Monimuotoisten ryhmien kanssa työskennellessä törmää aivan uudenlaisiin haasteisiin. Ryhmä antaa paljon ohjaajalleen, ja se vaatii myös työtapojen ja -menetelmien kehittämistä. Osallisuuden kokemus ja oppiminen rakentaa TOIVOa tulevaisuudesta näiden ryhmien lapsille ja nuorille. Uusien haasteiden edessä tukea tarvitsevat myös ryhmien vetäjinä toimivat opettajat. Tämä koulutus haluaa antaa tätä TOIVOa, menetelmiä ja verkostoja, myös ryhmien opettajille.

Monikulttuurinen opettajuus - koulutus 2019

Tulossa uusi koulutus TOIVO-koulutuksen teema-alueelta. Koulutuksen nimi on Monikulttuurinen opettajuus eli pidemmin Monikulttuurinen opettajuus - ammatillista osaamista ja työvälineitä opetukseen. Lue lisää koulutuksesta

TOIVO-koulutuksen kuvaus

TOIVO - Toiminnallisuus valmentavassa ja valmistavassa opetuksessa -koulutus (6 op) on suunnattu valmentavien ja valmistavien oppilaiden opettajille. Se soveltuu monimuotoisia ja monikulttuurisia ryhmiä opettaville, jotka kaipaavat työhönsä menetelmiä yhteisöllisyyden ja osallisuuden rakentamiseen. Koulutuksessa on erityinen painopiste kehollisissa ja toiminnallisissa menetelmissä sekä elävässä vuorovaikutuksessa, jota rakennetaan tarinallisuuden keinoin.

Koulutus pureutuu valmiuksiin kohdata erilaisista taustoista tulevia oppilaita. Osallistuja saa konkreettisia menetelmiä arjen opetustyöhön. Hän saa keinoja osallisuuden vahvistamiseen sekä yhteisön rakentamiseen ja oppii menetelmiä kielitaidoltaan heikon oppilaan kohtaamiseen.

Koulutuksen aikana rakennetaan myös Suomeen osaajaverkostoa ja kootaan toiminnallisia menetelmiä ohjeineen kaikkien saataville TOIVO-oppimateriaalipankkiin.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa, ja siten osallistujille maksutonta. Mahdollisista sijais-, majoitus- ja matkakuluista vastaa kuitenkin osallistujan työnantaja tai osallistuja itse.

Toteutustapa ja laajuus

Koulutus järjestetään vuoden 2018 aikana samansisältöisenä kolmessa kaupungissa: Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Lähijaksoja on yhteensä viisi, ja niiden lisäksi kurssin lopuksi on kaikkien yhteinen seminaari Helsingissä. Lähijaksojen välillä osallistuja soveltaa oppimaansa omassa työssään ja osallistuu yhteiskäsittelyyn vertaisryhmässä. Etäjaksoilla osallistuja saa kouluttajilta henkilökohtaista sparrausta kehittämistyöhönsä.

Koulutuskokonaisuuden laajuus on 6 opintopistettä (= 162 laskennallista tuntia, sisältäen lähi- ja etäopiskelun). Saadakseen opintokokonaisuudesta todistuksen osallistujan tulee osallistua koko koulutuskokonaisuuteen.

Kohderyhmä

Koulutus on OPH:n rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Se on tarkoitettu työsuhteessa oleville opettajille (kasvatus-, ohjaus- ja opetushenkilöstölle) varhaiskasvatuksesta vapaaseen sivistystyöhön. Seuraaville opettajille koulutus soveltuu erityisen hyvin:

 • valmentavien ja valmistavien luokkien opettajat
 • monikulttuuristen ryhmien opettajat
 • monimuotoisten ryhmien opettajat
 • muut yhteisöllisyyden rakentamisesta ja toiminnallisista menetelmistä kiinnostuneet opettajat

Sisältö

 • toiminnalliset ja keholliset menetelmät yhteisön rakentamisessa
 • monimuotoiset ryhmät, kielet ja kulttuurit
 • ihmisoikeudet valmentavassa / valmistavassa opetuksessa
 • digitaaliset välineet, tarinat ja pelit

Koulutuksen lähijaksot

Lähijaksoilla päivät ovat päätoimisia opiskelupäiviä (n. 8 h). Opetus on päiväopetusta eli opetus toteutetaan klo 8 ja 17 välillä. Alustavasti koulutus on suunniteltu toteutettavan niin, että kahden päivän jaksoista ensimmäinen päivä on lähiopetusta klo 10-17 ja toisena päivänä klo 9-16. Yhden päivän jaksoissa koulutusta klo 10-17. Aikataulu varmistuu lähempänä koulutusta.

1. Toiminnallisesti kieleen ja kouluun

ma 15.1. - ti 16.1.2018 Helsinki
ma 22.1. - ti 23.1.2018 Tampere
ma 29.1. - ti 30.1.2018 Oulu

 • Orientaatio koulutukseen ja opiskelijoiden kehittymistavoitteiden jakaminen
 • Digitaalisuus oppimisessa
 • Yhteisöllisyys monimuotoisissa oppimisryhmissä

2. Ryhmä ilman yhteistä kieltä ja kulttuuria

ma 5.3. - ti 6.3.2018 Helsinki
ma 12.3. - ti 13.3.2018 Tampere
ma 19.3. - ti 20.3.2018 Oulu

 • Toiminnalliset menetelmät kielenoppimisen, ryhmäytymisen ja itsetuntemuksen tukena
 • Monikielisyys haasteena ja mahdollisuutena
 • Oppimaan oppiminen: oppimishistorioiden hahmottaminen

3. Kehollisuus - esteettömän oppimisen haasteet

ma 9.4.2018 Helsinki
ma 16.4.2018 Tampere
ma 23.4.2018 Oulu

 • Kehollisuus oppimisessa ja kotoutumisessa
 • Psykomotorinen hyvinvointi
 • Esteetön ja inklusiivinen oppiminen

4. Tarinallisuus oppimisessa 

ma 10.9.2018 Helsinki
ma 17.9.2018 Tampere
ma 24.9.2018 Oulu

 • Narratiivinen ajattelu, tarinallinen mieli
 • Tarinat ja kulttuurien kohtaaminen
 • Tarinateatteri ryhmää rakentavan opetuksen menetelmänä

5. Osallisuus, ihmisoikeudet ja kohtauttaminen

ma 29.- ti 30.10.2018 Helsinki
ma 22.- ti 23.10.2018 Tampere
ma 15.- ti 16.10.2018 Oulu

 • Lapsen oikeudet ja monimuotoiset yhteisöt
 • Kasvaminen osallistavaan toimintakulttuuriin
 • Kohtauttamiset laajempaan kouluyhteisöön liittämisen keinona

6. Lahjat jakoon - yhteydet eloon

ma 3.12 - kaikki koulutusryhmät yhdessä Helsingissä

 • Eri koulutusryhmissä kehitettyjen ideoiden jakaminen
 • Verkostojen jatkuvuuden varmistaminen
 • TOIVO-oppimateriaalipankin julkistaminen

Haku koulutukseen

Koulutuksen hakuaika on päättynyt, hakijoita oli 88. Hakijoille on ilmoitettu haun tuloksista.

Hae koulutukseen e-lomakkeella 15.9.-31.10.2017. Hakijoille ilmoitetaan hakuajan päätyttyä, mahtuvatko he mukaan koulutukseen. Hakijan on täytettävä OPH:n asettamat kohderyhmäkriteerit.

Kuhunkin koulutusryhmään valitaan maksimissaan 20 opiskelijaa. Mikäli hakija ei mahdu ensisijaisesti toivomaansa ryhmään, tarjotaan hakijalle mahdollisuuksien mukaan hakijan toissijaiseksi asettamaa ryhmää. Kannattaa siis hakiessa merkitä itselleen myös toissijainen ryhmä, mikäli haluaa päästä varmemmin mukaan koulutukseen.

Koulutus on OPH:n rahoittamaa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutusta, ja siten osallistujalle maksutonta. Mahdollisista sijais-, majoitus- ja matkakuluista vastaa kuitenkin osallistujan työnantaja tai osallistuja itse.

Kouluttajat

Päivi Rahmel

 • lehtori, KM, luokanopettaja, työnohjaaja
 • tarinateatteri- ja psykodraamakouluttaja
 • teatteri-ilmaisun ja vuorovaikutuksen asiantuntija
 • soveltavan taiteen menetelmät

Jouni Piekkari

 • lehtori, FM
 • taidelähtöiset ja toiminnalliset menetelmät
 • ihmisoikeuskasvatus
 • maahanmuuttajien kotoutus
 • draama koulussa

Anita Ahlstrand

 • lehtori, LitM
 • erityispedagogiikka
 • soveltava liikunta ja psykomotoriikka
 • keholliset menetelmät

Kouluttajilla on kokemusta opetustoimen henkilöstökoulutuksesta ja maahanmuuttajien kanssa työskentelystä. Kaikki kouluttajat työskentelevät myös KEPELI-hankkeessa (l. Kotoutumista kehollisilla ja pelillisiä menetelmiä -hankkeessa), jossa kehitettyjä menetelmiä hyödynnetään myös tässä koulutuksessa.

Lisätietoa

Kaisu Kiventaus
p. 040 1842 449, etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Opetushallitus on myöntänyt Metropolialle rahoitusta opetustoimen henkilöstökoulutuksen järjestämiseen

 • 2019 yhdelletoista hankkeelle
 • 2018 kahdeksalle hankkeelle
 • 2017 neljälle hankkeelle
 • 2016 viidelle Metropolian hankkeelle sekä kolmelle yhteistyöhankkeelle, joissa Metropolia on mukana.

TOIVO-oppimateriaalipankki

Tutustu TOIVO-oppimateriaalipankkiin, jota on rakennettu vuonna 2018 TOIVO - Toiminnallisuus valmentavassa ja valmistavassa opetuksessa sekä edelleen jatketaan vuonna 2019 MONIKO - Monikulttuurinen opettajuus -hankkeessa.

 

 

Kaipaatko merkityksellisyyttä opetukseesi?

Sinua voisi kiinnostaa myös Tarinallisuus opetuksessa -koulutus. Lue lisää!

Tutustu Kepeli-hankkeeseen

Sinua voisi kiinnostaa myös Kepeli-hanke

Valmistavan opetuksen tukimateriaali

Tutustu Helsingin kaupungin valmistavan opetuksen tukimateriaaliin