uudistava johtaja

HUOMIO! Koulutus ei toteudu syksyllä 2018.

Koulutus vastaa osaltaan isoon koulutuskentän muutokseen ja toisen asteen reformiin. Sen avulla vahvistetaan johtamisosaamista ja muutoskyvykkyyttä sekä myönteisen ilmapiirin kehittämistä dialogisen vuorovaikutuksen avulla oppilaitosten arjessa.

Ohjelman toteuttavat Itä-Suomen yliopiston (UEF) koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy.

Kohderyhmä ja toteutustapa

Koulutus on suunnattu ammatillisen toisen asteen rehtoreille ja esimiehille, sekä muille johtamistyössä mukana oleville kuten projektien johtotehtävissä oleville. Koulutusohjelma sopii erittäin hyvin myös yhteisöjen johtoryhmille tai johtamisen työpareille.

Koulutusohjelma toteutetaan monimuoto-opetuksena 2018-2019 aikana Helsingissä, Kuopiossa ja verkkovälitteisesti. Koulutusohjelman kokonaislaajuus on 15 op, myös yksittäisille opintojaksoille on mahdollisuus osallistua.

Koulutuksen kokonaan suorittavien ohjelma jakaantuu kaikille yhteisiin osioihin (4 op + 5 op) sekä valinnaisiin osioihin (6 op). Valinnaiset osiot toteutetaan, jos niille ilmoittautuu vähintään 15 opiskelijaa.

Tavoitteet

  • kehittää osaamista uudistuvan yhteisön johtamiseen
  • tuottaa muutosjohtamisvalmiuksia
  • verkostoitua keskustelevan vertaisyhteisön kanssa

Sisältö

Syksy 2018

Oppivan yhteisön ja henkilöstön johtaminen (4 op)

Hyvinvointia edistävä henkilöstö- ja verkostojohtaminen (1 op) jaksolla on keskeisenä sisältönä hyvinvointi työyhteisössä ja sen edistäminen sekä verkosto- ja sidosryhmäyhteistyön johtaminen.
Toteutus: ennakkotehtävä, koulutuspäivä, oppimistehtävä ja sen ohjaus.
Lähipäivä keskiviikko 12.9.2018

Uudistuvien organisaatioiden johtaminen (2 op) jaksolla käsitellään
Toimintakulttuurin, rakenteiden ja muutoksen johtamista ja strategian ja talouden
johtamista. Toteutus: ennakkotehtävä, koulutuspäivä, oppimistehtävä ja sen
ohjaus.
Lähipäivät keskiviikko 3.10. ja keskiviikko 31.10.2018

Ammatillisen koulutuksen reformi (1 op) -opintojaksojen tarkoituksena on perehdyttää
osallistujat toisen asteen muutoksen ja kouluyhteisöä koskeviin lakeihin sekä
ajankohtaisiin lakimuutoksiin.
Toteutus: ennakkomateriaali, lähiopetus, oppimistehtävä ja sen ohjaus.
Koulutusosiossa tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään
etäopetustekniikkaa, joka mahdollistaa laajan maantieteellisen kattavuuden.
Lähipäivä keskiviikko 28.11.2018

Kevät 2019

Lähitulevaisuuteen suuntautuva johtaminen (5 op)

Toiminnan johtaminen muutoksissa (3 op) jaksolla on keskeistä tulevaisuuden muutosten ja niiden vaikutusten johtaminen osana organisaatiota. Erityisesti paneudutaan uusiin toimintatapoihin ja -malleihin osana opetusta ja oppimista, muutosjohtaminen. Digitalisaation, työpaikalla oppimisen ja ohjaustoiminnan keskeinen merkitys osana uudenlaista oppimista.
Toteutus: ennakkotehtäviä, lähiopetusta 3pv, oppimistehtävä.
Lähipäivät 16.-17.1.2019 ja 27.2.2019

Toimintakulttuurin ja oppivan yhteisötyön kehittäminen (2 op) jaksolla
käsitellään toimintakulttuurin ja rakenteiden uudistamista ja kehittämistä.
Sisältönä on valmentava johtajuus, uudistumiskyvykkyyden vahvistaminen
sekä monimuotoisen johtamisen toteutuminen. Yhteiskehittely ja
yhteistoiminta osana organisaatiota ja eri yhteisöjä.
Toteutus: ennakkotehtäviä, lähiopetusta 2p, oppimistehtävä.
Lähipäivät 20.3.2019 ja 24.4.2019

Syksy 2019

Valinnaiset osiot

Strateginen johtaminen sisältää kaksi teemaa

  • Tuloksellinen strategiatyö ja strateginen dialogi (2 op)
  • Toisen asteen strategia työtä ohjaavat asiat (2 op).

Kehittämis- ja innovaatiojohtaminen teemoina ovat

  • Innovaatiotoiminta ja johtaminen (2 op)
  • Työn ja työyhteisön kehittäminen (2 op).

Tarkempi aikataulu suunnitellaan yhteistyössä osallistujien kanssa.

Hinta

Koulutusta rahoittaa Opetushallitus ja se on osallistujille maksutonta.
Osallistujat vastaavat itse koulutukseen mahdollisesti liittyvistä majoitus-
ja matkakustannuksista.

Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Koulutus ei toteudu syksyllä 2018, koska ryhmää ei saatu täyteen.

Yhteyshenkilöt

Sisällölliset kysymykset:

Yliopettaja Johanna Holvikivi
johanna.holvikivi @ metropolia . fi
puh. 050 345 6151

Yliopettaja Helena Kuusisto-Ek
helena.kuusisto-ek @ metropolia . fi
puh. 040 717 7709

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:

Koulutussuunnittelija Auli Räsänen
auli.rasanen @ metropolia . fi
puh. 040 672 6577

UEF/Aducate
Suunnittelija Pauli Kallio
pauli.kallio @ uef.fi
puh. 050 4652054

 

Opetushallitus on myöntänyt Metropolialle rahoitusta opetustoimen henkilöstökoulutuksen järjestämiseen

  • 2018 kahdeksalle hankkeelle
  • 2017 neljälle hankkeelle
  • 2016 viidelle Metropolian hankkeelle sekä kolmelle yhteistyöhankkeelle, joissa Metropolia on mukana.

Kouluttajat

Johanna Holvikivi

Johanna Holvikivi

työskentelee Metropoliassa hyvinvoinnin ja kuntoutuksen alueella opetus- ja kehittämistehtävissä. Hän on toiminut pitkään esimiehenä ja kehittänyt korkeakoulun opetusta ja laadukasta oppimista. Erityisiä osaamisalueita ovat osaamisen johtaminen, strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, julkinen johtaminen, hyvinvoinnin johtaminen ja pedagoginen kehittäminen. Johanna on kiinnostunut erityisesti osaamisen johtamisesta, coachingistä ja työnohjauksesta. Hän pitää yhdessä tekemisestä ja uskoo yhteisöllisyyden voimaan.

Helena Kuusisto-Ek

Helena Kuusisto-Ek

työskentelee Metropoliassa liiketalouden alalla opetus- ja kehittämistehtävissä. Hän on toiminut pitkään sekä johtamistyössä sekä johtamisen valmennusohjelmien vetäjänä vastaten mm. Metropolia Akatemia kokonaisuudesta ammattikorkeakoulu-uudistusten strategisessa muutoksessa. Hänen osaamisalueitaan ovat erityisesti strateginen johtaminen, muutosjohtaminen ja työyhteisön hyvän henkilöstöjohtamisen kehittäminen. Viime vuosina hän on kouluttautunut organisaation systeemiseen työskentelyyn ja hyödyntää sitä valmennuksissaan avaten uutta ymmärrystä organisaatioiden dynamiikkaan. Hän uskoo positiiviseen työskentelykulttuurin voimaan, joka tuottaa parhaat tulokset.