Musiikin (Ylempi AMK) valintakoekuvaus 2018

 Kevään 2019 valintakoekuvaukset julkaistaan viimeistään 2019 tammikuussa.

Valintakoe järjestetään 28.-30.5.2018.  Valintakokeessa on kolme osaa:

 1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma
 2. Haastattelu
 3. Musiikillinen työnäyte. 

Valintakokeeseen on hyvä varata aikaa yhteensä tunti. Harjoitusluokka on käytettävissäsi 30 minuuttia ennen oman valintakokeesi alkua.  Valintakoepäivä ja aika ilmoitetaan valintakoekutsussa.

Tutustu tarkasti alla oleviin ohjeisiin ja valmistaudu huolella.

Kehittämisprojektin eli opinnäytetyön esittely (korkeintaan 10 minuuttia)

Valmistaudu kertomaan opinnäytetyösi ideasta seuraavat seikat suullisesti. Jätä lautakunnalle myös kirjallinen tiivistelmä ajatuksistasi (yksi A4 arkki kolmena kopiona).

 • Aihe: kehittämistehtävä ja rajaus
 • Tarve: Mitä työ kehittää? Mihin työ vaikuttaa? Miten työn tuloksia voidaan soveltaa, kuka voi soveltaa?
 • Osat: Sisältyykö työhön kirjallisen osan lisäksi esimerkiksi konsertti, muu toiminnallinen projekti, oppimateriaalia, menetelmien kehittämistä tms.?
 • Benchmarkkaus: Löytämäsi aiheeseen liittyvät lähteet, aikaisemmat opinnäytetyöt jne. Hyvät esimerkit.
 • Työn asetelma: mikä tutkivan kehittämisen näkökulma sopisi työhösi?
 • Resurssit: Mikäli opinnäyteprojektin toteuttamiseen liittyy erityisiä kustannuksia tai resursseja, on niiden osalta hyvä olla suunnitelma toteutusyhteistyöstä tai rahoituksesta. Metropolia antaa konsertteja varten tilat, muusta vastaa opiskelija itse.

Haastattelu

Opinnäytetyö ei muodosta koko YAMK-tutkintoa, vaan siihen sisältyy (1) kaikille yhteisiä, kehittämistyön johtamista ja musiikkialaa eri näkökulmista tarkastelevia opintoja, ja (2) henkilökohtaista osaamistasi syventäviä opintoja.

Siksi haastatteluun kannattaa valmistautua huolella. Mikäli sinut valitaan opintoihin, haastattelu pohjustaa opintoihisi liittyvän henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmasi laatimista.

Seuraavat kysymykset auttavat haastatteluun valmistautumisessa:

 • Mitkä ovat ammatilliset ja työyhteisölliset kehittymistarpeesi? Minkälainen on sinun ”unelmaosaamisesi”?
 • Minkälaisia toiveita sinulla on YAMK-opinnoista, jotta ne tukisivat opinnäytetyötäsi ja ammatillista kehittymistäsi (tutustu linkkiin Opetussuunnitelma)?
 • Mitkä ovat mahdollisuutesi sitoutua suorittamaan opinnot yhden lukuvuoden kuluessa?
 • Saatko perjantait ja lauantait varattua YAMK-opinnoille?

Musiikillinen työnäyte

Metropolian YAMK-koulutukseen soveltuvien musiikkialan työtehtävien kirjo on laaja, joten musiikillinen työnäyte voi olla monenlainen. Opinnäytetyön toteuttamisen kannalta keskeinen musiikillinen osaaminen kannattaa esitellä valintakokeessa hyvin.

Toivomme kuitenkin aivan kaikilta hakijoilta pientä soittonäytettä sellaisesta musisoinnista, jota hakija omassa ammatillisessa toiminnassaan toteuttaa.

Valintakokeissa käytettävissä on lauluvahvistinlaitteisto, kitara- ja bassovahvistin, rummut, piano, äänentoistolaitteet ja dataprojektori. Muistathan varmistaa etukäteen, että muu tarvittava tekninen välineistö on valintakoetilaisuudessa käytössäsi.

Esimerkkejä musiikillisista työnäytteistä

Seuraavat ammatillisen suuntautumisen mukaan esitellyt esimerkit antavat viitteitä siitä, minkälainen musiikillinen työnäyte voi olla:

Pedagoginen kehittämisprojekti

 • Musiikkiopistotyössä tai muissa ammatillisissa tehtävissä on paljon uusia alueita, joiden kehittämiseen YAMK-koulutus tarjoaa tukea ja keskustelufoorumin.
 • Mahdollisia opinnäytetyöprojektin aiheita on lukuisia, esimerkiksi yleisöyhteistyö musiikkiopistoissa, seniorityö, monitaiteelliset esitykset tai produktiot – vain mielikuvitus on rajana.
 • Musiikillinen työnäyte voi olla soitto- tai laulunäyte siitä ohjelmistosta, jota hakija kehittämiskohteessaan tarvitsee. Sitä voi täydentää tallenne, portfolio tai muu näyte opetuksesta.

Musiikillinen kehittämisprojekti

 •  YAMK-tutkinto voi painottua omaan muusikkouteen ja instrumentalismiin. Opintojen keskeinen sisältö voi olla esimerkiksi oma teemakonsertti, tai opinnot voivat olla jatkoa aikaisemmin tehdyille erikoistumisopinnoille. Yhden lukuvuoden mittaisten opintojen laajin osa on opinnäytetyöprojekti, joka voidaan suunnitella tukemaan omia musiikillisia kehittymistarpeita.
 • Opinnäytetyön lähtökohtana voi olla musiikillisen kehittämisprojektin prosessisuunnitelma. Opinnäytetyössä kuvataan projektin toteutus, dokumentaatio ja arviointi. Parhaimmillaan musiikillinen kehittämisprojekti ja sen raportti voi rikastuttaa koko ammattialaa.
 • Mikäli opinnäytetyöhön sisältyy taiteellinen loppukonsertti, hakijan on musiikillisena työnäytteenä esiteltävä riittävät taiteelliset valmiudet suunnitelman toteuttamiseen yhden lukuvuoden aikana.

Varhaisiän musiikkikasvattaja

 • Varhaisiän musiikkikasvattajan ammattitaito ja vaihtelevat työnkuvat avaavat näköaloja monenlaiseen kehittämistoimintaan. YAMK-koulutus tarjoaa kehittämistyöhön tukea ja ammatillisen keskustelufoorumin.
 • Varhaisiän musiikkikasvattajat ovat tehneet hyvin erilaisia YAMK-opinnäytetöitä, joissa on käsitelty esimerkiksi opetuksen integrointia, seniorityötä tai tuotettu uutta oppimateriaalia.
 • Musiikillinen työnäyte voi olla soitto- tai laulunäyte siitä ohjelmistosta, jota hakija kehittämiskohteessaan tarvitsee. Sitä voi täydentää tallenne opetuksesta, dokumentti tai oppilaitten kanssa toteutettu opetustuokio. Osan työnäytteestä voi esitellä valintakokeessa portfoliolla.

Musiikkituottaja ja -teknologi

 •  YAMK-koulutukseen voivat hakeutua myös musiikintuottajaksi tai musiikkiteknologiksi suuntautuneet opiskelijat, jotka voivat tehdä opinnäytetyön musiikkituotannon tai –teknologian alalta. Opintoihin voi sisällyttää alan peruskursseja tai hakija voi syventää osaamista jossakin tuottaja-/teknologia-aiheessa.
 • Hakijan työkokemus voi koostua monipuolisista musiikkialan tehtävistä: esimerkiksi äänisuunnittelu, ääni- ja multimedia-alan sisällöntuottajuus sekä erilaisten musiikkituotantojen suunnittelu- ja toteutustehtävät.
 • Musiikillinen työnäyte voi sisältää esimerkiksi äänitallenteita tai muita osaamista kuvaavia dokumentteja, esityksiä tai näytteitä.

Työelämän kehittäjä

 • YAMK-opinnot tarjoavat tukea erilaisiin musiikkialan työtehtäviin. Mahdollisia YAMK-opinnäytetöiden aiheita ovat esimerkiksi opetussuunnitelmatyö, tiimien vastuutehtävät, markkinoinnin tai oman hankkeen suunnittelu tai musiikkioppilaitoksen toiminnan laajentaminen. Opinnäytetyön voi tehdä myös oppilaitoksen tai muun yhteisön tilaustyönä.
 • Musiikillinen työnäyte voi olla soitto- tai laulunäyte siitä ohjelmistosta, jota hakija kehittämiskohteessaan tarvitsee. Sitä voi täydentää tallenne, portfolio tai muu dokumentti omasta osaamisesta.

Rockmaisteri – Suomen ainoa!

 • Musiikin YAMK on Suomen ainoa mahdollisuus suorittaa instrumenttiopettajana ylempi ammattikorkeakoulututkinto, jos oma musiikillinen tyylilaji on esimerkiksi rock.
 • Musiikillinen työnäyte voi olla oma äänite, esitys tai tallenne opetuksesta. Osan työnäytteestä voi esitellä valintakokeessa portfoliolla.
 • Valintakokeissa käytettävissä on lauluvahvistinlaitteisto, kitara- ja bassovahvistin, rummut ja piano. Muistathan varmistaa etukäteen, että muu tarvittava tekninen välineistö on valintakoetilaisuudessa käytössäsi.

Musiikin perusteiden opettaja / amp-opettaja

 • Musiikin perusteiden opetus on monissa oppilaitoksissa pohdinnan kohteena. YAMK-koulutus tarjoaa ohjausta ja tukea mupe-opetuksen kokeilu- ja kehittämistyölle.
 • Musiikin perusteiden opetus on innoittanut jo monia opinnäyteprojekteja. YAMK-opinnäytetyönä on kehitelty mm. arviointia, teorian alkeisopetusta, verkko-opetusmateriaalien arviointia, sekä toteutettu teorian ja viulunsoiton alkeita yhdistävä opetuskokeilu.
 • Musiikillinen työnäyte voi olla soitto- tai laulunäyte siitä ohjelmistosta, jota hakija kehittämiskohteessaan tarvitsee. Sitä voi täydentää tallenne, portfolio tai muu näyte opetuksesta.

Yhtyeenä YAMK-koulutukseen

 •  YAMK-opinnot voi toteuttaa esimerkiksi duon, trion, kvartetin tai vaikkapa kvintetin voimin, jolloin opinnäyteprojekti voi olla yhtyeen yhteinen konsertti tai produktio. Opinnot voivat tuoda uusia näkökulmia yhtyeen esityksiin, esittämiseen, tuotteistamiseen ja markkinointiin. Koulutukseen hakeutuvat yhtyeen jäsenet osallistuvat valintakoehaastatteluun yhdessä. Koulutukseen voi hakeutua myös vain yksi jäsen yhtyeestä.
 • Musiikillinen työnäyte voi olla yhtyeen soittonäyte opinnäyteprojektiin suunnitellusta ohjelmistosta. Yhtyeen osaamista esittelevä tallenne voi olla osa työnäytettä.

Kuoron- tai yhtyeenjohtaja

 •  Oppilaitoksen kuoron-, yhtyeen- tai orkesterinjohtaja voi toteuttaa YAMK-opinnäytetyönä oman yhtyeensä tai orkesterinsa projektin ja samalla kehittää omaa ammatillista osaamistaan vaikkapa ryhmän ohjaamisen, markkinoinnin, ohjelmistontuntemuksen tai musiikinjohtamisen alalla.
 • Musiikillinen työnäyte voi olla tallenne esimerkiksi oman yhtyeen tai kuoron harjoituksista ja/tai konsertista.

Yhteystiedot

Valintakokeita ja välineitä koskevat tiedustelut:
koulutussuunnittelija Sanna Syrjänen
sanna.syrjanen@metropolia.fi
p. 050 401 3463

Musiikin ylempi AMK-tutkinto Facebookissa