Elvytyskoulutus

Kohderyhmä

 • Terveysasemien ja sairaaloiden henkilöstö, työyksiköt

Aika ja paikka

 • Koulutukset ajoittuvat vuodelle 2017
 • Koulutuksen ajankohta erikseen sovittavissa
 • Koulutuspaikkana osaston omat tilat
 • Koulutuksen kesto puolipäivää

Tavoite

 • Elvytyksen teorian osaaminen käypähoitosuositusten mukaisesti
 • Laadukkaan peruselvytyksen hallinta ja defibrillaattorin käyttö
 • Hengitystien hallinta
 • Oman osastonsa elvytyskäytäntöjen tietäminen

Sisältö

 • Elvytyksen teoria
 • Peruselvytys ja defibrillaatio
 • Hengitystien hallinta
 • Yksilöllinen- ja ryhmäpalaute
 • Koulutuksen sisällössä huomioidaan osaston tilat, välineistö ja koulutukseen osallistujien tarpeet
 • Koulutuksen sisältö perustuu elvytystä koskevaan Käypä hoito -suositukseen

Toteutus

 • Luento
 • Vastavuoroinen keskustelu
 • Käytännön elvytystilanteiden harjoitukset

Kouluttaja

 • Kouluttaja Elina Kettunen (TtM, sh AMK) on toiminut yliopistosairaalan päivystyspoliklinikalla vastaavana hoitajana ja opetushoitajana sekä elvytysvastaavana leikkaus- ja anestesiaosastolla. Kouluttajalla on myös opettajan pätevyys ja hän on toiminut kouluttajana ja ammattikorkeakoulun opettajana.

Ilmoittautuminen

 • koulutus on varattavissa työyksiköittäin, ota yhteyttä anna.leukumaavaara@metropolia.fi