Metropolian asiakas- ja sidosryhmärekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 3.5.2010

1. Rekisterinpitäjä

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2094551-1
Käyntiosoite Myllypurontie 1, Helsinki
Postiosoite PL 4000, 00079 Metropolia
Puhelin 09 7424 5000  (vaihde)
Faksi 09 7424 5005

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Liisa Salo, viestintäpäällikkö
Puhelin 09 7424 5291
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

3. Rekisterin nimi

Metropolian asiakas- ja sidosryhmärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Metropolian asiakas- ja sidosryhmärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Metropolian sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen (kutsut tilaisuuksiin, asiakaslehden  jakelu, uutiskirje ja muut vastaavat). Rekisteriin perustuvat postitukset voidaan tarpeen mukaan ulkoistaa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään perustietoja

  • nimi
  • työtehtävä
  • työpaikka ja/tai luottamustehtävä
  • yhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä kerää pääsääntöisesti rekisteriin tiedot julkisista tietolähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Järjestelmän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeudet on rajattu Metropoliassa viestintää hoitaville henkilöille.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä käsitteleviä tietoja viestinnässään. Kielto tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.