VQ -toimintaan motivoitumisen arviointimenetelmän käyttäjäkoulutus ja tutkimus, 3 op

Kohderyhmä

Toimintaterapeutit

Sisältö

VQ on menetelmä, joka erottelee tahdon (toimintaan motivoitumisen) tasoja matalasta (tutkimisen taso), tavanomaiseen (pätevyyden taso) korkeimpaan (tavoitteiden saavutuksen taso). Tutkimusten mukaan monien asiakasryhmien tahdosta saatua tietoa pystytään tulkitsemaan pätevästi arviointimenetelmään kuuluvien osioiden avulla. Terapeutti kerää havainnoimalla tietoja sekä asiakkaasta tekemässä toimintaa että toimintatilanteessa vaikuttavista ympäristötekijöitä. Arvioinnissa kertyy tietoa miten henkilö reagoi tarjolla olevaan toimintaan ja millaiseen toimintaan hän lähtee tai ei lähde osallistumaan. Kertyneet tiedot lisäävät ymmärrystä asiakkaan sisäisistä motiiveista ja siitä miten ympäristötekijät edistävät ja estävät asiakasta ilmaisemasta tahtoaan. Arvioinnissa saatu tieto voidaan hyödyntää asetettaessa terapian tavoitteita ja kun harkitaan asiakkaalle sopivaa toimintaa ja ympäristöstä saatavan tuen laatua ja määrää.

Osallistujat käyttävät teoriapohjaista arviointimenetelmää omassa työssään kehittäen toimintakyvyn arviointikäytänteitään.

Ennen koulutuksen alkua osallistuja selvittää ja hakee tutkimuslupaa (saa tueksi tutkimussuunnitelman liitteineen) sekä suunnittelee menetelmän käyttöönottoa omassa työyksikössään.

Osallistuja kehittää omaa arviointikäytäntöään ja luovuttaa asiakkaiden (ilman tunnistetietoja) pisteytyslomakkeet (2-10kpl) toimitettavaksi Illinoisin yliopistoon tilastomatemaattista mittausominaisuustutkimusta varten.

Kouluttajat

Riitta Keponen, TtM, toimintaterapian lehtori

Sanna Piikki, TtM, toimintaterapian lehtori

Materiaali

Arviointimenetelmän käsikirjan ja lomakkeen (julkaisematon tutkimusversio) osallistujat saavat käyttöönsä kouluttajilta.

Lisätietoja

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:

Suunnittelija Marja Pietiläinen
Puh. 040 672 5583
marja.pietilainen (at) metropolia.fi

Sisältöön liittyvät kysymykset:

Riitta Keponen
Puh. 040 334 5576
riitta.keponen (at) metropolia.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin.