Liiketoiminnan kehittäminen (ylempi AMK) ennakkotehtävä kevät 2019

Liiketalouden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus 90 op

Sähköisen yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi hakijan tulee lähettää ennakkotehtävänä vastaus alla esitettyihin eri osien kysymyksiin ja tehtäviin. Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 20.3.–3.4.2019 sähköisesti yhteishakulomakkeen liitetiedostona Metropolian hakijapalveluihin 3.4.2019 15.00 mennessä.

Ennakkotehtävän vastaukset kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla. Ne muodostavat yhden vastausdokumentin (doc-/docx, rtf-, tai pdf -tiedosto, jonka maksimikoko 2 MB), jossa on kansilehti + enintään kuusi sivua tekstiä. Fontti on Arial normaali 12, marginaalit ovat 2 cm ja riviväli on 1. Kansilehdellä tulee olla lähettäjän yhteystiedot. 

Ennakkotehtävässä on kaksi osaa, joiden enimmäispistemäärä on 100. Osien pisteytys näkyy kunkin tehtävän kohdalla. Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi koulutukseen, hänen on saatava ennakkotehtävästä vähintään 20 pistettä. Vastaathan kaikkiin tehtäväosioihin.

Osa 1: Alustava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (40 pistettä)

Liiketalouden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan tutkinto-ohjelman laajuus on 90 opintopistettä. Se vastaa 2400 h opiskelijan työtä eli puolentoista vuoden päätoimista opiskelua. Opinnot järjestetään niin, että tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa kahdessa vuodessa.

Oppimisprosessi koostuu luento-, keskustelu- ja seminaarityyppisestä lähiopetuksesta sekä itsenäisestä verkko- ja muusta opiskelusta ja tiimityöstä muuna aikana. Lähiopetus järjestetään pääosin arki-iltaisin (1-2 krt/vk klo 17 - 20). Kansainväliset tapaamiset ja muut vierailut voivat edellyttää koko päivän osallistumista, joten varaudu myös näihin tilanteisiin. Vapaasti valittaviksi soveltuvia opintojaksoja järjestetään myös perjantaisin aamu- ja iltapäivällä.

Tutustu sivulla http://opinto-opas-ops.metropolia.fi/index.php/fi/16187/fi/92092 olevaan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan.

1.1  Laadi Liiketoiminnan kehittäminen -tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta (OPS) löytyvien tietojen avulla oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), jonka mukaisesti suoritat tutkintoon vaadittavat opinnot. Aikataulusta tulee näkyä, mille lukukaudelle kukin kurssi omissa opinnoissasi ajoittuu - näin osaat arvioida opiskelusi kuormittavuuden realistisesti varsinkin, jos ajattelet poiketa suositellusta etenemistahdista. Perustele myös, miksi haluat suorittaa juuri kyseiset johtamismoduulin valinnaiset tai tietyt vapaasti valittavat opintojaksot. (Valinnat eivät ole sitovia, mutta antavat meille tarpeellista taustatietoa.) (30 pistettä)

1.2 Pohdi vielä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi realistisuutta, kun otat huomioon koko elämäntilanteesi: työ, perhe, harrastukset ym. Mitkä asiat joustavat ja/tai mistä olet valmis luopumaan maisteritasoisen tutkinnon vaatiman ajan löytämiseksi? Millaiseen tärkeysjärjestykseen elämäsi eri osa-alueet asettuvat? Mieti myös, millaista tukea sinun on mahdollista saada opintojesi aikana.  (10 pistettä)

Osa 2: Toimintatutkimuksellinen ote työelämän kehittämiseen - YAMK-tutkintoon sisältyvän opinnäytetyön alustava suunnitelma (60 pistettä)

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluva opinnäytetyö laaditaan tyypillisesti tutkimuksellisena työelämän kehittämistehtävänä ja se on osa ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä, joka vastaa 800 työtuntia. Opinnäytetyöprosessissa suunnitellaan ja toteutetaan kumppaniorganisaation liiketoimintaa kokonaisuutena tai sen valittua osa-aluetta kehittävä tai parantava muutos. YAMK-opiskelija toimii muutosagenttina eli aktiivisena muutoksen edistäjänä ja toteuttajana.

Kumppaniorganisaatio, pääsääntöisesti YAMK-opiskelijan oma työpaikka, toimii oppimisen sovelluskohteena, kehittämisalustana ja keskeisenä oppimisympäristönä koko opintojen ajan. 

2.1. Kehittämiskohteen kuvaus (30 pistettä)

 • Kuvaile lyhyesti kumppaniorganisaatiota.
 • Esittele kumppaniorganisaatiosta löytyvä ongelma tai kehittämiskohde, joka sopisi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöksi. Perustele aiheen soveltuvuutta a) organisaation kannalta, b) omalta kannaltasi ja c) YAMK-tutkinnon tavoitteiden kannalta.
 • Millainen ammattikirjallisuus parhaiten tukee esittämäsi tutkimus- ja kehittämishankkeen toteuttamista? Mainitse 5 – 10 kehittämishankkeesi tietoperustaksi sopivaa lähdettä ja perustele lyhyesti valintojasi.
 • Kuka organisaatiossa päättää tämän tutkimus- ja kehittämishankkeen käynnistämisestä? Voisiko ao. henkilö toimia yhteyshenkilönä sekä kehittämishankkeesi ”tilaajana”?
 • Mikä on varasuunnitelmasi tilanteessa, jos hanke keskeytyy esim. työnantajan vaihdoksen vuoksi tai siksi, että kehittämishankkeesi kannalta tärkeä toiminto päätetään lopettaa? Mistä saat uuden aiheen ja yhteistyökumppanin? 

 2.2. Tutkimus- ja kehittämissuunnitelma (30 pistettä)

Laadi tutkimus- ja kehittämissuunnitelma, jossa kuvaat, miten käytännössä toteuttaisit kehittämishankkeesi toimintatutkimuksena. Voit käyttää lähdemateriaalina esim. Jorma Kanasen ja/tai Katri Ojasalon, Teemu Moilasen ja Jarmo Ritalahden toimintatutkimusta ja kehittämistyön menetelmiä käsitteleviä teoksia. Osoita kaikissa tapauksissa, että toimintatutkimuksen idea on tullut sinulle tutuksi!

  • Millaista tausta- ja lisätietoa tarvitset, jotta pystyt täsmentämään lähtötilanteen ja tunnistamaan ja täsmentämään kehittämistarpeen? Millaisin tutkimusmenetelmin hankkisit tuon tiedon?
  • Mitä organisaation tai prosessien kehittämismenetelmiä hallitset jo, jotka sopisivat hankkeesi edistämiseen? Mitä et vielä osaa mutta kenties tarvitset?
  • Millä konkreettisilla keinoilla toteuttaisit muutoksen organisaatiossa, sitouttaisit yrityksen tai organisaation muutokseen ja saisit muutoksen pysyväksi?
  • Millaisia taloudellisia, ajallisia ja henkilöresursseja resursseja hankkeesi vaatii?
  • Miten mittaisit tutkimuksellisen kehittämishankkeesi onnistumista?
  • Entä koko opinnäytetyösi onnistumista?

 

 

Palautusohjeet

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa, sinun tulee täyttää yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi. Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 20.3.-3.4.2019 sähköisen yhteishakulomakkeen liitetiedostona 3.4.2019 klo 15 mennessä.

Tehtävät palautetaan yhtenä liitetiedostona, vain doc-/docx-, rtf-, tai pdf- formaatit. Tiedoston maksimikoko on 1 Gt.