, ammatillisia vahvuuksiasi ja tavoitteitasi sekä itseäsi oppijana:

 • Miksi haluat suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon? Mikä motivoi sinua opiskeluun? Mitkä asiat tukevat koulutuksen läpäisemistä?
 • Mitkä ovat ammatilliset vahvuutesi, kehittymistarpeesi ja tavoitteesi?
 • Miten digitaalisten mediapalveluiden ylempi ammattikorkeakoulututkinto vahvistaisi ammatillista osaamistasi?
 • Millainen oppija olet?
 • Miten pystyt tasapainottamaan työn, opiskelun, vapaa-ajan ja perhe-elämän koulutuksen aikana?

Tekstin pituus enintään 2 sivua (4000 merkkiä).

Tehtävästä voi saada 0–5 pistettä.

Tehtävä 2: Diginatiiveja medioita

Lue Media & viestintä -lehdessä julkaistu Juho Ruotsalaisen artikkeli Intiimiä journalismia? Diginatiivit mediat ja journalismin mahdollinen tulevaisuus. Pohdi, miten artikkelissa esitetyt tutkimustulokset olisivat sovellettavissa suomalaiseen mediakenttään. Voit esimerkiksi tarkastella yhtä tai useampaa suomalaista verkkomediaa artikkelissa esitetettyjen diskurssikategorioiden perusteella, kehitellä konseptia uudelle diginatiiville verkkomedialle käyttäen artikkelin tuloksia ideoinnin pohjana tai analysoida suomalaisen verkkojournalismin tilaa tai tulevaisuusnäkymiä yleisellä tasolla.

Kirjoita teksti, jossa esittelet pohdintasi tulokset napakasti. Hyödynnä artikkelin antia omassa argumentoinnissasi. Muista erottaa oma pohdintasi ja lähteestä peräisin oleva aines selkeästi. Otsikoi tekstisi.

Ruotsalainen, Juho 2016. Intiimiä journalismia? Diginatiivit mediat ja journalismin mahdollinen tulevaisuus. Media & viestintä 39(4), 228–253. Saatavilla pdf-tiedostona osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/61408.

Tekstin pituus enintään 2 sivua (4000 merkkiä).

Tehtävästä voi saada 0–5 pistettä.

Tehtävä 3: Kehittämishankkeen suunnitelma

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyy keskeisenä osana työelämää kehittävä ammatillinen opinnäytetyö, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Opinnäytetyöllään opiskelija osoittaa kykyään soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Opinnäytetyö kehittää myös opiskelijan valmiuksia itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Millainen kehittämishanke tai soveltava tutkimus voisi tukea työuraasi ja/tai työyhteisösi kehittymistä? Kirjoita alustava suunnitelma omasta kehittämishankkeestasi:

 • Mistä aiheesta haluaisit tehdä opinnäytetyösi? Miksi aihe kiinnostaa sinua?
 • Mistä näkökulmasta aihetta olisi kiinnostavaa tarkastella? Miksi?
 • Millainen tutkimuksellinen lähestymistapa sopisi kehittämishankkeeseen?
 • Millaisia menetelmiä kehittämishankkeen toteuttamiseen voisi käyttää?
 • Miten kehittämishanke tukisi työyhteisösi kehittymistä ja/tai omaa ammatillista kasvuasi?

Suunnitelman pituus enintään 2 sivua (4000 merkkiä).

Tehtävästä voi saada 0–10 pistettä.

Arviointiperusteet

Tehtävien arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:

 • opiskelusuunnitelman realistisuus: motivaatio ja sitoutuminen opintoihin, käytännön mahdollisuudet tutkinnon suorittamiseen, opinnäyteidean toteuttamiskelpoisuus
 • kielellinen ilmaisu: tekstin selkeys, johdonmukaisuus ja oikeakielisyys, asiatyylin hallinta, ilmaisukyky
 • tutkimus- ja kehittämisvalmiudet: kyky arvioida ja hyödyntää lähdeaineistoa, argumentointikyky, analyyttisyys, opinnäyteidean työelämälähtöisyys, tutkimuksellinen ote opinnäyteideassa
 • tehtäviin liittyvien ohjeiden noudattaminen.

Palautusohjeet

Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 14.3.-28.3.2018 sähköisesti E-lomakepalautusjärjestelmän kautta (linkki avoinna hakuaikana) Metropolian hakijapalveluihin 28.3.2018 klo 15.00 mennessä.

Tehtävät palautetaan yhtenä liitetiedostona, vain doc-/docx-, rtf-, tai pdf- formaatit. Tiedoston maksimikoko on 25MB.

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa, sinun tulee täyttää myös yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi 28.3.2018 klo 15.00 mennessä.