Digitaaliset mediapalvelut (ylempi AMK): ennakkotehtävät 2019

Noudata tehtävien toteutuksessa seuraavia ohjeita:

 • Tee tehtävät tekstinkäsittelyohjelmalla. Käytä tehtävissä fonttia Arial 11 pt ja riviväliä 1,5.
 • Tehtäviä on kolme. Kunkin tehtävän maksimipituus on 2 sivua (n. 4 000 merkkiä), yhteispituus enintään 6 sivua (n. 12 000 merkkiä).
 • Tallenna kaikki tehtävät numerojärjestyksessä yhteen dokumenttiin.
  • Kirjoita dokumentin alkuun nimesi, osoitteesi ja syntymäaikasi.
  • Käytä sivunumerointia.
  • Huolehdi lisäksi, että jokaisella sivulla on nimesi (esimerkiksi ylä- tai alatunnisteessa).
  • Aloita kukin tehtävä uudelta sivulta.
  • Numeroi ja otsikoi tehtävät.
 • Tallenna tehtävät sisältävä tiedosto palautusta varten pdf-formaattiin.
 • Nimeä valmis dokumentti muotoon Sukunimi_Etunimi_DMYAMK2019.pdf

Tehtävä 1: Opiskelumotivaatio ja ammatillisen osaamisen kehittämisen tavoitteet

Kirjoita teksti, jossa kuvaat opiskelumotivaatiotasi, ammatillisia vahvuuksiasi ja tavoitteitasi sekä itseäsi oppijana, esimerkiki:

 • Miksi haluat suorittaa digitaalisten mediapalveluiden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon? Mikä motivoi sinua opiskeluun? Mitkä asiat tukevat koulutuksen läpäisemistä?
 • Mitkä ovat ammatilliset vahvuutesi, kehittymistarpeesi ja tavoitteesi?
 • Miten aiemmat opintosi ja työkokemuksesi linkittyvät digitaalisten mediapalveluiden tutkinto-ohjelman sisältöihin?
 • Miten digitaalisten mediapalveluiden ylempi ammattikorkeakoulututkinto vahvistaisi ammatillista osaamistasi?
 • Millainen oppija olet?
 • Miten pystyt tasapainottamaan työn, opiskelun, vapaa-ajan ja perhe-elämän koulutuksen aikana?

Tekstin pituus enintään 2 sivua (n. 4000 merkkiä).

Tehtävästä voi saada 0–5 pistettä.

Tehtävä 2: Mediatrendejä

Tutustu Future Today Instituten julkaisuun 2019 Trend Report For Journalism, Media & Technology. Lue raportin johdanto-osa (s. 3–18) ja valitse sitten tarkempaan tarkasteluun raportissa esitetyistä 108 trendistä 3–5 mielestäsi kiinnostavinta tai merkittävintä oman työsi tai ammattialasi kannalta. Kirjoita raportin pohjalta teksti, jossa pohdit valitsemiesi trendien vaikutusta media-alaan tai työelämään ja ihmisten arkeen yleisemmin. Perustele lyhyesti, miksi valitsit tarkasteluun juuri nämä trendit. Argumentoi napakasti. Voit halutessasi etsiä myös muita lähteitä.  Muista erottaa oma pohdintasi ja lähteistä peräisin oleva aines selkeästi. Otsikoi tekstisi.

Tekstin pituus enintään 2 sivua (n. 4000 merkkiä).

Raportti on saatavilla pdf-tiedostona osoitteesta https://www.dropbox.com/s/3mtwxmudyhn1cqb/FTI_Journalism_Trends_2019_Final.pdf

Tehtävästä voi saada 0–5 pistettä.

 

 

 

Tehtävä 3: Kehittämishankkeen suunnitelma

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyy keskeisenä osana työelämää kehittävä ammatillinen opinnäytetyö, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Opinnäytetyöllään opiskelija osoittaa kykyään soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Opinnäytetyö kehittää myös opiskelijan valmiuksia itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Millainen kehittämishanke tai soveltava tutkimus voisi tukea työuraasi ja/tai työyhteisösi kehittymistä? Kirjoita alustava suunnitelma omasta kehittämishankkeestasi:

 • Mistä aiheesta haluaisit tehdä opinnäytetyösi? Miksi aihe kiinnostaa sinua? Miten aiheidea linkittyy digitaalisten mediapalveluiden kehittämiseen?
 • Mistä näkökulmasta aihetta olisi kiinnostavaa tarkastella? Miksi?
 • Millainen tutkimuksellinen lähestymistapa sopisi kehittämishankkeeseen?
 • Millaisia menetelmiä kehittämishankkeen toteuttamiseen voisi käyttää?
 • Miten kehittämishanke tukisi työyhteisösi kehittymistä ja/tai omaa ammatillista kasvuasi?

Suunnitelman pituus enintään 2 sivua (n. 4000 merkkiä).

Tehtävästä voi saada 0–10 pistettä.

Arviointiperusteet

Tehtävien arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:

 • opiskelusuunnitelman realistisuus: motivaatio ja sitoutuminen opintoihin, käytännön mahdollisuudet tutkinnon suorittamiseen, opinnäyteidean toteuttamiskelpoisuus
 • kielellinen ilmaisu: tekstin selkeys, johdonmukaisuus ja oikeakielisyys, asiatyylin hallinta, ilmaisukyky
 • tutkimus- ja kehittämisvalmiudet: kyky arvioida ja hyödyntää lähdeaineistoa, argumentointikyky, analyyttisyys, opinnäyteidean työelämälähtöisyys, tutkimuksellinen ote opinnäyteideassa
 • tehtäviin liittyvien ohjeiden noudattaminen.

Palautusohjeet

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa, sinun tulee täyttää yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi. Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 20.3.-3.4.2019 sähköisen yhteishakulomakkeen liitetiedostona 3.4.2019 klo 15 mennessä.

Tehtävät palautetaan yhtenä liitetiedostona, vain doc-/docx-, rtf-, tai pdf- formaatit. Tiedoston maksimikoko on 1 Gt.