Siirtohaku

Valintaperusteet 2019

Siirtohaku

Ammattikorkeakoululain (L 932/2014, 28 §) mukaan siirto-opiskelijalla tarkoitetaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otettua opiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy suomalaisesta korkeakoulusta toiseen tai korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu. Siirtyminen ulkomaisesta korkeakoulusta ei ole mahdollista. Korkeakoulun sisällä siirtyvät opiskelijat, joiden tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike ei vaihdu siirron myötä, katsotaan tutkinto-ohjelmien vaihtajiksi ja heille on olemassa oma erillinen hakumenettelynsä.

Siirtoa hakevan opiskelijan tulee siis huomioida, että opiskeluoikeus- tai opintotukiaika ei lisäänny siirtymisen perusteella. Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi sinä päivänä, jolloin opiskelija on ottanut vastaan opiskelupaikan aikaisemmassa korkeakoulussa.

Siirtohaun koulutustarjonta

Metropolian siirtohaussa tarjolla olevat koulutukset löytyvät Opintopolusta.

Hakukelpoisuus

Siirtoa voi hakea aikaisintaan nykyisen koulutuksen alkamisajankohtaa seuraavalle lukukaudelle. Esimerkiksi opiskelija, joka on valittu syksyllä 2019 alkavaan koulutukseen, voi siirtyä aikaisintaan keväällä 2020.

Hakijan hakukelpoisuus tarkistetaan hakijapalveluissa. Vain hakukelpoinen hakija voi tulla valituksi ja opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes todistukset on tarkistettu. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakouluun ilmoitettuun määräaikaan mennessä, tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Hakukelpoisuus amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen edellyttää siirtohaussa, että:

 • hakijalla on voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa, vastaavan tasoisessa tutkintoon johtavassa koulutuksessa (esim. ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, tai alempaan korkeakoulututkintoon johtava koulutus) ja
 • hakijalla on tutkinnon laajuuden mukaista opiskeluoikeusaikaa jäljellä.

Hakukelpoisuus ylempään amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen edellyttää siirtohaussa, että:

 • hakijalla on voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa, vastaavan tasoisessa tutkintoon johtavassa koulutuksessa (esim. ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, tai ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus) ja
 • hakijalla on tutkinnon laajuuden mukaista opiskeluoikeusaikaa jäljellä ja
 • hakijalla on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja
  • Korkeakoulututkinnon tulee olla suoritettu kevään haussa 31.7. mennessä ja syksyn haussa 31.12. mennessä.
 • hakijalla on edellä mainitun tutkinnon (tai minkä tahansa alan suomalaisen opisto-/ammatillisen korkea-asteen tutkinnon) jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.
  • Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa, että ala, jolta korkeakoulututkinto on.
  • Hakukelpoisuuteen vaaditun kolmen vuoden (36 kuukauden) työkokemuksen tulee olla kertynyt kevään haussa 31.7. mennessä ja syksyn haussa 31.12. mennessä.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014). 

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella Opintopolku.fi -palvelun kautta seuraavina hakuaikoina:

 • 1. - 15.5. klo. 15:00 (hyväksytty voi aloittaa opintonsa syyslukukauden alussa)
 • 1. - 15.11. klo. 15:00 (hyväksytty voi aloittaa opintonsa kevätlukukauden alussa)

Hakija voi täyttää Metropolian siirtohaussa vain yhden hakemuksen ja hakea vain yhteen hakukohteeseen per hakuaika.

Hakemuksen liitteet:

Seuraavat dokumentit tulee ladata hakemuksen liitteeksi hakuajan päättymiseen mennessä.

Haku amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Pakolliset liitteet:

 • Nykyisen opiskelupaikan virallinen opiskelutodistus, josta ilmenee koko läsnäolohistoria kuluva kausi mukaan lukien (käytetyt läsnä- ja poissaolokaudet).
 • Nykyisen opiskelupaikan virallinen, ajantasainen opintorekisteriote
 • Ansioluettelo (CV) hakukohteesta riippuen (kaikki tutkinto-ohjelmat eivät vaadi CV:tä hakemuksen liitteeksi).
 • Motivaatiokirje (hakukohteesta riippuen (kaikki tutkinto-ohjelmat eivät vaadi motivaatiokirjettä hakemuksen liitteeksi).

Lukuvuosimaksuihin liittyvät liitteet:

Vapaaehtoiset liitteet:

 
Haku ylempään amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Pakolliset liitteet:

 • Nykyisen opiskelupaikan virallinen opiskelutodistus, josta ilmenee koko läsnäolohistoria kuluva kausi mukaan lukien (käytetyt läsnä- ja poissaolokaudet).
 • Nykyisen opiskelupaikan virallinen, ajantasainen opintorekisteriote
 • Kopio/kuva korkeakoulututkintotodistuksesta ja sen liitteistä (sekä viralliset käännökset niistä todistuksista, jotka eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä).
 • Kopiot/kuvat virallisista työtodistuksista (sekä viralliset käännökset niistä todistuksista, jotka eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä).
 • Ansioluettelo (CV) hakukohteesta riippuen (kaikki tutkinto-ohjelmat eivät vaadi CV:tä hakemuksen liitteeksi).
  Motivaatiokirje (hakukohteesta riippuen (kaikki tutkinto-ohjelmat eivät vaadi motivaatiokirjettä hakemuksen liitteeksi).

Lukuvuosimaksuihin liittyvät liitteet:

Vapaaehtoiset liitteet:

 

 

Opiskelijavalinta

Hakijoita kohdellaan tasavertaisesti ja heihin sovelletaan tutkinto-ohjelmittain yhdenmukaisia valintaperusteita.

Siirto-opiskelija voidaan valita jos:

 • hakija on todettu hakijapalveluissa hakukelpoiseksi ja
 • tutkinto-ohjelman ryhmässä, johon opiskelija voitaisiin aiempien opintojensa perusteella sijoittaa, on vapaa opiskelupaikka ja
 • henkilökohtainen opintosuunnitelma voidaan laatia niin, että opintojen suorittaminen opiskeluoikeusajassa on mahdollista ja
 • hakijalla on riittävä opetuskielen mukainen kielitaito
 • hakija osallistuu niin edellytettäessä tutkinto-ohjelman järjestämään henkilökohtaiseen haastatteluun ja / tai mahdollisiin kokeisiin.

Hakijat voidaan asettaa paremmuusjärjestykseen mahdollisen haastattelun, valintakokeen ja/tai aiemman opintomenestyksensä perusteella.

Bioanalytiikkaan hakeneilta edellytetään hyvää näkökykyä erityisesti värien, yksityiskohtien erottamisen ja stereonäön osalta. Opiskelijoilta vaaditaan todistus ammatin edellyttämästä näkökyvystä ennen opintojen alkamista

Lisäksi tutkinto-ohjelma voi tarvittaessa määritellä myös muita opiskelijavalintakriteerejä, jotka löytyvät Opintopolusta.

Opiskelijavalinnan perusteena käytettyjen opintojen tulee näkyä hakuajan loppuun mennessä toimitettavalla virallisella opintorekisteriotteella. Osasuorituksia voidaan hyväksyä vain, jos arvio ja suoritettu opintopistemäärä näkyvät virallisella opintorekisteriotteella. Jos opintosuorituksen kirjaus opintorekisteriotteelle on viivästynyt hakijasta riippumattomista syistä, hakijan tulee toimittaa virallisen opintorekisteriotteen lisäksi korkeakoulun vapaamuotoinen todistus hakuajan loppuun mennessä suoritetuista opinnoista, jotka tullaan kirjamaan opintorekisteriotteelle jälkikäteen (opinnon virallinen suorituspäivä ja suoritettu opintopistemäärä).

Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan sähköpostitse:

 • kevään haussa 30.6. mennessä
 • syksyn haussa 15.12. mennessä

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijan todistukset on tarkistettu hakijapalveluissa. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakouluun ilmoitettuun määräaikaan mennessä, jos hakija ei ole suorittanut opiskelijavalinnan edellyttämiä opintoja määräaikaan mennessä tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 57), ks. oikaisupyyntöohje (pdf).

Opiskelupaikan vastaanotto

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja lukuvuodelle ilmoittautuminen tapahtuu voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Vahvistaakseen opiskelupaikkansa, opiskelijaksi valitun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan, ilmoittautua lukuvuodelle, maksaa mahdollinen lukuvuosimaksu, sekä toimittaa mahdollisen ehdollisen opiskelijavalinnan vahvistamiseen vaaditut asiakirjat hakijapalveluihin:

 • Syksyllä alkaviin opintoihin 31.7. klo. 15:00 mennessä 
 • Keväällä alkaviin opintoihin 31.12. klo. 15:00 mennessä

Mikäli opiskelupaikkaa ei vastaanoteta määräaikaan mennessä, opiskelupaikka peruuntuu.

Siirto-opiskelija menettää ammattikorkeakoululain (L 932/2014, 32 §) perusteella siirron perusteena olevan opiskeluoikeutensa samalla, kun hän ottaa vastaan uuden opiskeluoikeuden. Ottaessaan siirto-opiskelupaikan vastaan opiskelija menettää myös mahdollisen ensikertalaisuus-statuksensa.

Siirto-opiskelijan tutkinnonsuorittamisaika määräytyy siirrossa saadun tutkinnonsuoritusoikeuden mukaan. Opiskeluoikeusaikaan lasketaan mukaan kaikki ne läsnä- ja poissaololukukaudet, jotka opiskelija on käyttänyt lähtökorkeakoulussaan. Siirtoa hakevan opiskelijan tulee siis huomioida, että opiskeluoikeus- tai opintotukiaika ei lisäänny siirtymisen perusteella. Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi sinä päivänä, jolloin opiskelija on ottanut vastaan opiskelupaikan aikaisemmassa korkeakoulussa.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta:
Hakijapalvelut
p. 040 712 5100 (puhelinpalveluaika klo 10.00 - 13.00) 
sähköposti: hakijapalvelut@metropolia.fi

Lisätietoja koulutuksista ja opiskelijavalinnoista:
Ota yhteyttä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöihin