Liiketoiminnan kehittäminen (ylempi AMK) ennakkotehtävä kevät 2018

Liiketalouden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus 90 op

Sähköisen hakemuksen lisäksi hakijan tulee lähettää ennakkotehtävänä vastaus alla esitettyihin eri osien kysymyksiin ja tehtäviin. Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 14.3.–28.3.2018 sähköisesti E-lomakepalautusjärjestelmän kautta Metropolian hakijapalveluihin 28.3.2018 klo 15.00 mennessä. Muista myös täyttää yhteishakulomake ylempään amk-tutkintoon osoitteessa opintopolku.fi 28.3.2018 klo 15.00 mennessä.

Ennakkotehtävän vastaukset kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla. Ne muodostavat yhden vastausdokumentin (doc-/docx, rtf-, tai pdf -tiedosto, jonka maksimikoko 25 MB), jossa on kansilehti + enintään kuusi sivua tekstiä. Fontti on Arial normaali 12, marginaalit ovat 2 cm ja riviväli on 1. Kansilehdellä tulee olla lähettäjän yhteystiedot.

Ennakkotehtävässä on kaksi osaa, joiden enimmäispistemäärä on 100. Osien pisteytys näkyy kunkin tehtävän kohdalla. Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi koulutukseen, hänen on saatava ennakkotehtävästä vähintään 20 pistettä. Vastaa kaikkiin tehtäväosioihin.

Osa 1: Alustava opiskelusuunnitelma (40 pistettä)

Liiketalouden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan tutkinto-ohjelman laajuus on 90 opintopistettä. Se vastaa 2400 tuntia opiskelijan työtä. Opinnot järjestetään niin, että tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa 2 vuodessa.

Oppimisprosessi koostuu luento-, keskustelu- ja seminaarityyppisestä lähiopetuksesta sekä itsenäisestä verkko- ja muusta opiskelusta ja tiimityöstä muuna aikana. Lähiopetus järjestetään pääosin arki-iltaisin (1- 2 krt/vk klo 17 - 20), joskus myös perjantai-iltaisin tai lauantaisin. Kansainväliset tapaamiset ja muut vierailut voivat edellyttää osallistumista koko päiväksi, joten varaudu myös näihin tilanteisiin.

Tutustu sivulla http://opinto-opas-ops.metropolia.fi/index.php/fi/16187/fi/92092 olevaan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan.

1.1 Laadi itsellesi opetussuunnitelmasta löytyvien tietojen avulla oma opintosuunnitelma, jonka mukaisesti suoritat tutkintoon vaadittavat opinnot. Aikataulusta on selvittävä, mille lukukaudelle kukin kurssi omissa opinnoissasi ajoittuu. Ota huomioon opetussuunnitelman mukaiset suoritusajat niille opintojaksoille, joille suoritusaika on annettu, ja perustele mahdolliset poikkeamat. Perustele valitsemistasi valinnaisista tai vapaasti valittavista opintojaksoista, miksi haluat suorittaa juuri kyseiset opintojaksot. (30 pistettä)

1.2  Pohdi vielä laatimasi opintosuunnitelman realistisuutta, kun otat huomioon kokonaiselämäntilanteesi (työ, perhe, harrastukset…). Pohdi myös, jos joudut ajanpuutteen vuoksi tinkimään jostakin, millaiseen tärkeysjärjestykseen elämäsi eri osa-alueet asettuvat. Mieti myös, millaista tukea sinun on mahdollista saada opintojesi aikana. Ja onko asioita, joista tiedät joutuvasi luopumaan opintojesi vuoksi. (10 pistettä) 

Osa 2: Työelämälähtöisen toimintatutkimuksena toteutettavan kehittämistehtävän kuvaus (60 pistettä)

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluva opinnäytetyö laaditaan tutkimuksellisena työelämän kehittämistehtävänä ja se on osa ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä, joka vastaa 800 työtuntia. Siinä suunnitellaan ja toteutetaan kumppaniorganisaation liiketoimintaa kokonaisuutena tai sen valittua osa-aluetta kehittävä tai parantava muutos. Opinnäytetyössä opiskelija toimii muutosagenttina eli aktiivisena muutoksen edistäjänä ja toteuttajana. 

Kohdeorganisaatio, pääsääntöisesti opiskelijan oma työpaikka, toimii oppimisen sovelluskohteena ja keskeisenä oppimisympäristönä koko opintojen ajan.

2.1. Kehittämiskohteen kuvaus (30 pistettä)

 • Kuvaile lyhyesti kohdeorganisaatiota.
 • Esittele kohdeorganisaatiosta löytyvä ongelma tai kehittämiskohde, joka sopisi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöksi. Perustele aiheen soveltuvuutta a) organisaation kannalta, b) omalta kannaltasi ja c) YAMK-tutkinnon tavoitteiden kannalta.
 • Millainen ammattikirjallisuus parhaiten tukee esittämäsi tutkimus- ja kehittämishankkeen toteuttamista? Mainitse 5 – 10 tarkoituksenmukaista hankkeesi tietoperustaksi sopivaa lähdettä ja perustele lyhyesti valintojasi.
 • Kuka organisaatiossa päättää tämän tutkimus- ja kehittämishankkeen käynnistämisestä? Voisiko ao. henkilö toimia yhteyshenkilönä sekä kehittämishankkeesi työpaikkaohjaajana?
 • Mikä on varasuunnitelmasi tilanteessa, jos hanke keskeytyy esim. työnantajan vaihdoksen vuoksi tai siksi, että kehittämishankkeesi kannalta tärkeä toiminto päätetään lopettaa? Mistä saat uuden aiheen ja yhteistyökumppanin?

 

2.2. Tutkimus- ja kehittämissuunnitelma (30 pistettä)

Perehdy toimintatutkimuksen tekemiseen Jorma Kanasen kirjan Toimintatutkimus kehittämistutkimuksen muotona, Miten kirjoitan toimintatutkimuksen opinnäytetyönä? avulla.

 • Kuvaa lyhyesti Kanaseen pohjautuen toimintatutkimuksen perusperiaatteet ja pohdi, miten kehittämistehtäväsi soveltuu toteutettavaksi toimintatutkimuksena.
 • Laadi tutkimus- ja kehittämissuunnitelma, jossa kuvaat, miten käytännössä toteuttaisit kehittämishankkeesi toimintatutkimuksena. 
  • Millä konkreettisilla keinoilla toteuttaisit muutoksen organisaatiossa, sitouttaisit yrityksen tai organisaation muutokseen ja saisit muutoksen pysyväksi?
  • Miten mittaisit hankkeesi onnistumista?
  • Millaisia taloudellisia, ajallisia ja henkilöstöresursseja hankkeesi vaatii?
  • Laadi hankkeestasi myös alustava projektisuunnitelma.
 • Pohdi lopuksi Kanaseen pohjautuen, miten voisit arvioida opinnäytetyösi luotettavuutta.

Palautusohjeet

Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 14.3.-28.3.2018 sähköisesti E-lomakepalautusjärjestelmän kautta (linkki avoinna hakuaikana) Metropolian hakijapalveluihin 28.3.2018 klo 15.00 mennessä.

Tehtävät palautetaan yhtenä liitetiedostona, vain doc-/docx-, rtf-, tai pdf- formaatit. Tiedoston maksimikoko on 25MB.

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa, sinun tulee täyttää myös yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi 28.3.2018 klo 15.00 mennessä.