Sosiaali- ja terveysalan suomi (8 - 36 h)

Sujuva ja luonteva tapa viestiä suomen kielellä on tärkeä osa myös sosiaali-  ja terveysalan työntekijän ammattitaitoa. Sosiaali- ja terveydenhoitoalalla työskentelee entistä enemmän maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä, jotka tarvitsisivat räätälöityä, työelämäläheistä kielikoulutusta. Metropolian Sosiaali- ja terveysalan suomi -koulutus tukee maahanmuuttajataustaisia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia suomen kielen taidoissa. Kurssi antaa osallistujille työkaluja selviytyä erilaisista ammattikieltä vaativista työtilanteista. Kurssin aikana käydään läpi sellaisia kielellisiä erityistilanteita, joita sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kohtaavat työssään toistuvasti.

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Kurssi on suunnattu maahanmuuttajataustaisille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveysalalla, esim. lähihoitajille, sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, lastenhoitajille, vanhustyöntekijöille tai nuorisotyötä tekeville.

Mahdollisuus työssä oppimiseen

Kurssi kannustaa työnantajia tarjoamaan maahanmuuttajataustaisille työntekijöilleen mahdollisuuden kehittää kielitaitoaan työn yhteydessä. Ammatillisen kielenkäytön kirjoa ei voi kokonaan oppia olematta töissä ja monien tutkimusten mukaan työpaikan vuorovaikutustilanteet ovat paras kielenoppimistilanne. Työskentely tarvitsee kuitenkin tuekseen sellaista kielenopetusta, jossa vahvistetaan opiskelijoiden kielenoppimistrategioita ja herätellään heidän kielitietoisuuttaan.

Kielitaitotaso

Osallistujien suomen kielen taidon tulisi olla vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B1. Kurssilla lähestytään taitotasoa B2, mutta taitavalle kielenoppijalle opinnot voivat antaa valmiuksia myös C1-tason saavuttamiseen.

Hyödyt

Kurssi tarjoaa osallistujille työkaluja oman työnsä ja kielitaitonsa kehittämiseen. Opintojen aikana osallistujat oppivat arvioimaan omaa kielitaitoaan ja saavat valmiudet kehittää kielitaitoaan itsenäisesti työn ohessa. Kurssilla ei siis vain opiskella kieltä, vaan kartutetaan ja vahvistetaan osallistujien kielenoppimisstrategioita.

Sisältö

Kurssi koostuu 4 tunnin tapaamisista, joissa käydään läpi sosiaali- ja terveysalalla tyypillisiä erityistilanteita tilaajan tarpeiden mukaan. Esim. ryhmän ohjeistamista, suostuttelevaa puhetta, tapaamisajan sopimista, puhelinkeskustelua, itsehoito-ohjeiden antamista, kollegalle raportointia, asiakkaan tietojen kirjaamista jne. Tapaamisten aikana kerrataan kieliopin perusrakenteita, opetellaan tunnistamaan kielen tilanteista vaihtelua (muodollisen ja epämuodollisen kielimuodon eroja) sekä harjoitellaan ammattisanastoa ja viestintätilanteissa käyttökelpoisia ilmauksia ja fraaseja. Tapaamiskerroilla keskustellaan paljon ja tehdään nimenomaan työelämän vuorovaikutustilanteisiin sekä kielen oppimisstrategioihin liittyviä harjoituksia.

Kouluttaja

Lehtori Eveliina Korpela

Kurssin pituus ja ajankohta

Neuvoteltavissa tilaajan kanssa.

Tiedustelut

mcreo(at)metropolia.fi