Konservointi (ylempi AMK) ennakkotehtävät 2019

Noudata tehtävien toteutuksessa seuraavia ohjeita:

 • Tee tehtävät tekstinkäsittelyohjelmalla. Käytä tehtävissä fonttia Times New Roman 12 pt ja
 • riviväliä 1,5.
 • Tehtäviä on kolme. Kunkin tehtävän maksimipituus on 2 sivua (4 000 merkkiä), yhteispituus enintään 6 sivua (12 000 merkkiä).
 • Tallenna kaikki tehtävät numerojärjestyksessä yhteen dokumenttiin.
 • Kirjoita dokumentin alkuun nimesi, osoitteesi ja syntymäaikasi.
 • Käytä sivunumerointia.
 • Huolehdi lisäksi, että jokaisella sivulla on nimesi (esim. ylä- tai alatunnisteessa).
 • Aloita kukin tehtävä uudelta sivulta.
 • Numeroi ja otsikoi tehtävät.

Tallenna tehtävät sisältävä tiedosto palautusta varten doc-/docx-, rtf- tai pdf-formaattiin.

Tehtävä 1: Opiskelumotivaatio ja ammatillisen osaamisen kehittämisen tavoitteet

Tekstin pituus on enintään 2 sivua (4000 merkkiä). 

Kirjoita teksti, jossa kuvaat opiskelumotivaatiotasi, ammatillisia vahvuuksiasi ja tavoitteitasi sekä itseäsi oppijana:

 • Miksi haluat suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon?
 • Mitkä asiat motivoivat sinua ja tukevat koulutuksen läpäisemistäsi?
 • Mitkä ovat ammatilliset vahvuutesi, kehittymistarpeesi ja tavoitteesi?
 • Miten konservoinnin ylempi ammattikorkeakoulututkinto vahvistaisi ammatillista osaamistasi?
 • Miten pystyt tasapainottamaan työn, opiskelun, vapaa-ajan ja perhe-elämän koulutuksen aikana?

Tehtävä 2: Näkökulmia tulevaisuuden konservointityöhön

Lue vaihtoehtoisesti joko 

a) Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä ns. Faron sopimus, https://www.museovirasto.fi/fi/tietoa-meista/kansainvalinen-toiminta/euroopan-neuvosto-ja-kulttuuriperinto#Faronpuiteyleissopimus

tai 

b) http://www.europanostra.fi/kulttuuriperinto-on-meidan/ konferenssijulkaisun esipuhe ja yksi/usea puheenvuoro kulttuuriperintötyöhön osallistamisesta ja osallistumisesta. 

Millaisia ajatuksia sopimus sinussa herättää? Kirjoita teksti, jossa pohdit lähdemateriaalin pohjalta konservointialan tulevaisuudennäkymiä ja mahdollisuuksia. Valitse sinua kiinnostava näkökulma aiheeseen.

Argumentoi napakasti, erota oma pohdintasi ja lähteestä peräisin oleva aines selkeästi. Otsikoi tekstisi.

Tekstin pituus on enintään 2 sivua (4000 merkkiä).

Tehtävä 3: Kehittämishankkeen suunnitelma

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyy keskeisenä osana työelämää kehittävä ammatillinen opinnäytetyö, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Opinnäytetyöllään opiskelija osoittaa kykyään soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Opinnäytetyö kehittää myös opiskelijan valmiuksia itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Millainen kehittämishanke tai soveltava tutkimus voisi tukea työuraasi ja/tai työyhteisösi kehittymistä?

Kirjoita alustava suunnitelma omasta kehittämishankkeestasi:

 • Mistä aiheesta haluaisit tehdä opinnäytetyösi? Miksi aihe kiinnostaa sinua?
 • Mistä näkökulmasta aihetta olisi kiinnostavaa tarkastella? Miksi?
 • Millainen tutkimuksellinen lähestymistapa sopisi kehittämishankkeeseen?
 • Millaisia menetelmiä kehittämishankkeen toteuttamiseen voisi käyttää?
 • Miten kehittämishanke tukisi työyhteisösi kehittymistä ja/tai omaa ammatillista kasvuasi?

Suunnitelman pituus on enintään 2 sivua (4000 merkkiä).

Arviointiperusteet.

Tehtävien arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:

 • opiskelusuunnitelman realistisuus: motivaatio ja sitoutuminen opintoihin, käytännön mahdollisuudet tutkinnon suorittamiseen, opinnäyteidean toteuttamiskelpoisuus
 • kielellinen ilmaisu: tekstin selkeys, johdonmukaisuus ja oikeakielisyys, asiatyylin hallinta, ilmaisukyky
 • tutkimus- ja kehittämisvalmiudet: kyky arvioida ja hyödyntää lähdeaineistoa, argumentointikyky, opinnäyteidean työelämälähtöisyys, tutkimuksellinen ote opinnäyteideassa
 • tehtäviin liittyvien ohjeiden noudattaminen.

Palautusohjeet

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa, sinun tulee täyttää yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi. Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 20.3.-3.4.2019 sähköisen yhteishakulomakkeen liitetiedostona 3.4.2019 klo 15 mennessä.

Tehtävät palautetaan yhtenä liitetiedostona, vain doc-/docx-, rtf-, tai pdf- formaatit. Tiedoston maksimikoko on 25MB.