Liiketoimintaosaamisen kehittäminen finanssialan toimijoille (ylempi AMK) ennakkotehtävä 2018

Erillishaku 1.-15.5.2018, muuntokoulutus

Osoitteessa opintopolku.fi hakuaikana 1.-15.5.2018 täytettävän varsinainen hakulomakkeen lisäksi hakijan tulee palauttaa ennakkotehtävänä vastaus alla esitettyihin tehtäviin. 

Ennakkotehtävän vastaukset kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla. Ne muodostavat yhden vastausdokumentin (doc-/docx, rtf-, tai pdf -tiedosto, jonka maksimikoko 2 MB), jossa on kansilehti + enintään kuusi sivua tekstiä. Fontti on Arial normaali 12, marginaalit ovat 2 cm ja riviväli on 1. Kansilehdellä tulee olla lähettäjän yhteystiedot. 

Ennakkotehtävässä on kaksi osaa, joiden yhteispistemäärä on enintään 50 pistettä. Jotta hakija voi tulla hyväksytyksi koulutukseen, hänen on saatava ennakkotehtävästä vähintään 20 pistettä. Vastaa kaikkiin tehtäväosioihin.

Ennakkotehtävä palautetaan hakuaikana hakulomakkeen liitetiedostona.

Katso hakuohje 

OSA 1: OPISKELUORIENTAATIOSI (20 pistettä)

Liiketalouden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan tutkinto-ohjelman laajuus on 90 opintopistettä. Se vastaa 2400 tuntia opiskelijan työtä. Opetussuunnitelman pohjana on Liiketoiminnan kehittämisen YAMK-tutkinto-ohjelma, jota on muokattu vastaamaan finanssialan digitaalisen murroksen osaamistarpeisiin.  

Opinnot järjestetään niin, että tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa kahdessa vuodessa, kun päätoiminen opiskelu kestäisi 1,5 vuotta. 

Opiskelu koostuu luento-, keskustelu- ja seminaarityyppisestä lähiopetuksesta, tiimityöskentelystä sekä itsenäisestä verkko- ja muusta opiskelusta. Lähiopetus järjestetään pääosin arki-iltaisin (1- 2 krt/vk klo 17 - 20), joskus myös perjantai-iltapäivisin tai lauantaisin. Kansainvälistä yhteistyötä ja yritysvierailuja voidaan järjestää myös muina aikoina. 

1.1. Miksi sinä hakeudut finanssialan toimijoille suunnattuun muuntokoulutukseen, joka johtaa liiketalouden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon? 

1.2. Millainen on urakehityssuunnitelmasi? 

1.3. Mitä odotat ylempään AMK-tutkintoon johtavasta tutkinto-ohjelmasta? Mitkä opetussuunnitelman osiot kiinnostavat sinua erityisesti ja miksi? Millaista valinnaisuutta aiot tässä vaiheessa sisällyttää opintoihin? 

1.4. Missä aikataulussa aiot suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon? Miten realistisena pidät opiskelusuunnitelmaasi, kun otat huomioon elämäntilanteesi, mm. työn, perheen ja harrastusten yhteensovittamisen opiskelun kanssa? Jos joudut ajanpuutteen takia tinkimään jostakin, millaiseen järjestykseen elämäsi eri osa-alueet asettuvat ja mistä voit luopua? Millaista tukea saat opintojesi aikana?

OSA 2: TYÖELÄMÄLÄHTÖISEN TOIMINTATUTKIMUKSENA TOTEUTETTAVAN KEHITTÄMIS-TEHTÄVÄN KUVAUS (30 pistettä)

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluva opinnäytetyö laaditaan tutkimuksellisena työelämän kehittämistehtävänä, ja se on osa ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Opinnäytetyön laajuus on 30 op, mikä vastaa 800 työtuntia. Toimintatutkimuksellisella otteella suunnitellaan ja toteutetaan kumppaniorganisaation liiketoimintaa kokonaisuutena tai sen valittua osa-aluetta kehittävä tai uudistava muutos. Opiskelija toimii organisaatiossaan aktiivisena muutoksen edistäjänä ja toteuttajana. 

Kohdeorganisaatio, pääsääntöisesti opiskelijan oma työpaikka, on osa opiskelijan oppimisympäristönä koko opintojen ajan. 

2.1. Kehittämishankkeen tarve ja lähtökohdat (15 pistettä) 

  • Esittele finanssialan digitalisoitumisen myötä tarjoutuva ongelma tai kehittämiskohde, joka sopisi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöksi. Perustele aiheen soveltuvuutta a) organisaation kannalta, b) omalta kannaltasi ja c) YAMK-tutkinnon tavoitteiden kannalta.
  • Kuka kohdeorganisaatiossa päättää tämän tutkimuksellisen kehittämishankkeen käynnistämisestä? Voiko sama henkilö (jos ei, kuka) toimia kehittämishankkeen yhteyshenkilönä ja tukena?
  • Mikä on varasuunnitelmasi, jos hanke keskeytyy esim. työnantajan vaihdoksen vuoksi? Mistä saat uuden aiheen ja yhteistyökumppanin? 

2.2. Kehittämissuunnitelma (15 pistettä) 

Perehdy toimintatutkimuksen tekemiseen esim. Jorma Kanasen kirjan Toimintatutkimus kehittämistutkimuksen muotona. Miten kirjoitan toimintatutkimuksen opinnäytetyönä? avulla. Ojasalo-Moilanen-Ritalahti: Kehittämistyön menetelmät - Uudenlaista osaamista liiketoimintaan (WSOYpro Oy) on myös erittäin hyvä teos ajattelusi pohjaksi. 

  • Laadi kehittämissuunnitelma, jossa kuvaat, miten käytännössä toteuttaisit kehittämishankkeesi toimintatutkimuksena. Ota kantaa, millä konkreettisilla keinoilla toteuttaisit muutoksen organisaatiossa, sitouttaisit organisaation muutokseen ja saisit muutoksen pysyväksi.
  • Miten mittaisit hankkeesi onnistumista?
  • Millaisia taloudellisia, ajallisia ja henkilöresursseja hanke edellyttää? Laadi hankkeellesi myös alustava aikataulu.
  • Millainen ammattikirjallisuus tukee esittämäsi kehittämishankkeen toteuttamista? Mainitse 4 - 5 hyvää hankkeesi tietoperustaksi sopivaa lähdettä, ja perustele niiden valinta.