ACIS -viestintä- ja vuorovaikutustaitojen arviointimenetelmän käyttäjäkoulutus ja tutkimus

Laajuus

3 op (vastaa 80 tunnin työmäärää)

Koulutuksen sisältö

Osallistuja saa ACIS-käyttäjäkoulutuksen. ACIS-menetelmällä kerätään tietoa asiakkaan kyvyistä viestiä tai olla vuorovaikutustilanteessa. Taidot tulevat esiin toiminnan aikana henkilön toimiessa joko kahdenkeskisessä tai ryhmätilanteessa. Tutkimusten mukaan soveltuu psykososiaalisista vaikeuksista kärsivien esim. psykiatrisen tai neurologisen sairauden, kehitysvamman, CP-vamman tai dementoivan sairauden vuoksi toimintaterapia arviointiin lähetetyn potilaan arviointiin.

Osallistujat käyttävät teoriapohjaista arviointimenetelmää omassa työssään kehittäen toimintakyvyn arviointikäytänteitään.  

Ennen koulutuksen alkua osallistuja selvittää ja hakee tutkimuslupaa sekä suunnittelee menetelmän käyttöönottoa omassa työyksikössään.  Ilmoittautumisen jälkeen osallistujalle lähetään tutkimussuunnitelma liitteineen, jota tarvitaan oman organisaation tutkimusluvan hakemista varten.

Osallistuja kehittää omaa arviointikäytäntöään ja luovuttaa asiakkaiden (ilman tunnistetietoja) pisteytyslomakkeet (2-10kpl) toimitettavaksi Illinoisin yliopistoon tilastomatemaattista mittausominaisuustutkimusta varten.

Kouluttajat:
Riitta Keponen, TtM, toimintaterapian lehtori
Sanna Piikki, TtM, toimintaterapian lehtori

Koulutuksen hyödyt

  • Osallistuja saa ACIS/ VQ arviointimenetelmän käyttäjäkoulutuksen
  • Osallistujat käyttävät teoriapohjaista arviointimenetelmää omassa työssään kehittäen toimintakyvyn arviointikäytänteitään
  • Osallistuja tuntee organisaationsa tutkimuslupakäytännön ja hankkii luvan arviointimenetelmän ja oman työnsä kehittämis- ja tutkimustyöhön
  • Osallistuja hankkii luvan luovuttaa asiakkaiden (ilman tunnistetietoja) pisteytyslomakkeet Illinoisin yliopistoon tilastomatemaattista mittausominaisuustutkimusta varten
  • Osallistuja tarkastelee arviointimenetelmän soveltuvuutta omaan työkäytäntöönsä

Kohderyhmä

Toimintaterapeutit. Koulutukseen otetaan max. 50 henkilöä.

Kirjallisuus/Materiaali

Arviointimenetelmä perustuu Inhimillisen toiminnan malliin. Sen soveltamisesta käytäntöön on paljon esimerkkejä teoksessa: Kielhofner Gary 2008 tai 2002.  Model of Human Occupation Theory and Application. Baltimore, Lippicott Williams & Wilkins

Arviointimenetelmän käsikirjan ja lomakkeen (julkaisematon tutkimusversio) osallistujat saavat kouluttajilta.

Koulutuksen runko ja toteutus

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina kevään (ACIS) ja syksyn 2014 aikana. Ennen koulutuksen alkua osallistuja hakee tutkimusluvan ja suunnittelee menetelmän käyttöönottoa omassa työyksikössään.

Perehdytyskoulutuksessa lähiopetuspäiviä on 2 kokonaista ja 2 puolikasta päivää. Lähiopetuspäivien välillä osallistuja käyttää arviointimenetelmää ja täyttää tutkimuslomakkeet ja kehittää ohjauksen avulla arviointikäytänteitään.

Koulutuspäivä:
•    Orientaatio, koulutuksen tavoitteet, sisällöt, tehtävät ja materiaalit
•    Tekemisen tasot - taitojen arviointi, keskeiset käsitteet ja niiden suhde toisiinsa
•    ACIS arvioinnin käsikirja ja arviointilomake
•    Pisteytyksen kokeileminen
•    Terapeutin taustatietojen keruu

Etäjakso:  (itsenäinen työskentely)
•    Havainnointiin perustuvan ACIS menetelmän käyttö omassa työssä
•    Taustatietojen täyttö
•    Tutkimuslomakkeiden täyttö
•    Tuki arviointimenetelmän käyttöönotolle

Opintopiiri:
•    Arviointimenetelmän käyttöönotosta kertyneet kokemukset
•    Etäjakson oppimiskokemusten reflektio.

Etäjakso: (itsenäinen työskentely)
•    Havainnointiin perustuvan ACIS menetelmän käyttö omassa työssä
•    Tutkimuslomakkeiden täyttö
•    Tuki arviointimenetelmän käytölle

Opintopiiri:
•    Tuki arviointimenetelmän käytölle

Etäjakso: (itsenäinen työskentely)
•    Havainnointiin perustuvan ACIS menetelmän käyttö omassa työssä
•    Tutkimuslomakkeiden täyttö
•    Tuki arviointimenetelmän käytölle

Koulutuspäivä:
•    Arvioinnin kehittämisen haasteet omassa työssä
•    Toimintaterapian käsitteellinen perusta - reflektio teoriaperustaisesta arvioinnista
•    Aineisto - Lomakkeiden luovutus
•    Koulutuksen palautekeskustelu
•    Todistustenjako

Lisätietoja

Koulutuksen sisällölliset asiat:
Riitta Keponen
riitta.keponen@metropolia.fi
p. 040 334 5576